4
Ti atɨp mɨt miyapɨr hɨm yaaim me God
1-2 * Ap 10:42; Ro 14:9-10* Ap 20:20, 31Hi hetput hɨm manp, God Haai ketike Jisas Krais, hɨrakɨt tɨrawɨr teit ninaan mɨrakɨt. Hi hetput hentar Jisas Krais pɨke kaknen te maain hɨrak skelim mɨt nepu nantike mɨt kerek epei naa. Hi hetput te ti atɨp mɨt miyapɨr hɨm me God, ti eteikɨn mɨt hɨr nises menmen enum, ti eneri, ekekyor han kɨr te hɨr enises menmen yaaim. Ti eteiknorem werek werek han enuk eriuweri au emɨt! * 1Ti 4:1; 2Ti 1:13Ti erɨak menmen im hentar maain mɨt miyapɨr hɨr nanɨnapen nanɨmtau hɨm yaaim me God au. Hɨr hanhan nanɨmtau hɨm enum me memipɨn mamnip han kɨr yaaik. Te hɨr nanri mɨt yapɨrwe nanitorhi te hɨr nanɨtpor hɨm, hɨr hanhan nanɨmtewem. * 1Ti 4:7Hɨr nanweikɨn sip nanwet hɨm yaaim em, hɨr nanises hɨm weinɨm me mɨt. Hekrit hekrit te ti naanmamre hɨrekes, ehɨrp han tokik me menmen enum enum mamnen, ti atɨp mɨt hɨm yaaim me Krais Jisas te hɨr nanɨmtewem. Ti erɨakem iuwe, te ti ere mɨtɨk ke God yaaik.
Wok me Pol hɨram menep epei au
* Fl 2:17Ti ehises menmen hi hetputem, te hi au. Wɨ epei mamnen te mɨt naniyep te hi hahi. * 1Ti 6:12Hi epei hɨrɨak menmen God nɨpaa kehimɨtena hi hɨrɨakem. Hi hɨre mɨtɨk kesiuknen resis ken kɨpiun mak. Menmen hi hɨrɨakem hɨram epei au. * 1Ko 9:24-25; Rev 2:10Te menmen yaaim me hɨmɨn kai memeriyo mɨwaai meit wit ke God. Maain God hɨrak Mɨtɨk Iuwe Yaaik skelim mɨt, hɨrak kakwetewem. Te hi kiutɨpen au. Hɨrak kakwet mɨt han kerek nanmeriyɨwek hɨr hanhan hɨrak kakwepyapɨr hɨrekes kakɨt tɨ ik, hɨr nantikewa haiu mamɨt menmen yaaim hɨrak kakwetaiyem.
Hɨm meiyam kike
* 2Ti 1:4Ti ap era era ehɨt yayiwe au emɨt! Ti enen waswas hentar
10 * Kl 4:14; Ta 1:4Dimas epei kɨnaipɨsa ken wit Tesalonaika, hɨrak hanhan keriuwe menmen enum mɨt hanhan em. Kresens epei ken wit Galesia, Taitas ken wit Dalmesia. 11 * Kl 4:14; Ap 15:37-39Luk kiutɨpen kerekek kau ketikewa. Ti ehɨthis Jon Mak hɨrak kaktikewit yi einen in kakɨntar hɨrak yaaik kakɨkepa. 12 * Ef 6:21-22Hi heriuwet Tikikas hɨrak epei ken wit Efesas. 13 * Ap 20:6Wɨ kerek ti enen, ti ehɨt saket kai nokik kerek nɨpaa hi enemtɨn ewisɨm mɨwaai meit wɨnak ke Kapas keit wit Troas. Te ti etɨwem mamtike tɨwei mei. Tɨwei mit nɨpaa mɨt nɨrɨakem me miyak patɨn, ti etɨwem eiyɨm enen hi hanhanem iuwe.
14 * 1Ti 1:20; Sam 62:12; Pro 24:12; Ro 2:6Aleksanda, mɨtɨk kime bras ain, hɨrak kerekyo menmen enum enum. Mɨtɨk Iuwe kakrekyɨwek enum mamrer menmen me hɨrak epei kerekyewem. 15 Ti naanempre hɨrekes me hɨrak hentar hɨrak katɨp enum enum me hɨm yaaim me Krais haiu matɨp mɨt em. 16 * 2Ti 1:15Wɨ hi hinɨn hen kot ke gavman hatɨp hɨm naanempre hɨrekes, mɨt han nekepa au, hɨr nɨnaipɨsa. Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe ap han kitet menmen im enum hɨr nɨrɨakem keremem. 17 * Ap 23:11, 27:23; Dan 6:22Te Mɨtɨk Iuwe kekepa kerekyo hi han tokik hau. Mar im hi hatɨp mɨt hɨm me God te mɨt yapɨrwe neit kot nemtewem. Te Mɨtɨk Iuwe kekepa, mɨt ap neiyep hi haa au. Hi hepu werek. 18 Maain Mɨtɨk Iuwe kakɨkepa me menmen enum enum kakɨriya kakwisa hahɨt wit kɨrak naanmamprau. Haiu emwenɨpi niuk mɨrak hɨrak iuwe tipmain tipmain enum eik. Keremem.
19 * Ap 18:2; 2Ti 1:16-17Ti atɨp Prisila wetike Akwila hɨr netike mɨt miyapɨr nɨkerek ne mɨtɨk Onesiforas, ti etpor hɨr yaain. 20 * Ap 19:22, 20:4Irastas wen kepu wit Korin. Hi hinaipɨs Trofimas hɨrak kɨnap keit wit Mailitas. 21 Te ti enen wasenum. Maain hawɨ hɨtan nɨme yuwerep mamnen.
Yubyulas, Pyudens, Lainas tetike mɨte Klodia natɨp ti yaaik, hɨr netike nit yinan yapɨrwe in.
22 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe kaku kakɨkre han kit. Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe han yaaik kɨrak kaku kaktikewi.
Mepɨr keremem

*4:1-2 Ap 10:42; Ro 14:9-10

*4:1-2 Ap 20:20, 31

*4:3 1Ti 4:1; 2Ti 1:13

*4:4 1Ti 4:7

*4:6 Fl 2:17

*4:7 1Ti 6:12

*4:8 1Ko 9:24-25; Rev 2:10

*4:9 2Ti 1:4

*4:10 Kl 4:14; Ta 1:4

*4:11 Kl 4:14; Ap 15:37-39

*4:12 Ef 6:21-22

*4:13 Ap 20:6

*4:14 1Ti 1:20; Sam 62:12; Pro 24:12; Ro 2:6

*4:16 2Ti 1:15

*4:17 Ap 23:11, 27:23; Dan 6:22

*4:19 Ap 18:2; 2Ti 1:16-17

*4:20 Ap 19:22, 20:4