14
Pol ketike Banabas ten wit Aikoniam
Hɨrakɨt epei tan wit Aikoniam hɨrakɨt tɨrɨak menmen mar nɨpaa hɨrakɨt tɨrɨakem teit wit Antiok ke provins Pisidia. Hɨrakɨt ten wɨnak ke mɨt ne Isrel nau nererik nekine hɨm me Moses ein eik, tatɨp mɨt hɨm yaaim me Krais te mɨt yapɨrwe ne weiwɨk me Isrel netike mɨt yapɨrwe ap ne weiwɨk me Isrel nises hɨm mɨrakɨt. * Ap 13:45Mɨt han ne weiwɨk me Isrel hɨr nɨnapen nises hɨm mɨrakɨt hɨr nari han ke mɨt ap ne weiwɨk me Isrel te hɨr nɨnapen mɨt nanises hɨm yaaim me Krais. * Mk 16:20; Ap 19:11Hɨrakɨt aposel tepu en wɨ yapɨrwe, hɨrakɨt ap tɨnapen au. Hɨrakɨt tatɨp mɨt miyapɨr hɨm me Mɨtɨk Iuwe Krais. Mɨtɨk Iuwe kekepikɨt te hɨrakɨt tɨrɨak menmen yaaim tɨkaap mɨt miyapɨr nɨnap o his hɨt enum hɨr nɨre yaain. Mɨt en nertei hɨm hɨrakɨt tetpim me Jisas Krais epei kerekyei haiu mɨt haiu yaain, hɨm mɨrakɨt hɨram yaaim mentar menmen yaaim hɨr nɨr hɨrakɨt tɨrɨakem. Mɨt miyapɨr yapɨrwe ne wit ik e, hɨr newep nau nɨmɨn. Han pɨnan netike mɨt ne weiwɨk me Isrel, han pɨnan netike aposel. * Ap 14:19; 2Ti 3:11Mɨt han ne weiwɨk me Isrel netike mɨt han au, hɨr netike mɨt iuwe nɨr han kitet nanɨnep hɨrakɨt aposel neriuwe nan te hɨrakɨt tati. * Mt 10:23Au, hɨrakɨt aposel temtewem, hɨrakɨt tɨrɨr ten wit Listra ketike Debi, hɨram wit me provins Likionia, hɨram metike wit ham menep. Hɨrakɨt tepeit en tetpor hɨm yaaim me Krais.
Hɨrakɨt tepu Listra ketike Debi mɨt newir nan nenep Pol
* Jo 9:1; Ap 3:2Mɨtɨk kiutɨp keit wit Listra hɨt mɨrak enum me wɨ miye winaak ere in te hɨrak kekrit keke tɨ au. * Ap 3:4; Mt 9:28Hɨrak kau tɨ kemtau Pol katɨp hɨm me God. Pol kɨrapɨrwek kertei hɨrak kises hɨm me Krais werek te hɨrak kakɨkepik. 10 Hɨrak katɨp mɨtɨk ik hɨm iuwe kar ik: “Ti ehɨn ekrit ehɨrp eriuwe hɨt mit.” Hɨrak ketpɨwek epei au, mɨtɨk kehɨn kekrit kerp keke tɨ.
11 * Ap 28:6Mɨt miyapɨr yapɨrwe nɨr menmen im Pol kɨrɨakem, hɨr nɨnap natɨp neriuwe hɨm mɨr Likionia, “God kenipet hɨrakɨt teweikɨnhis tɨre haiu mɨt tekiuwe tan tɨ.” 12 Hɨr nekine Banabas hɨrak Sus. Hɨr nekine Pol hɨrak Hemes nentar hɨrak kerekek katɨp menmen kar ke hɨr han kitet Hemes ketpim. 13 Wɨnak ke tɨpir Sus kau keit witeik kɨrapɨt ke wit iuwe eik e. Mɨtɨk pris kerek naanmɨpre wɨnak ik e keit bulmakau metike timen keiyɨm kan kewisɨm meit ya weipɨr ke nɨwa. Hɨrak ketike mɨt en hanhan nenep bulmakau neit hemkre neiyɨm nehɨn teinɨk newenɨpi aposel.
14 Ewaai meruri Pol ketike Banabas tertei menmen mɨt nare nanrɨakem hɨrakɨt tewepep klos mɨrakɨt teteikɨn mɨt hɨr han enuk hɨrakɨt tesiuknen tewep mɨt tetɨn ke nɨmɨn 15 * Ap 10:26; Sam 146:6tɨnap tatɨp tar ik: “Yi mɨt yenmak te yi yɨrɨak menmen im e? Hawɨr mɨtɨkɨt keretet wɨre yi mɨt. Hawɨr epei wan wetpi hɨm yaaim me Krais, te yi eiweikɨn sip eiwet menmen im weinɨm yi eiyises God hɨrak kepu. Hɨrak kerekek kɨrɨak nepni, tɨ wan eik metike menmen yapɨrwe mewim. 16 * Ap 17:30Nɨpaa hɨrak kewis mɨt nises han kɨr hɨr newenɨpi God weinɨm memipɨn, 17 * Sam 147:8; Jer 5:24te hɨrak nɨpaa ere in keteikɨn mɨt hɨrak kepu keriuwe menmen yaaim hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak kesiuwi hawɨ keke nepni kan, kenip menmen mi yapɨrwe mewo yaaim meriuwe wɨ mɨram. Hɨrak keweti menmen yaaim te yi han yaaik yayu.”
18 Hɨrakɨt tatɨp menmen im te menep hɨrakɨt ap teweni te hɨr nenep bulmakau neit hemkre neiyɨm nehɨnet newenɨpi niuk mɨrakɨt. 19 * Ap 17:13; 2Ko 11:25; 2Ti 3:11Mɨt han ne weiwɨk me Isrel nau wit Antiok ke provins Pisidia hɨr netike han ne wit Aikoniam nan nari han ke mɨt yapɨrwe neriuwe hɨm mɨr, hɨr newɨr nan nenep Pol. Hɨr newɨr nan nenep Pol, hɨr han kitet hɨrak nepei kaa, te hɨr nari yɨnk kɨrak neiyɨk nan newɨrek ken kɨnaaiwɨr wit kɨr kɨwaai keit. 20 Hɨrak kɨwaai keit o, mɨt nises hɨm me Krais hɨr nan nererik nerp neweiknɨwek. Hɨr nerp neweiknɨwek, hɨrak Pol kekrit ketikeri pɨke nariyaan nen wit eik. Wanewik, Pol ketike Banabas tariyakɨt ten wit Debi. Hɨrakɨt pɨke ten wit Antiok ke provins Siria.
21 * Mt 28:19Pol ketike Banabas tatɨp mɨt hɨm yaaim me Krais teit wit Debi te hɨr mɨt yapɨrwe nemtau hɨm nisesim. Epei au, hɨrakɨt pɨke ten wit Listra ketike wit Aikoniam. Ten ein epei au, hɨrakɨt pɨke ten wit Antiok ke provins Pisidia. 22 * Ap 11:23, 15:32, 18:23; Mt 7:14; 1Te 3:3Hɨrakɨt tɨkaap mɨt kerek nises hɨm me God en te hɨr han tokik nepu, hɨr wen nises hɨm yaaim me Krais wɨsenum. Hɨrakɨt tetpor, “Haiu mɨt menmen enum yapɨrwe mamraiwaank in ek te maain haiu mamu han yaaik God kakinɨn naanmamprai.” 23 * Ap 13:3Ne mɨt nerer wit wit nises hɨm me God nererik newepnɨpi niuk mɨrak hɨrakɨt tehimɨtan mɨt iuwe hɨr ninɨn naanmɨpre mɨt en. Hɨrakɨt nɨnpɨ makɨt hɨrakɨt titehi Mɨtɨk Iuwe kerek hɨr nisesik, hɨrak kakɨkepikɨt.
Pol ketike Banabas pɨke ten Antiok ke provins Siria
24-25 Pol ketike Banabas teke tɨ ere ten tɨnaaiwɨr provins Pisidia hɨrakɨt ten tɨpiun provins Pamfilia. Hɨrakɨt ten wit Pega hɨrakɨt tatɨp mɨt ein hɨm yaaim me Krais. Epei au, Hɨrakɨt ten wit Atelia kerek keit wan eik. Epei au, 26 * Ap 13:1-2, 15:40hɨrakɨt tau sip pɨke ten wit Antiok hak wit kerek nɨpaa mɨt nehimɨtenikɨt nitehi God naanmamprɨwekɨt me menmen hɨrakɨt in ek epei tɨrɨakem. 27 * Ap 11:18, 15:4, 12Hɨrakɨt tɨpiun Antiok epei au, hɨrakɨt tari mɨt ne weiwɨk me God en hɨr nererik, hɨrakɨt tetpor menmen yapɨrwe God kekepikɨt tɨrɨakem, hɨrak keteikɨn hɨrak hanhan mɨt ap ne weiwɨk me Isrel hɨr nanisesik. 28 Hɨrakɨt tatɨp epei au, hɨrakɨt tau tetikeri me wɨ yapɨrwe.

*14:2 Ap 13:45

*14:3 Mk 16:20; Ap 19:11

*14:5 Ap 14:19; 2Ti 3:11

*14:6 Mt 10:23

*14:8 Jo 9:1; Ap 3:2

*14:9 Ap 3:4; Mt 9:28

*14:11 Ap 28:6

*14:15 Ap 10:26; Sam 146:6

*14:16 Ap 17:30

*14:17 Sam 147:8; Jer 5:24

*14:19 Ap 17:13; 2Ko 11:25; 2Ti 3:11

*14:21 Mt 28:19

*14:22 Ap 11:23, 15:32, 18:23; Mt 7:14; 1Te 3:3

*14:23 Ap 13:3

*14:26 Ap 13:1-2, 15:40

*14:27 Ap 11:18, 15:4, 12