Tɨwei Mɨtɨk Kewisɨk Ken Mɨt Ne Isrel - Hibru
Menmen me tɨwei ik
Krais keteiknai God hɨrak kɨre mekak 1:1-3
Krais Iuwe kinɨn mɨt ensel 1:4–2:18
Krais Iuwe kinɨn Moses ketike Josua 3:1–4:13
Krais Iuwe kinɨn mɨt pris 4:14–7:28
Hɨm me Krais hɨram minɨn hɨm enɨpaa God kewet Moses em 8:1–9:28
Hemkre me Jisas minɨn hemkre me bulmakau, ehɨram mesak menmen enum maiu 10:1-39
Haiu mɨt han ekitet Jisas haiu emnakɨn tokim eemisesim 11:1–12:29
Hɨm me menmen mɨt ne weiwɨk me God ehɨr nanisesim 13:1-19
Hɨm mɨkaru 13:20-25
1
God Nɨkan kɨrak kekrehɨr ke Haai kɨrak ketpai hɨm mɨrak
Nɨpaa enum eik me wɨ ham yapɨrwe, God katɨp mɨt profet hɨm mɨrak kenipi hɨr nɨtyak. Nepei au, hɨrak keriuweti nan natɨp maamrer hɨm mɨrak. * Sam 2:8; Mt 21:38; Jo 1:3; Kl 1:16Te in ek, wɨ kerek tɨ nepei au mamɨsi, God kewepaiyapɨr hɨm mɨrak keriuwe menmen Nɨkan kɨrak ketpim. God epei kehimɨtanek hɨrak kakwetɨwek menmen mɨrak yapɨrwe. Nɨpaa God katɨp Nɨkan kɨrak te hɨrak kises hɨm mɨrak hɨrak Nɨkan kɨrɨak menmen yapɨrwe mau tɨ mau nepni, mar ke Haai kɨrak hanhanem. * 2Ko 4:4; Ap 2:33-34; Kl 1:15; Hi 8:1Nɨkan kɨrak Jisas keteiknai menmen iuwe me God merhɨhe mɨre tɨpar meteiknai hɨmɨn kaiu kentar han kɨrak kerekek kɨre God. Hɨrak hɨm mɨrak iuwe menip menmen yapɨrwe hɨram mises han kɨrak te hɨrak naanmɨpre menmen yapɨrwe mau merer wit wit. Hɨrak hɨrekes kaa kentar nu tentarakɨt kesak menmen enum mekre han ke haiu mɨt. Epei au, hɨrak ken kau wit kerek God Mɨtɨk Iuwe kewiyen, hɨrak kau menep his yaaim mɨrak kerek mɨt iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe hɨr newi.
Nɨkan ke God kinɨn mɨt ensel
* Fl 2:9Jisas kau menep his yaaim me God kerek mɨt iuwe newi. Mar im God epei keteiknai hɨrak kɨrɨakek hɨrak kinɨn mɨt ensel kar ke niuk kerek God kewetɨwekem hɨram minɨn niuk me mɨt ensel. * Ap 13:33; Hi 5:5; 2Sml 7:14; Sam 2:7Niuk mɨrak iuwe minɨn niuk me mɨt ensel mentar nɨpaa God ap katɨp mɨt nɨrak ensel kar ik:
“Petepin hi hehimɨtenit ti are nɨkan kai.” God keteipim pɨke ketpim kar ik:
“Maain hi ahu are Haai kɨrak, hɨrak kaku kakre Nɨkan kai.” God ap katɨp me mɨt ensel nɨrak au. Hɨrak katɨp me Nɨkan kɨrak Jisas kerekek. * Ro 8:29; Sam 97:7Kerek wɨ nɨpaa God kakriuwet Nɨkan kɨrak iuwe mɨtɨk kaknen tɨ ik, hɨrak keteipim pɨke ketpim kar ik:
“Yi mɨt ensel nai yi eiwenɨpi niuk mɨrak.”
* Sam 104:4Hɨrak katɨp me mɨt ensel kar ik:
“Hi herekyor hɨr nɨrɨak menmen mai waswas nar ke nɨme, hɨr nanɨwaank menmen ap mises han kai au nar ke si merhɨhe.” * Sam 45:6-7Te hɨrak katɨp me Nɨkan kɨrak kar ik:
“Ti are hi God ti Mɨtɨk Iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe tipmain tipmain enum eik. Ti tewen naanmamre menmen mit ti hɨrɨakem yaaim yaaim.
Ti hanhan heriuwe menmen yaaim, ti au han enuk heriuwe menmen enum, te ti Mɨtɨk Iuwe, hi God kit hi ehimɨtanit ti iuwe ti han yaaik ehinɨn mɨt yapɨrwe.” 10  * Sam 102:25-27God pɨke katɨp keteipim kar ik:
“Ti Mɨtɨk Iuwe nɨpaa enum eik ti hɨrɨak tɨ metike nepni meriuwe his mit.
11 Maain tɨ ik ketike nepni hɨram mamɨwaank mamɨt te ti au. Ti ehu ehɨt tipmain tipmain enum eik. Mar ke mɨt neriuwet laplap ere enum hɨr newɨrem, maain tɨ ketike nepni hɨram mamweikɨn his mamɨrem.
12  * Sam 22:22Mar ke mɨt nenep laplap enum tokim newɨrem hɨr neit ham yaaim neriuwetem, te ti ehɨt tɨ ketike nepni enum ti ewɨrem emɨt, ti enip meiyam yaaim emɨkrehɨr mɨram. Ti hɨrekes au, ti ehu apar ke in ek ti hɨrekes hepu. Ti ap te eweikɨnhis are menmen enum tokim au. Ti ehu tipmain tipmain enum eik.” 13  * Sam 110:1Nɨpaa God katɨp kar ik:
“Ti ehu menep etikewa eno menep his mai yaaim kerek mɨt iuwe newi, ti ehu ere hi enep mɨt enun nepan ni enɨp enepi.”
God hɨrak ap katɨp hɨm im men mɨt ensel au. Hɨrak katɨp Nɨkan kɨrak em keremem. 14  * Sam 34:7, 91:11Te mɨt ensel hɨr nɨre mekam? Hɨr nɨre hɨmɨn hɨr nɨrɨak menmen God ketpor, hɨrak keriuweti nanɨno nanrɨakem nankaap mɨt miyapɨr kerek hɨrak hanhan kaktorhis nanu nantikerek.

*1:2 Sam 2:8; Mt 21:38; Jo 1:3; Kl 1:16

*1:3 2Ko 4:4; Ap 2:33-34; Kl 1:15; Hi 8:1

*1:4 Fl 2:9

*1:5 Ap 13:33; Hi 5:5; 2Sml 7:14; Sam 2:7

*1:6 Ro 8:29; Sam 97:7

*1:7 Sam 104:4

*1:8 Sam 45:6-7

*1:10 Sam 102:25-27

*1:12 Sam 22:22

*1:13 Sam 110:1

*1:14 Sam 34:7, 91:11