Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Mɨt Ne Wit Tesalonaika - 2
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp mɨt ne Tesalonaika gude 1:1-2
Maain God kakɨkepai hɨrak skelim mɨt kerek nerekyei menmen enum 1:3-10
Pol kitehi God kakɨkaap mɨt ne Tesalonaika 1:11-12
Hɨm me mɨtɨk enuk kekrehɨr ke God 2:1-12
God kehimɨtenai haiu mɨt nɨrak 2:13-17
Menmen mɨt ne weiwɨk me God hɨr enisesim 3:1-15
Po katɨp mɨt ne Tesalonaika hɨm mɨkaru 3:16-18
1
* 1Te 1:1Hi Pol hetike Silvenes, Timoti, haiu mewis tɨwei im men yi mɨt ne weiwɨk me God yeit wit Tesalonaika. Yi ne God Haai kaiu ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais.
* Ro 1:7Haiu hanhan God Haai kaiu ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais han yaaik kɨrakɨt hɨrak kaku kaktikewi yi eiyu werek werek.
Pol kitehi God katɨp hɨrak yaaik
* 1Te 1:2-3; 2Te 2:13Naiu yinan, hekrit hekrit haiu mitehi God haiu metpɨwek haiu han yaaik meriuwerek mentar yi mɨt in. Menmen im yaaim mentar yi mɨt yises God wɨsenum, yi niutɨp niutɨp hanhanan wɨsenum. * 2Ko 7:4; 1Te 2:19; Rev 1:9Te haiu hɨras mewenɨpi niuk mi haiu mewepyapɨrem men mɨt ne weiwɨk me God nerer wit wit. Haiu metpor menmen mɨt nerekyiyem enum. Menmen merekyi han enuk au. Yi yises God, te yi eiyu werek werek.
Maain God han kitet menmen haiu mɨt mɨrɨakem
* Fl 1:28Yi yau werek werek me menmen mɨt nerekyi enum meteiknai menmen im. God kewis mɨt hɨr ninɨni naanmɨpri hɨr nerekyi enum nentar yi yɨrɨak menmen mɨrak. Maain hɨrak kakteikɨn mɨt yapɨrwe werek werek hɨr enun, hɨrak kakre yaaik, te yi eiyu eitikerek hɨrak naanmɨpri. * Ro 12:19; Rev 18:6-7Maain God kakrɨak menmen yaaim. Hɨrak kakɨwaank mɨt nɨpaa nerekyi enum nentar in ek hɨr neriwaank. * Mt 25:31; 1Te 3:13, 4:16Maain God han kitet werek, te menmen enum mamrekyi yetikewai han enuk, hɨram mamnaaiwɨrai haiu mamu werek werek. Menmen im yapɨrwe mamnaiwɨrai me maain Mɨtɨk Iuwe Jisas kaktike mɨt nɨrak ensel nanɨnaiwɨr wit ke God, hɨr nanɨnen nanwepaypɨr hɨras nanɨkre si merhɨhe. * Sam 79:6; Ais 66:15; Jer 10:25; Ro 2:8; 1Pi 4:17Hɨrak kakrɨak enum kakɨwaank mɨt kerek nɨnapen nanɨrtei God, o mɨt han kerek nɨnapen nises menmen Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais ketpeiyem. * Ais 2:10, 19, 21Mɨt nar ik hɨr nanɨt menmen enum mar im. Mɨtɨk Iuwe kakɨpɨri nanɨno nanɨnaaiwɨr ninaan mɨrak metike menmen mɨrak iuwe merhɨhe, hɨr nanɨwaank nanɨt tipmain tipmain enum eik. 10  * Kl 3:4; 1Te 3:13Maain menmen im mamnen me wɨ eim Krais hɨrak kaknen, te hɨrak kakɨt niuk iuwe me mɨt kerek nisesik. Hɨr nantike haiu mɨt haiu emwenɨpi niuk mɨrak. Te haiu mɨt miyapɨr kerek haiu misesik, haiu yapɨrwe han yaaik mamriuwerek. Yi mɨ yi eitikeri eirɨak menmen im me wɨ eim eiyɨntar haiu merp nɨmɨn ne yi mɨt haiu metpi hɨm me God, te yi yises hɨm im yaaim.
Pol kitehi God kakɨkaap mɨt ne Tesalonaika han tokik nanu
11  * Kl 1:9; 1Te 1:2-3Haiu han kitet menmen im te hekrit hekrit haiu mitehi God hɨrak kakɨkepi kakrekyi yi yaain te yi eirɨak menmen yaaim hɨrak kehimɨteni yi eirɨakem. Haiu hanhan hɨrak kakɨkepi yi eiyises menmen yapɨrwe yi hanhan eirɨakem meriuwe menmen mɨrak iuwe hɨrak kewetiyem. 12  * Ais 24:15; Mal 1:11Mar im mɨt hɨr nantɨp Mɨtɨk Iuwe Jisas hɨrak yaaik kakɨntar menmen yaaim hɨrak kerekyiyem kekre han ki, hɨrak kaktɨp yi yaain kakɨnterim. Menmen im mamnen mamɨntar God kaiu kaktike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hanhanai tatkepai.

*1:1 1Te 1:1

*1:2 Ro 1:7

*1:3 1Te 1:2-3; 2Te 2:13

*1:4 2Ko 7:4; 1Te 2:19; Rev 1:9

*1:5 Fl 1:28

*1:6 Ro 12:19; Rev 18:6-7

*1:7 Mt 25:31; 1Te 3:13, 4:16

*1:8 Sam 79:6; Ais 66:15; Jer 10:25; Ro 2:8; 1Pi 4:17

*1:9 Ais 2:10, 19, 21

*1:10 Kl 3:4; 1Te 3:13

*1:11 Kl 1:9; 1Te 1:2-3

*1:12 Ais 24:15; Mal 1:11