2
Menmen Pol kɨrɨakem keit wit Tesalonaika
* 1Te 1:5, 9Nai yinan, yi hɨras yertei nɨpaa haiu man metpi hɨm me God, hɨram ap man weinɨm au. * Ap 16:19-24, 17:1-9Yi yertei nɨpaa haiu mepu wit Filipai mɨt newep nerekyei enum nereiwaank. Te God kekepai haiu ap mɨnaain mɨt enun nepan naiu en. Au, haiu man metpi hɨm yaaim me God. Haiu metpi menmen im, haiu memitipɨn au. Haiu metpi hɨm metari au. Haiu metpi hɨm werek werek. Haiu han kitet haiu metpiyem te haiu mamri menmen mi au, o haiu mises menmen enum, o haiu memitipɨn meriuwerem au. * 1Ti 1:11; Ga 1:10; Jer 11:20Nɨpaa God skelim han kaiu epei au, hɨrak katɨp hɨram werek te haiu matɨp mɨt hɨm mɨrak. God kertei han kaiu te haiu matɨp mɨt hɨm mɨrak haiu mɨrɨak God han yaaik meriuwai kerekek. Mɨt au. * Ap 20:33; 2Pi 2:3; Ro 1:9; 1Te 2:10Yi yertei nɨpaa me wɨ haiu mepu metikewi, hekrit hekrit haiu metpi hɨm haiu ap mari han ki ke menmen miutɨp au. Haiu ap mɨrɨak menmen im me God memitipɨn te haiu mamri menmen mi au. God kertei haiu matɨp werek. * Jo 5:41, 44Haiu ap mɨrɨak menmen im te haiu mamɨt niuk iuwe me yi mɨt o mɨt han au. Krais keriuwetai haiu mɨt haiu aposel nɨrak, te haiu hanhan mitihi yi yaitɨp haiu mɨt iuwe, hɨram yaaim. Te haiu au mɨnapen. Nɨpaa haiu mepu metikewi haiu naanmɨpri mar ke mɨte hɨre naanmɨpre nɨkerek nɨre. Haiu mitihi me menmen au. Haiu hanhani haiu meweti hɨm me God keremem au. Nɨpaa haiu hanhan mamkepi iuwe, te haiu han yaaik mami mamkepi te yi eiyises God werek werek.
* Ap 20:34; 1Ko 4:12Nai yinan, yi epei yertei haiu metpi hɨm me God keremem. Haiu mɨrɨak menmen iuwe wanewik wɨtaan me wɨ yapɨrwe te haiu mamri menmen mi mamɨm au.
10 Yi yetike God yi yertei menmen haiu mɨrɨakem me yi mɨt kerek yises hɨm me God. Haiu mɨrɨak menmen yaaim kerek God han yaaik keriuwerem keremem. Menmen enum au. 11 * Ap 20:31Haiu mɨre haai katɨp nɨkerek nɨrak menmen, haiu metpi hɨm manp, haiu mekepi yi han yaaik yepu, haiu metpi hɨm iuwe, 12 * Fl 1:27; 1Pi 5:10te hekrit hekrit yi eiyises God werek werek. Hɨrak kehimɨteni yi yayu yaitikerek hɨrak naanmamri yi yayɨt menmen yaaim mɨrak.
Mɨt ne Tesalonaika han tokik nepu me menmen enum mewaanki
13 * 1Te 1:2; 2Te 2:13; Ga 1:11-12Hekrit hekrit haiu mitehi God metpɨwek haiu han yaaik meriuwerek me menmen ham im. Nɨpaa haiu metpi hɨm me God, yi han kitet hɨram hɨm me mɨt keremem au. Yi han kitet hɨram hɨm me God. Hɨm im hɨram mɨrɨak menmen iuwe mekre han ki te yi yises hɨm mɨrak. 14 * Ap 17:5Yi mɨt yi epei yar ke mɨt ne weiwɨk me God neit provins Judia kerek nises Jisas Krais. Ni yinan ein hɨr mɨt ne weiwɨk mɨr Isrel hɨr nerekyor enum nar ke mɨt ne weiwɨk mi in hɨr nerekyi enum yentar yi yises hɨm me Krais. 15 * Ap 2:23, 7:52Nɨpaa maamrer ne mɨt ne Isrel nenep mɨt profet kerek newepyapɨr hɨm me God natɨp mɨt em. Te in ek hɨr epei nenep Mɨtɨk Iuwe Jisas. Hɨr in ek nerekyei menmen enum hɨr nɨrɨak God han enuk keriuweri. Hɨr nɨrɨak mɨt yapɨrwe enum nentar menmen im. 16 * Mt 23:32-33Hɨr newenai haiu matɨp mɨt nerer wit wit nɨrapɨt tɨ me Isrel hɨm me Krais, te hɨr neweikɨn sip newet menmen enum God kakɨkepi. Nɨpaa ere in hɨr mɨt enun nɨrɨak enum im. Te menmen iuwe enum God kakrɨakem epei mamnen.
Pol hanhan pɨke kaknen kakɨr mɨt ne Tesalonaika
17 * 1Te 3:10Nai yinan, mɨt ne Isrel nepɨrai haiu men mɨnaiwɨri me wɨ mei kike. Au, han kaiu wen kau ketikewi. Haiu mar ke nɨkerek nau weinɨn miye haai au. Haiu hanhan mamɨr ninaan mi, haiu han kitet mamɨrkeik te haiu mamnen mamri. 18 Hi Pol hɨrekes hi hanhan anen ari yi yapɨrwe. Taau, hekrit hekrit Seten hɨrak kerekir yayiwe kaiu. 19 * Fl 2:15-16, 4:1; 2Te 1:4Maain Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas pɨke kaknen kaktaihis, haiu mamtikerek mamu. Maain me wɨ im haiu mamtɨp mekam? Kenmak te haiu han yaaik mamu? Haiu han yaaik menteri yi mɨt keriyen. 20 Yi mɨt hɨras keriyen, yi yɨre niuk maiu iuwe. Yi yɨrɨak han kaiu yaaik iuwe.

*2:1 1Te 1:5, 9

*2:2 Ap 16:19-24, 17:1-9

*2:4 1Ti 1:11; Ga 1:10; Jer 11:20

*2:5 Ap 20:33; 2Pi 2:3; Ro 1:9; 1Te 2:10

*2:6 Jo 5:41, 44

*2:9 Ap 20:34; 1Ko 4:12

*2:11 Ap 20:31

*2:12 Fl 1:27; 1Pi 5:10

*2:13 1Te 1:2; 2Te 2:13; Ga 1:11-12

*2:14 Ap 17:5

*2:15 Ap 2:23, 7:52

*2:16 Mt 23:32-33

*2:17 1Te 3:10

*2:19 Fl 2:15-16, 4:1; 2Te 1:4