Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Mɨt Ne Wit Korin - 2
Menmen me tɨwei ik
Pol kitehi God katɨp hɨrak yaaik ekentar hɨrak kekepik 1:1-11
Pol kewepyapɨr menmen mau mekre han kɨrak ekatɨp mɨt ne Korin em 1:12–7:16
Hɨm me kolekta mɨt ne Korin nansiuwerem emamno mɨt ne Judia 8:1–9:15
Pol naanmɨpre hɨrekes me hɨrak keit eniuk iuwe aposel 10:1–13:10
Pol katɨp mɨt ne Korin hɨm mɨkaru 13:11-14
1
* 1Ko 1:1Hi Pol hi hɨre mɨtɨk aposel ke Krais Jisas hatɨp mɨt hɨm mɨrak. Nɨpaa God hanhan kewisa hi hɨre mɨtɨk aposel hi hɨrɨak menmen mɨrak. Hi hetike kaiu yinak Timoti hawɨr wik wewis tɨwei ik wesiuwerek kaknen yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God yi yau wit Korin ke provins Akaia, yi yetike mɨt miyapɨr ne God yerer wit wit yeit provins eik e. * 1Ko 1:3Hi hanhan God Haai kaiu ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrakɨt tatrekyi menmen yaaim yi eiyu werek werek.
Pol katɨp God hɨrak yaaik kentar hɨrak kekepik
* Ef 1:3; 1Pi 1:3; Ro 15:5Haiu emwenɨpi niuk me God, hɨrak Haai ke Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais. Haiu mertei hɨrak Haai ke han tewenɨnai, hɨrak Haai ke kekepai. Hɨrak kakɨkepai han kaiu me menmen enum mamnen te haiu han etwenɨn mɨt miyapɨr han haiu emkepi me menmen enum mamnen. Haiu emkepi emriuwe menmen God nepei kekepai keriuwerem. * Sam 34:19, 94:19Hɨm im yaaim. Menmen enum yapɨrwe mamnen mamraiwaank mamɨr ke nɨpaa menmen mewaank Krais. Mar ke menmen enum meraiwaank, te Krais kakɨkepai me menmen te haiu han yaaik mamu. * 2Ko 4:15Mɨt nɨrɨak hi hetike Timoti enum nerawɨrwaank nentar hawɨr wetpi hɨm yaaim me God, hɨram mekepi yi han yaaik eiyu yi yertei God kakɨkepi maain kaknen kaktihis. Mɨt nerekyawɨr enum, te God kekepawɨr. Menmen im mamkepi yi han yaaik eiyu eiyɨntar maain menmen enum mamnen mamriwaank yi yertei God kakɨkepi kakɨr ke hɨrak nepei kekepawɨr. Hawɨr wertei werek werek me yi mɨt. Menmen enum mamriwaank mamɨr ke menmen enum merawɨrwaank, hawɨr wertei God kakɨkepi yi han yaaik eiyu eiyɨr ke God kekepawɨr han yaaik wepu.
* Ap 19:23; 1Ko 15:32Nawɨr yinan, hawɨr hanhan yi yertei werek werek menmen enum nepei man mewepɨr weit provins Esia. Menmen enum epei man hɨram mewewɨr han kawɨr te hawɨr han kitet hawɨr wawi. Hawɨr han kitet hawɨr wawi wawɨr ke mɨtɨk kerek mɨtɨk masistret hɨrak nepei katɨp hawɨr wawi. Menmen im nepei man mekepawɨr wertei hawɨr hɨrekses ap wawinɨn menmen im au. Hɨram mekepawɨr te hawɨr wertei God kerek hɨrak kɨkɨan mɨt nɨpaa naa hɨr pɨke nekrit, hɨrak kerekek kakɨkepawɨr. 10  * 2Ti 4:18Hɨrak nepei kekepawɨr me menmen enum te hawɨr wawi au. Maain hɨrak pɨke kakɨkepawɨr. Hawɨr han kitet hɨrak in ere maain hɨrak kakɨkepawɨr naanmamrawɨr. 11 Yi mɨt eikepawɨr eiriuwe menmen yi eiyitehi God em kakɨkepawɨr. Yi yɨrɨakem te maain mɨt miyapɨr yapɨrwe nanɨmtau God kemtau hɨm hɨr nitɨwekhi me hawɨr hɨrak kakɨkepawɨr, hɨr nanwenɨpi niuk mɨrak nantɨp hɨrak yaaik.
Pol keweikɨn han kɨrak te hɨrak ap kan wit Korin au
12  * Hi 13:18; 2Ko 2:17; 1Ko 1:17Haiu han yaaik meriuwe menmen im. Han kaiu kitet menmen haiu mɨrɨakem haiu mises menmen yaaim God kewetaiyem haiu ap mari han ke mɨt miyapɨr meriuwerem au. Menmen me tɨ mɨt nerteiyem ap mekepai haiu mɨrɨakem au. God kerekek kekepai haiu mɨrɨakem. Haiu mises menmen im mekre nɨmɨn ne mɨt miyapɨr ne tɨ, te haiu misesim wɨsenum mekre nɨmɨn ne yi mɨt miyapɨr. Te haiu han yaaik meriuwe menmen im. 13-14  * 2Ko 5:12; Fl 2:16Hɨm hi hewisiyem mau tɨwei ik, as o hɨr hɨram ap mɨsawɨn mɨre hɨm tok piksa au. Menmen yi yekinaam hɨram keremem hi hetpiyem. Hi hanhan yi eiyɨrtei werek werek menmen in ek yi yerteiyem kike kike me haiu mɨt. Te maain wɨ kerek Mɨtɨk Iuwe Jisas pɨke kaknen kaktaihis, haiu han yaaik mamriuwi yentar yi yayu yaitike Krais, yi han yaaik eiriuwe haiu mɨt aposel eiyɨntar haiu metpi hɨm yaaim mekepi meriuwerem. 15 Hi han kitet yi han kiteta hi hɨre aposel yaaik te hi hanhan hahinɨn anen ari, te hi akepi yi han yaaik eiyu mei wik. 16  * 1Ko 16:5-6Hi nɨpaa han kitet hi ahinɨn anen ari yi yeit wit Korin me wɨ hi ano provins hak Masedonia. Au, hi anaiwɨri hahɨt wit ki hi in ek han hau provins Masedonia. Maain hi anaaiwɨr Masedonia hi pɨke ano ari yi mɨt yeit wit Korin, te yi eikepa eiriuweta hi ano provins hak Judia, te hi ari mei wik. 17 Te yi han kitet wɨ kerek hi hewis tɨwei hatɨp hi hanhan hahinɨn anen ari me wɨ hi ano provins hak Masedonia, hi ap han kitet menmen werek au. Te hi heweikɨn han kai a? Yi han kitet hi hɨre mɨtɨk enuk ke tɨ, hi hatɨp ‘O, hi enen,’ te hi hepakɨnem mekre han kai hi au hɨnapen a? Taauye! 18 Mar ke hɨm me God hɨram yaaim, hi ap hetpi hɨm ‘O, hi anen,’ te hi hepakɨnem mekre han kai hi au hɨnapen. Taauye! 19  * Ap 18:5Nɨpaa hi, Silvenes, Timoti, haiu mau metikewi haiu metpi hɨm me Nɨkan ke God Jisas Krais. Yi yertei Krais hɨrak ap katɨp menmen hɨrak kakisesim te maain kakweikɨn sip kewet hɨm nɨpaa hɨrak ketpim au. Hɨrak kakisesim keremem. 20  * Rev 3:14Menmen yapɨrwe God katɨp hɨrak kakrɨakem, Jisas hɨrak kakisesim kakrekyiyem. Wɨ haiu mamwenɨpi niuk me God mentar menmen im yaaim, haiu matɨp Mɨtɨk Krais hɨrak yaaik kakises menmen hɨrak katɨp hɨrak kakisesim. 21  * 1Jo 2:27God Haai kerekek hɨrak kekepai haiu mɨt haiu metike Krais mau niutɨp. 22  * Ef 1:13-14; 2Ko 5:5; Ro 8:16-17God hɨrekes kehimɨtenai haiu nɨrak, hɨrak kewis Hɨmɨn kɨrak Yaaik kekre han kaiu, hɨrak kɨre menmen kike keteiknai menmen hɨrak kakwetai menmen yapɨrwe.
Pol ap ken kɨri waswas au
23  * Ro 1:9; 2Ko 11:31Hi hewisɨsiyek me menmen im te God kertei han kai kakwepyapɨrem. Te hi hetpi werek hi ap hewisesik me menmen au. Hi ap hinɨn han hɨri yi mɨt ne wit Korin me wɨ hi hen provins Masedonia hentar hi hɨnapen heni yi mɨt arekyi yi han enuk. 24  * 1Pi 5:3Haiu ap metpi haiu minɨn naanmɨpri me menmen me God yi yisesim au. Haiu mertei yi yises God werek werek haiu mɨrɨak menmen metikewi mamkepi yi han yaaik eiyu.

*1:1 1Ko 1:1

*1:2 1Ko 1:3

*1:3 Ef 1:3; 1Pi 1:3; Ro 15:5

*1:5 Sam 34:19, 94:19

*1:6 2Ko 4:15

*1:8 Ap 19:23; 1Ko 15:32

*1:10 2Ti 4:18

*1:12 Hi 13:18; 2Ko 2:17; 1Ko 1:17

*1:13-14 2Ko 5:12; Fl 2:16

*1:16 1Ko 16:5-6

*1:19 Ap 18:5

*1:20 Rev 3:14

*1:21 1Jo 2:27

*1:22 Ef 1:13-14; 2Ko 5:5; Ro 8:16-17

*1:23 Ro 1:9; 2Ko 11:31

*1:24 1Pi 5:3