Tɨwei Jon Kewisɨk - 2
Menmen me tɨwei ik
Jon katɨp gude 1:1-3
Yi eiyises menmen me han tewenɨn mɨt 1:4-6
Yi naanempre hɨras me hɨm eenum me memipɨn 1:7-11
Jon katɨp hɨm mɨkaru 1:12-13
1
* 1Pi 5:1; 3Jo 1Hi mɨtɨk iuwe ke mɨt ne weiwɨk me God, hi hewis tɨwei ik ken ti mɨte nɨpaa God kehimɨtenut ti nɨki pɨrak. Te ti kerepep au. Ti hetike nɨkerek nit. Hi han tewenɨni iuwe. Hi kerekek au. Hi hetike mɨt miyapɨr keriyen nises hɨm me God. Haiu han tewenɨni mentar hɨm yaaim me God mau mekre han kaiu, mamu mamtikewai tipmain tipmain enum eik. Hi hanhan God Haai ketike Nɨkan kɨrak Jisas Krais hɨrakɨt han yaaik kɨrakɨt kaku kaktikewai. Hɨrakɨt han tewenɨnai te haiu mamu werek werek, mentar haiu mises hɨm yaaim mɨrak haiu han tewenɨnan.
Haiu hanhan mɨt
* 3Jo 3Hi hemtau nɨkerek nit han hɨr nises hɨm me God mar ke nɨpaa hɨrak God ketpaiyem, te hi han yaaik iuwe. * 1Jo 2:7, 3:11Te in ek mɨte yaaip hi pɨke hetput, “Haiu mɨt hanhanan.” Hɨm im me petepin au. Nɨpaa ein hɨram mepu haiu memtewem me wɨ haiu mɨt minɨn mises hɨm me God. * 1Jo 5:3Haiu hanhan God te haiu emises hɨm mɨrak. Nɨpaa hɨm im hɨrak ketpaiyem hɨram im: Haiu hanhanan.
Haiu emises hɨm me Krais
* 1Jo 4:1-3Mɨt yapɨrwe epei newep nerer wit nemipɨn mɨt miyapɨr. Hɨr nepakɨn Jisas hɨrak keit yɨnk kar ke haiu mɨt keriyen hɨrak kan tɨ ik. Mɨt nar ik hɨr enun newisesik, hɨr nepan ne Krais. Yi naanempre hɨras te yi ap eiyises menmen yar ke hɨr nisesim, te yi eiyɨwaank menmen yaaim God kewisɨm mekre han ki. Yi eirɨak menmen im te maain yi eiyɨt menmen yaaim yapɨrwe God kakwetiyem. * 1Jo 2:23Neiyɨn newis hɨm ham mekre nɨmɨn me hɨm me Krais, God ap kau ketikeri au. Neimɨn nises hɨm im keremem me Krais, hɨrak God Haai ketike Nɨkan kɨrak tatu tatkiteri. 10  * Ef 5:11; 2Te 3:6Neiyɨn nanɨnen ap nises hɨm me Krais mar im au, hɨr nises hɨm ham, yi ap eiyɨtpor nanɨnen nanɨkre wɨnak ki au. Yi ap eiyɨtpor: “God kakɨkepi yi eiyu werek werek.” Menmen im au emɨt! 11 Keiyɨn kaktɨp mɨtɨk enuk kar ik: “Ti ehu werek werek,” hɨrak kɨre wariyakɨt kɨrak ke menmen enum mɨtɨk ik hɨrak kakrɨakem.
Hɨm ham hɨram mɨkaru
12  * 3Jo 13-14Hi hanhan hetpi menmen yapɨrwe te hi hɨnapen hewisɨm mau tɨwei ik au. Hi hanhan anen ari te haiu emtɨpan menmen haiu emu han yaaik. 13 Nɨkerek ne heiyiuwe pit hɨr nesiuwe hɨm netpi “Yi yaain.”
Mepɨr keremem

*1:1 1Pi 5:1; 3Jo 1

*1:4 3Jo 3

*1:5 1Jo 2:7, 3:11

*1:6 1Jo 5:3

*1:7 1Jo 4:1-3

*1:9 1Jo 2:23

*1:10 Ef 5:11; 2Te 3:6

*1:12 3Jo 13-14