4
God Hɨmɨn Yaaik ketike hɨmɨn enum memipɨn
* Mt 7:15; 1Jo 2:18; 2Jo 7; 1Te 5:21Nai yinan, mɨt yapɨrwe newepyapɨr hɨm enum me memipɨn hɨr epei nen nerer wit wit. Yi ap eiyɨmtau hɨm me mɨt yapɨrwe hɨr natɨp God Hɨmɨn Yaaik kau ketikeri au. Yi han ekitet werek hɨm yapɨrwe mɨt netpim te yi eiyɨrtei hɨm mɨr hɨram me herwe o hɨram me God. Hɨm me mɨt in hɨram me herwe te yi eiweikɨn sip eiwetɨwem. * 1Ko 12:3Mar ik yi eiyɨrtei God Hɨmɨn Yaaik kau ketikewi. Keimɨn katɨp God keriuwet Jisas Krais hɨrak kan keweikɨnhis kɨre mɨtɨk, hɨrak God Hɨmɨn Yaaik kau ketikerek. * 2Jo 7; 1Jo 2:18Keimɨn ap katɨp ke Jisas kar ik, “herwe kau ketikerek,” hɨrak ap ke God au. Herwe (o tɨpir) hɨrak ke mɨtɨk kepan ke Krais. Yi epei yemtau maain hɨrak kaknen. In ek menmen mɨrak enum epei man. * 1Jo 5:4-5; Mt 12:29Nai yinan yaain, yi ne God te yi epei yinɨni yentar hɨrak iuwe kerek kekre han ki hɨrak kinɨn hɨrak kerek kekre han ke mɨt ne tɨ enun nemipɨn. * Jo 15:19Mɨt enun nemipɨn hɨr ne God au. Hɨr ne tɨ keriyen. Menmen hɨr netpim hɨram me tɨ te mɨt ne tɨ nemtewem nisesim. * Jo 8:47Te haiu mɨt ne God. Neimɨn nertei God hɨr nemtau hɨm maiu. Neimɨn au, hɨr nemtau hɨm maiu au. Emɨr im haiu mertei God Hɨmɨn Yaaik katɨp mɨt hɨm yaaim, haiu mertei herwe au matɨp mɨt hɨm enum me memipɨn.
God hɨrekes Haai ke han tewenɨnai haiu mɨt
* 1Jo 2:29Yi nai yinan, haiu hanhanan. Menmen im me haiu hanhanan hɨram menmen me God keremem. Keimɨn hanhan nɨrak yinan, hɨrak nɨkan ke God, hɨrak kerteiyek werek. * 1Jo 4:16Keimɨn han tewenɨn nɨrak yinan au, hɨrak ap kertei God kentar hɨrak God hɨrekes hɨrak Haai ke han tewenɨn mɨt. * Jo 3:16God hɨrak keteiknai hɨrak hanhanai kar ik: Hɨrak kesiuwe Nɨkan kɨrak kiutɨp kerekek hɨrak kan kekepai te haiu mamu werek werek. 10 * Ro 5:8-10; 1Jo 2:2Menmen me han tewenɨnem hɨram mar im. Haiu han tewenɨn God im em ap minɨn meteikɨn mɨt em au. God kinɨn hanhanai kesiuwe Nɨkan kɨrak te hɨrak kesak menmen enum haiu mɨrɨakem, menmen im meteikɨn mɨt menmen me han tewenɨni. 11 * Mt 18:33Yi nai yinan, menmen mar im God keteiknai hɨrak han tewenɨnai, te haiu hanhanan. 12 * Jo 1:18; 1Jo 2:5-6Haiu ap nɨpaa mɨtɨk keiyak kɨr God au. Haiu hanhanan te God kau kekre han kaiu haiu han tewenɨnek werek werek. Haiu mertei hɨrak han tewenɨnai. 13 * 2Ko 1:22; 1Jo 3:24Haiu mertei haiu metike God haiu mau han kiutɨp mentar hɨrak nɨpaa kewetai Hɨmɨn kɨrak Yaaik ketikewai kepu. 14 * Jo 3:17Haiu epei mɨr Jisas te haiu mewepyapɨr hɨm im: God Haai kesiuwe Nɨkan kɨrak te hɨrak kakɨkaap mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp me tɨ ik e, kakremir menmen enum hɨr nɨrɨakem. 15 * 1Jo 5:5Keimɨn katɨp Jisas hɨrak Nɨkan ke God, hɨrak ketike God tau han kiutɨp. 16 * 1Jo 4:8God hɨrekes Haai ke han tewenɨn, te haiu mertei hɨrak han tewenɨnai. Mɨtɨk kerek han tewenɨn mɨt, hɨrak ketike God tepu han kiutɨp. 17 * 1Jo 2:28Haiu mertei God hanhan haiu han tewenɨn mɨt werek werek. Haiu mɨrɨakem te maain wɨ God skelim mɨt, haiu ap mɨneinɨk au. Menmen haiu mɨrɨakem in, hɨram mɨre menmen nɨpaa Krais kɨrɨakem. 18 Keimɨn kertei God han tewenɨnek, hɨrak ap kɨneinɨk au. Keimɨn han tewenɨn God werek werek hɨrak ap kɨnaain menmen au. Mɨtɨk kɨnaain kenmak? Hɨrak kɨnaain kentar hɨrak God kakɨwaankek me menmen enum nɨpaa hɨrak kɨrɨakem. Keimɨn kɨnaain God, hɨrak han tewenɨn God ketike mɨt werek werek au. 19 Haiu han tewenɨn God ketike mɨt mentar nɨpaa enum eik God kinɨn han tewenɨnai, haiu mɨkaru han tewenɨn naiu yinan. 20 Mɨtɨk hak katɨp kar ik: “Hi han tewenɨn God,” te hɨrak han enuk keriuwe kɨrak yinak, hɨrak mɨtɨk enuk kewenɨn hɨm. Haiu mɨt ap mɨr God au. Keimɨn kɨr kɨrak yinak te hɨrak ap han tewenɨnek au, kakɨrkeik te hɨrak han tewenɨn God kerek hɨrak ap kɨrek wen au? Hɨrak han enuk keriuwe kɨrak yinak, hɨrak han tewenɨn God taauye! 21 * Mt 5:44-45; Mk 12:29-31Hɨm im haiu metpiyem meke hɨm me Krais man. Hɨram mar im: Keimɨn han tewenɨn God hɨrak han tewenɨn kɨrak yinak.

*4:1 Mt 7:15; 1Jo 2:18; 2Jo 7; 1Te 5:21

*4:2 1Ko 12:3

*4:3 2Jo 7; 1Jo 2:18

*4:4 1Jo 5:4-5; Mt 12:29

*4:5 Jo 15:19

*4:6 Jo 8:47

*4:7 1Jo 2:29

*4:8 1Jo 4:16

*4:9 Jo 3:16

*4:10 Ro 5:8-10; 1Jo 2:2

*4:11 Mt 18:33

*4:12 Jo 1:18; 1Jo 2:5-6

*4:13 2Ko 1:22; 1Jo 3:24

*4:14 Jo 3:17

*4:15 1Jo 5:5

*4:16 1Jo 4:8

*4:17 1Jo 2:28

*4:21 Mt 5:44-45; Mk 12:29-31