Tɨwei Jon Kewisɨk - 3
Menmen me tɨwei ik
Jon katɨp mɨtɨk Gaias gude 1:1-4
Jon kewenɨpi Gaias me menmen eyaaim hɨrak kɨrɨakem 1:5-8
Jon kene mɨtɨk Daiotrefis 1:9-10
Jon kewenɨpi Demitrias me menmen eyaaim hɨrak kɨrɨakem 1:11-12
Jon katɨp hɨm mɨkaru 1:13-15
1
* 2Jo 1Hi mɨtɨk iuwe ke mɨt ne weiwɨk me God, hi hewis tɨwei ik ken ti Gaias. Hi han tewenɨnit iuwe. Ti kai yaaik hi hanhan God kakɨkepit te ti ehu werek werek me menmen ti hɨrɨakem. Hi hanhan ti yɨnk kit kaku werek kar ke hɨmɨn kit kepu werek werek, ti hises God. * 2Jo 4Hi hertei menmen ti hisesim hentar nai yinan han nan netpo ti hises hɨm me Krais werek werek. Hekrit hekrit ti hises menmen yaaim mar ik. Menmen ham ti hɨrɨakem hɨram menipa hi han yaaik. Ti hises God werek werek te menmen im menipa hi han yaaik wɨsenuk.
Mɨt natɨp Gaias hɨrak yaaik kɨrɨak menmen yaaim
Ti kai yaaik, ti hɨrɨak menmen yaaim me God. Ti naanmɨpre mɨt nerer wit wit kerek newepyapɨr hɨm me God. Ti hetari ninaan mɨr te ti epei hekepi. * Ta 3:13Naiu yinan han hɨr pɨke nan in natɨp haiu mɨt in ne weiwɨk me God hɨr netpai ti epei hekepi. Hi hanhan ti wen ekepi ewetɨr menmen me wɨ hɨr nanɨnen te hɨr nanɨno nanrer wit wit nanwepyapɨr hɨm me God. Menmen mar im ti erekyorem mamnip God han yaaik. * 1Ko 9:12, 15Hɨr nɨnaaiwɨr wit kɨr ik nen newepyapɨr hɨm me Krais te hɨr ap nari menmen miutɨp me mɨt hɨr nises hɨm me God au. Te haiu hɨras emkepi naanempror te haiu mamtikeri mamrɨak menmen miutɨp me hɨm me God.
Hɨm me Daiotrefis ketike Demitrias
Hi hewis hɨm mau tɨwei hesiuwerek ken mɨt ein ne weiwɨk me God. Te Daiotrefis hɨrak hanhan kakinɨn mɨt naanmamri. Hɨrak ap kemtau hɨm mai kisesim au. 10 Maain hi anen arit, hi ewepyapɨr menmen hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak kesiuwe hɨm weinɨm katɨp haiu mɨt in enum enum. Te im keremem au. Hɨrak ap kari naiu yinan han newepyapɨr hɨm me God kewisi nen wɨnak kɨrak au. Te mɨt han hɨr hanhan nanwisi nanɨkre wɨnak kɨr, hɨrak keweni. Hɨrak keweni keriyen au, hɨrak kepɨri nenpɨn nekeipɨn wɨnak mɨt nererik newenɨpi God neitak.
Demitrias kɨrɨak menmen yaaim keremem
11  * 1Jo 3:6-10Kai yinak ti erɨak menmen enum ehisesim au emɨt! Ti erɨak menmen yaaim ehisesim keremem. Keimɨn kɨrɨak menmen yaaim kisesim, hɨrak mɨtɨk ke God. Keimɨn au, hɨrak au. 12  * Jo 19:35Mɨt yapɨrwe in hɨr natɨp Demitrias hɨrak yaaik. Hɨm hɨrak kewpyapɨrem hɨrekes kisesim. Haiu mɨt in matɨp hɨrak yaaik. Ti hertei menmen haiu metpiyem hɨram yaaim.
Hɨm ham hɨram mɨkaru
13  * 2Jo 12Hi hanhan etput hɨm yapɨrwe te hi hɨnapen ewisɨm mau tɨwei ik au. 14 In ek hi anen arit te hawɨr watɨpakɨt menmen. 15 Hi hanhan ti ehu werek werek. Nit yinan in netput nar ik: “Ti yaaik.” Ti atɨp naiu yinan ein “Hɨr yaain.”
Mepɨr keremem

*1:1 2Jo 1

*1:3 2Jo 4

*1:6 Ta 3:13

*1:7 1Ko 9:12, 15

*1:11 1Jo 3:6-10

*1:12 Jo 19:35

*1:13 2Jo 12