4
Mɨt enun newenɨn hɨm neteikɨn mɨt menmen enum
* 2Ti 3:1; 2Pi 3:3; 1Jo 2:18; Ju 18God Hɨmɨn Yaaik katɨp kar ik: Maain mɨt han nanweikɨn sip nanwet hɨm me God, hɨr nanɨmtau hɨm me tɨpir o herwe enum kerek hanhan nanweikɨn han ke mɨt hɨr nanɨnaaiwɨr hɨm me God. Mɨt enun nemipɨn hɨr nantɨp mɨt miyapɨr hɨm enum mar im. Hekrit hekrit mɨt in newenɨn hɨm ere han kɨr kakmitorpɨn katɨp hɨr nemitetpɨn mɨt miyapɨr han, hɨram menmen weinɨm. * Jen 9:3; Ro 14:6; 1Ko 10:30-31Mɨt nar ik natɨp mɨt miyapɨr hɨram enum te hɨr nanɨtan, o hɨr nanɨm menmen ham meiyam. Te haiu mɨt kerek mises hɨm me God haiu mertei hɨm mɨrak werek werek, haiu mertei God kɨrɨak menmen im te haiu minɨn mitehi God haiu metpɨwek hɨrak yaaik, haiu mamɨm. * Jen 1:31; Ap 10:15Menmen yapɨrwe God kɨrɨakem hɨram yaaim. Hɨram enum au. Yi yitehi God yi yaitɨp yi han yaaik yeriuwerek, te yi yayɨm. Hɨm me God metike hɨm yi yewenɨpiyek yeriuwerem hɨram mɨrɨak menmen hɨram yaaim te yi yayɨm.
Timoti kakrɨak menmen yaaim me Krais
Ti atɨp nit yinan ein hɨm im, te ti mɨtɨk yaaik hɨrɨak menmen me Krais Jisas werek werek. Hɨm yaaim me God ti hewetewem, ti eisesim. Hɨram mamkepit ti erɨak menmen mɨrak mar ke menmen mamkaap yɨnk kit. * 1Ti 1:4, 6:20; 2Ti 2:16Ti eweikɨn sip ewet hɨm me wit tɨpir o tɨpitɨm weinɨm kerek mɨt miyapɨr enun ne mɨt hɨr netpim nisesim. Hɨram yaaim te mɨt kerek nises God hɨr han kitetim au emɨt! Ti naanmampre hɨrekes te han kit hɨrak kakises hɨm me God kerekek. * 1Ti 6:6Ti esiuknen einɨnem, hɨram mamkepit kike, te ti yɨnk kit kaku werek. Ti yaaik erɨakem, te ti ehinɨn eiyises hɨm me God mekre han kit. Menmen im mamkaap hɨmɨn kit wɨsenum me petepin in ek, hɨram mamakekpik maain ti etike God yi eiyu eiyɨt.
* 1Ti 1:15Hɨm im hi hetputem hɨram yaaim mɨt nanɨmtewem nanisesim. 10 * 1Ti 2:3-4God kepu haiu memeriyɨwek kaknen kakɨthis haiu mɨt miyapɨr kerek memtau hɨm mɨrak misesik. Hɨrak hanhan kakɨkepei haiu mɨt yapɨre, maain hɨrak kaktaihis, haiu mɨt miyapɨr meperkɨkem mamisesim han ekitetim. 11 Ti atɨp mɨt miyapɨr ein hɨm manp me menmen im ti eteiknorem te hɨr enisesim. 12 * Ta 2:15Ti ap ewis mɨt hɨr nanɨnan yipɨr nanwɨrek nanɨntar ti pipɨak au. Ti ehinɨn mɨt eteiknor menmen yaaim, te hɨr enisɨsutem. Ti atɨp hɨm yaaim, eises menmen yaaim, hanhan heriuwe mɨt, ehises hɨm me God, han yaaɨk prar prar ehu, te hɨr nanises hɨm mit. 13 Ti wen emeriyo hi anen, ti ekine hɨm mau tɨwei me God etpim hɨm iuwe eteikɨn mɨt miyapɨr menmen mɨrak werek werek. 14 * 2Ti 1:6; Ap 6:6, 8:17Ti naanempre hɨrekes te ti erɨak menmen nɨpaa God Hɨmɨn Yaaik kewepyapɨrem kewetitem. Hɨrak kewetitem me wɨ mɨt profet natɨp God kewetitem, te mɨt iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God hɨr newis his mentar paan kit, te ti hetɨwem. 15 * 1Ti 5:22Ti ehises menmen im ti han ekitetim iuwe te maain mɨt nanɨr menmen ti erɨakem, hɨr han kɨr katɨp ti epei hɨrɨak menmen in ek, ti hɨrɨak menmen yaaim iuwe. 16 Ti naanmɨpre menmen mit ti hɨrekes erɨakem metike menmen ti eteikɨn mɨt em. Ti eises hɨm im hi hetputem, ti ekaap hɨrekes hetike mɨt kerek nemtau hɨm mit. Te yi eiyises hɨm me God werek werek, maain yi eiyu eitikerek.

*4:1 2Ti 3:1; 2Pi 3:3; 1Jo 2:18; Ju 18

*4:3 Jen 9:3; Ro 14:6; 1Ko 10:30-31

*4:4 Jen 1:31; Ap 10:15

*4:7 1Ti 1:4, 6:20; 2Ti 2:16

*4:8 1Ti 6:6

*4:9 1Ti 1:15

*4:10 1Ti 2:3-4

*4:12 Ta 2:15

*4:14 2Ti 1:6; Ap 6:6, 8:17

*4:15 1Ti 5:22