5
Yi mɨt iuwe naanempre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God
* Ro 8:17Te hi hatɨp yi mɨt han ne yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God yi yinɨn naanempre mɨt. Hi hetpi hɨm manp. Hi hɨpre yi mɨt, haiu mɨt iuwe, hi nɨpaa hɨr Krais hɨrak kaa. Hi hetikerek hawɨr wawɨt menmen yaaim iuwe maain wɨ God kakwepyapɨrem. * Jo 21:15-17; Ap 20:28; Fm 14; Ta 1:11Hi hetpi hɨm manp: Yi naanempre mɨt miyapɨr ne God neit wit ki, hɨr nɨre sipsip nɨrak. Yi naanempror werek werek eiyɨr ke God hanhan yi eirɨakem. Yi ap eirɨakem eiyɨntar mɨt netpiyem keremem au. Yi eirɨakem eiyɨntar yi hanhanem. Yi ap eirɨakem te yi eiyɨt pewek yapɨrwe emrerim au. Yi eirɨakem eiyɨntar yi hanhan eirɨakem. * 2Ko 1:24; Fl 3:17; Ta 2:7Yi ap eirɨakem eiyɨntar yi hanhan eiyinɨn mɨt miyapɨr neit wit ki te yi eiyɨtpor hɨr enrɨak menmen au emɨt! Menmen yi yɨrɨakem hɨram mɨre hɨmɨn mamteikɨn mɨt miyapɨr ein menmen yaaim hɨr enisesim. * Hi 13:20; 1Ko 9:25Maain wɨ Jisas Krais hɨrak kɨre Mɨtɨk Iuwe kinɨn naanmɨprai haiu mɨt haiu mɨre sipsip nɨrak, maain hɨrak kakwepyapɨr hɨrekes, yi eitikerek eiyɨt menmen yaaim mamɨwaank au. Hɨram mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik.
Haiu mamɨmtau hɨm me mɨt hɨr ninɨn naanmɨprai haiu mɨt
* Ef 5:21; Je 4:6; Pro 3:34; Mt 23:12Mar im hi hatɨp yi pipep hɨm manp: Yi eiyɨmtau hɨm me mɨt kerek hɨr iuwe naanmɨpri yi eiyisesi. Yi yapɨrwe eiyɨmtau hɨm me yi hɨras eiyɨntar hɨm me God mau tɨwei matɨp, “God keweikɨn sip kewet mɨt hɨr han kitet hɨras iuwe, te hɨrak kɨkaap mɨt hɨr nau werek werek nemtau hɨm nisesim, hɨrak kakrekyor yaaim.” * Je 4:10Hɨm me God ketpim, te yi han kitet God hɨrak iuwe yi eiyɨmtau hɨm mɨrak eiyisesim te maain wɨ kerek hɨrak kɨmat hɨrak kakrekyi yaain, yi eire iuwe. * Sam 55:22; Mt 6:25-30Menmen enum mamri han ki yi han ekitetim, yi eitɨp God em eiyɨntar hɨrak hanhani kakɨkepi naanmɨpri.
* 1Te 5:6Yi han ekitet werek werek naanempre hɨras. Hɨrak kepan ki Seten hɨrak kɨre hiwaak kepno in kepno ein kɨsawɨn kewenaan mɨtɨk hak kakɨkɨp kakɨwaankek, hɨrak kɨnkatɨn mɨt kerek hɨrak kaknipi hɨr enweikɨn sip enwet God nanɨwaank hɨras. * Ef 6:11-13; Je 4:7Yi han tokik eiyu eiweikɨn sip eiwet Seten eiriuwe hɨm yaaim me God yi yisesim. Yi eirɨak menmen im eiyɨntar yi yertei mɨt nises God nerer wit wit, menmen enum mewaanki nar ke hɨram mewaank yi mɨt. Te menmen im mamkepi yi han tokik eiyu. 10 * 1Te 2:12; 1Pi 1:6Te maain wɨ meiyam menmen mamriwaank epei au, God hɨrak Haai ke menmen yaaim, hɨrak kehimɨteni yi eiyɨt menmen yaaim mɨrak mamu tipmain tipmain enum eik eiriuwe Krais, God hɨrekes kakrekyi yi yaain kakrekyi han tokik kakɨkepi. 11 Hi hanhan God hɨrak kinɨn naanmɨpre menmen yapɨrwe tipmain tipmain enum eik.
Hi Pita hetpi hɨm mei yinam kike
12 Mɨtɨk Sailas hi han kitet hɨrak kaiu yinak yaaik, hɨrak kekepa kewis tɨwei yinak ik ek. Hi hetpi hɨm manp, hi hɨrekes heriuwe tɨwei ik ek hi heteikni hɨm yi yisesim hɨram menmen yaaim me God. Yi han tokik eiyu eiyisesim.
13 * 2Ti 4:11Ni yinan neit wit Babilon, God kehimɨteni hɨr nɨrak, hɨr natɨp, “Yi yaain.” Mak hɨrak kɨre nɨkan kai hɨrak ketikewa hawɨr wises God, hɨrak katɨp, “Yi yaain”. 14 * 1Ko 16:20Me wɨ yi eirerik eiyɨr ni yinan eitɨpan yi yaain yi yapɨrwe ein yeiyewewan. Hi hanhan yi mɨt miyapɨr ne Krais yi eiyu werek werek.
Mepɨr keremem

*5:1 Ro 8:17

*5:2 Jo 21:15-17; Ap 20:28; Fm 14; Ta 1:11

*5:3 2Ko 1:24; Fl 3:17; Ta 2:7

*5:4 Hi 13:20; 1Ko 9:25

*5:5 Ef 5:21; Je 4:6; Pro 3:34; Mt 23:12

*5:6 Je 4:10

*5:7 Sam 55:22; Mt 6:25-30

*5:8 1Te 5:6

*5:9 Ef 6:11-13; Je 4:7

*5:10 1Te 2:12; 1Pi 1:6

*5:13 2Ti 4:11

*5:14 1Ko 16:20