5
Haiu mɨt miyapɨr emises menmen yaaim
* Mt 5:48God epei hanhani kesak menmen enum yi yɨrɨakem, te yi eiyisesik eiyɨr ke nɨkerek nɨrak hɨr nisesik. * Ro 14:15; Ga 2:20; Hi 10:10; Eks 29:18Yi han etwenɨnan eiyɨr ke Krais nɨpaa han tewenɨnai hɨrak kaa te kekepai. Hɨrak kaa, te menmen im hɨrak kɨrɨakem hɨram mɨre menmen mɨt newepwarem hɨram mɨnɨn yaaim mɨt newet God em.
* Kl 3:5Yi mɨt miyapɨr ne God, te yi ap yimenɨpɨn yatɨpan me menmen enum me yisesan yɨrɨran, o menmen enum me yɨnk enuk o menmen me hemkre menepam au emɨt! * Ef 4:29Yi ap eitɨpan me menmen enum menip mɨt yɨnk enuk neriuwerem, o hɨm weinɨm weinɨm, o hɨm hɨr han enuk neriuwerem au emɨt. Yi eitɨpan eiwenɨpi niuk me God keremem. * 1Ko 6:9-10; Kl 3:5Yi epei yertei werek werek menmen im. Mɨt kerek hɨr enun nariyanhis newenɨnem o mɨt enun nises menmen enum, o mɨt enun hemkre menepam neriuwe menmen hɨram enum mar ke mɨt newepwar menmen newet tɨpir em. Yi yertei mɨt nar in en, hɨr ap te nanɨno nanu nantike God ketike Jisas Krais taau!
* Kl 2:4, 8; Ro 1:18Yi ap eiwis mɨt hɨr nanmitipɨn nanriuwe hɨm weinɨm hɨr natɨp menmen im enum hi epei hetpiyem hɨram yaaim au emɨt. Hɨr nemipɨn, te God kaknep mɨt kerek hɨr nises menmen enum hi epei hetpiyem. Yi ap eiyisesi eiyɨr ke menmen enum hɨr nɨrɨakem eiyɨntar God kaknɨp. * Ef 2:11, 13; Kl 1:13; 1Pi 2:9; Jo 12:36Nɨpaa yi yar ke mɨt ne wɨtaan yeke tɨ yen, te in ek yi kerek yi mɨt miyapɨr ne Mɨtɨk Iuwe Krais. Yi yar ke mɨt miyapɨr neke tɨ ne wepni (o yanm), te yi eiyises menmen yaaim keremem. Menmen yaaim mɨt nisesim, hɨram mɨre wepni (o yanm) kɨr, hɨram meteikɨn mekam yaaim, mekam hɨram mises hɨm me God, mekam hɨram hɨm yaaim. 10 * Ro 12:2Yi han ekitet mekam yi eiyisesim hɨram mamrɨak Mɨtɨk Iuwe God han yaaik. 11 * 2Jo 10-11Yi ap eiyises menmen enum mɨre wɨtaan toto mɨt enun nɨrɨakem. Au, yi eiwepyapɨr mɨt in em, yi eiyɨtpor menmen hɨr nisesim hɨram enum. 12 Menmen enum mɨt nɨrɨakem nepakɨnem, hi yɨnk enuk te hi ap etpiyem au emɨt! 13 * Jo 3:20-21Yi yewepyapɨr menmen yapɨrwe mɨt enun nɨrɨakem, hɨr nanɨrtei hɨram yaaim o enum. Im em hɨram mɨre wepni (o yanm) kɨr te mɨt nanɨr menmen. Yi yewepyapɨr menmen enum, hɨram au mami. Im em hɨram mɨre mɨtɨk kɨman si kekre wɨnak, menmen me toto hɨram mami, si mɨr mepu keremem. 14 * Ais 26:19, 60:1; Ro 13:11Mar keremem te hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:
“Ti mɨtɨk kerek ti haa hɨwaai, ti pɨke ekrit, te Krais kaknen kaku han kit. Hɨrak kɨre wepni (o yanm) kɨr kenep ein ein.”
15 Te yi naanempre hɨras me menmen yi yɨrɨakem. Yi ap eirɨak menmen mɨre mɨt hɨr nepɨtari menmen. Au, yi eirɨakem emɨr ke mɨt hɨr nertei menmen yapɨrwe. 16 * Kl 4:5Wɨ im hɨram enum, mɨt hɨr nɨrɨak enum, te yi naanempre wɨ miutɨp miutɨp te yi eitɨp mɨt hɨm yaaim me God te mɨt nanɨrteiyek. 17 * Ro 12:2; Kl 1:9Te yi ap eiyises menmen enum au emɨt! Yi eiyises menmen Mɨtɨk Iuwe God hanhan yi eiyisesim.
18 * Lu 21:34Yi ap eiyɨm tɨpar si enum te yi yetaritari eirɨak menmen enum. Au, yi eiwis God Hɨmɨn Yaaik eku ekɨkre han ki akinɨni naanmamri me menmen yi yairɨakem. 19 * Kl 3:16; Sam 33:2-3Yi yetike ni yinan yi eitɨpan hɨm me God, yi eiyine henye me God. Yi eiyine henye, yi eiwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe God eiriuwe hɨm mi, yi eirɨam tukɨn, wekɨnp, heurek, menmeiyam te yi han yaaik iuwe eiriuwerem. 20 * Kl 3:17Menmen yapɨrwe kerek mamnen, hekrit hekrit yi eiwenɨpi niuk me God Haai kaiu mentar Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais kerek nɨpaa kekepai keriyei haiu men God.
Pol katɨp hɨm men mɨt miyapɨr hɨr neitan
21 * 1Pi 5:5Yi eiyɨmtewan hɨm me ni yinan yi eiyisesim eiyɨntar yi yises Krais, yi yewenɨpi niuk mɨrak.
22 * Jen 3:16; Kl 3:18; 1Pi 3:1Yi miyapɨr yeit mɨkan ni, yi yemtau hɨm me mɨkan ni yar ke yi yemtau hɨm me Mɨtɨk Iuwe Krais. 23 * 1Ko 11:3; Ef 1:22Yi yɨrɨak menmen im eiyɨntar mɨkan ni hɨr ninɨni naanempri nar ke Krais hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr hɨr nisesik. Hɨrak kaa, te pɨke kakɨthis haiu mɨt, hɨrak kɨre paan, haiu au haiu mɨre yɨnk. 24 Yi miyapɨr yayɨmtau hɨm me mɨkan ni yayisesim me menmen yapɨrwe yar ke haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God haiu memtau hɨm me Krais haiu misesim.
25 * Kl 3:19; 1Pi 3:7; Ga 1:4Yi mɨt epei yeit miyapɨr yi hanhani yar ke Krais hanhan haiu mɨt ne weiwɨk me God. Hɨrak kaa te kakɨkepai kaktaihis, 26 * Ta 3:5; Hi 10:10te hɨrak kenip haiu mɨt haiu yaain mentar haiu mises hɨm mɨrak, te mɨt han nɨkɨrai neriuwe tɨpar. 27 * 2Ko 11:2; Kl 1:22Hɨrak kɨrɨakem, te hɨrak kenip haiu mɨt ne weiwɨk miutɨp me God han kaiu hɨrak yaaik iuwe kɨre mɨt ap wikes o warep mewi au. Haiu yaain mar ke mɨte yaaip wetpen enu, Krais kaktaihis. 28 Kar ke Krais hanhan haiu mɨt miyapɨr, te yi mɨt hanhan miyapɨr ni. Yi hanhani yar ke yi hanhan yɨnk ki. Mɨt kerek hanhan miyapɨr nɨr hɨram mar ke hɨr hanhan hɨras. 29 Mɨtɨk kei kiutɨp ap kɨnaain yɨnk kɨrak kakɨwaankek au. Hɨrak naanmɨprewek kakwetɨwek menmen, te hɨrak kaku werek werek kar ke Krais naanmɨpre haiu mɨt ne weiwɨk me God. 30 * 1Ko 6:15; Ef 1:22-23Hɨrak naanmɨprai haiu mɨt kentar haiu mɨre yɨnk kɨrak. 31 * Jen 2:24; Mt 19:5Krais ketike haiu mɨt ne weiwɨk me God, haiu mau yɨnk kiutɨp, mentar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:
“Mɨtɨk keimɨn kakɨt mɨte, hɨrak kaknaaiwɨr miye haai, hɨrak kaktike mɨte pɨrak nanu niutɨp, hɨr nɨre yɨnk kiutɨp.” 32 * Rev 19:7Hɨm im yaaim, hi han kitet hɨram matɨp me Krais ketike haiu mɨt ne weiwɨk miutɨp me God. 33 Te hɨram wen matɨp yi mɨt niutɨp niutɨp hanhan miyapɨr ni yar ke yi hanhan hɨras. Miyapɨr yi eiwenɨpi niuk me mɨkan ni.

*5:1 Mt 5:48

*5:2 Ro 14:15; Ga 2:20; Hi 10:10; Eks 29:18

*5:3 Kl 3:5

*5:4 Ef 4:29

*5:5 1Ko 6:9-10; Kl 3:5

*5:6 Kl 2:4, 8; Ro 1:18

*5:8 Ef 2:11, 13; Kl 1:13; 1Pi 2:9; Jo 12:36

*5:10 Ro 12:2

*5:11 2Jo 10-11

*5:13 Jo 3:20-21

*5:14 Ais 26:19, 60:1; Ro 13:11

*5:16 Kl 4:5

*5:17 Ro 12:2; Kl 1:9

*5:18 Lu 21:34

*5:19 Kl 3:16; Sam 33:2-3

*5:20 Kl 3:17

*5:21 1Pi 5:5

*5:22 Jen 3:16; Kl 3:18; 1Pi 3:1

*5:23 1Ko 11:3; Ef 1:22

*5:25 Kl 3:19; 1Pi 3:7; Ga 1:4

*5:26 Ta 3:5; Hi 10:10

*5:27 2Ko 11:2; Kl 1:22

*5:30 1Ko 6:15; Ef 1:22-23

*5:31 Jen 2:24; Mt 19:5

*5:32 Rev 19:7