3
Yi eitehi God hɨrak kakɨkaap haiu mɨt
* 1Te 5:25In ek naiu yinan, yi eiyitehi God ke haiu mɨt, te hɨm me Mɨtɨk Iuwe wen emno waswas emrer wit wit te mɨt nanɨmtewem nanisesim nar ke nɨpaa yi mɨt yisesim. Yi eiyitɨwekhi te hɨrak kakɨriyei haiu mamnaaiwɨr mɨt enun nepan nɨrɨak enum, yentar mɨt yapɨrwe niutɨp niutɨp ap nises God.
* 1Te 5:24Te Mɨtɨk Iuwe hɨrak yaaik kakises hɨm mɨrak. Yi yertei hɨrak kakɨkepi yi han tokik eiyu hɨrak naanmɨpri ke Seten. * 2Ko 7:16; Ga 5:10; 1Te 4:10Mɨtɨk Iuwe kakrekyei han kaiu tokik me yi mɨt, yi wen yɨrɨak menmen haiu nepei metpiyem, te maain yi wen eirɨakem.
Haiu hanhan Mɨtɨk Iuwe kakri han ki te yi eiyɨrtei God hanhan yi mɨt, yi han ekitet nɨpaa menmen enum enum man Krais hɨrak han tokik kepu, te yi eirɨak menmen mar im.
Yi mɨt eiyu yain yain au emɨt
* Mt 18:17; Ro 16:17In ek naiu yinan, haiu metpi hɨm manp mekrehɨr me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. Keimɨn ke yi mɨt kerek hɨrak kau yain yain ap kises hɨm nɨpaa haiu mewetiyem, yi einepɨn eikeipnɨwek. * Fl 3:17; 1Te 1:6Yi eirɨak menmen im eiyɨntar yi hɨras yertei menmen yi eirɨakem te yi eirɨak menmen eiyɨr ke haiu nɨpaa mɨrɨakem. Nɨpaa haiu mau metikewi, haiu mau yain yain au. * 1Te 2:9Haiu ap maam menmen me yi mɨt weinɨm au. Wɨtaan wanewik haiu mɨrɨak menmen iuwe, te haiu ap mari menmen mi mamɨm au. Kenmak haiu mɨrɨak menmen im? * 1Ko 9:4; 1Te 1:6Haiu mɨrɨak menmen im mentar haiu ap te mamitihi menmen weinɨm a? Taauye! Haiu mɨrɨak menmen im mentar haiu hanhan meteikni menmen yi eirɨakem te yi eiyisɨsai. 10 * 1Te 4:11Nɨpaa haiu mau metikewi, haiu metpi hɨm manp mar im: “Keimɨn ap kɨrɨak menmen au, yi ap eiwetɨwek menmen hɨrak kakɨm au.”
11 * 1Ti 5:13Haiu metpiyem mentar haiu memtau mɨt han ne yi mɨt hɨr nau yain yain nari hɨm me mɨt han natɨp mɨt han em natɨpan nisesan. 12 * 1Te 4:11In ek haiu matɨp mɨt nar ik hɨm manp metpor mekrehɨr ke Jisas Krais, hɨr han ekɨwei nanrɨak menmen nanɨt menmen me hɨras nanɨm. Mɨt han au.
13 * Ga 6:9Yi naiu yinan han yi ap han enuk eiriuwe menmen yaaim yi yɨrɨakem au emɨt! Yi wen yairɨakem. 14 * 1Ko 5:9, 11Neimɨn nɨnapen nanises menmen haiu metpiyem mekre tɨwei ik e, yi eiyɨhimɨteni einaiwɨri, te hɨr yɨnk enuk. 15 * 1Te 5:14Yi han kitet hɨr nɨre mɨt ni enun nepan au. Yi eiyɨtpor eiyɨr ke ni yinan keriyen.
Hɨm ham kike mɨkaru
16 * 1Te 5:23Haiu hanhan Mɨtɨk Iuwe hɨrekes, hɨrak haai ke kakrɨak mɨt nanu werek werek, te hekrit hekrit menmen yaaim o enum mamnen, hɨrak kakrekyi yi eiyu werek werek. Mɨtɨk Iuwe kakɨkepi yi niutɨp niutɨp yi eiyu werek.
17 * 1Ko 16:21Hi Pol hɨrekes ewis hɨm hetpi “gude” mau tɨwei heriuwe his mai. Hi heriuwe menmen im heteikni hi hewis tɨwei ik e. Mar keremem hi hewisɨm mau tɨwei yapɨrwe hi hewis mɨt ek. 18 Haiu hanhan Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais han yaaik kɨrak kaku kaktikewi niutɨp niutɨp.
Mepɨr Keremem

*3:1 1Te 5:25

*3:3 1Te 5:24

*3:4 2Ko 7:16; Ga 5:10; 1Te 4:10

*3:6 Mt 18:17; Ro 16:17

*3:7 Fl 3:17; 1Te 1:6

*3:8 1Te 2:9

*3:9 1Ko 9:4; 1Te 1:6

*3:10 1Te 4:11

*3:11 1Ti 5:13

*3:12 1Te 4:11

*3:13 Ga 6:9

*3:14 1Ko 5:9, 11

*3:15 1Te 5:14

*3:16 1Te 5:23

*3:17 1Ko 16:21