6
Hɨm me mɨt hɨr nɨrɨak menmen me mɨt nɨr iuwe
* Ef 6:5; Ta 2:9-10Mɨt kerek nɨrɨak menmen me mɨt nɨr iuwe hɨr han ekitet mɨt iuwe nɨr hɨr yaain, te hɨr mɨt iuwe ap nantɨp enum me niuk me God kaktike menmen mɨt ne weiwɨk me God hɨr nɨrɨakem. * Fm 16Mɨt kerek nɨrɨak menmen me mɨt nɨr iuwe hɨr nises hɨm me Krais, hɨr ap nanɨnan yipɨr nanwɨrek han kakitet nanɨr ik: “Hɨrak kai yinak kerekek, te hi eweikɨn sip ewet hɨm mɨrak ehises han kai kerekek.” Menmen im au emɨt! Hɨr han ekitet menmen yaaim enrɨak menmen yaaim iuwe nankaap mɨt iuwe nɨr nentar mɨt iuwe nɨr nises hɨm me Krais, hɨr hanhani nanrekyor yaaim.
Menmen yaaim yi eiyisesim te yi eiyu werek werek
Hekrit hekrit ti eteikɨn mɨt menmen im ti etporem te hɨr enisesim. * 2Ti 1:13; Ga 1:6-9Jisas Krais ketpai hɨm yaaim hɨrak kekepai haiu mises God. Mɨtɨk hak hɨrak ap kises hɨm yaaim me Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais, hɨrak katɨp mɨt hɨm ham, hɨrak mɨtɨk enuk paan tokim kertei menmen me God werek werek au. Hɨrak hanhan ketike mɨt han hɨr natɨpan nanɨnehan nanɨntar hɨm weinɨm. Hɨm im mamrɨak mɨt hɨr han kekrit han enuk neriuwehan, hɨr nenehan me menmen, hɨr natɨpan enum nesiuwehan hɨm enum, hɨr han kitet enum me nɨr yinan. * 2Ti 3:8, 4:4; Ta 1:14Mɨt nar ik nɨpaa nises God, te in ek hɨr neweikɨn sip newet God, te hɨm mɨrak mau mekre han kɨr au. Hɨr newaank hɨras han kɨr enuk netari hɨm mɨrak. Hɨr han kitet hɨr natɨp mɨt hɨm me God hɨram mamkepi, hɨr nanɨt pewek yapɨrwe, te hɨr nanu werek werek. Te hɨr au.
* 1Ti 4:8; Fl 4:11-12; Hi 13:5Mɨt han yaaik nanu nanriuwe menmen hɨr nɨpaa ere in netenenim, hɨr nanises hɨm me God, te menmen im mamkepi hɨr nanu werek werek. * Jop 1:21; Ekl 5:15Nɨpaa miyerer naiu ninai, haiu me his mepnen. Maain haiu mami, haiu mamɨhis mamno. Pewek hɨram ap te mamɨrkeik mamkepai te God kaktɨp haiu yaain te haiu mamu werek werek a? Taauye! * Pro 30:8Haiu metenen menmen mamɨm mamtike menmen haiu mamriuwetem naanmamre yɨnk kaiu, hɨram werek. * Pro 23:4, 28:22Te mɨt kerek hanhan nanɨt pewek yapɨrwe, hɨr nɨre sak ketut hapɨk me menmen mɨnɨn hɨrak kakno kakɨm au. Hɨrak ketari hɨrak kenke kaa kekre hei. Mɨt kerek hanhan pewek yapɨrwe, hɨr nɨre sak. Han kɨr kakɨnke kakɨntar menmen yapɨrwe te hɨr nanises menmen enum, hɨr nanɨwaank hɨras. 10 Mɨt han kɨr kenke kentar pewek, hɨram hɨr o as me menmen enum yapɨrwe. Mɨt han hɨr han kɨr kenke kentar pewek, te hɨram menipi hɨr neweikɨn sip newet God. Maain hɨr han tewenɨn hɨras me menmen enum hɨr nɨrɨakem.
Ti naanempre menmen God kewisim mekre han kit
11 Te ti mɨtɨk ke God, ti enepɨn menmen im enum. Ti eweikɨn sip ewetɨwem. Ti erɨak menmen yaaim ehises menmen God hanhan haiu mamisesim, ehises hɨm mɨrak, ti hanhan mɨt, ti han tokik ehu me mɨt hɨr nerekyut menmen enum, ti ap han enuk heriuwe mɨt erekyor enum au emɨt! 12 Ti ehises menmen God emɨkre han kit iuwe enum emɨr ke mɨt hɨr hanhan nesiuknen waswas nanɨt menmen. Ti hɨrɨak menmen mar im, hɨram mamkepit te ti ehises menmen mɨrak werek werek ere maain ti etike God yi eiyu werek werek. Nɨpaa God kehimɨtenut me menmen im, ti nepei atɨp mɨt yapɨrwe etpor har ik: “Hi amɨ ehises hɨm yaaim me God.” 13 Hi hetput me ninaan me God kerek kɨrɨak menmen yapɨrwe mamu mamɨt, hɨrak ketike Jisas Krais kerek nɨpaa katɨp hɨm yaaim me God kerp ninaan me mɨtɨk iuwe gavman Pontias Pailat, 14 me ninaan me God ketike Krais Jisas hi hetput, ti naanempre hɨrekes ehises hɨm nɨpaa hi hetputem, te mɨt han ap nantɨp enum me menmen im au. Ti naanempre menmen im ere Mɨtɨk luwe kaiu Jisas Krais kaknen kakwepyapɨr hɨrekes me wɨ God kaktɨp hɨrak werek te hɨrak kakriuwet Krais pɨke kaknen. 15 Krais pɨke kaknen me wɨ kerek God kɨmat hɨrak kaknen, God ik hɨrak yaaik kerekek hɨrak Mɨtɨk luwe kinɨn mɨt iuwe yapɨrwe, hɨrak hɨrekes kerekek hɨrak iuwe. 16 Hɨrak kerekek kaki au hɨrak kaku tipmain tipmain enum eik. Hɨrak kau kekre si iuwe merhɨhe wɨsenum minɨn wepni ap te mɨt nanɨno menep nanɨrek taau! Nɨpaa ere in mɨtɨk kiutɨp ap kɨrek, ap te haiu mɨt ne tɨ nanɨrek taau. Haiu mɨt emwenɨpi niuk mɨrak hɨrak iuwe, hɨrak kakinɨn naanmamre menmen yapɨrwe tipmain tipmain enum eik. Keremem.
Hɨm me mɨt hɨr netenen menmen yapɨrwe
17 Ti atɨp mɨt kerek netenen pewek yapɨrwe, hɨr ap han kitet hɨras hɨr yaain ninɨn mɨt han ein, au emɨt! Hɨr ap han ektɨp menmen mɨr yapɨrwe mamkepi taau. Hɨram mamɨwaank waswas. God kerek kewetai menmen yapɨrwe mamrekyei han yaaik, hɨrak kerekek kakɨkepi. Pewek taau! 18 Ti etpor pewek mamkepi te hɨr nanu werek au. Menmen yaaim hɨr nɨrɨak mɨt em hɨram mamkaap hɨras hɨr nanu werek werek. Te hɨr enrɨak yaaim enkaap mɨt enwetɨr menmen mɨr yapɨrwe. 19 Hɨr nanrɨak menmen im nanɨr ke hɨr nemi menmen me maain mamkepi. Hɨram yaaim mar ke teinɨk kɨkaap wɨnak keperp, hɨram mamkepi nanu werek werek nantike God tipmain tipmain enum eik. Hɨr nanrɨak menmen mar im in ek, hɨr enu werek werek nanɨr maain hɨr nantike God nanu. Menmen im keremem mamkepi hɨr nanu werek werek. Pewek taauye!
Ti naanempre menmen mit werek werek
20 * 2Ti 1:14; 1Ti 4:7Timoti, ti naanempre hɨm yaaim me God werek werek nɨpaa mɨt han netputem, te ti atɨp mɨt han em. Ti eweikɨn sip ewet hɨm enum weinɨm ap mises hɨm me Krais. Ti eweikɨn sip ewet hɨm enum me meremir hɨm yaaim haiu misesim. Mɨt nemipɨn natɨp nar ik: “Yi eiyises hɨm maiu yaaim, te yi eiyɨrtei wɨsenum.” Menmen im au emɨt! 21 * 2Ti 2:18Mɨt han hɨr nises hɨm mar im, te hɨr nɨnaaiwɨr hɨm yaaim me Krais newaank hɨras.
Hi hanhan God kakrekyi menmen yaaim.
Mepɨr keremem

*6:1 Ef 6:5; Ta 2:9-10

*6:2 Fm 16

*6:3 2Ti 1:13; Ga 1:6-9

*6:5 2Ti 3:8, 4:4; Ta 1:14

*6:6 1Ti 4:8; Fl 4:11-12; Hi 13:5

*6:7 Jop 1:21; Ekl 5:15

*6:8 Pro 30:8

*6:9 Pro 23:4, 28:22

*6:20 2Ti 1:14; 1Ti 4:7

*6:21 2Ti 2:18