Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Timoti-1
Menmen me tɨwei ik
Pol katɨp Timoti gude 1:1-2
Hɨm me mɨt ne weiwɨk me God netike mɨt iuwe nɨr naanmɨpri 1:3–3:16
Pol katɨp Timoti menmen me wok hɨrak kakisesim 4:1–6:21
1
* Kl 1:27Hi Pol hi aposel ke Krais Jisas. Nɨpaa God kerek ketaihis naanmɨprai ketike Krais Jisas kerek haiu wen memeriyɨwek kaknen kaktaihis, hɨrakɨt epei tehimɨtena hi aposel hɨrakɨt teriuweta hi ano hatɨp mɨt hɨm mɨrak.
* Ap 16:1-3; Ta 1:4Hi Pol hi hesiuwe tɨwei ik ken ti Timoti, ti hɨre nɨkan kai kerekek ke menmen me God. Hi hanhan God Haai ketike Krais Jisas Mɨtɨk Iuwe kaiu han yaaik kɨrakɨt tatu tatikewit, hɨrakɨt hanhanit tatrekyut yaaim te ti ehu werek werek.
Ti eremir hɨm enum me memipɨn
Hi hanhan ti ehu wit Efesas har ke nɨpaa hi epei ano provins Masedonia hi hetputem. Mɨt han en hɨr natɨp mɨt hɨm enum me memipɨn, te hi hanhan ti etpor hɨm manp hɨr ap natɨp mɨt miyapɨr en hɨm ham me nɨpaa haiu ap metporem au emɨt! * 1Ti 4:7; Ta 1:14Hɨr ap han ekitet wit tɨpir o tɨpitɨm mei yapɨrwe me nɨpaa maamrer nɨr ne Isrel nekrit neke nein nan au emɨt! Menmen im me memipɨn mɨkaap mɨt hɨr nɨrɨak menmen me God nisesim au. Hɨr newepnak netpim weinɨm weinɨm te hɨr nenehan neriuwerem newaank han kɨr keriuwerem. * Ro 13:10Hi hetput hɨm manp me menmen im hentar hi hanhan mɨt ein hɨr hanhan God ketike mɨt. Hi hanhan hɨr han yaaik prar prar nepu. Hɨr nepu nar ek, te hɨr nanɨrtei hɨr hanhan enises God. Te hɨr ap nemipɨn natɨp haiu emises God au. Hɨr nanrɨak im, te hɨr hanhan God ketike mɨt. Mɨt han hɨr neweikɨn sip newet hɨm im hi hetputem, hɨr nises hɨm weinɨm nar ke mɨt nitet yayiwe hak nɨpiun wit hɨr netariyem. * 1Ti 6:4, 20; Ta 1:10Mɨt in nare nanteikɨn mɨt han hɨm me God nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei, te hɨr natɨp, “Hɨm maiu hɨram yaaim.” Te hɨr ap nertei hɨm me Moses werek werek. Hɨr ap nertei hɨm im hɨram matɨp me mekam au!
* Ro 7:12, 16Haiu mertei mɨt nanises hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei werek werek, hɨram yaaim meteikɨn mɨt menmen enum hɨr nɨrɨakem. God kewet Moses hɨm mɨrak, te haiu mertei hɨm lo hɨram ap me mɨt yaain au. Hɨram me mɨt kerek nɨnaain hɨm mɨrak, neweikɨn sip newetɨwek kerekek. Mɨt in hɨr han kitet menmen enum, hɨr paan tokik ap nemtau hɨm me mɨt hɨr ninɨn naanmɨpri au. Hɨr han menepep God netpepik nisesik, hɨr newaank menmen mɨrak, hɨr nenepan netike miye haai. Hɨr nenep mɨt nani. 10  * Ta 1:9Hɨr netike miyapɨr nariyanhis newenɨnem, hɨr netike mɨt han niyewowan, hɨr netenen mɨt neriuweti nen, te hɨr nanɨt pewek mamreri. Hɨr newen hɨm nenepakmenek, hɨr niune nerp neit. Menmen im metike menmen meiyam enum ap mises Hɨm yaaim me God. 11  * 1Ti 6:15Hɨm im yaaim kerek God kewetewem, hi hatɨp mɨt miyapɨr em. Hɨram meteiknai mamɨrkeik God hɨrak yaaik kɨre si, hɨrak hanhan haiu mamtikerek mamu werek werek mamɨr ke hɨrak kepu.
Pol han yaaik God hanhanek
12  * Ap 9:15; Ga 1:15-16Hi han yaaik heriuwe Mɨtɨk Iuwe kaiu Krais Jisas kentar hɨrak kekepa kenipa hi manpenuk, hɨrak han kitet hi yaaik te hi hɨrɨak menmen mɨrak. Hi han yaaik hentar hɨrak kehimɨtena hi hɨrɨak menmen mɨrak. 13  * 1Ko 15:9-10; Ga 1:13Nɨpaa hi eweikɨn sip hewet Jisas hi hatɨp enum me Krais, hi hanhan hɨrɨak enum hi hewaank mɨt miyapɨr kerek nises hɨm mɨrak. Te Krais hanhana keweikɨn han kai te hi hisesik hentar hi hetari menmen mɨrak, hi han kitet hi hɨrɨak menmen yaaim hɨkaap God. 14 Mɨtɨk Iuwe hanhana wɨsenum, te hi eisesik hanhanek. Hɨrak kekepai haiu yapɨrwe meriuwerem mentar haiu mɨt nɨrak.
15  * Lu 15:2, 19:10Hɨm im hɨram yaaim, hɨram werek te mɨt hɨr enisesim wɨsenum. Nɨpaa Jisas kan tɨ, miye pɨrak winaak hɨrak kɨre haiu mɨt, hɨrak kerp tɨ kɨkaap haiu mɨt miyapɨr enun. Hi han kitet hi kiutɨpen hɨrɨak enum hinɨn mɨt han hentar hi ewaank mɨt miyapɨr kerek nises hɨm mɨrak. 16 Hi hɨrɨak enum hinɨn mɨt, te Krais Jisas hanhana kentar hɨrak kakteikɨn mɨt karkeik hɨrak hanhan mɨt wɨsenum kemeriyor te hɨr enweikɨn sip enwet menmen enum. Hɨrak kerekyewem te maain mɨt han nemtau hi enuk, te hɨr han kitet nar ik: “Krais hɨrak werek kakɨkepa kar ke hɨrak kɨkaap Pol.” Hɨr enises hɨm mɨrak te hɨr enu tipmain tipmain enum eik. 17  * Ro 16:27Haiu mɨt emwenɨpi niuk iuwe mɨrak tipmain tipmain enum eik kentar menmen hɨrak kerekyeiyem. Nɨpaa ere in ere maain, hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt yapɨrwe. Hɨrak God kiutɨp kerekek kepu. Keiyak au. Mɨt nɨrek neriuwe nanamɨr au, te hɨrak kakpau tipmain tipmain enum eik. God hɨrak yaaik wetpen!
Timoti hɨrak kakises hɨm yaaim kakinɨn mɨt enun nepan kakriuwerem
18  * 1Ti 4:14, 6:12; Ju 3Nɨkan kai Timoti, hi han kitet hɨm nɨpaa God kewet mɨt em me ti, hɨr newepyapɨrem natɨp mɨt em. Hi hetput hɨm im. Ti han ekitet hɨm hɨr nɨpaa netputem, ti ewisɨm mamkepit ti hepu han tokik. 19  * 1Ti 3:9Ti atɨp mɨt hɨm mɨrak yaaim, ti ehinɨn mɨt enun hɨr nepan ne Krais. Ti hɨrɨak menmen im, ti ehises God, ti han yaaik prar prar ehu. Mɨt han hɨr neweikɨn sip newet menmen hɨr nertei hɨram yaaim, te hɨr newaank hɨras me menmen yaaim me God nar ke tukɨn kɨwaai wit haiu mɨrɨak ere hɨrak kewep. 20  * 2Ti 2:17-18, 4:14-15; 1Ko 5:5Haimenias ketike Aleksanda wiketeret hɨrakɨt tɨrɨak menmen enum mar im. Hi epei hitehi Krais hɨrak kewis Seten kaksɨp, te hɨrakɨt etɨrtei ap tatɨp enum me God au emɨt!

*1:1 Kl 1:27

*1:2 Ap 16:1-3; Ta 1:4

*1:4 1Ti 4:7; Ta 1:14

*1:5 Ro 13:10

*1:7 1Ti 6:4, 20; Ta 1:10

*1:8 Ro 7:12, 16

*1:10 Ta 1:9

*1:11 1Ti 6:15

*1:12 Ap 9:15; Ga 1:15-16

*1:13 1Ko 15:9-10; Ga 1:13

*1:15 Lu 15:2, 19:10

*1:17 Ro 16:27

*1:18 1Ti 4:14, 6:12; Ju 3

*1:19 1Ti 3:9

*1:20 2Ti 2:17-18, 4:14-15; 1Ko 5:5