2
Hɨm ti atɨp mɨt miyapɨr iuwe em
* Ta 1:9Te ti etɨp mɨt miyapɨr hɨm yaaim hɨram mises hɨm me God. Ti atɨp mɨt enun ne mɨt te hɨr ap naam tɨpar wain ere hɨr netaritari au emɨt! Hɨr naanmampre hɨras enrɨak menmen yaaim, te mɨt han natɨp hɨr yaain. Hɨr enwenɨn han kɨr me menmen hɨr nisesim. Hɨr enises hɨm me Krais werek werek. Hɨr han tewenɨn mɨt. Mɨt nerekyor enum te hɨr han tokik enu.
* 1Ti 3:11Ti atɨp miyapɨr epei enun ne mɨt te hɨr naanempre hɨras me menmen yapɨrwe hɨr nɨrɨakem, enɨr ke miyapɨr nises hɨm me God hɨr enrɨakem. Hɨr ap nantɨpan nanisesan au emɨt! Hɨr ap hanhan nanɨm tɨpar wain yapɨrwe au. Hɨr natɨp miyapɨr han menmen yaaim me God neteiknorem narkeik hɨr nanisesim. Hɨr entɨp miyapɨr nɨhan menmen enkepi te hɨr han etwenɨn mɨt nɨr niutɨp niutɨp netike nɨkerek nɨr. * Ef 5:22Hɨr natɨp miyapɨr nɨhan menmen, te hɨr naanmamre hɨras te hɨr nanrɨak mɨt miyapɨr menmen yaaim. Hɨr ap han ekitet nantike mɨt nanriyanhis nanwenɨnem au emɨt! Hɨr naanmamre menmen me wɨnak, enrɨak menmen yaaim enɨmtau hɨm me mɨt nɨr niutɨp niutɨp keriyen, te mɨt han ap nantɨp enum me hɨm me Krais keremem au.
Hɨm me mɨt pipep
Ti atɨp mɨt pipep hɨm manp te hɨr naanempre hɨras nanwenɨn han kɨr me menmen hɨr han kitetim te hɨr enrɨak menmen yaaim keremem. * 1Ti 4:12; 1Pi 5:3Menmen yapɨrwe ti hɨrɨakem, hɨram mɨre piksa meteiknor menmen hɨr enisesim. Wɨ ti etpor menmen, ti ap ari hɨm weinɨm etporem metike hɨm yaaim mit au emɨt, te hɨr nanɨrtei ti mɨtɨk yaaik. * 1Pi 2:15Ti atɨp hɨm yaaim mamkaap mɨt keremem, te mɨt han ap te nantɨp enum me hɨm mit. Ti erɨak menmen mar im, te mɨt enun nepan ne hɨm me Krais hɨr yɨnk enuk nentar hɨr ap natɨp hɨm enum em menmen yaaim haiu mɨt mɨrɨakem au.
Hɨm me wok mɨt
* 1Ti 6:1; 1Pi 2:18Ti atɨp mɨt kerek nɨrɨak wok me mɨt han, te hɨr enises hɨm me mɨt nɨr iuwe te hɨr han yaaik neriuweri me menmen yapɨrwe hɨr nɨrɨakem. Hɨr ap enɨtpor hɨm enum au emɨt! 10 * Ta 1:3Hɨr ap enkintɨp menmen me mɨt nɨr iuwe enɨpakɨnem au emɨt! Hɨr naanmamre menmen me mɨt nɨr iuwe enises hɨm, te mɨt nɨr iuwe enɨrtei mɨt in nɨrɨak menmen yaaim. Mar im mɨt nɨr iuwe hɨr han kitet hɨm me God kaiu kakɨkepai hɨram yaaim.
11 Hi hatɨp menmen im hentar God epei keteiknai hɨrak hanhan kakɨkepai haiu mɨt yapɨrwe kaktaihis, te hɨrak keriuwet Jisas hɨrak kan tɨ. 12 * 1Jo 2:16; Ef 1:4Menmen im meteiknai haiu emweikɨn sip emwet menmen enum me tɨ. Haiu ap emises hɨras te haiu emrɨak menmen yaaim emises God emɨr ke mɨt nises hɨm me God hɨr enrɨakem. Haiu emrɨak menmen emɨr im me wɨ haiu mepu tɨ im e. 13 * 1Ko 1:7; Fl 3:20Haiu emrɨak menmen im me wɨ haiu memerɨr wɨ yaaim God kaiu Iuwe Jisas Krais pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes kakteikɨn mɨt menmen mɨrak iuwe. 14 * Ga 1:4; Sam 130:8; Eks 19:5; Diu 7:6; Esi 37:23; 1Pi 2:9; Ef 2:10Nɨpaa hɨrak kaa kakɨkepai kaktaihis, te haiu emnaaiwɨr menmen enum, haiu emises hɨm me God. Hɨrak kerekyei haiu mepu han yaaik prar prar, haiu mɨt nɨrak keriyen. Haiu hanhan wɨsenum mamrekyɨwek menmen yaaim. 15 * 1Ti 4:12Ti wen etpor hɨm im hɨm manp enum. Mɨt hɨr nɨnapen nanises hɨm im, ti etpor hɨm manp hekrehɨr ke Jisas te hɨr enisesim. Te ti ap ewis mɨt hɨr nɨnan yipɨr nanwɨrek neweikɨn sip newetutem.

*2:1 Ta 1:9

*2:3 1Ti 3:11

*2:5 Ef 5:22

*2:7 1Ti 4:12; 1Pi 5:3

*2:8 1Pi 2:15

*2:9 1Ti 6:1; 1Pi 2:18

*2:10 Ta 1:3

*2:12 1Jo 2:16; Ef 1:4

*2:13 1Ko 1:7; Fl 3:20

*2:14 Ga 1:4; Sam 130:8; Eks 19:5; Diu 7:6; Esi 37:23; 1Pi 2:9; Ef 2:10

*2:15 1Ti 4:12