Tɨwei Pol Kewisɨk Ken Mɨt Ne Wit Kolosi
Menmen me tɨwei ik
Pol kitehi God katɨp hɨrak yaaik kentar mɨt ne Kolosi 1:1-14
Krais hɨrak kɨre mekak te hɨrak kɨrɨak mekam 1:15–2:19
Menmen mɨt ne weiwɨk me God hɨr nanisesim 2:20–4:6
Pol katɨp mɨt ne Kolosi hɨm gude mɨkaru 4:7-18
1
* Ef 1:1Hi Pol hi hɨre aposel ke Krais Jisas. Nɨpaa God hanhan kewisa hi hɨre mɨtɨk aposel, te hɨrak kehimɨtena hi hɨrɨak menmen mɨrak. Hi hetike kaiu yinak Timoti * Ro 1:7hawɨr mɨtɨkɨt wik wewis tɨwei ik ken yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God yeit wit Kolosi. Yi nawɨr yinan yaain, yi yises Krais werek werek. Hi hanhan God Haai kakrekyi menmen yaaim yi eiyu werek werek.
Pol katɨp God hɨrak yaaik kentar mɨt miyapɨr ne Kolosi nises hɨm me Krais
* Ef 1:16; 1Te 1:2Hekrit hekrit hawɨr witehi God hawɨr watɨp God hɨrak yaaik kentar yi mɨt yisesik. God kerekek hɨrak Haai ke Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais. * 1Pi 1:4; Ef 1:13, 15Hawɨr han yaaik weriuwe God watɨp hɨrak yaaik wentar hawɨr wemtau mɨt natɨp yi yemtau hɨm me Krais Jisas yi yisesim werek werek. Te yi hanhan yeriuwe mɨt miyapɨr han kerek hɨr nises hɨm me God, yi yekepi. 5-6  * Ro 1:13; 1Ti 3:16Yi yemtau hɨm me Krais yi yisesim werek werek, yi hanhan yeriuwe mɨt miyapɨr han yentar nɨpaa wɨ yi yinɨn yemtau hɨm me God, hɨram hɨm yaaim metpi me menmen God kakrekyiyem yi yisesim. Yi yisesim yemerɨr menmen God kakwetiyem mamɨt wit kɨrak. Hɨm im yaaim me God wen mepno meprer wit wit mɨrɨak mɨt miyapɨr hɨr nemtewem hɨr nɨre yaain. Hɨram mepno mekepi mar ke nɨpaa hɨm im minɨn men yi mɨt miyapɨr. Nɨpaa yi yinɨn yemtau menmen yaaim God epei kerekyei haiu mɨt em, te in ek yi yertei hɨram hɨm yaaim. Yi yerteiyem yentar * Kl 4:12; Fm 23Ipafras epei ken ketpiyem, te yi yerteiyem. Hɨrak mɨtɨk kaiu yaaik kɨrɨak menmen me Krais. Hɨrak ketikewawɨr haiu mɨrɨak menmen miutɨp, hɨrak kekepawɨr katɨp mɨt hɨm me Krais. Hɨrak kan ketpawɨr God Hɨmɨn Yaaik kekepi yi hanhan yeriuwe mɨt miyapɨr kerek hɨr nises hɨm me God
Pol kitehi God hɨrak kakɨkaap mɨt miyapɨr neit Kolosi
* Ef 1:9, 16-17; Fl 1:9Me wɨ hawɨr winɨn wemtau yi yises hɨm mɨrak, hawɨr witehi God me yi mɨt miyapɨr yentar menmen hawɨr epei wemtau yi yisesim. Hawɨr witehi God hɨrak kakɨkepi yi mɨt miyapɨr te yi eiyɨrtei menmen werek hɨrak hanhan yi yayisesim. God Hɨmɨn Yaaik kakɨkepi yi mɨt miyapɨr han ki te yi ap yepɨtari me menmen mɨrak werek werek au. 10  * Fl 1:27; Ef 2:10Yi eiyɨrtei menmen mɨrak werek werek, te yi yayises menmen God hɨrak hanhan yi yayisesim, te hɨrak han yaaik kakriuweri. Yi yairɨak menmen yaaim heriyai heriyai, han ki kakɨrtei menmen me God iuwe. 11  * Ef 1:19, 3:16God hɨrak Iuwe te kakrɨak menmen yapɨrwe. Hawɨr witɨwekhi hɨrak kakweti pɨnam miutɨp me menmen mɨrak iuwe hɨram mamkepi yi mɨt miyapɨr, te yi han tokik eiyu me menmen enum yapɨrwe mamnen. 12  * Ef 1:11, 18Yi han yaaik eiyu eitɨp Haai kaiu God hɨrak yaaik. Hɨrak kerekek kerekyi mɨt miyapɨr yi yɨre yaain, te yi yayɨt menmen hɨrak kehimɨteni kakwetiyem. Hɨrak kakweti yi mɨt yaitike haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe rem mamɨt wit kɨrak yaaik menmen enum mekrerem au. 13  * Lu 22:53; Ef 2:2Haiu mamtɨp God hɨrak yaaik kentar hɨrak kekepai haiu mɨnaaiwɨr menmen enum hɨram mɨre wɨtaan toto hɨram minɨn han kaiu, hɨrak keriyei haiu men mises Nɨkan kɨrak kerek hɨrak God hanhan keriuwerek iuwe, hɨrak Nɨkan naanmɨprai. 14  * Ef 1:6-7Nɨkan ke God kerekek hɨrak kekepai kaktaihis keriuwe hemkre mɨrak nɨpaa mewen, te hɨrak kesak menmen enum mekre han kaiu keriuwerem.
Krais hɨrak Mɨtɨk Iuwe hɨrak kɨrɨak menmen kekepai
15  * Jo 1:18; 2Ko 4:4; Hi 1:3Krais hɨrak kɨre God kerek haiu mɨt miyapɨr ap te mamɨrek taau. Hɨrak kerekek Iuwe kinɨn menmen yapɨrwe God kɨrɨakem. 16  * Jo 1:3, 10Hɨrak Krais kinɨn menmen yapɨrwe kentar hɨrak hɨrekes kɨrɨak menmen mau nepni, menmen mau tɨ. Hɨrak kɨrɨak menmen haiu mɨrem metike menmen haiu ap te mamɨrem au. Im hɨram mɨt ensel o tɨpir o menmeiyam. God hɨrak kenip Krais hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe, te menmen yapɨrwe kerek mau tɨ o mau nepni, hɨram me Krais. 17  * Jo 1:1, 8:58Nɨpaa menmen ap mepu wen au, hɨrak Krais kepu. Te hɨrak naanmɨre menmen yapɨrwe hɨram mepu werek werek menterik. 18  * Ef 1:22-23; Ap 26:23; Rev 1:5Hɨrak kɨre paan ke haiu mɨt miyapɨr kerek mises hɨm me God, haiu mɨre yɨnk kɨrak. Hɨrak kerekek hɨrak haai ke menmen God kɨrɨakem me haiu mɨt miyapɨr haiu mises hɨm mɨrak. God hɨrak kɨkɨak Krais kerek nɨpaa kaa, hɨrak kekrit kinɨn kau te hɨrak kakinɨn naanmampre menmen yapɨrwe. 19  * Jo 1:16; Kl 2:9Hɨm im yaaim mentar God hanhan menmen yapɨrwe me Hɨmɨn Kɨrak kaku kakɨkre Nɨkan kɨrak hɨmɨn kɨrak. 20  * Ef 1:7, 10; 2:13, 16; 1Jo 2:2; Ro 5:1God hanhan menmen yapɨrwe hɨram mɨre enun nepan, hɨram meweikɨn mamtikerek mamu han kiutɨp, menmen mau tɨ, menmen mau nepni. Hɨrak kɨrɨakem kinɨn menmen enum keriuwe hemkre me Krais hɨram mewen mentar nu tentarakɨt.
21  * Ro 5:10; Ef 2:12, 4:18Nɨpaa yi mɨt yɨnapen God, te yi ap yisesik au. Yi yɨrɨak menmen enum. Yi yɨre mɨt enun nepan ne God. 22  * Ef 2:14-16, 5:27Te Krais epei kaa kau nu tentarakɨt. Mar im God in ek hɨrak kerekyei haiu mɨt metikerek mau han kiutɨp. Krais kerekyei haiu mɨt em keriuwe yɨnk kɨrak me wɨ nɨpaa hɨrak kaa, te hɨrak kerekyei haiu mɨt yaain haiu merp ninaan me God, God han kitet han kaiu hɨrak yaaik ap menmen enum mewik au. Mɨt ap te nansiuwe hɨm mei enum au. 23  * Ef 3:17; Hi 3:14; Mk 16:15; 1Ti 3:16Yi wen han tokik eiyu eiyises hɨm yaaim me Krais kerek kaa kekepai haiu mɨt, yi ap eiwis menmen enum mamri han ki yi eiweikɨn sip eiwet menmen God katɨp kakwetaiyem, te yi eire mɨt yaain. Hɨm im yi yisesim hɨram hɨm yaaim nɨpaa haiu mɨt metpiyem. Hi pol hi hɨre mɨtɨk God kehimɨtena hi hɨrɨak menmen mɨrak hi hen hatɨp mɨt miyapɨr yapɨrwe nerer wit wit hɨm yaaim yi yisesim.
Pol kɨkaap mɨt miyapɨr ne Kolosi
24  * Ef 3:13Hi han yaaik mɨt newaank yɨnk kai, te hi ekepi heriuwerem, mar ke in ek hɨr nerewaank. Hi hekrehɨr ke Krais, mɨt nerewaank, te hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak mamno heriyai heriyai mamkaap yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God, yi yɨre yɨnk ke Krais. 25  * Ef 3:2, 7-8Nɨpaa God kehimɨtena hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak yaaim, te hi hekepi yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God, har ke wok mɨt nɨkaap mɨt han. 26  * Ro 16:25-26; Ef 3:3-5, 9-10Nɨpaa God kepakɨn hɨm im me wɨ yapɨrwe ap kewepyapɨrem au. Te in ek hɨrak kewepyapɨrem katɨp haiu mɨt miyapɨr kerek haiu misesik hɨrak ketpaiyem. 27  * Ef 1:18; 1Ti 1:1Hɨrak hanhan kakteiknai haiu mɨt miyapɨr nɨrak, haiu mamɨrtei hɨm mɨrak im hɨram yaaim iuwe mamkaap mɨt ne Isrel nantike mɨt miyapɨr ap ne weiwɨk me Isrel. Hɨm im hɨram matɨp mar ik: Krais kau ketikewi yi eimeriyɨwek hɨrak kakweti menmen yaaim me God. 28  * Ef 4:13Te haiu mɨt aposel mepno mɨt miyapɨr nerer wit wit han kitet werek werek hɨm haiu metpor me Krais. Haiu metpor hɨm manp hɨr enweikɨn sip enwet menmen enum me tɨpir, haiu meteiknor hɨm yaaim me Krais. Haiu mɨrɨak menmen im, te haiu mamnip mɨt miyapɨr hɨr nanises hɨm me Krais werek werek. 29  * Ef 3:7, 20; Fl 4:13Hi hɨrɨak menmen im wɨsenum, te hɨr nanises hɨm me Krais werek werek. Krais hɨrak kari han kai wɨsenum te hi hɨrɨak menmen im.

*1:1 Ef 1:1

*1:2 Ro 1:7

*1:3 Ef 1:16; 1Te 1:2

*1:4 1Pi 1:4; Ef 1:13, 15

*1:5-6 Ro 1:13; 1Ti 3:16

*1:7 Kl 4:12; Fm 23

*1:9 Ef 1:9, 16-17; Fl 1:9

*1:10 Fl 1:27; Ef 2:10

*1:11 Ef 1:19, 3:16

*1:12 Ef 1:11, 18

*1:13 Lu 22:53; Ef 2:2

*1:14 Ef 1:6-7

*1:15 Jo 1:18; 2Ko 4:4; Hi 1:3

*1:16 Jo 1:3, 10

*1:17 Jo 1:1, 8:58

*1:18 Ef 1:22-23; Ap 26:23; Rev 1:5

*1:19 Jo 1:16; Kl 2:9

*1:20 Ef 1:7, 10; 2:13, 16; 1Jo 2:2; Ro 5:1

*1:21 Ro 5:10; Ef 2:12, 4:18

*1:22 Ef 2:14-16, 5:27

*1:23 Ef 3:17; Hi 3:14; Mk 16:15; 1Ti 3:16

*1:24 Ef 3:13

*1:25 Ef 3:2, 7-8

*1:26 Ro 16:25-26; Ef 3:3-5, 9-10

*1:27 Ef 1:18; 1Ti 1:1

*1:28 Ef 4:13

*1:29 Ef 3:7, 20; Fl 4:13