2
Hɨm me mɨtɨk enuk kakɨkrehɨr ke God
* 1Te 4:13-17Naiu yinan, in ek haiu hanhan metpi me Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais pɨke kaknen, hɨrak kaktaihis kakɨriyei haiu mamno mamtikerek mamkiyan mamu. Haiu mitihi yi ap yɨnaain yekre han ki waswas yentar yi yemtau Mɨtɨk Iuwe epei kan. Mɨtɨk hak ketpiyem, o mɨtɨk hak kewepyapɨr menmen hɨrak han kitet God Hɨmɨn Yaaik ketpɨwekem, o mɨtɨk kewis tɨwei kekinaam katɨp haiu mewisiyem. Menmen im au emɨt. * 1Ti 4:1; 1Jo 2:18, 4:3; Jo 17:12Yi ap eiwis mɨt hɨr nanwisesiyek nanriuwe hɨm o tɨwei o menmen meiyam mɨt natɨp haiu metpiyem au emɨt! Mɨtɨk Iuwe ap kaknen ere mɨt nerer wit wit hɨr naninɨn nanweikɨn sip nanwet God em, mɨtɨk enuk kises menmen enum keremem hɨrak kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, hɨrak kakɨwaank kakɨkre si enum. * Dan 11:36; Esi 28:2Hɨrak kakwis hɨrekes kakɨkrehɨr ke God kaktike menmen memipɨn kerek mɨt newenɨpiyem. Hɨrak kaku kakɨkre wɨnak iuwe ke God hɨrak kaktɨp mɨt hɨrekes God. Menmen im epei au, hɨrak Mɨtɨk Iuwe Jisas kaknen.
Yi ap han ekitetim au a? Nɨpaa hi hepu hetikewi hi hetpiyem. In ek yi yertei menmen mewenek te hɨrak ap kinɨn kewepyapɨr hɨrekes au, ere wɨ God kehimɨtanek. Menmen enum mɨtɨk enuk kakrɨakem epei man kike, te maain iuwe, te hɨrak hɨrekes kaknen au ere menmen mewenek hɨrekes kaknaiwɨrek kakno. * Jop 4:9; Ais 11:4; Rev 19:15Epei au, hɨrak mɨtɨk enuk kises menmen enum kakwepyapɨr hɨrekes. Mɨtɨk Iuwe kakɨkɨp kakriuwe nap me hɨm mɨrak, hɨrak Jisas kaknen kakwepyapɨr hɨrekes kaknip mɨtɨk enuk ik hɨrak weinɨk kerekek. * Mt 24:24; Rev 13:11-13Hɨrak mɨtɨk enuk kises menmen enum kaknen kakriuwe hɨm me Seten, hɨrak kakrɨak menmen yaaim mirakel kakmipɨn mɨt ap nises hɨm me God. Hɨrak kakrɨak menmen mamnip mɨt nanpɨrpɨr nanɨrem. 10 Hɨrak kakmipɨn mɨt kakriuwe menmen enum iuwe me Seten. Nɨpaa mɨt in hɨr ap nises God au. Maain hɨr nanwɨwaank nanɨt. Hɨrak kemitorpɨn enum enum kakɨntar hɨr nɨnapen nanises hɨm yaaim hanhan neriuwerem, te hɨram mamkepi hɨr nanu werek werek. 11 * 2Ti 4:4Te God kaksiuwe menmen mamitorpɨn, hɨrak kaknipi nanises menmen memipɨn, 12 te mɨt yapɨrwe niutɨp niutɨp nanɨt menmen enum me God nanɨntar hɨr hanhan menmen enum, nɨnapen nanises hɨm mɨrak.
God kehimɨteni yi nɨkerek nɨrak
13 * 2Te 1:3; Jo 15:16; Ef 1:4; 1Te 4:7, 5:9Naiu yinan kerek God hanhani, hekrit hekrit haiu mitehi God haiu matɨp hɨrak yaaik kentar yi mɨt. Hɨrak kinɨn kehimɨteni yi nɨrak, hɨrak kekepi yi yɨrɨak menmen yaaim yeriuwe menmen iuwe me God Hɨmɨn Yaaik, te yi yises hɨm mɨrak. 14 God kehimɨteni me menmen im meriuwe hɨm mɨrak yaaim yi yisesim nɨpaa me wɨ haiu metpiyem. Te yi yayɨt menmen yaaim iuwe me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. 15 Naiu yinan, yi han tokik eiyu eiyises hɨm nɨpaa haiu metpiyem meriuwe hɨm mai metike tɨwei haiu mewisiyek. 16 Haiu hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrekes ketike Haai kaiu God kerek nɨpaa hɨrakɨt hanhanai hɨrakɨt tekepai tewetai nemɨnk (o hɨpɨn). Te haiu han yaaik emɨmeriyɨwek kaknen kaktaihis, 17 * 1Te 3:13hɨrak ektenyi han ki te yi eiyu tokik hɨrak kakɨkepi yi eirɨak menmen yaaim miutɨp miutɨp, yi eitɨp menmen yaaim.

*2:1 1Te 4:13-17

*2:3 1Ti 4:1; 1Jo 2:18, 4:3; Jo 17:12

*2:4 Dan 11:36; Esi 28:2

*2:8 Jop 4:9; Ais 11:4; Rev 19:15

*2:9 Mt 24:24; Rev 13:11-13

*2:11 2Ti 4:4

*2:13 2Te 1:3; Jo 15:16; Ef 1:4; 1Te 4:7, 5:9

*2:17 1Te 3:13