Tɨwei Pita Kewisɨk - 1
Menmen me tɨwei ik
Pɨta katɨp mɨt ne sios gude 1:1-2
Hɨm me God Haai kaktaihis mamno wit kɨrak 1:3-12
Pita katɨp mɨt hɨr ap nanwis menmen enum emamɨwaank menmen yaaim in ek hɨr nisesim 1:13–2:10
Hɨm me menmen mɨt ne weiwɨk me God nanisesim eme wɨ menmen enum mamnen mamɨwaanki 2:11–4:19
Hɨm me menmen mɨt ne sios hɨr nanisesim 5:1-11
Pita katɨp mɨt hɨm mɨkaru 5:12-14
1
* Je 1:1Hi Pita nɨpaa Jisas Krais keriuweta hi hen hewepyapɨr hɨm mɨrak, hi hewis tɨwei ik ken yi mɨt. Nɨpaa mɨt han nepɨri yi yɨnaaiwɨr Jerusalem yi yen yau provins Pontas, provins Galesia, provins Kapadosia, provins Esia metike provins Bitinia. Yi yar ke mɨtɨk keke wit hak kan ketikewi kaku kike, maain hɨrak pɨke kakno wit kɨrak eik. Mar im yi yau tɨ in me wɨ kike te maain yi yayi yi yaino yayu wit ki yaaik eik God kewik. * Ro 8:29; 2Te 2:13; Hi 12:24God Haai kehimɨteni yi mɨt nɨrak yentar hɨrak nɨpaa kerteiri han kitet kerekyi han ki yaaik prar prar yɨre tɨpar nemnok. Hɨrak kɨrɨak menmen im keriuwe God Hɨmɨn Yaaik te yi yises hɨm me Jisas Krais, hemkre mɨrak merekyi yi yaain. Hi hanhan God han yaaik kɨrak kaku kaktikewi te yi eiyu werek werek. Hi hanhan menmen im yaaim mamu mamtikewi wɨsenum.
Maain haiu mamu mamtike God haiu mamɨt menmen yaaim
* 2Ko 1:3Haiu emwenɨpi niuk me God hɨrak Haai ke Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais. Haiu emwenɨpiyek mamɨntar hɨrak han tewenɨnai wɨsenum kerekyei haiu han kaiu yaaik keriuwe Jisas Krais nɨpaa hɨrak kaa te God kɨkɨak kekrit kepu. * Kl 1:12Te in ek haiu memerɨr menmen mamkaap hɨmɨn kaiu God kakwetaiyem. Hɨrak naanmɨpraiyem meit wit kɨrak, menmen mamɨwaankem au. Hɨram yaaim prar prar, hɨram mamu werek werek tipmain tipmain enum eik. * Jo 10:28, 17:11Menmen im hɨram me yi mɨt kerek yi han kitet God naanmɨpri kentar hɨrak wɨsenuk ere yi yayɨt menmen God kemerɨr kakwepyapɨrem me wɨ maain Jisas pɨke kaknen tɨ.
* 1Pi 5:10; Je 1:2Yi han yaaik eiyu eiyɨntar menmen im God kakrekyiyem te in ek me wɨ kike yi han enuk kike yeriuwe menmen ham enum mamnen mamriwaank. * Jop 23:10; Pro 17:3; Ais 48:10; Sek 13:9; Mal 3:3; Je 1:3Menmen im mamnen te God kakɨr han ki kakɨrtei yi yisesik yeriuwe han ki karkeik. Mɨt hɨr newɨr gol mekre si ere meweikɨn mɨre tɨpar, hɨr neit menmen enum mewim mamno te gol keremem mepu. Mar im God kewis menmen enum mamnen mamriwaank te hɨram mampar menmen enum mekre han kaiu mamno ere menmen yaaim mekre han kaiu, haiu mamises God werek werek. Menmen yaaim mekre han ki minɨn gol. Maain gol mamɨwaank mamɨt te menmen mekre han ki au. Maain Jisas Krais pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, yi eiyɨt niuk iuwe, God kaktɨp yi yaain, hɨrak kakweti menmen mɨrak yaaim iuwe. * Jo 20:29; 2Ko 5:7Yi ap yɨr Jisas Krais wen au, te yi han tewenɨnek. In ek yi ap yɨrek wen au, te yi yisesik yepu han yaaik wɨsenuk. Yi han yaaik wɨsenuk * Ro 6:22hɨm ap te mamwepyapɨr werek werek menmen mekre han ki. Yi han yaaik eiyɨntar menmen im: Yi yises God te hɨrak kaktihis, maain yi eiyu eitikerek.
10  * Mt 13:16-17Me menmen im nɨpaa mɨt profet hɨr han kitet yapɨrwe nanɨrtei menmen werek werek hɨr newepyapɨrem me menmen im God kakrekyiyem kakwetiyem. 11  * Sam 22; Ais 53; Lu 24:26-27Hɨmɨn Yaaik ke Krais kekreri kewepyapɨr menmen enum mamɨwaank Krais te maain hɨrak kakɨt niuk iuwe. Hɨr profet han kitetim nitehiyan nar ik: “Maain wɨ mamɨrkeim hɨrak kaknen? Mekam mamnen me wɨ im?” 12  * Ef 3:10Nɨpaa God epei keteiknor menmen hɨr newepyapɨrem hɨram ap mamkepi au. Hɨm im maain mamkaap yi mɨt keriyen me menmen im mɨt kerek newepyapɨr hɨm yaaim me God hɨr netpiyem. In ek God Haai kesiuwe God Hɨmɨn Yaaik kan kɨkaap mɨt in te hɨr netpi hɨm im yaaim. Mɨt ensel hɨr mɨt God keriuweti nɨrɨak menmen mɨrak. Nɨpaa hɨr hanhan nertei menmen im me Krais, te hɨr au. God ketpor au hɨrak kepakɨnem.
Yi mɨt eirɨak menmen yaaim eiyu han yaaik prar prar
13 Te yi han ekitet eiyu naanempre hɨras. Yi han ekitet iuwe menmen yaaim God kakwetiyem wɨ maain Jisas Krais pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes. 14  * Ro 12:2; Ef 2:3, 4:17-18Yi yises God yɨre nɨkerek yaain nises hɨm me miye haai. In ek yi ap han ekitet menmen enum mar ke nɨpaa yi yetari God yi hanhan yɨrɨakem au. Em emɨt! 15 Te yi yɨre God hɨrak kari han ki yi eiyɨt menmen mɨrak yaaim. Hɨrak kepu han yaaik prar prar te yi yaipau han yaaik prar prar me menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem. 16  * Lev 11:44-45; Mt 5:48Yi eirɨakem eiyɨntar God kewis hɨm mau tɨwei matɨp mar im: “Yi han yaaik prar prar eiyu eiyɨntar hi God hi han yaaik prar prar.”
God ketaihis keriuwe menmen iuwe
17  * Mt 6:9; Ro 2:11; 2Ti 4:14; Rev 2:23Hɨrak God skelim haiu mɨt yapɨrwe mɨpɨran me menmen haiu mamrɨakem. Te yi mɨt kerek yi yenewek “Haai,” yi yetikerek yewepnak, yi naanempre hɨras me menmen yi yɨrɨakem. Me wɨ kike yi yau tɨ ik e, yi ap einip God han enuk kakɨrwi. 18  * 1Ko 6:20Yi eirɨak menmen im hi hetpiyem eiyɨntar yi yertei God epei ketihis me menmen enum weinɨm nɨpaa yi yisesim, yi yetenenim me nɨpaa maamrer ein nɨrɨakem neteikniyem. God ap kaktihis keriuwe wɨnak pewek hɨram mamɨwaank au. 19  * Ap 20:28; Hi 9:12-14; 1Pi 1:2Hɨrak ketihis keriuwe hemkre yaaim me Krais. Krais hɨrak kɨre miyak sipsip wikes teknei makɨp au, yɨnk hɨrak yaaik prar prar keit kar ke hɨm me God Moses kewisɨm hɨram metpim. 20  * Ap 2:23; Ef 1:4Nɨpaa God kewis tɨ wen au, hɨrak kehimɨtan Krais kaknen te hɨrak kemerɨr ere wɨ mɨkaru im e, hɨrak kakwepyapɨr hɨrekes kakɨkepi. 21  * Jo 14:6; Ro 4:24, 5:1-2, 10:9Te yi yises God yentar Krais. Hɨrak kaa te God kɨkɨak kekrit kepu, hɨrak kewisɨwek niuk iuwe te yi yisesik yemerɨr hɨrak maain kaktihis yi yayu yaitikerek.
Yi han tewenɨn ni yinan
22  * Jo 13:34; Ro 12:10Yi epei yɨrɨak han ki yaaik prar prar yeriuwe hɨm yaaim me God yi yisesim, te yi yemipɨn ni yinan au. Yi han tewenɨni. Yi han etwenɨnan iuwe eiriuwe han ki yaaik prar prar. 23  * Jo 1:13; Hi 4:12God kerekyi yi yaain yeriuwe hɨm mɨrak mamu tipmain tipmain enum eik yi yisesim. Hɨm mɨrak mamɨwaank au, te yi hɨmɨn ki ap mamɨwaank au. Yi yɨre nɨkerek ne Mɨtɨk Iuwe ap te kaki au. 24  * Ais 40:6-8; Je 1:10-11Hɨm im yaaim mentar hɨm me God mau tɨwei matɨp:
“Mɨt yapɨrwe hɨr nɨre yenkis, niuk iuwe mɨr hɨram mɨre timen. Maain mar ke yenkis meweiwei mami, timen mamnep mamno tɨ mamɨsine mamɨt, te niuk iuwe me mɨt ne tɨ au mamɨt. 25 Te hɨm yaaim me Mɨtɨk Iuwe hɨram mamu tipmain tipmain enum eik.” Hɨm im hɨram hɨm keremem nɨpaa haiu epei metpiyem.

*1:1 Je 1:1

*1:2 Ro 8:29; 2Te 2:13; Hi 12:24

*1:3 2Ko 1:3

*1:4 Kl 1:12

*1:5 Jo 10:28, 17:11

*1:6 1Pi 5:10; Je 1:2

*1:7 Jop 23:10; Pro 17:3; Ais 48:10; Sek 13:9; Mal 3:3; Je 1:3

*1:8 Jo 20:29; 2Ko 5:7

*1:9 Ro 6:22

*1:10 Mt 13:16-17

*1:11 Sam 22; Ais 53; Lu 24:26-27

*1:12 Ef 3:10

*1:14 Ro 12:2; Ef 2:3, 4:17-18

*1:16 Lev 11:44-45; Mt 5:48

*1:17 Mt 6:9; Ro 2:11; 2Ti 4:14; Rev 2:23

*1:18 1Ko 6:20

*1:19 Ap 20:28; Hi 9:12-14; 1Pi 1:2

*1:20 Ap 2:23; Ef 1:4

*1:21 Jo 14:6; Ro 4:24, 5:1-2, 10:9

*1:22 Jo 13:34; Ro 12:10

*1:23 Jo 1:13; Hi 4:12

*1:24 Ais 40:6-8; Je 1:10-11