Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Wit Filipai
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp hɨrak kitehi God ke mɨt me wit Filipai 1:1-11
Menmen epei man mewaank Pol 1:12-26
Menmen mɨt nanisesim nentar hɨr ne Krais 1:27–2:18
Pol kewepyapɨr menmen Timoti ketike Epafrodaitas tɨrɨakem 2:19-30
Pol katɨp mɨt hɨr naanmɨpre hɨras me mɨt enun netike menmen enum 3:1–4:9
Hɨm me Pol ketike nɨrak yinan neit wit Filipai 4:10-20
Pol katɨp mɨt ne Filipai hɨm mɨkaru 4:21-23
1
Tɨwei Pol kewisɨk ken mɨt ne Filipai
* Ap 16:12-40Hi Pol hetike Timoti hawɨr wɨrɨak menmen iuwe me Jisas Krais kerekek. Hawɨr wesiuwe tɨwei ik ken yi mɨt kerek yinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God yetike yi mɨt yekepi yeit wit Filipai, yi yetike mɨt yapɨrwe ein kerek yi yises hɨm me Krais Jisas. * Ro 1:7; Ga 1:3; Fl 3Hawɨr hanhan God Haai kaiu ketike Nɨkan kɨrak Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrakɨt tatrekyi yaaim, yi eiyu werek werek.
Pol kitehi God kakɨkaap mɨt yapɨrwe nankine tɨwei ik
* Ro 1:8; 1Ko 1:4Hi hatɨp God hɨrak yaaik kentar hi han kitet hɨrak kerekyi yi yaain te yi mɨt epei yɨrɨak menmen yaaim. Wɨ ham hi hitehi God menmen hi han yaaik hitɨwekhi me yi mɨt yapɨrwe hentar yi yekepa haiu matɨp mɨt miyapɨr hɨm me God, nɨpaa yi yinɨn yemtewem ere in. * 1Ko 1:8; Fl 2:13Hi hertei menmen im werek werek. God kerekek nɨpaa kerekyi yi yisesik hɨrak kakɨkepi yi yeipisesik werek werek ere maain wɨ Jisas Krais pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes. Hi hanhan yi mɨt yekre han kai. Im yaaim mentar God epei kɨrɨak yaaim kɨkaap haiu mɨt nɨpaa wɨ hi hepu hekre wɨnak enuk ke gavman o wɨ hi hepu witeik, hi hewepyapɨr hɨm me God hi hari han ke mɨt te hɨr nisesik heriuwe menmen hi hɨrɨakem. * Ro 1:9; 2Ko 1:23God hɨrak kertei hi hanhan iuwe me yi mɨt yapɨrwe har ke Jisas Krais hanhan yi mɨt.
Hi hitehi God te yi mɨt han tewenɨnan wɨsenum, yi eiyɨrtei menmen me God werek werek, yi eiyɨrtei mekam yaaim mekam au enum, 10  * Hi 5:14; Fl 2:16; 1Te 5:23te yi eiyises menmen yaaim iuwe te menmen enum ap mamu mamɨkre han ki au me wɨ Krais pɨke kaknen. 11  * Jo 15:8Te in ek Jisas Krais kakrekyi han ki yaaik kau hɨm keriuwe menmen yaaim, yi eirɨak menmen yaaim te God kakɨt niuk iuwe kakɨnterim.
Pol kepu wɨnak enuk, menmen im mɨkaap hɨm me God mamno heriyai heriyai
12  * 2Ti 2:9Nai yinan, hi hanhan te yi eiyɨrtei menmen im epei man merewaank hɨram man mewaank hɨm me God au. 13  * Ap 28:30; Ef 3:1Hɨram men mɨkaap mɨt ne ami ne gavman netike mɨt nau menep menep hɨr nertei hi hepu hekre wɨnak enuk ke gavman ik e hentar hi hises hɨm me Krais. 14 Nai yinan in yapɨrwe hɨr ap nɨnaain te hɨr natɨp mɨt hɨm me God wɨsenum nentar hɨr nɨra hi hepu wɨnak enuk ke gavman ik ek. Hɨr han kitet Mɨtɨk Iuwe Krais kakɨkepi.
15 Mɨt han natɨp mɨt miyapɨr hɨm me Krais nentar hɨr hanhan nanri mɨt nanises hɨm mɨr te hɨr nanwenɨpi niuk mɨr. Mɨt han newepyapɨr hɨm me Krais nentar hɨr yaain hɨr hanhan nɨrɨakem nankepa. 16 Mɨt han yaain hɨr nɨrɨakem nentar hɨr hanhan neriuwa. Hɨr nertei God kehimɨtena hi naanmɨpre hɨm mɨrak hewepyapɨrem heit in. 17 Mɨt han newepyapɨr hɨm me Krais nentar hɨr hanhan neriuwa au. Hɨr han kitet hɨr nenipau hi yɨnk enuk han enuk hentar hi hepu wɨnak enuk ik ek hɨr nari mɨt yapɨrwe hɨr nanisesi, te hi au. 18 Hɨram emɨrem! Hi han yaaik heriuwerem hentar mɨt hɨr newepyapɨr hɨm me Krais me han kɨr yaaik o han kɨr enuk. Hi han yaaik ehu entar hi hertei.
Hi hepu tɨ ik, hi hewenɨpi niuk me Krais
19  * 2Ko 1:11God hɨmɨn yaaik kerek Krais epei keriuwetek kan kakɨkepa kakwisa hi eno witeik entar yi yitehi God kakɨkepa.
20  * 1Pi 4:16Hi han kitet hi ap epakɨn hɨm me God te hi yɨnk enuk eriuwe hɨrekes hentarim te hi han tokik ehu hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak har ke nɨpaa ein ere in hi hewepyapɨrem. Hi ehu o maain mɨt ne ami naniyep hi hahi, hi hanhan mɨt nantɨp Krais hɨrak yaaik nanɨntar menmen hi hɨrɨakem. 21  * Ga 2:20Hi ehu te hi ehises Krais. Hi au hahi te hi ehɨt menmen yaaim im e: Hi ehu etikerek. 22  * Ro 1:13Hi hahi o ehu, te maain menmen hi hɨrɨakem mamkaap mɨt nanises Krais. Hi hepɨtari mekam minɨn. Hi hahi o hi ehu. 23  * 2Ko 5:8Hi han kai kekrit kekrit. Hi hanhan te hi hahi te hi ehu etike Krais. Hɨram yaaim iuwe. 24-25 Au, hi amɨ ehu te hi ekepi. Hɨram minɨn. Hi han kitet hi hahi au ehu te hi ekepi yi eiyises hɨm me God werek werek yi han yaaik eiyu eiyɨntar hi wen hepu. 26 Maain hi enen ehu etikewi yi han yaaik yeriuwa wɨsenum te yi eiwenɨpi niuk me Krais.
Mɨt ne Filipai netike Pol hɨr nekiyan nanises hɨm me Krais
27  * Ef 4:1; 1Te 2:12; Fl 4:3Mekam mamnen yi han kitet menmen im. Yi eirɨak menmen yaaim mar ke mɨt hɨr nises hɨm me God te maain hi ari o au, hi tewen ehɨmtau hɨm yaaim mɨt nanɨtpim me yi mɨt, yi eikiyan eiyu han kiutɨp. 28 Yi ap einaain eiriuwe mɨt enun nerekyi enum au emɨt! Yi eiyɨrp eitɨp mɨt hɨm yaaim me God keremem, te menmen im meteiknor maain God hɨrak kakɨwaanki, te meteikni yi au maain God kaktihis yi eiyu werek werek. 29 God kewisi yi yises hɨm me Krais weinɨm keremem au. God kewis mɨt enun hɨr nerekyi enum nentar yi yisesik. 30  * Ap 16:19-40; Fl 1:13Yi yetikewa haiu mekiyan mɨt hɨr nanwep nanraiwaank nar ke nɨpaa ere in yi yertei hɨr neiyep nerewaank.

*1:1 Ap 16:12-40

*1:2 Ro 1:7; Ga 1:3; Fl 3

*1:3 Ro 1:8; 1Ko 1:4

*1:6 1Ko 1:8; Fl 2:13

*1:8 Ro 1:9; 2Ko 1:23

*1:10 Hi 5:14; Fl 2:16; 1Te 5:23

*1:11 Jo 15:8

*1:12 2Ti 2:9

*1:13 Ap 28:30; Ef 3:1

*1:19 2Ko 1:11

*1:20 1Pi 4:16

*1:21 Ga 2:20

*1:22 Ro 1:13

*1:23 2Ko 5:8

*1:27 Ef 4:1; 1Te 2:12; Fl 4:3

*1:30 Ap 16:19-40; Fl 1:13