Tɨwei Jon Kewisɨk - 1
Menmen me tɨwei ik
Jon katɨp mɨt menmen hɨrak epei kɨrem, emenmen hɨrak epei kemtewem 1:1-4
Haiu mamises menmen me God hɨram mɨre esi merhɨhe 1:5–2:29
Hɨm me nɨkerek ne God netike enɨkerek ne Seten 3:1-24
Menmen me hɨm yaaim metike hɨm enum 4:1-6
God hanhan haiu mɨt te haiu hanhanan 4:7-21
Haiu mɨt kerek mises hɨm me God haiu emaminɨn menmen enum me tɨ 5:1-21
1
Hɨm mamkepai haiu mamu tipmain tipmain enum eik
* Jo 1:1-2, 4; 1Jo 2:13-14Nɨpaa enum eik mɨtɨk hɨrak kɨre hɨm kerek kakɨkepai haiu mamu tipmain tipmain enum eik, hɨrak kepu. Krais hɨrak Haai ke hɨm ik. Haiu in ek epei memtau hɨm mɨrak, haiu hɨras mɨrek metenɨnwekhis. * Jo 1:14* Jo 1:14Me wɨ God kewepyapɨr Krais, haiu mɨrek. Hɨrak kekepai te haiu mɨt miyapɨr emu tipmain tipmain enum eik. Haiu epei mɨrek haiu mewepyapɨrek metpiyek. Nɨpaa hɨrak kau ketike Haai kɨrak ere hɨrak keriuwetek kan tɨ hɨrak kewepyapɨrek. Menmen haiu mɨrem haiu metpiyem, te yi yaitikewei haiu mamtike God mamu han kiutɨp mamɨr ke haiu hɨras epei metike God Haai ketike Nɨkan kɨrak Jisas Krais haiu mau han kiutɨp. * Jo 16:24Haiu mewisi tɨwei ik te yi eiyɨrtei menmen im werek werek, yi eitikewei haiu emu han yaaik wɨsenuk.
Haiu emises menmen yaaim me God
* 1Ti 6:16; Je 1:17Krais ketpei hɨm im te haiu metpiyem. God hɨrak kɨre wepni. Hɨrak ap kɨpre wɨtaan au. * 1Jo 2:4; Jo 3:21Haiu matɨp haiu metike God mau han kiutɨp, te haiu mɨrɨak menmen enum, hɨram mar ke mɨtɨk keke tɨ ke wɨtaan toto. Haiu memipɨn ap te mises hɨm yaaim me God mar ke mɨtɨk kerek keke tɨ ke wepni au. * Ais 2:5; Hi 9:14; Rev 1:5, 7:14Te haiu mɨrɨak menmen yaaim mar ke God kɨrɨakem, haiu hɨras mau han kiutɨp, hemkre me Nɨkan kɨrak Jisas nɨpaa mewen hɨram mamɨsak menmen enum maiu yapɨrwe mamno, haiu han kaiu yaaik prar prar. * Sam 32:5; Pro 28:13Te haiu matɨp haiu mɨrɨak menmen enum au, haiu memipɨn hɨras hɨm yaaim me God mau mekre han kaiu au. Haiu mewepyapɨr menmen enum haiu mɨrɨakem, God hɨrak yaaik kakises menmen nɨpaa ketpaiyem, hɨrak katɨp kakɨsak menmen enum haiu mɨrɨakem, te haiu han kaiu yaaik prar prar. 10 Haiu matɨp haiu ap mɨrɨak menmen enum au, hɨram mar ke haiu matɨp God hɨrak kemipɨn. Haiu matɨp haiu mɨrɨak menmen enum au, hɨm yaaim mɨrak mau mekre han kaiu au.

*1:1 Jo 1:1-2, 4; 1Jo 2:13-14

*1:2 Jo 1:14

*1:2 Jo 1:14

*1:4 Jo 16:24

*1:5 1Ti 6:16; Je 1:17

*1:6 1Jo 2:4; Jo 3:21

*1:7 Ais 2:5; Hi 9:14; Rev 1:5, 7:14

*1:8 Sam 32:5; Pro 28:13