Tɨwei Jut Kewisɨk
Menmen me tɨwei ik
Jut katɨp mɨt ne weiwɨk me God gude 1:1-2
Hɨm me menmen enum mɨt enun enemitetpɨn hɨr nisesim 1:3-13
Maain God kakɨwaank mɨt enun ekerek hɨr nemitetpɨn 1:14-16
Jut katɨp mɨt hɨr nenises hɨm eme God werek werek 1:17-23
Jut kitehi God naanmampre mɨt 1:24-25
1
* Mt 13:55Hi Jut, hi hɨrɨak menmen me Jisas Krais, hi nɨkik ke mɨtɨk niuk mɨrak Jems. Hi hewis tɨwei ik hesiuwerek ken yi mɨt nɨpaa God kehimɨteni yi yisesik, hɨrak han tewenɨni, Jisas Krais hɨrak naanmɨpri. * 2Pi 1:2Hi hanhan God hɨrak kakrekyi yaaim, han tewenɨni, yi eiyu werek werek wɨsenum.
Mɨt neweikɨn sip newet hɨm yaaim me God hɨr nɨrɨak enum mar im
* 1Ti 1:18Nai yinan yaain, hi hanhan hewis tɨwei hesiuwerek ke menmen yaaim God hɨrak kerekyeiyem kaktaihis, te hi han kitet hetpi menmen ham hetpi hɨm manp. Yi han tokik eiyu eiyises hɨm yaaim nɨpaa God kewet haiu mɨt nisesik, hɨrak keweteiyem miutɨp. * Ga 2:4; 2Pi 2:1Hi hewisiyem hentar mɨt han nɨsawɨn menmen hɨr nisesim mekre han kɨr nan nau netikewi nekre wɨnak ke yi yewenɨpi niuk me God yekrerek. Nɨpaa hɨm me God mɨt newisɨm mau tɨwei matɨp mɨt nar ik God kakɨwaanki. Mɨt nar ik neweikɨn sip newet God neweikɨn hɨm mɨrak yaaim mamkepi, hɨr nɨrɨak enum neriuwerem hɨr nises menmen enum me neiyewewan. Hɨr neweikɨn sip newet Jisas Krais, hɨrak kerekek naanmɨprai hɨrak kaiu Iuwe. * 2Pi 1:12; Eks 12:51; 1Ko 10:5Yi epei yertei werek hɨm yaaim me God hɨr mɨt nepei netpiyem te hi hanhan pɨke ekekyi han ki heriuwe hɨm im. Nɨpaa Mɨtɨk Iuwe kari mɨt ne weiwɨk me Isrel neit wit Isip, ketorhis keri ken. Te maain, hɨrak kenep mɨt han hɨr nisesik au. * 2Pi 2:4, 9Nɨpaa mɨt ensel han hɨr ap nises menmen werek God epei kehimɨtenorem au. Hɨr nɨnaaiwɨr menmen God kehimɨtenorem metike wit hɨr newik, te God kewisi naanmɨpror nekre wit enuk toto nɨre mɨt enun nekre wɨnak enuk ke gavman, hɨr nemerɨr wɨ God skelim mɨt. * Jen 19:1-25; 2Pi 2:6, 10Hi hɨkɨak han ki hetpi hɨm me mɨt ne wit Sodom, wit Gomora netike mɨt ne wit kike meweikɨn wit iuwe. Hɨr enun nɨre mɨt enun in ek hɨr nau netikewi. Hɨr nɨwaai netike mɨt han, miyapɨr au, te menmen enum im merekiror han. God kewaanki keriuwe si enum mar ke si enum mamu tipmain tipmain enum eik. Menmen im em God kerekyorem hɨram mɨre hɨmɨn meteiknai mekam maain mamnen mamnep mɨt enun. * 2Pi 2:10Mɨt enun nau netikewi nekre wɨnak yi yewenɨpi God yekrerek, hɨr nɨrɨak enum nar ke mɨt enun ne wit Sodom. Mɨt in nentar menmen hɨr nɨtyak nɨrem, hɨr nɨrɨak enum me neiyewewan, hɨr neweikɨn sip newet God kerek naanmɨpri, hɨr natɨp netawɨn mɨt ensel ne wit ke God. Te ensel kerek ninɨn mɨt in hɨr ap nɨrɨak menmen mar im au. * Dan 10:13, 21, 12:1; Rev 12:7; 2Pi 2:11; Sek 3:2Nɨpaa Maikel hɨrak mɨtɨk ensel iuwe kinɨn, hɨrak ketike Seten tatɨpakɨt tenehakɨt keimɨn kakɨt yɨnk ke Moses hɨrak kaa. Maikel kertei hɨrak ap yaaik te hɨrak kene Seten kesiuwe hɨm enum au. Hɨrak kerekek katɨp kar ik: “Mɨtɨk Iuwe God kaknit me hɨm mit enum.” 10  * 2Pi 2:12Te mɨt enun nau netikewi nekre wɨnak yi yewenɨpi niuk me God yekrerek, hɨr natɨp enum me menmen hɨr nepɨtariyem. Me menmen hɨr nerteiyem nisesim nar ke miyak hɨr neke yaank nises han kɨr nɨrɨakem, menmen im hɨr mɨt nɨrɨakem nisesim hɨram mamɨwaanki. 11  * Jen 4:3-8; 1Jo 3:12; 2Pi 2:15; Nam 31:16; Nam 16:1-35Hɨr nanɨwaank hɨras. Hɨr nises menmen enum mɨtɨk Ken nɨpaa kɨrɨakem, hɨrak han tewenɨn God o mɨt au. Mɨt in neweikɨn han kɨr nises menmen enum nɨpaa mɨtɨk Belam kisesim kemipɨn mɨt ne Isrel keriuwerem te hɨr nises menmen enum. Hɨrak kɨrɨak menmen ik kentar hɨrak hanhan kakɨt pewek. Hɨr nanɨwaank hɨras nentar hɨr nɨrɨak enum nar ke nɨpaa Kora kɨrɨakem me wɨ hɨrak kare kakɨkrehɨr ke mɨtɨk Moses, hɨrak katɨp kakinɨnek te God au kakɨp kaa. 12  * 2Pi 2:13, 17; Esi 34:8Mɨt in nemipɨn hɨr nɨre nan mɨsawɨn mekre wan te sip mamnen mamnep nan te hɨram mamwep. Mɨt nar ik netikewi yaam menmen me han tewenɨn nɨpaa Krais kaa, hɨr ap nɨneini yi yaineri au. Hɨr naanmɨpre hɨras keriyen. Hɨr nises hɨm ham hɨm ham hɨr nar ke napɨ hawɨ kewik au te nɨme metɨtɨwek meriuwetek kakno. Mɨt hɨr enun ap nankaap mɨt nar ke nu mari nɨkim au me wɨ maain mɨt nertei hɨram mamri. Hɨr mɨt nɨre nu epei kaa, mɨt han nɨwaai hɨne newepep puk mɨrak nentar hɨram ap mari mekepi au. 13  * Ais 57:20; 2Pi 2:17Mɨt in nemipɨn hɨr nɨre mani sɨr iuwe. Menmen enum hɨr nɨrɨakem hɨram mɨre tɨwerpek me mani sɨr mɨt nɨrem. Mɨt hɨr neweikɨn sip newet hɨm yaaim me God te hɨr nɨre hɨr mau nepni mɨnaaiwɨr kerek epei mewiyen, hɨram menep men han han. God kehimɨtan wit kɨre wit toto enum ke mɨt in te hɨr enu enɨt tipmain tipmain enum eik.
God kakrekyor enum me menmen enum hɨr mɨt nisesim
14  * Jen 5:21-24; Diu 33:2; Mt 25:31Nɨpaa enum eik mɨtɨk niuk mɨrak Inok hɨrak Adam nepenyek kɨrak, hɨrak kewis hɨm mau tɨwei katɨp kar ik: “Yi eiyɨmtewem. Mɨtɨk Iuwe kaknen kaktike mɨt nɨrak yaain ensel, 15 hɨr nanɨnen skelim mɨt nanwepyapɨr menmen enum hɨr nɨrɨakem nanwepyapɨr hɨm enum nɨpaa hɨr netpim men God.” 16  * 2Pi 2:10, 18Mɨt in nemipɨn hɨr netpepan nemipɨnan han enuk neriuwe menmen epei man. Hɨr nises han kɨr keriyen. Hɨr natɨp hɨm iuwe newenɨpi hɨras natɨp hɨr yaain, hɨr nemitetpɨn nanri han ke mɨt han te hɨr enɨt menmen mɨr hɨr hanhanem.
Yi han tokik eiyu eiyises hɨm yaaim me God
17  * 2Pi 3:2Te yi mɨt au. Yi wen han ekitet menmen nɨpaa mɨt aposel kerek Jisas Krais kehimɨteni hɨr newepyapɨr hɨm mɨrak haiu epei metpi hɨram mamnen. 18  * 2Pi 3:3Hɨr netpi wɨ maain menep Jisas pɨke kaknen, mɨt han nanɨnwesɨs nanitetnaan mɨt kerek hɨr nises hɨm me God, hɨr nanises han kɨr enuk. 19  * 1Ko 2:14Mɨt in keriyen hɨr nanwep haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God mamɨnke hasinaiu. Hɨr nanises menmen mɨt ne tɨ hɨr hanhanem. God Hɨmɨn Yaaik kaku han kɨr au. 20  * Kl 2:7; 1Te 5:11Te yi nai yinan yi eikaapan hɨras eiyises hɨm yaaim iuwe me God in ek yi yisesim. Yi yitehi God menmen, yi yewis God Hɨmɨn Yaaik kɨrak kakɨkepi. 21 Yi eiyises God werek werek te hɨrak kakteikni hɨrak han tewenɨni. Yi yemerɨr wɨ maain Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais pɨke kaknen kakrekyi yaaim te yi yayu yaitikerek tipmain tipmain enum eik. 22 Yi han teweɨn yɨkaap mɨt kerek nises God te mɨt han nari han kɨr nanises menmen enum. 23  * Emo 4:11; Sek 3:2; Rev 3:4Yi yekepi yari mɨt han kɨr te hɨr enaaiwɨr menmen enum eiyɨr ke mɨtɨk hɨrak kekin menmen yaaim mɨnatɨn mekre si waswas. Mɨt han yi han tewenɨni yekepi yari han kɨr te hɨr enaaiwɨr menmen enum, yi naanempre hɨras te menmen enum hɨr nisesim ap te mamri han ki yi eiyisesim au emɨt!
Jut kewenɨpi niuk me God
24  * Fl 1:10; 2Pi 3:14; 1Te 5:23Hi hanhan God hɨrak Iuwe te kakɨkepi yi ap eiyises menmen enum, hɨrak iuwe te kakwisi yi han yaaik prar prar einen eiyɨrp ninaan mɨrak me wɨ hɨrak skelim mɨt te yi yɨnk enuk eiyu au. Yi han yaaik iuwe eiyu. 25  * Ro 16:27; 2Pi 3:18Hi hanhan haiu mewenɨpi niuk me God hɨrak kiutɨp kerekek epei kekepai ketaihis keriuwe menmen yaaim nɨpaa Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais kerekyeiyem. Hi hanhan hɨrak kakre Mɨtɨk Iuwe kaku, hɨrak naanmɨpre menmen, hɨrak yaaik kinɨn menmen yapɨrwe, niuk mɨrak iuwe. Nɨpaa enum eik hɨrak kepu karik. Nɨpaa ein ere in ek ere maain tipmain tipmain enum eik, hɨrak kakpau kakpar ik.
Mepɨr keremem

*1:1 Mt 13:55

*1:2 2Pi 1:2

*1:3 1Ti 1:18

*1:4 Ga 2:4; 2Pi 2:1

*1:5 2Pi 1:12; Eks 12:51; 1Ko 10:5

*1:6 2Pi 2:4, 9

*1:7 Jen 19:1-25; 2Pi 2:6, 10

*1:8 2Pi 2:10

*1:9 Dan 10:13, 21, 12:1; Rev 12:7; 2Pi 2:11; Sek 3:2

*1:10 2Pi 2:12

*1:11 Jen 4:3-8; 1Jo 3:12; 2Pi 2:15; Nam 31:16; Nam 16:1-35

*1:12 2Pi 2:13, 17; Esi 34:8

*1:13 Ais 57:20; 2Pi 2:17

*1:14 Jen 5:21-24; Diu 33:2; Mt 25:31

*1:16 2Pi 2:10, 18

*1:17 2Pi 3:2

*1:18 2Pi 3:3

*1:19 1Ko 2:14

*1:20 Kl 2:7; 1Te 5:11

*1:23 Emo 4:11; Sek 3:2; Rev 3:4

*1:24 Fl 1:10; 2Pi 3:14; 1Te 5:23

*1:25 Ro 16:27; 2Pi 3:18