4
* Lev 25:43, 53; Ef 6:9Yi mɨt iuwe, yi yɨrɨak menmen yaaim me mɨt kerek nerekyi menmen eiyɨntar yi yertei Mɨtɨk Iuwe ki Krais, hɨrak naanmɨpri hɨrak kepu wit kɨrak hɨrak kɨri.
Hɨm me mɨt nitehi God menmen, hɨr nɨrɨak menmen yaaim
* Ef 6:18; Fl 4:6Hekrit hekrit yi wen eiyitehi God menmen. Yi yɨrɨakem yi han ekitet menmen werek werek yi yaitɨp God hɨrak yaaik. * Ro 15:30; Ef 6:19; 1Ko 16:9Yewaai meruri yi yitehi God me menmen, yi eiyitɨwekhi me haiu mɨt in. Yi eiyitɨwekhi te hɨrak kakɨkepai kakwisai haiu mamwepyapɨr hɨm me Krais nɨpaa God kɨsawɨnem. Hi heit wɨnak enuk ke gavman hentar hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak. * Ef 6:20Yi eiyitehi God hɨrak kakɨkepa hi tewen hatɨp mɨt hɨm me God werek werek har ke nɨpaa God kehimɨtena hi hatɨp mɨt em.
* Ef 5:15-16; 1Te 4:11-12Yi ap eiwis wɨ miutɨp mamno te yi ap eirɨak menmen yaaim. Haiu ap te mamu tɨ ik me wɨ yapɨrwe au, te yi han ekitet werek menmen yi eirɨakem mau nɨmɨn ke mɨt miyapɨr hɨr ap nises hɨm me God. * Ef 4:29; 1Pi 3:15Menmen yapɨrwe yi yayɨtpim hɨram yaaim mamkaap mɨt mamɨr ke menmen sol mewim yi yaam, te menmen mɨt hɨr nanitihi yi mɨt em, yi eiyɨrtei werek me menmen eiwenhi eiyɨtpor menmen.
Pol keriuwet Tikikas ketike Onisimas tatnen Kolosi
* Ef 6:21Hi eriuwet Tikikas kaknen yi mɨt kakɨtpi yi mɨt me menmen hi hɨrɨakem. Hɨrak kaiu yaaik, te hi hanhan heriuwerek. Hɨrak mɨtɨk yaaik kekepa keriuwe menmen, hɨrak ketikewa hawɨr wɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Krais. * Ef 6:22Hi eriuwetek kaknen yi mɨt te hɨrak kakɨtpi menmen im. Hɨrak kakɨtpi menmen me haiu mɨt, te hɨrak kakrekyi yi han yaaik eiyu. * Fm 10-12Hi heriuwet Onisimas ketikerek ten yi mɨt en. Onisimas hɨrak kaiu yinak yaaik, hɨrak mɨtɨk ke yi mɨt en. Maain hɨrakɨt tatiun ein epei au, hɨrakɨt tatɨtpi menmen yapɨrwe epei man haiu mɨt in.
Pol kesiuwe hɨm yaaim men mɨt ne Kolosi
10 * Ap 12:12, 13:13, 19:29; Fm 24Aristakas, kerek ketikewa hawɨr wekre wɨnak enuk ke gavman, hɨrak ketike Mak hɨrakɨt tesiuwe hɨm tetpi yi yaain. Yi yertei Mak hɨrak wekne ke Banabas, nɨpaa hi hetpi hɨrak kaknen yi naanmamrɨwek. 11 Josua kerek niuk mɨrak ham Jastas, hɨrak kesiuwe hɨm ketpi yi yaain. Mɨtɨkɨt wikak it hɨrakɨt keretet, te weiwɨk me Isrel hɨrakɨt tises hɨm me Krais, hɨrakɨt tekepa haiu mɨrɨak menmen me God hɨrakɨt tenipa hi han yaaik.
12 * Kl 1:7Epafras keswi hɨm ketpi yi yaain. Hɨrak mɨtɨk ke wit ki Kolosi, hɨrak kɨrɨak menmen me Krais Jisas. Hekrit hekrit hɨrak kitehi God iuwe me yi mɨt, te yi han tokik eiyu me menmen me God, te yi eiyɨrtei werek werek menmen God hanhan yi eiyisesim. 13 Hi hertei menmen im, te hi hetpiyem. Hɨrak kitehi God yapɨrwe me yi mɨt yetike mɨt han ne wit Leodisia netike mɨt ne wit Hirapolis. 14 * 2Ti 4:10-11; Fm 24Luk hɨrak dokta kaiu yaaik, hɨrak ketike Dimas hɨrakɨt teswi hɨm tetpi yi yaain.
15 Yi eikrehɨr kai yi eisiuwe hɨm eitɨp mɨt naiu yinan neit wit Leodisia hɨr yaain. Hɨr netike mɨte Nimpa wetike mɨt miyapɨr han hɨr nererik neit wɨnak kɨre hɨr newenɨpi niuk me God. 16 Yi nepei yekine tɨwei ik epei au, yi eisiuwerek ekno mɨt miyapɨr ne God neit Leodisia te hɨr nanrerik nanɨt wɨnak ke God ein nankinaak. Hɨr nanɨswi tɨwei kɨr hi hewisiyek, te yi eikinaak yayɨt wit ki. 17 * Fm 2Yi eitɨp Akipas hɨrak kakrɨak menmen Mɨtɨk Iuwe God kehimɨtanɨwekem ere epei au mamɨsi.
18 * 1Ko 16:21Hi Pol heriuwe his mai hi hewisi hɨm mai kike im pɨnam hetpi yi yaain. Yi ap han kaa hi hepu hekre wɨnak enuk ke gavman. Hi hanhan God kakrekyi menmen yaaim.
Mepɨr keremem

*4:1 Lev 25:43, 53; Ef 6:9

*4:2 Ef 6:18; Fl 4:6

*4:3 Ro 15:30; Ef 6:19; 1Ko 16:9

*4:4 Ef 6:20

*4:5 Ef 5:15-16; 1Te 4:11-12

*4:6 Ef 4:29; 1Pi 3:15

*4:7 Ef 6:21

*4:8 Ef 6:22

*4:9 Fm 10-12

*4:10 Ap 12:12, 13:13, 19:29; Fm 24

*4:12 Kl 1:7

*4:14 2Ti 4:10-11; Fm 24

*4:17 Fm 2

*4:18 1Ko 16:21