Tɨwei Pita Kewisɨk - 2
Menmen me tɨwei ik
Pita katɨp mɨt ne sios gude 1:1-2
God kehimɨtenai haiu nɨrak 1:3-21
Hɨm me menmen enum me mɨt tisa enemitaɨpɨn hɨm me God 2:1-22
Hɨm me wɨ maain Mɨtɨk kaiu Iuwe ehɨrak kaknen 3:1-18
1
Hi Saimon Pita, hi hɨrɨak menmen me Jisas Krais, hɨrak kehimɨtena hi aposel kɨrak hewepyapɨr hɨm mɨrak. Hi kerekek hesiuwe tɨwei ik ken yi mɨt keriyen yi yetike haiu mɨt aposel haiu mises hɨm yaaim iuwe hɨram mekepai mɨpɨram. Hɨram mekepai mentar God ketike Jisas Krais kesak menmen enum maiu, tenipai haiu mɨt yaain. Marim hɨrakɨt tekepai tetaihis mɨpɨran.
* Ju 2Hi hanhan God ketike Jisas Krais tatrekyi menmen yaaim te yi han yaaik eiyu, yi eiyu werek werek wɨsenum eiyɨntar yi yertei God ketike Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais werek werek.
God kehimɨtenai haiu nɨrak
* 1Pi 2:9God hɨrak wɨsenuk epei kewetai menmen yapɨrwe me mamkepai haiu mamisesik werek werek. Haiu mamisesik werek werek mamɨtar hɨrak kekepai haiu merteiyek kerek nɨpaa kehimɨtenai haiu mamtikerek mamɨt menmen mɨrak yaaim iuwe te haiu yaain mamɨr ke hɨrak yaaik. Mar im hɨrak epei kewetai menmen yaaim iuwe mɨrak nɨpaa hɨrak ketpim kakwetai haiu mɨt em. Te yi mɨt eiriuwe menmen hɨrak epei kewetiyem, yi eirɨr einaaiwɨr menmen enum mɨt ne tɨ hɨr nɨrɨakem te yi yayɨt menmen mɨrak yaaim yi eire God.
Me menmen mar im yi epei yetɨwem yi hanhan eirɨak menmen yaaim, hɨram mamkaap hɨm yaaim me God mekre han ki nɨpaa yi yisesim. Menmen yaaim yi yɨrɨakem hɨram mamkepi yi eiyɨrtei menmen me God werek werek. * Ga 5:22-23Menmen yi eiyɨrteiyem werek werek hɨram mamkepi yi naanmamre hɨras eiwenɨn han ki. Yi eiwenɨn han ki hɨram mamkepi yi han tokik eiyu me menmen yapɨrwe mamnen. Yi eiwenɨpi niuk me God hɨram mamkepi yi han tokik eiyu. Yi eiwenɨpi niuk me God hɨram mamkepi yi hanhan ni yinan. Yi hanhan ni yinan, hɨram mamkepi yi han tewenɨn mɨt miyapɨr yapɨrwe.
Menmen mar im mamu mamɨkre han ki te hɨram mamnen iuwe mamkepi te yi eiyu weinɨm au. Yi yayɨrtei Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais werek werek yi eiyisesik iuwe. Mɨt kerek menmen marim mekre han kɨr au, hɨr nekre han kɨr hɨr nar ke mɨt ap nɨr ein ein au. Hɨr nanamɨr toto. Mɨt nar ik han kaa nɨpaa God kesak menmen enum hɨr nɨrɨakem te in ek hɨr nau han yaaik prar prar.
10 Te nai yinan, God epei kenɨni kehimɨteni yi nɨrak te yi eikɨak han ki eirɨak menmen yaaim. Yi eirɨak menmen yaaim te hɨram mamkepi yi eiyɨrtei God maain kaktihis. Yi eirɨak menmen im te yi eiyu eitikerek eiyɨt wit kɨrak. 11 Yi eiyises menmen mar im hɨram mɨre God kɨkaisiu weipɨr te yi eino wit ke Mɨtɨk Iuwe Krais kerek kinɨn naanmɨpre mɨt, hɨrak nɨpaa kaa te kekepi kaktihis yi eiyu eitikerek tipmain tipmain enum eik.
12  * Ju 5Yi yertei menmen hi epei hetpim yi yau han tokik yeriuwe hɨm me God nɨpaa yi yemtewem yi yisesim. Te hi hekrit hekrit hanhan hɨkɨak han ki yi han ekitetim. 13  * 2Pi 3:1Hi han kitet hɨram yaaim te hi wen hepu hɨre mɨtɨk ik e, hi pɨke etpiyem hɨkɨak han ki te yi han ekitetim. 14  * 2Ko 5:1; Jo 21:18-19Hi hertei menep hi hahi har ke Jisas Krais Mɨtɨk Iuwe kaiu nɨpaa ketpo. 15 Te hi hewis tɨwei ik te maain hi hahi hɨrak hekrit hekrit kakɨkepi yi han ekitet menmen im nɨpaa hi hetpiyem.
Haiu mɨt epei mɨr Jisas Krais menmen mɨrak iuwe
16  * Mt 17:1-5Me wɨ nɨpaa haiu mewepyapɨr hɨm me Jisas Krais, haiu metpi hɨrak iuwe, hɨrak pɨke kaknen, haiu ap mises tɨpitɨm o wit tɨpir me hɨm weinɨm au. Haiu epei mɨr menmen mɨrak iuwe. 17 Nɨpaa God Haai kewenɨpi niuk me Jisas kewetɨwek niuk iuwe keriuwe hɨm, haiu mɨt aposel memtau hɨrak ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk ik hɨrak Nɨkan kai yaaik hi hanhanek.” 18 Haiu hɨras memtau hɨm im meke wit ke God man mentar haiu metikerek merp mɨniu (o neiyɨp) kerek God kan kewik.
19 Haiu han ekitet iuwe hɨm me nɨpaa mɨt profet hɨr natɨp hɨm me Krais hɨr newepyapɨrem, mentar menmen nɨpaa haiu mɨrem. Te yi mɨt eiyises hɨm im, yi eirɨak yaaim. Hɨm me God mɨt profet netpim hɨram mɨre si mɨr meit wit toto ere menep wanewik saur kɨr keteiknai menep kaksiupan. Hɨm mɨt profet nɨpaa netpim hɨram mɨre si me wɨtaan mekepai haiu mises hɨm me God werek werek ere Jisas Krais kan. Hɨrak kɨre wepni kewep kan kekepai. 20 Te yi eiyinɨn eiyɨrtei menmen im. Haiu mɨt ap mises han kaiu mewepyapɨr menmen me hɨm nɨpaa mɨt profet netpim au. 21  * 2Ti 3:16; 1Pi 1:11Hɨm im hi hetpiyem hɨram yaaim mentar nɨpaa hɨr mɨt profet ap nises han kɨr newis hɨm mau tɨwei au. God Hɨmɨn Yaaik kerekek kɨkɨak han ke mɨt ein te hɨr natɨp hɨm God ketporem, hɨr newisɨm mau tɨwei.

*1:2 Ju 2

*1:3 1Pi 2:9

*1:6 Ga 5:22-23

*1:12 Ju 5

*1:13 2Pi 3:1

*1:14 2Ko 5:1; Jo 21:18-19

*1:16 Mt 17:1-5

*1:21 2Ti 3:16; 1Pi 1:11