5
Haiu naanmamre hɨras mamɨmerɨr Jisas pɨke kaknen
* Mt 24:36Naiu yinan, haiu ap te mamwisi me wɨ o tito Mɨtɨk Iuwe kaknen au. * Mt 24:42-44; 2Pi 3:10; Rev 3:3Yi mɨt hɨras yertei werek me wɨ Mɨtɨk Iuwe kaknen hɨrak kakɨr ke mɨtɨk enuk kekintɨp menmen kepakɨnem ke wɨtaan. * Esi 13:10; Mt 24:39; Lu 21:34-35; Jo 16:21-22Me wɨ mɨt natɨp hɨr nepu werek werek menmen enum au, te menmen mamnɨp mamɨwaanki mamɨr ke mɨte waswas hɨre wauteiknen wawine nɨkan. Hɨr nanrɨr nankeipɨn menmen im au nanɨr ke mɨte weteiknen hɨre ap wawine nɨkan au. Te yi naiu yinan, yi ap yar ke mɨt ap nises God te wɨ mɨrak eim mamiwep mamɨr ke mɨtɨk enuk kekintɨp menmen kaknep mɨt au. * Ro 13:12; Ef 5:9Yi mɨt yapɨrwe yar ke nɨkerek ne God, yi yises hɨm mɨrak. Yi mɨt ne Seten au. Yi ap yises hɨm mɨrak. Te haiu mepu mar ke mɨt han ap nises hɨm me God au. Haiu mepu werek werek naanmɨpre hɨras mises hɨm me God. Mɨt hɨr ap nises God hɨr nar ke mɨt nɨwaai ne wɨtaan, hɨr nɨre mɨt ne wɨtaan naam tɨpar si enum netaritari menmen. * Ef 6:14, 17Te haiu au. Haiu mɨt mises God, haiu emu emɨr ke mɨt nau wepni (o yanm) te haiu emu emɨr ke hɨrak. Haiu emises hɨm me God, haiu hanhan meriuwe mɨt. Menmen im mamkepai mamɨr ke mɨt neremɨme nopen mɨwapɨn yɨnk kɨr. Haiu emu emɨmerɨr God maain kaknen kaktaihis kakɨkepai ere werek. Menmen im me haiu emɨmerɨr God hɨram mamkepai mamɨr ke hat o wa hesnu mɨwapɨn paan ke mɨt, te hɨr netike mɨt han nanɨnepan. * 1Te 1:10; 2Te 2:14God epei kehimɨtenai hɨrak han enuk keriuwai te hɨrak kakraiwaank au. Hɨrak kehimɨtenai maain hɨrak kaknen kaktaihis kakɨkepai kakriuwe Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais. 10 * Ro 14:8-9; 1Te 4:14Nɨpaa hɨrak kaa kakɨkepai, te haiu mepu, o haiu epei maa, maain haiu mamu mamtikerek. 11 * Ju 20Te yi yaitɨp hɨras hɨm manp eikaap hɨras mamɨr ke in ek yi epei yɨrɨakem.
Pol katɨp hɨm ham yinam
12 * 1Ko 16:18; 1Ti 5:17Nai yinan, haiu metpi hɨm iuwe. Yi eiyɨmtau hɨm yaikaap mɨt kerek Mɨtɨk Iuwe kehimɨteni hɨr nɨrɨak menmen nekepi. Hɨr naanmɨpri netpi menmen me God. 13 Yi han kitet mɨt in hɨr yaain, yi hanhani yentar menmen hɨr nɨrɨakem. Yi eitike ni yinan yi eikiyan eiyu eiyɨt.
14 * 2Te 3:6, 11, 15Nai yinan, haiu metpi hɨm iuwe, yi eitɨp mɨt nau yain yain nɨrɨak enum, yi eitpor hɨm manp te hɨr nanrɨakem epei au emɨt! Yi eikaap mɨt hɨr nɨnaain menmen te hɨr han yaaik nanu. Mɨt kerek hɨr han enuk, yi eiwetɨr hɨpɨn. Yi ap han enuk eiriuwe mɨt au. Yi eitpor hɨm yaaim main main. 15 * Pro 20:22; Ro 12:17; 1Pi 3:9Yi naanempre hɨras te yi niutɨp niutɨp ap eirɨak mɨt menmen enum emrer me menmen enum hɨr nerekyiyem. Au, Yi eiyises menmen yaaim eirɨakem me mɨt nar ik, me yi mɨt hɨras yetike mɨt yapɨrwe nerer wit wit.
16-17 * Fl 4:4* Lu 18:1; Kl 4:2Hekrit hekrit yi han yaaik eiyu. Hekrit hekrit yi eiyitehi God menmen. 18 * Ef 5:20Yi eitɨp God hɨrak yaaik me menmen yapɨrwe mamnen. Yi eirɨak menmen mar im eiwis Krais Jisas kakɨkepi yi eirɨakem, te God han yaaik kakirwi.
19 * Ef 4:30Yi ap eiwenɨn menmen God Hɨmɨn Yaaik hanhan kakrɨakem au emɨt! 20 * 1Ko 14:1, 39Yi ap yɨnan yipɨr yewɨrek eiwet mɨt kerek newepyapɨr hɨm God Hɨmɨn Yaaik ketporem au emɨt! 21 * 1Jo 4:1Yi eiyinɨn han ekitet menmen mɨt netpiyem hɨram me God o au. Menmen mɨt netpiyem yi eitenen menmen yaaim. 22 * Jop 1:1, 8, 2:3Te yi einaain menmen yapɨrwe hɨram enum.
23 * Ro 15:33; 2Te 3:16Hi hanhan God hɨrekes kerekek hɨrak Haai ke han yaaik hɨrak kakɨkepi yi eiyisesik, te yi han ki, hɨmɨn ki, yɨnk ki hɨram mamu werek werek ere Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrak pɨke kaknen. 24 * 1Ko 1:9; 2Te 3:3God kerek nɨpaa kehimɨteni yi nɨrak, hɨrak ap kakweikɨn han au. Hɨrak kakɨkepi te yi eire yaain.
25-26 * Kl 4:3; 2Te 3:1* Ro 16:16Naiu yinan, yi eiyitehi God hɨrak kakɨkepai. Yi eiyɨwo ni yinan ein eiyɨtpor hɨr yaain.
27 Hi hetpi hɨm manp hekrehɨr ke Mɨtɨk Iuwe, yi eikine tɨwei ik ekno ninaan me ni yinan yapɨrwe ein.
28 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais han yaaik kɨrak kaku kaktikewi.
Mepɨr keremem

*5:1 Mt 24:36

*5:2 Mt 24:42-44; 2Pi 3:10; Rev 3:3

*5:3 Esi 13:10; Mt 24:39; Lu 21:34-35; Jo 16:21-22

*5:5 Ro 13:12; Ef 5:9

*5:8 Ef 6:14, 17

*5:9 1Te 1:10; 2Te 2:14

*5:10 Ro 14:8-9; 1Te 4:14

*5:11 Ju 20

*5:12 1Ko 16:18; 1Ti 5:17

*5:14 2Te 3:6, 11, 15

*5:15 Pro 20:22; Ro 12:17; 1Pi 3:9

*5:16-17 Fl 4:4

*5:16-17 Lu 18:1; Kl 4:2

*5:18 Ef 5:20

*5:19 Ef 4:30

*5:20 1Ko 14:1, 39

*5:21 1Jo 4:1

*5:22 Jop 1:1, 8, 2:3

*5:23 Ro 15:33; 2Te 3:16

*5:24 1Ko 1:9; 2Te 3:3

*5:25-26 Kl 4:3; 2Te 3:1

*5:25-26 Ro 16:16