Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Mɨtɨk Taitas
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp Taitas hɨm gude 1:1-4
Hɨm me mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre emɨt ne sios 1:5-16
Menmen mɨt miyapɨr ne sios nanisesim 2:1–3:11
Pol katɨp Taitas hɨm mɨkaru 3:12-15
1
Hi Pol hi hɨrɨak menmen me God, Jisas Krais kehimɨtena hi aposel kɨrak. Hɨrak keriuweta hi hepno ekaap mɨt God kehimɨteni hɨr mɨt nɨrak, te hɨr enises hɨm mɨrak werek. Hi etpor hɨm yaaim, te hɨr enɨrtei enises menmen me God. Hi ekaap mɨt hɨr nanises hɨm me God nanmeriyɨwek hɨrak kaknen kaktorhis, te hɨr nantikerek nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik. God hɨrak kemipɨn au. Nɨpaa enum eik hɨrak kɨrɨak tɨ wen au, hɨrak katɨp hɨrak hanhan mɨt nantikerek nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik. * Ef 1:9-10; Ta 2:10, 3:4; 1Ti 1:1, 11Hɨrak ketpim epei au, maain wɨ ham hɨrak kehimɨtanem, hɨrak kewepyapɨrem. Hɨrak kewepyapɨrem keriuwe hɨm hɨrak kewetewem, te hi atɨp mɨt em. God katɨp hɨrak kaktaihis haiu mɨt keriyen, te hɨrak keweto hɨm im hi atɨp mɨt em.
* 2Ko 8:23; Ga 2:3; 2Ti 1:2; 4:10; Ro 1:7Taitas, hi Pol hewisut tɨwei ik kan. Ti nɨkan kai ke menmen me God haiu yapɨrwe misesim. Hi hanhan God Haai ketike Krais Jisas kerek kekepai kaktaihis, hɨrakɨt tatrekyut yaaim, te ti ehu werek werek.
Hɨm me mɨt iuwe naanmɨpre mɨt ne weiwɨk me God
Hi hɨnaiwɨrit ti hepu wit Krit, te ti erɨak menmen ere werek nɨpaa hi hɨrɨakem. Ti ehimɨtan mɨt iuwe naanempre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nerer wit wit mar ke nɨpaa hi hetputem. * 1Ti 3:2-7; 2Ti 2:24-26Mɨt iuwe nɨpaa ere in hɨr nɨrɨak menmen enum au, hɨr naanmamre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God keriyen. Hɨr neit miyapɨr niutɨp niutɨp keriyen. Nɨkerek nɨr enises hɨm me Krais, te hɨr mɨt han ap nansiuwe hɨm nantɨp nɨkerek nɨr nɨrɨak enum nises han kɨr weinɨm ap nemtau hɨm me miye haai au emɨt! * 1Ko 4:1Mɨtɨk iuwe naanmɨpre menmen me God, te hɨrak nɨpaa ere in kɨrɨak menmen yaaim. Hɨrak mɨtɨk enuk paan tokik au emɨt! Hɨrak ap han enuk waswas keriuwe menmen au emɨt! Hɨrak kaam tɨpar si enum ere ketaritari au emɨt! Hɨrak ketike mɨt han nenehan nenepan me menmen au emɨt! Hɨrak hanhan kakɨt pewek te han kenke kenterim au emɨt! Au, hɨrak ekɨkaap mɨt han nan neke wit hak, hɨrak hanhan ekises menmen yaaim. Hɨrak naanempre hɨrekes ekrɨak menmen yaaim ekises hɨm me God. Hɨrak ekwenɨn han kɨrak te hɨrak eku werek. * 2Ti 4:3; Ta 2:1Hɨrak ekises hɨm yaaim nɨpaa haiu metporem, te hɨrak kaktɨp mɨt kakɨkepi kakriuwe hɨm im yaaim, hɨrak kakri han ke mɨt ap nises hɨm yaaim, te hɨr nanɨrtei menmen enum hɨr nisesim.
Mɨt enun ne wit Krit natɨp hɨm weinɨm nemipɨn
10  * 1Ti 4:7Hɨrak ekrɨak menmen im ekɨntar mɨt yapɨrwe ein ne weiwɨk me God hɨr nɨnapen nemtau hɨm me Krais. Hɨr natɨp me menmen weinɨm nemitetpɨn mɨt neriuwerem. Mɨt yapɨrwe nar ik hɨr nises hɨm me mɨt kerek natɨp nar ik: “Yi eirekir yɨnk ki, te yi yises hɨm me God werek werek.” 11  * Jo 10:12; 1Pi 5:2; 2Ti 3:6Hɨr mɨt nar ik nemitetpɨn mɨt neriuwe hɨm mɨr im enum. Hɨr nari han ke mɨt miyapɨr nɨkerek nɨr niutɨp niutɨp nerer wit wit neriwaank. Hɨr netpor hɨm enum hɨr enisesim kerek haiu mɨt in haiu ap te mamrɨakem taau. Te hɨr enɨt pewek keremem me mɨt han. Te ti ewenɨn menmen mɨt nar ik hɨr nɨrɨakem natɨp mɨt em. 12 Nɨpaa mɨtɨk kiutɨp ke mɨt ne Krit hɨr han kitet hɨrak profet yaaik hɨrak katɨp kar ik: “Hekrit hekrit haiu mɨt ne wit Krit haiu memipɨn, han kaiu enuk haiu mɨrɨak enum mar ke samiyak enuk, haiu mau yain yain maam menmen weinɨm.” 13-14  * 2Ti 4:2* 1Ti 4:7Hɨm im hɨrak ketpim hɨram yaaim. Ti ene mɨt in ne weiwɨk me God wɨsenum, te hɨr ap enises hɨm me weiwɨk me maamrer ne mɨt ne Isrel au emɨt! Hɨr ap enises hɨm weinɨm me mɨt nises hɨm lo me nɨpaa te hɨr neweikɨn sip newet hɨm yaaim me God em au emɨt! Hɨr mɨt ne weiwɨk me God hɨr enises hɨm mɨrak werek werek keremem.
15  * Mt 15:11; Ro 14:20Mɨt han, han kɨr yaaik prar prar, hɨr han kitet menmen yapɨrwe yaaim te hɨr ap nɨneinɨm au. Te mɨt han kerek han kɨr enuk, hɨr han kitet hɨm me Krais werek werek au, hɨr natɨp menmen yapɨrwe hɨram enum hɨr nɨneinɨm. Menmen mewaank han kɨr te hɨr netari menmen enum hɨr nɨrɨakem nisesim. 16  * 2Ti 3:5; 1Jo 1:6, 2:4Hɨr natɨp hɨr netike God nau han kiutɨp, te menmen hɨr nɨrɨakem nisesim meteiknai hɨr nemipɨn. Hɨr netike God nau han kiutɨp taauye! Hɨr nises hɨm me Krais au. Hɨr mɨt enun paan tokik, hɨr ap nanrɨak menmen mei yaaim miutɨp taauye!

*1:3 Ef 1:9-10; Ta 2:10, 3:4; 1Ti 1:1, 11

*1:4 2Ko 8:23; Ga 2:3; 2Ti 1:2; 4:10; Ro 1:7

*1:6 1Ti 3:2-7; 2Ti 2:24-26

*1:7 1Ko 4:1

*1:9 2Ti 4:3; Ta 2:1

*1:10 1Ti 4:7

*1:11 Jo 10:12; 1Pi 5:2; 2Ti 3:6

*1:13-14 2Ti 4:2

*1:13-14 1Ti 4:7

*1:15 Mt 15:11; Ro 14:20

*1:16 2Ti 3:5; 1Jo 1:6, 2:4