Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Failimon
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp mɨtɨk Failimon hɨm gude 1:1-3
Pol kewenɨpi niuk me Failimon 1:4-7
Pol kitehi Failimon hɨrak naanmampre Onisimas 1:18-22
Pol katɨp Failimon hɨm mɨkaru 1:23-25
1
* Ef 3:1Hi Pol hi hepu hekre wɨnak enuk ke gavman hentar hɨm me Jisas Krais hi atɨp mɨt em. Hi hetike kaiu yinak Timoti, hawɨr wik wewis tɨwei ik wesiuwerek ken ti Failimon. Ti kawɨr yaaik, haiu mɨrɨak menmen miutɨp. * Kl 4:17; 2Ti 2:3Hawɨr ap weswut ti kiutɨpen tɨwei ik au. Hawɨr wesiuwerek kakno mɨt ne weiwɨk me God kerek nau nererik neit wɨnak kit eik, hɨr netike Apia yenten pawɨr wetike Akipas. Hɨrak kɨrɨak menmen kar ke hawɨr wɨrɨakem.
* Ga 1:3Hi hanhan God Haai kaiu ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais han yaaik kɨrakɨt hɨrak kaku kaktikewi, yi eiyu werek werek.
Failimon kises hɨm me Mɨtɨk Iuwe
* Ro 1:8-9Hekrit hekrit hi hitehi God, hi hetpɨwek hɨrak yaaik hentar hi hemtau ti ehises Mɨtɨk Iuwe, ti hanhanek hɨrak ketike mɨt hɨr nises hɨm mɨrak. * Fl 1:9; Kl 1:9Hi hitehi God te hawɨr wetikewi wewepnak me menmen me God, hɨrak kakɨkepit te ti ertei iuwe menmen yapɨrwe me God haiu metɨwem hɨram mamkepai wɨsenum, haiu emises hɨm me Krais werek werek. * 2Ko 7:4Kai yinak yaaik, hi han yaaik wɨsenuk hau werek werek hentar ti hanhan mɨt ne weiwɨk me God ein, ti ekepi hɨr han tokik nepu hɨr nau werek werek neriuwe menmen me God.
Failimon pɨke kakɨthis Onisimas hɨrak kɨre kɨrak yinak
8-10  * Fl 1* Kl 4:9; 1Ko 4:15Hi han kitet menmen im ti hɨrɨak mɨt em hɨram menmen yaaim. Hi amɨ hituthi ti erɨak menmen yaaim me nɨkan kai Onisimas. Hi hɨre haai kɨrak hentar hi heit wɨnak enuk ke gavman, hi hekepik hɨrak kises hɨm me God. Hɨram werek te hi etput hɨm iuwe menmen im hekrehɨr ke Krais hentar hɨrak kehimɨtena hi mɨtɨk iuwe, te ti ehisesim. Au, hi hɨnapen etput hɨm iuwe au emɨt! Hawɨr hanhanakɨt, te hi hɨnapen. Hi Pol hi enuk epei he mɨtɨk hi heit wɨnak enuk ke gavman hentar hɨm me Jisas Krais hi atɨp mɨt em. Hi hare hituthi ti arɨak yaaim me nɨkan kai Onisimas. 11 Ti hertei niuk mɨrak matɨp mar im: “Hɨrak kɨkaap mɨt,” te nɨpaa hɨrak kɨrɨak menmen hɨrak ap kekepit au. In ek hɨrak kises hɨm me God te hɨrak kɨrɨak menmen yaaim kekepawɨr. Hɨrak kekepit, kekepa.
12 In ek hi epei esiuwerek kan kɨrit. Hi han in han kitetik.
13  * Fl 2:30Hi hanhan eriuwerek, te hɨrak kaktikewa kaku in kakɨkepa kerek hi wen hepu wɨnak enuk ke gavman hentar hɨm me God. Te hi hepu in ti ekepa. Au, ti hepeit ein, te hi hanhan hɨrak kekrehɨr kit kekepa. 14  * 2Ko 9:7; 1Pi 5:2Hi epei hesiuwerek ken ein. Hɨrak ap kau ketikewa au. Hi ap etenenik ere hi heswut tɨwei eituthi ti ewenhi hɨrak kaku in, te hi esiuwerek ken ein. Hi hɨnapen ti yɨnk enuk hentar hi etenen mɨtɨk kit ere ti ewenhi, te hi epei hesiuwerek ken. Hi hanhan ti erɨak menmen ti ehises han kit ek. 15 Hi han kai katɨp kar ik: “God kewisɨk hɨrak kɨnaiwɨrit kɨrɨr ken keit ein wɨ ham kentar maain hɨrak ap pɨke kaknen 16  * 1Ti 6:2kakɨr ke mɨtɨk kit kɨrɨak wok mit taau! Hɨrak kakre kit yinak yaaik kaku kaktikewit. Hi hanhanek iuwe. Ti au ti tewen han tewenɨnek wɨsenuk hentar hɨrak kit yinak yaaik ke menmen me Jisas, hɨrak mɨtɨk kit kɨrɨak menmen mit.
17 Te ti han ektɨp hi wariyakɨt kit, te han kit ektɨp mɨtɨk hak eik ekpɨre hɨrak wariyakɨt kit ekpar kerek hi wariyakɨt kit. Hɨrak Onisimas kaknen, ti etɨwekhis. 18 Hɨrak kerekyut menmen enum kekintɨp menmen kɨsawɨnem, te ti ehitauhi me menmen hɨrak kekintɨpem. 19  * 1Ko 16:21; Ga 6:11Hi Pol hi hewis hɨm im me his mai hɨrekes, te hi hɨrekes pɨke ewetitem. Nɨpaa hi ekepit, te ti eweikɨn han hises hɨm me God, te ti eweto menmen me im em au. 20 Te kai yinak, ti erekyo menmen yaaim im. Ti naanmɨpre Onisimas kar ke ti naanmɨmprau. Ti erɨak menmen im mentar hawɨr wises Mɨtɨk Iuwe, te hi han yaaik eriuwit.
21 Hi ewisut tɨwei ik ke han kai katɨp ti ehises menmen hi hetputem. Au, hi hertei ti ehinɨn menmen im hi hituthiyem. 22  * Fl 1:25, 2:24Maain Onisimas kaknen kakiun ein, ti etɨwek his ti wen naanmamrɨwek yaaik ti erekyɨwek haau mai mamɨntar hi hanhan God kakɨmtau menmen yi yitɨwekhi ke hi, te hɨrak kaksiupena hi anaaiwɨr wɨnak enuk ke gavman, hi anen ari.
Mɨt hɨr natɨp gude men mɨtɨk Failimon
23  * Kl 1:7Hi hetike Epafras wau wekre wɨnak enuk ke gavman wentar hɨm me Jisas Krais. Hɨrak kesiuwe hɨm ketput ti yaaik. 24  * Kl 4:10, 14; 2Ti 4:10-11Mak, Aristakas, Dimas tetike Luk hɨr netikewawɨr haiu mɨrɨak menmen me God. Hɨr nesiuwe hɨm natɨp ti yaaik. 25 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais han yaaik kɨrak kaku kaktikewi.
Mepɨr keremem

*1:1 Ef 3:1

*1:2 Kl 4:17; 2Ti 2:3

*1:3 Ga 1:3

*1:4 Ro 1:8-9

*1:6 Fl 1:9; Kl 1:9

*1:7 2Ko 7:4

*1:8-10 Fl 1

*1:8-10 Kl 4:9; 1Ko 4:15

*1:13 Fl 2:30

*1:14 2Ko 9:7; 1Pi 5:2

*1:16 1Ti 6:2

*1:19 1Ko 16:21; Ga 6:11

*1:22 Fl 1:25, 2:24

*1:23 Kl 1:7

*1:24 Kl 4:10, 14; 2Ti 4:10-11