2
Ti hɨrɨak menmen me Krais har ke mɨtɨk ke ami yaaik
Te ti nɨkan kai ke menmen me God, ti hepu han tokik heriuwe menmen mamkepai kerek God keweteiyem kentar haiu ne Krais Jisas. Hɨm mei yapɨrwe ti epei hemtau hi hetpim mɨt yapɨrwe nemtewem, ti atɨp mɨt han yaain em, te maain hɨr nantɨp mɨt miyapɨr han em.
* 2Ti 1:8; 4:5Mɨt hɨr neriwaank me menmen, ti wen han yaaik ehu ehises hɨm me Jisas Krais werek werek ehɨr ke mɨtɨk ke ami kises hɨm me mɨtɨk iuwe kɨrak. Mɨtɨk ke ami ap kɨrɨak menmen me mɨt han au. Mɨtɨk kɨrak iuwe kerekek. Hɨrak hanhan kaknip mɨtɨk iuwe kɨrak han yaaik kakriuwerek kerekek. * 2Ti 4:8Mɨtɨk kesiuknen ketike mɨt han, te hɨrak ekises hɨm werek werek au, hɨrak kakinɨn mɨt, hɨrak ap kakɨt menmen au. Hɨrak kakɨmtau hɨm kakisesim, te hɨrak kakɨt menmen. * 1Ko 9:7, 10Mɨtɨk kaan ni mɨrak kamɨr menmen iuwe, maain hɨrak kakinɨn kakɨt menmen epei me yaaim, mɨt han nanisesik. Ti han kitet menmen wikak im hi hetputem. Hɨram mɨre piksa meteiknut menmen. Mɨtɨk Iuwe kakɨkepit te ti hertei menmen im werek werek.
* 1Ko 15:4, 20; Ro 1:3Hekrit hekrit ti han ekitet Jisas Krais. Hɨrak kɨre mɨtɨk, hɨrak nepenyek ke mɨtɨk iuwe Devit ke Juda. Hɨrak Jisas hɨrak kɨre God, hɨrak kaa pɨke kekrit kepu kepeit kar ke hi hatɨp mɨt em meriuwe hɨm mai yaaim. * Ef 3:1; Fl 1:12-14Mɨt nerewaank hi hepu hekre wɨnak enuk har ke mɨtɨk kɨrɨak enum hentar hi hewepyapɨr hɨm yaaim me Krais. Te mɨt ap newenɨn hɨm me God au. Hɨram mepno ein ein. 10 * Ef 3:13; Kl 1:24Hɨram mepno ein ein te hi han yaaik hepu hetike menmen im enum hentar hi hertei menmen hi hɨrɨakem hɨram mamkaap mɨt kerek God kehimɨtenor hɨr mɨt ne Krais Jisas, hɨrak kakɨkepi kaktorhis hɨr nantikerek nanu werek werek tipmain tipmain enum eik. 11 * 2Ko 4:11Haiu mertei hɨm im hɨram matɨp werek. Hɨram matɨp mar im:
“Haiu mami mamtike Krais Jisas, te haiu mamtikerek mamu.
12 * Mt 10:33Haiu mamu han tokik me menmen enum mɨt nerekyeiyem, te maain haiu mamu mamtikerek naanmamre mit.
Haiu mepakɨnek te hɨrak kakraipakɨn.
13 * Ro 3:3-4; Nam 23:19; Ta 1:2Haiu mare mamisesik, te maain au haiu mɨnapen, hɨrak wen kakises hɨm mɨrak. Hɨrak kakweikɨn his taau.”
Mɨtɨk kime menmen werek werek kar ik, God kaktɨp hɨrak yaaik
14 * 1Ti 6:4; Ta 3:9Hekrit hekrit ti ekɨak han ke mɨt miyapɨr nit en me hɨm hi hetputem. Ti etporem hɨm manp God kakɨrem, ti etpor hɨr ap enɨnehan me hɨm ham hɨm ham au emɨt! Menmen im mamkaap mɨt kerek nemtewem au. Hɨram mamriwaank.
15 * 1Ti 4:6; Ta 2:7-8Ti hɨrekes erɨak menmen yaaim enip God han yaaik ehɨr ke mɨtɨk kɨrɨak menmen yaaim, hɨrak yɨnk enuk au. Ti hewepyapɨr hɨm me God eteikɨn mɨt em werek werek. 16 * 1Ti 4:7Ti enapen hɨm enum weinɨm hentar hɨm mar im mamri mɨt han kɨr te hɨr nanises menmen enum yapɨrwe. 17 * 1Ti 1:20Hɨm im enum mar wikes teknei mɨwapɨn yɨnk ke mɨt. Hɨm me mɨtɨkɨt wik it Haimenias ketike Failitas hɨram enum mar ke wikes teknei. 18 Hɨrakɨt tɨnaipɨs hɨm yaaim me God, hɨrakɨt tatɨp God epei keithis mɨt kɨkɨan. Te hɨrakɨt teweikɨn han ke mɨt han te hɨr ap nises hɨm yaaim au. Hɨr nises hɨm enum mar hi epei hetpim.
19 * Nam 16:5, 26; Jo 10:14; 1Ko 8:3; Ais 52:11Mɨt nises hɨm me God, hɨr nɨre teinɨk God kamɨr mau wɨnak, hɨr ap te nanises hɨm enum nanɨwaank hɨras au. Me mɨt in God katɨp hɨm im: “Mɨtɨk Iuwe kertei neimɨn hɨr nɨkerek nɨrak, neimɨn au. Neimɨn natɨp Mɨtɨk Iuwe naanmɨpror, hɨr enɨnepɨn enkeipɨn menmen enum.”
20 * 1Ko 3:12Mekre wɨnak iuwe yaaik sar metike mɨn yapɨrwe mepeit. Mɨn ham mɨre gol, mɨn ham mɨre silva, mɨn ham mɨre toni weinɨm. Mɨn yaaim mɨt newis menmen mekrerem newet mɨt em hɨr nanɨm. Mɨn enum me toni weinɨm o sar, hɨr newis menmen enum me teipe wenut mekrerem. 21 * 2Ti 3:17Keimɨn kenpɨn kekeipɨn hɨm enum hɨrak kakɨr ke mɨn yaaik kerp kemerɨr Mɨtɨk Iuwe kakrɨak menmen yaaim ekriuwerek.
22 * 1Ti 6:11Ti erɨr enepɨn ekeipɨn menmen mɨt pipep hanhanem. Menmen im au emɨt! Ti etike mɨt yaain han kɨr yaaik prar prar, hɨr nitehi God menmen, yi eiyises menmen yaaim me God, yi eiyises hɨm mɨrak, hanhan mɨt, yi han yaaik eiriuwe mɨt yi eikiyan eiyu eiyɨt. 23 * 1Ti 4:7Ti enaaiwɨr hɨm enum kerek mɨt netari menmen me God hɨr nituthiyem au emɨt! Ti hertei yi yatɨpan me hɨm mar im enum yi einehan me menmen im. 24 * 1Ti 3:3; Ta 1:7Mɨtɨk kerek kime menmen me Mɨtɨk Iuwe, hɨrak ketike mɨt han nanɨnehan au emɨt! Hɨrak eku han yaaik ekriuwe mɨt yapɨrwe kakteiknor menmen me God hɨrak han ekɨwei ekwaai, 25 * 1Ti 2:4kerek keteikɨn mɨt enun menmen mɨr enum hɨr nisesim. Ti arɨakem haiu mepɨtari God kakɨkepi te hɨr nanweikɨn sip me menmen enum nanɨrtei hɨm yaaim nanisesim o au. 26 Nɨpaa Seten keweikɨn han ke mɨt kar ke hɨrak ketorhis nekre hepin mɨrak, hɨrak kenipi nises han kɨrak. Te hɨr nanɨrtei hɨm yaaim hɨr nanrɨr nanɨnepɨn nankeipɨn hepin me Seten nanɨr ke saauk mɨrɨr mekeipɨn hepin me mɨt.

*2:3 2Ti 1:8; 4:5

*2:5 2Ti 4:8

*2:6 1Ko 9:7, 10

*2:8 1Ko 15:4, 20; Ro 1:3

*2:9 Ef 3:1; Fl 1:12-14

*2:10 Ef 3:13; Kl 1:24

*2:11 2Ko 4:11

*2:12 Mt 10:33

*2:13 Ro 3:3-4; Nam 23:19; Ta 1:2

*2:14 1Ti 6:4; Ta 3:9

*2:15 1Ti 4:6; Ta 2:7-8

*2:16 1Ti 4:7

*2:17 1Ti 1:20

*2:19 Nam 16:5, 26; Jo 10:14; 1Ko 8:3; Ais 52:11

*2:20 1Ko 3:12

*2:21 2Ti 3:17

*2:22 1Ti 6:11

*2:23 1Ti 4:7

*2:24 1Ti 3:3; Ta 1:7

*2:25 1Ti 2:4