Menmen Jon Kɨtyak Kɨrem - Revelesen
Menmen me tɨwei ik
Jon katɨp mɨt ne sios gude 1:1-8
Jon kinɨn kityak kɨr menmen, ehɨrak kewis hɨm men sios mar 7 1:9–3:22
Hɨm me tɨwei ketike tɨrhin mar 7 4:1–8:1
Hɨm me taur mar 7 8:2–11:19
Hɨm me kɨrin ketike miyak wik 12:1–13:18
Menmen ham Jon kɨtyak kɨrem 14:1–15:8
Sar mar 7 menmen mekrerem emeteiknai God han enuk 16:1-21
God kewaank wit Babilon, miyak enuk wik etetike Seten 17:1–20:10
Hɨm me God skelim mɨt yapɨrwe 20:11-15
Hɨm me nupela nepni, metike tɨ, metike ewit hak Jerusalem 21:1–22:5
Hɨm me Jisas pɨke kaknen 22:6-17
Jon katɨp mɨt hɨm mɨkaru 22:17-21
1
Hɨm me tɨwei ik
* Dan 2:28-29; Rev 1:19, 22:6Tɨwei ik hɨrak ke hɨm nɨpaa mɨsawɨn meit, te in ek God kewepyapɨrem katɨp Jisas Krais em. Hɨrak kewepyapɨrem ketpɨwekem te Jisas kakteikɨn mɨt kerek nisesik kakteiknorem kakɨtpor menmen te menep mamnen. Krais hɨrak keriuwet mɨtɨk ensel kiutɨp kewepyapɨrem ketpo hi Jon em, hi hɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais. Hi Jon hi hewis menmen yapɨrwe hi epei hɨrem. Hi hetpi hɨm manp hi hemipɨn au. Hɨm im hɨram hɨm God ketpim mekite hɨm Jisas Krais hɨrak keriuwet mɨtɨk ensel kɨrak kan kewepyapɨrem ketpewem.
* Rev 22:7, 10Mɨtɨk kerek hɨrak kakɨkine hɨm im mamno nɨkɨp me mɨt miyapɨr ne God, hɨrak han yaaik kaku. Mɨt miyapɨr kerek hɨr nemtau hɨm im kerek God kewepyapɨrem maain hɨram mamnen, hɨr enisesim werek werek, hɨr han yaaik nanu. Hɨr han yaaik nanu nanɨntar wɨ menep te menmen im mamnen.
Jon kewis tɨwei ik ken mɨt nises God neit wit hispɨnak wik (7)
* Eks 3:14-15; Rev 3:1, 4:5, 8, 5:6, 11:17, 16:5Hi Jon hi hewis tɨwei ik ken yi mɨt miyapɨr han yi ne weiwɨk me God yi yeit wit hispɨnak wik(7) me provins Esia. Hi hanhan God kerek nɨpaa kepu ere in kepu maain kakpau, hɨrak kakrekyi yaaim yi eiyu werek werek. Hɨmɨn hispɨnak wik (7) yaain nerp ninaan mɨrak menep yeno hɨrak kewim naanmɨrai haiu mɨt hɨr nanrekyi yaaim yi eiyu werek werek. Hi hanhan hɨr nantike Jisas Krais hɨr nanrekyi yaaim yi eiyu werek werek. * Jo 18:37; Rev 3:14, 17:14; Kl 1:18; Sam 89:27; 1Jo 1:7, 4:10Krais hɨrak kewepyapɨr werek werek hɨm me God. Hɨrak Mɨtɨk ik kerek kaa God kinɨn kɨkɨak hɨrak kekrit kau keit. Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kakinɨn naanmamre mɨt iuwe kerek naanmamre mɨt nanu tɨ. Hɨrak hanhan keriuwai, hɨrak kesak menmen enum mekre han kaiu kentar hɨrak kaa hemkre mɨrak mewen. * 1Pi 2:5, 9; Rev 5:10, 20:6Hɨrak kenipai haiu mɨt haiu mɨre mɨt iuwe ne weiwɨk mɨrak, haiu mɨt niutɨp niutɨp haiu mitehi God kakɨkaap mɨt mamɨr ke pris nanrɨakem te haiu mamrɨrak menmen me Haai kɨrak God. Hi hanhan Jisas Krais kakɨt niuk iuwe, hɨrak naanmɨpre mɨt, hɨrak kakre iuwe tipmain tipmain enum eik.
* Mt 24:30; Jo 19:34-37Yi eiyɨmtewem! Hɨrak Krais kaknen kakrau napɨ. Mɨt miyapɨr yapɨrwe maain nanɨrek nanriuwe nanamɨr kɨr. Hɨr nantike mɨt ne Isrel kerek maamrer nɨr nɨpaa hɨr nakɨp nau hɨrepit mɨrak, hɨr nanɨrek, te hɨr yapɨrwe nau tɨ nankɨtek nanɨntar hɨr nanɨneinɨk kakriyei nanɨno ninaan me God. Hi hanhan menmen im mamnen. Hi hetpi werek.
* Rev 4:8, 15:3, 21:6, 22:13“Hi God kerekek hi hɨrɨak menmen yapɨrwe te menmen yapɨrwe mamwenɨpi niuk mai.” God iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe kerek nɨpaa kepu ere in kepu maain kakpau, hɨrak katɨp menmen im.
Jon kepu kɨtyak kɨr Krais
* Rev 6:9Hi Jon hi ki yinak. Hi etikewi haiu mɨt ne Jisas. Hi etikewi mɨt han neraiwaank te haiu mises menmen me God haiu mɨnakɨn tokim emisesik. Hɨr mɨt ne Gavman nepɨra newisa hi heit wɨnak enuk heit wit wan kimaak keketik niuk mɨrak Patmos, hentar hi ewepyapɨr hɨm me God hi hatɨp mɨt hi hises menmen nɨpaa Jisas hɨrak ketpim. 10 Me wɨ Sande hɨram wɨ me Mɨtɨk Iuwe, God Hɨmɨn Yaaik kan kentar han kai te hi hepu hɨtyak hi hemtau hɨm ke mɨtɨk keit sip kai hɨrak katɨp hɨm iuwe kewen ken yanɨmɨn kɨre tukɨn. 11 Hi hemtau mɨtɨk eik katɨp kar ik: “Ti ewis menmen yapɨrwe ti ehɨrem hɨram mamu tɨwei. Epei au, ti esiuwerek kakno mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God hɨr nises hɨm mɨrak hɨr nau neit wit hispɨnak wik (7) im e: Wit Efesas, wit Smena, wit Pegamam, wit Taiataira, wit Sadis, wit Filadelfia mekite wit Leodisia.”
12 Hi heweikɨn ehɨr keimɨn kerek ketpo hɨm. Hi heweikɨn epei au, hi hɨr gol mɨwapɨn lam hispɨnak wik (7) hɨram mau. 13  * Dan 7:13, 10:5Kekre nɨmɨn ke lam me gol keiyak kerp keweikɨn kɨre mɨtɨk. Hɨrak kamɨr laplap iuwe nokim ere mɨwapɨn hɨt mɨrak; Hɨrak kakɨr let me gol hɨram meweikɨn hɨrepit mau han pank kɨrak. 14  * Dan 7:9, 10:6; Rev 2:18, 19:12Maat kɨrak ketike paan kɨrak hɨrak hike kɨre napɨ o hore hike yɨwau. Nanamɨr kɨrak kerhɨhe kɨre si te hɨrak kakɨr menmen yapɨrwe mekre han ke haiu mɨt. 15  * Rev 14:2Hɨt mɨrak mɨre ain mɨt newisɨm mekre si maain metɨr hɨr nesesim ere hɨram mɨr. Hi hemtau hɨm kɨrak hɨrak katɨp hɨm iuwe kewen ke yanɨmɨn kar ke hɨtɨk siurik mɨrɨre. 16  * Rev 1:20, 2:12, 16, 19:15, 21; Hi 4:12Hɨrak ketenen hɨr mar hispɨnak wik (7) mekre his yaaim mɨrak. Menmen mɨre hɨne me his katɨn ken pɨnak ken pɨnak metpaan moke hɨm kɨrak. Ninaan mɨrak hɨram mɨr mar ke wepni kɨr kau nɨmɨniuwe ek.
17  * Ais 44:6, 48:12; Rev 2:8, 22:13Hi hɨrek, hi henkewɨn menep hɨt mɨrak har ke mɨtɨk epei kaa. Te hɨrak kewis his yaaim mɨrak mentera hɨrak ketpo kar ik: “Ti ap enapen. Hi mɨtɨk kerek nɨpaa menmen ap mepu, au hi hepu, hi maain apau. Hi Jisas kerekek. 18 Hi kerekek hi hepu. Nɨpaa mɨt neiyep hi haa te in ek ti hɨra. Hi ahu tipmain tipmain enum eik. Hi kerekek hi iuwe te hi enip mɨt miyapɨr kerek naa hɨr nanɨno si o au en, hɨr nanɨno wit ke God nanu werek. 19  * Rev 1:1Te ti ewis menmen mamu tɨwei maain ti ahɨrem. Menmen in ek mepu metike menmen maain mamnen. 20  * Rev 2:1, 3:1Hɨr mar hispɨnak wik (7) ti hɨrem mau his yaaim mai hɨram metike lam gol mar hispɨnak wik (7), hɨram mɨre tok piksa im. Hɨr hɨram mɨre mɨt iuwe hɨr naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau wit hispɨnak wik (7). Lam gol hɨram mɨre mɨt miyapɨr ne God nau neit wit hispɨnak wik (7).

*1:1 Dan 2:28-29; Rev 1:19, 22:6

*1:3 Rev 22:7, 10

*1:4 Eks 3:14-15; Rev 3:1, 4:5, 8, 5:6, 11:17, 16:5

*1:5 Jo 18:37; Rev 3:14, 17:14; Kl 1:18; Sam 89:27; 1Jo 1:7, 4:10

*1:6 1Pi 2:5, 9; Rev 5:10, 20:6

*1:7 Mt 24:30; Jo 19:34-37

*1:8 Rev 4:8, 15:3, 21:6, 22:13

*1:9 Rev 6:9

*1:13 Dan 7:13, 10:5

*1:14 Dan 7:9, 10:6; Rev 2:18, 19:12

*1:15 Rev 14:2

*1:16 Rev 1:20, 2:12, 16, 19:15, 21; Hi 4:12

*1:17 Ais 44:6, 48:12; Rev 2:8, 22:13

*1:19 Rev 1:1

*1:20 Rev 2:1, 3:1