Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Mɨt Ne Wit Tesalonaika - 1
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp mɨt ne Tesalonaika gude 1:1
Pol kewepyapɨr menmen mau han kɨrak 1:2–3:13
Menmen mɨt ne weiwɨk me God hɨr nanisesim 4:1-12
Pol katɨp mɨt hɨm me Jisas pɨke kaknen 4:13–5:11
Pol katɨp mɨt ne Tesalonaika menmen hɨr enisesim 5:12-22
Pol katɨp mɨt hɨm mɨkaru 5:23-28
1
* Ap 17:1-10; 2Te 1:1Hi Pol hetike Silvenes, Timoti, haiu mewis tɨwei ik ken yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God yeit wit Tesalonaika. Yi ne God Haai ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. Haiu hanhan God Haai ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais han yaaik kɨrakɨt hɨrak kaku kaktikewi yi eiyu werek werek.
Pol han yaaik mɨt ne Tesalonaika nises God werek werek
* Fl 1:3-4; Kl 1:3; 2Te 1:11Hekrit hekrit haiu mitehi God haiu metpɨwek haiu han yaaik meriuwerek mentar yi mɨt. * 1Ko 13:13; Kl 1:4-6Hekrit hekrit haiu metpɨwek hɨrak yaaik kentar menmen yaaim yi yɨrɨakem yentar yi yises hɨm mɨrak, yi han tewenɨnek, yi yɨrɨak menmen iuwe, yi han tokik yepu yemerɨr Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais pɨke kaknen. Naiu yinan, God hanhani, te haiu mɨt mertei hɨrak kehimɨteni yi nɨrak.
* 1Ko 2:4-5; 4:20Haiu mertei menmen im mentar yi ap yemtau hɨm me Krais haiu metpiyem weinɨm au. God Hɨmɨn Yaaik kerekir han ki keriuwe hɨm mɨrak te yi yertei hɨm mɨrak yaaim. Yi yertei menmen nɨpaa haiu mɨrɨakem mamkepi yi eiyu werek.
* 1Ko 4:16; 2Te 3:9; Ap 17:5-9Yi yeit hɨm me God yisesim te mɨt neriwaank. Te yi ap han enuk au. God Hɨmɨn Yaaik kɨkɨak han ki te yi han yaaik yepu. Yi epei yɨrɨak menmen yi yɨr haiumɨt mɨrɨakem metike menmen Mɨtɨk Iuwe hɨrak kɨriakem. * 1Pi 5:3Mar im yi yeteikɨn mɨt ne provins Masedonia ketike provins Akaia kerek nises hɨm me God, yi yeteiknor menmen yaaim maain hɨr enisesim. * Ro 1:8Hɨm me God kerek yi yatɨp mɨt em hɨram men heriyai heriyai mar ke mɨt hɨr newɨr tukɨn kerer wit wit. Hɨm men provins Masedonia ketike provins Akaia keremem au. Hɨm epei men merer wit wit te mɨt nemtau yi yises hɨm me God. Te haiu ap metporem au. Hɨr hɨras nemtewem. * Ap 14:15Mɨt nerer wit wit hɨr hɨras natɨp me menmen mekrit nɨmɨn ke yi mɨt nɨpaa haiu mepu metikewi, yi yeweikɨn sip yewet tɨpir, yi yises God kiutɨpen kerekek kepu tipmain tipmain enum eik. Ninaan me tɨpir kerek mɨt natɨn mai teinɨk hɨram menmen weinɨm. 10  * Ta 2:13; Ap 17:31; 1Te 5:9Hɨr natɨp yi yemerɨr Nɨkan kɨrak kaknen kaknaaiwɨr wit Heven, hɨrak niuk mɨrak Jisas kerek nɨpaa kaa keit. Te God kɨkɨak hɨrak kepu kekepai naanmɨprai mamnopɨn mamkeipɨn menmen enum God kakrɨak mɨt em kakɨntar hɨr nɨrɨak menmen enum.

*1:1 Ap 17:1-10; 2Te 1:1

*1:2 Fl 1:3-4; Kl 1:3; 2Te 1:11

*1:3 1Ko 13:13; Kl 1:4-6

*1:5 1Ko 2:4-5; 4:20

*1:6 1Ko 4:16; 2Te 3:9; Ap 17:5-9

*1:7 1Pi 5:3

*1:8 Ro 1:8

*1:9 Ap 14:15

*1:10 Ta 2:13; Ap 17:31; 1Te 5:9