4
Haiu mɨt aposel mewepyapɨr hɨm yaaim hɨram mɨre si
* 2Ko 3:6God kerekek hɨrak han tewenɨnai kehimɨtenai haiu mɨrɨak menmen mɨrak matɨp mɨt miyapɨr hɨm mɨrak, te menmen enum man merekyei han kaiu haiu ap mɨnaain misesim iuwe au. * 2Ko 2:17; 1Te 2:5Haiu meweikɨn sip mewet menmen enum mɨsawɨn mɨt nanwepyapɨrem haiu yɨnk enuk meriuwerem au emɨt. Haiu ap mewises mɨt hɨm me God haiu meweikɨn hɨm mɨrak matɨp mɨt hɨr enisesim. Au, haiu merp ninaan me God, God hɨrak kɨrai haiu metpor hɨm mɨrak haiu matɨp hɨm yaaim, te mɨt kerek nerteiyei han kaiu, hɨr nertei hɨm im hɨram yaaim. * 1Ko 1:18Hɨm yaaim haiu matɨp mɨt em, mɨt ap nerteiyem werek werek, hɨr keriyen nanɨno si hɨr ap nerteiyem. Hɨr ap nises hɨm yaaim nentar tɨpir enuk ke tɨ ik Seten hɨrak kewenɨn han kɨr te hɨr ap nisesim au. * Ef 2:2; Kl 1:15; Hi 1:3Hɨrak kewenɨn han kɨr te hɨr ap nertei werek hɨm yaaim me Krais. Hɨm yaaim im hɨram matɨp me menmen yaaim me Krais kerek keteiknai God kɨre mekak kar ke hɨrak kɨpre God. * 2Ko 1:24Haiu ap metpi hɨm me haiu hɨras te yi eitɨp haiu mɨt yaain. Au, haiu metpi hɨm im. Jisas Krais hɨrekes Mɨtɨk Iuwe kaiu, te haiu mɨt haiu mar ke wok mɨt mekepi yi eiyɨrteiyek werek werek. * Jen 1:3; Ais 9:2; 2Ko 3:18Haiu mɨrɨak menmen im mentar God kerek nɨpaa katɨp kar ik: “Me wit toto lait hɨremes mamɨr,” hɨrak kerekek kekepai haiu mertei mekre han kaiu menmen mɨrak yaaim merhɨhe nepei au man mau Krais.
* 2Ko 5:1God kewis menmen mɨrak iuwe hɨram man mekre han ke haiu mɨt ne tɨ au haiu weinɨn. Hɨrak kewisɨm mekre han kaiu kakteikɨn mɨt miyapɨr ne tɨ menmen yaaim haiu mɨrɨakem ap meke han kaiu man. Au, hɨram meke God man mekre han kaiu mekepai. * 2Ko 1:8, 7:5Merer wit wit menmen enum man mewep te hɨram ap meraiwaank au. Haiu ap mertei menmak menmen enum man mewep te haiu ap mɨnaaiwɨr menmen haiu mɨrɨakem. Mɨt enun noyiyai nanrekyei enum, te God ap kɨnaiwɨrai au. Mɨt hɨr newep haiu menke te haiu ap maa au. 10 * 1Ko 15:31Mɨt hɨr newep neriuwe nɨpɨn menmen ham yapɨrwe te hekrit hekrit sak mau yɨnk kaiu mar ke nɨpaa mɨt enun nenep Jisas sak mau yɨnk kɨrak. Sak mau yɨnk kaiu te mɨt nanɨrem hɨr nanɨrtei Jisas Krais kepu ketikewei kakɨkepei te mɨt nanwep haiu mami au, haiu pɨke mamu werek. 11 * Ro 8:36Me wɨ haiu mepu tɨ im, mɨt hɨr noyiyai nanrekyei enum, haiu mami mentar haiu mises hɨm me Jisas haiu matɨp mɨt em. Mɨt hɨr newep menep haiu mami, te mɨt nanɨr yɨnk kaiu kerek maain kaki, hɨr nertei Jisas Krais kepu kekepai haiu mami au, haiu pɨke mamu werek. 12 Mɨt newep menep haiu mami te menmen im haiu mɨrɨakem hɨram mekepi hɨmɨn ki te yi yayu werek werek.
13 * Sam 116:10Hɨm me God kerek mɨtɨk Devit kewisɨm mau tɨwei Sam hɨram matɨp mar im: “Hi hatɨp mɨt menmen hentar hi han kitet God naanmamprau kakɨkepa.” Haiu mɨt in keriyen haiu han kitet God kakɨkepai kaktaihis kar ke nɨpaa hɨrak kɨkaap mɨtɨk hak Devit. Te in ek haiu matɨp mɨt hɨm mɨrak. 14 * 1Ko 6:14Haiu matɨp mɨt menmen mentar haiu mertei God kerek nɨpaa kɨkɨak Mɨtɨk Iuwe Jisas, hɨrak kaktaihis haiu mamtikewi haiu mamɨrp ninaan mɨrak. 15 * 2Ko 1:3-6Menmen yapɨrwe enum man menep haiu mɨt aposel, mentar haiu metpi hɨm yaaim mekepi meriuwerem. Maain hɨm yaaim me menmen God kerekyaiyem mamno mamrer wit wit, mɨt nanisesim, hɨr nantɨp God hɨrak yaaik, hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak me menmen im yapɨrwe hɨrak kɨrɨakem.
Menmen enum im hɨram mɨre menmen weinɨm mentar haiu mamɨt menmen yaaim
16 * Ef 3:16Haiu ap han enuk mɨnaaiwɨr menmen im God kehimɨtenai haiu mɨrɨakem mentar haiu mertei God kakɨkekyei haiu mɨt, haiu yapɨrwe mamwenɨpi niuk mɨrak. Maain yɨnk kaiu hɨrak kaki, te hekrit hekrit God kɨkaap hɨmɨn kaiu hɨrak kau werek werek. 17 * Ro 8:17-18Menmen im enum hɨram meraiwaank hɨram mar ke menmen kike keremem, te hɨram mekepai haiu mamɨt menmen yaaim me God wɨsenum hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik. 18 * Kl 1:16; Hi 11:1-3Tɨs, haiu ap te han ekitet menmen yapɨrwe haiu mɨrem meriuwe nanamɨr kaiu au. Im em hɨram mamu me mɨ mei kike te maain hɨram mamɨwaank mamɨt. Haiu han ekitet mamɨmerɨr menmen haiu ap mɨrem wen au, te maain God kakwetaiyem. Menmen in ek haiu ap mɨrem, hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik.

*4:1 2Ko 3:6

*4:2 2Ko 2:17; 1Te 2:5

*4:3 1Ko 1:18

*4:4 Ef 2:2; Kl 1:15; Hi 1:3

*4:5 2Ko 1:24

*4:6 Jen 1:3; Ais 9:2; 2Ko 3:18

*4:7 2Ko 5:1

*4:8 2Ko 1:8, 7:5

*4:10 1Ko 15:31

*4:11 Ro 8:36

*4:13 Sam 116:10

*4:14 1Ko 6:14

*4:15 2Ko 1:3-6

*4:16 Ef 3:16

*4:17 Ro 8:17-18

*4:18 Kl 1:16; Hi 11:1-3