3
Wɨ menep Krais Jisas pɨke kaknen, mɨt nanrɨak menmen enum yapɨrwe
* 1Ti 4:1Ti han ekitet menmen im. Maain wɨ menep Krais Jisas pɨke kaknen, menmen enum iuwe mamɨkrit mamnen. * Ro 1:29-31Mɨt hanhan hɨras keriyen, hɨr paan tokik, hɨr han kitet hɨr hɨras iuwe, hɨr nantɨp mɨt enum, hɨr nanises hɨm me miye haai au, hɨr han yaaik neriuwe menmen mɨt nanrekyorem nankepi neriuwerem au, hɨr nantɨp hɨram menmen weinɨm. Hɨr nanɨnapen menmen yaaim. Hɨr hanhan mɨt au, hɨr nanɨnapen te nanu nanɨt, hɨr nansiuwe hɨm enum, hɨr nanwenɨn han kɨr me menmen enum au, hɨr mɨt enun nepan nanɨnaain menmen yaaim. Hɨr nanises hɨm mɨr hɨras au, hɨr han kakitet enum enum, hɨr han kitet hɨr nertei menmen yapɨrwe, hɨr hanhan menmen me Seten mamrekyor han kɨr yaaik. God au. * Mt 7:15, 21; Ro 2:19-20; Ta 1:16Hɨr nemipɨn nanises menmen me God, te mɨt nanɨrem, te menmen iuwe me God mau mekre han kɨr au. Ti eweikɨn sip ewet mɨt nar ik.
* Ta 1:11Mɨt han nar ik hɨr nen natɨp hɨm yaaim meit wɨnak me mɨt hɨr nemipɨn miyapɨr enun netari hɨr yɨnk enuk neriuwe menmen nɨpaa hɨr nɨrɨakem, hɨr han kɨr kakrit hɨr nanises hɨm heriyai heriyai. * 2Ti 2:25Hɨr nanɨmtau hɨm me mɨt yapɨrwe, te hɨr nertei hɨm me God werek werek au. * Eks 7:11, 22; 1Ti 6:5Nɨpaa Janis ketike Jambris hɨrakɨt teit hɨm me maam nɨpu kaiu Moses hɨm tewɨrem. Mar im mɨt in hɨr nemɨnpep hɨm yaaim me God weinɨm. Te hɨr mɨt han kɨr enuk, hɨr netari hɨm yaaim me God au. Hɨr hɨm mɨr mamɨkrit iuwe au. Mɨt yapɨrwe nanɨrtei menmen mɨr enum memipɨn mar ke nɨpaa mɨt nertei me menmen enum Janis ketike Jambris hɨrakɨt tɨrɨakem.
Ti ewis hɨm me God mekre han kit ti ehisesim
10 Au, ti etikewa hawɨr wariyakɨt, te ti hertei hɨm mai, ti hertei menmen hekrit hekrit hi hɨrɨakem. Ti hertei han kai hi hises God werek werek, hi han kekrit han enuk heriuwe mɨt waswas au, hi hanhani. Hi hepu han tokik me menmen enum mɨt nerekyewem. 11 * Ap 13:50, 14:5, 19; Sam 34:19Ti hertei mɨt nesiuwe hɨm neiyep te hɨr nerewaank iuwe. Ti hertei menmen mɨt nerekyewem meit wit Antiok, Aikoniam, Listra, mɨt en neiyep nerewaank enum. Hi haa au, God kekepa hi wen hepu. 12 * Mt 16:24; Jo 15:20; Ap 14:22Mɨt yapɨrwe kerek hanhan nises Krais Jisas werek werek, mɨt nanɨnɨp nansiuwe hɨm nanriwaank. 13 Te mɨt enun netike mɨt han enun newisesik, maain hɨr nanrɨak enum iuwe, Seten hɨrekes kamitorpɨn, hɨr nanmitetpɨn mɨt miyapɨr yapɨrwe.
14 * 2Ti 2:2Te ti wen ehises hɨm yaaim nɨpaa mɨt netputem ti hisesim hentar ti hertei werek mɨt kerek hɨr netputem hɨr yaain. 15 * Jo 5:39Nɨpaa ti kike miye pit wetike maam pit hɨr netput hɨm yaaim me God. In ek haiu mɨt metputem ti hisesim. Hɨm im hɨram yaaim mamteiknut menmen yaaim ti ehisesim me Krais Jisas te maain God kakɨkepit kaktuthis ti nɨkan kɨrak. 16 * Ro 15:4; 2Pi 1:21Nɨpaa God Hɨmɨn Yaaik kewep han ke mɨt, hɨr newis hɨm mɨrak mau tɨwei. Hɨm im yaaim mamteikɨn haiu mɨt menmen, mamwepyapɨr menmen enum haiu mɨrɨakem, mamkepai haiu mamweikɨn han kaiu, mamteiknai menmen yaaim haiu emisesim te han kaiu yaaik prar prar. 17 * 2Ti 2:21Hɨram mamkepai haiu mɨt ne God haiu yaain te haiu mamrɨak menmen yaaim yapɨrwe mɨrak.

*3:1 1Ti 4:1

*3:2 Ro 1:29-31

*3:5 Mt 7:15, 21; Ro 2:19-20; Ta 1:16

*3:6 Ta 1:11

*3:7 2Ti 2:25

*3:8 Eks 7:11, 22; 1Ti 6:5

*3:11 Ap 13:50, 14:5, 19; Sam 34:19

*3:12 Mt 16:24; Jo 15:20; Ap 14:22

*3:14 2Ti 2:2

*3:15 Jo 5:39

*3:16 Ro 15:4; 2Pi 1:21

*3:17 2Ti 2:21