4
Mɨtɨk Iuwe God skelim mɨt nɨrak nerekyɨwek wok mɨrak
* Ta 1:7Yi mɨt han ekitet me haiu mɨt mewepyapɨr hɨm me God mar ik. Haiu mɨrɨak menmen me Krais, haiu naanempre menmen yaaim God han kitetim te haiu mewet mɨt em. * Lu 12:42Yi yapɨrwe yertei menmen im mɨt nɨprɨakem. Mɨtɨk Iuwe kɨnkatɨn mɨt kerek hɨrak kertei hɨr naanmamre menmen mɨrak werek werek, hɨrak kehimɨteni hɨr nanrɨakem. Mar im hi hekre han kai ap han kitet yi mɨt ne weiwɨk me God o mɨt han ap nises hɨm me God yi han ekiteta skelim hi me hi naanmɨpre hɨm me God werek werek o au. Hɨram menmen weinɨm. Hi hɨre mɨtɨk kerekek, te hi ap skelim hɨrekes taau. * Sam 143:2Hi hepɨtari nɨpaa hi han hatɨp mɨt hɨm me God, hi herekyi yaaim o hi han kaa hetpi menmen. Menmen im mekre han ki o mekre han kai hɨram ap meteikɨn mɨt hi herekyi menmen yaaim keremem au. Hi han kitet hi hɨrɨak menmen yaaim te Mɨtɨk Iuwe God kerekek han ekitet o skelim menmen hi hɨrɨakem. * 1Ko 3:8Te yi ap skelim mɨt miyapɨr me menmen hɨr nɨrɨak God em au emɨt! Yi yemerɨr ere maain Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen. Me wɨ im, hɨrak kakwepyapɨr menmen hɨram mɨsawɨn mekre han ke mɨt, menmen hɨr hanhanem mekre han kɨr hɨr nanrɨakem. Te God kakwetɨr menmen yaaim o menmen enum hɨr nɨrɨakem mamrerim.
Mɨt ne wit Korin hɨr newenɨpi niuk mɨr han kitet hɨr mɨt iuwe
* Ro 12:3Nai yinan, hi epei hatɨp hɨm im me hi hetike Apolos te yi yertei werek werek menmen hawɨr wɨrɨakem weteikniyem. Hɨram menmen im: Yi ap eiweikɨn sip eiwet hɨm me God. Yi ap han ekitet mɨt han hɨr iuwe, yi ap einan yipɨr eiwɨrek han ekitet mɨt han en hɨr enun weinɨn. * Ro 12:6Yi ap eirɨak menmen im au emɨt! Keimɨn kerekyi yi yinɨn mɨt han a? Taau! God kerekek epei keweti menmen yapɨrwe yi yisesim yetenenim, te yi yenmak yi yatɨp yi hɨras yɨrɨak menmen yaaim yeriuwe menmen mi iuwe a? Hɨram enum emɨt!
* Rev 3:17, 21Yi mɨt miyapɨr yapɨrwe ne Korin han kitet yi epei yeit menmen me God werek werek. Yi han kitet yi epei yeit menmen God kewet mɨt em te yi yɨre mɨt iuwe yinɨn mɨt han, te haiu mɨt aposel au a? Taau! Yi ap iuwe au, te hi hanhan yi eire mɨt iuwe te yi eikepai haiu mɨt emtikewi te haiu yapɨrwe mamre mɨt iuwe. * Ro 8:36; Hi 10:33Hi han kitet God hɨrak kehimɨtenei haiu mɨt aposel haiu emrɨak menmen mɨrak te mɨt han kitet haiu mɨkaru. Haiu mɨre mɨt kerek mɨt ne gavman hɨr newisai mekre wɨnak enuk netpai nar ik: “Yi yɨre mɨt enun haiu mamiwep yi yayi.” Haiu mɨt aposel mɨre mɨt kerek mɨt miyapɨr nau tɨ hɨr netike mɨt ensel neit wit ke God hɨr nerp nɨrapɨrei, haiu mar ke mɨt mɨrɨak menmen me God, mɨt newep yɨnk kewewei. 10 * 1Ko 3:18Mɨt han ne tɨ hɨr natɨp menmen me haiu mɨt aposel mar im: “Yi mɨt enun yi yetari menmen, yi keriyen yewepyapɨr hɨm me Krais.” Hɨr netpai hɨm mar im, te yi han kitet yi hɨras yi yaain yi ne Krais.” Hɨr netpai im, te yi han kitet yi hɨras yi yaain yentar yi ne Krais. Mɨt han ne tɨ hɨr natɨp haiu aposel haiu mɨt enun weinɨn. Hɨr netpai hɨm mar im, te yi han kitet God katɨp yi mɨt iuwe. Mɨt han ne tɨ hɨr nɨneinai nɨnan yipɨr newɨrek, te yi han kitet hɨr newenɨpi niuk mi a? taauye!
11 * 2Ko 11:23-27Nɨpaa ere in haiu mɨt aposel mɨrɨak menmen me God haiu mepu enum. Haiu nɨnpɨ mewei ap maam tɨpar o menmen werek werek au. Haiu ap mamɨr laplap o klos mei yaaim au. Mɨt ne tɨ hɨr neit nɨpɨn newep neriuwerem nentar haiu mewepyapɨr hɨm me God. Haiu wit aurei mentar haiu men in men ein mewepyapɨr hɨm me God. 12 * Ap 18:3; 1Ko 9:14-15; 2Te 3:8; Sam 109:28; Mt 5:44Haiu mɨrɨak wok meriuwe his maiu te haiu naanmɨpre hɨras me menmen. Wɨ kerek mɨt miyapɨr nereitauwɨn, haiu ap metpor enum au. Haiu metpor menmen yaaim. Wɨ hɨr nerekyei enum, haiu mewisi hɨr nerekyeiyem ap merekyor enum au. 13 * Kra 3:45Wɨ kerek mɨt nenei neswei hɨm, haiu metpor hɨm main main mamkepi hɨr nanises hɨm me God. Mɨt miyapɨr ne tɨ hɨr han kitet hiu mɨt aposel haiu enun mar ke menmen enum heriyai mɨt newɨrem men teipe wenut eim. Nɨpaa ere in hɨr han kitetei mar im.
Pol kitehi mɨt miyapɨr ne Korin hɨr nanises menmen hɨrak kɨrɨakem
14 Hi ap hewis tɨwei im eiyɨm hetpi yi yɨrɨak enum keremem te hi henipi yi yɨnk enuk au. Hi hewisɨm te hi hewɨrnak hekteni henteri yi yɨre nɨkerek nai hi hanhan heriuwi. 15 * Ga 4:19Mɨt yapɨrwe hɨr nanɨnen nanɨtpi hɨm me Jisas Krais, hɨr ap nanre haairer ni au. Hi kiutɨp hɨre haai ki kerekek hentar yi yinɨn yises hɨm me God me wɨ nɨpaa hi hinɨn han hetpi hɨm yaaim me Jisas krais. 16 * 1Ko 11:1; Fl 3:17; 1Te 1:6Te hi hetpi hɨm manp, yi eiyises menmen hi hɨrɨakem. 17 * Ap 19:22Hi hɨre haai ki hi han kiteti, te hi heriuwet Timoti hɨrak ken yi mɨt te hɨrak kakɨkepi yi eirɨak menmen hi epei hetpiyem. Timoti hɨrak kɨre nɨkan kai hi hanhan heriuwerek hentar hi hari han kɨrak hekepik hɨrak kises hɨm me God werek. Hɨrak mɨtɨk yaaik kises hɨm mɨrak. Hɨrak pɨke kaktɨp kakɨkekyi han ki me menmen hi hisesim me wɨ kerek hi hɨrɨak menmen me God. Hi ewepyapɨr menmen im merer wit wit atɨp mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hi hetporem.
18 Mɨt han ne yi mɨt hɨr han kitet hɨr mɨt iuwe te hɨr natɨp hi ap hanhani pɨke anen ari yi mɨt au. Te hɨr nari han ki neriuwe hɨm im, te yi eiweikɨn sip eiwet hɨm mai. 19 * Ap 18:21Te hi hetpi. Mɨtɨk Iuwe God hanhan te hi anen ari yi mɨt, te menep hi anen. Hi anen te hi ap hemtau hɨm me mɨt in hɨr han kitet hɨr mɨt iuwe. Hi anen ari hɨr nɨrɨak menmen God hɨrak kekepi keriuwe menmen mɨrak o au. 20 * 1Ko 2:4Haiu mertei menmen God kerekyei haiu mɨt mɨrɨakem hɨram ap me hɨm enum weinɨm weise tɨpar o mewisesik au. Hɨram menmen iuwe me God kerekek mekepai. Mar im haiu mamɨrtei hɨr nekepi o hɨr mɨt enun weise tɨpar. 21 Yi han han mekam? Yi hanhan wɨ kerek hi anen hi eiwep erekeyi enum eiyɨntar yi ap eiyises hɨm mai, o au en, yi hanhan hi anen arekeyi menmen yaaim hanhani eiyɨntar yi epei yemtau hɨm mai yi yisesim. Yi han ekitet menmen yi yɨrɨakem, yi eiweikɨn sip eiwetɨwem te maain hi anen hi han yaaik eriuwerem.

*4:1 Ta 1:7

*4:2 Lu 12:42

*4:4 Sam 143:2

*4:5 1Ko 3:8

*4:6 Ro 12:3

*4:7 Ro 12:6

*4:8 Rev 3:17, 21

*4:9 Ro 8:36; Hi 10:33

*4:10 1Ko 3:18

*4:11 2Ko 11:23-27

*4:12 Ap 18:3; 1Ko 9:14-15; 2Te 3:8; Sam 109:28; Mt 5:44

*4:13 Kra 3:45

*4:15 Ga 4:19

*4:16 1Ko 11:1; Fl 3:17; 1Te 1:6

*4:17 Ap 19:22

*4:19 Ap 18:21

*4:20 1Ko 2:4