5
Mɨt nises hɨm me God naninɨn menmen enum me tɨ
* 1Jo 4:15Neimɨn han kitet Jisas hɨrak mɨtɨk God kehimɨtanek kakɨkaap haiu mɨt, hɨr nɨre nɨkerek ne God. Neimɨn han tewenɨn God Haai, hɨr han tewenɨn Nɨkan kɨrak. Haiu han tewenɨn God haiu mises hɨm mɨrak te haiu mertei haiu han tewenɨn nɨkerek nɨrak. * Jo 14:15, 23-24; 2Jo 6; Mt 11:30Haiu mses hɨm me God te haiu han tewenɨnek. Haiu han tewenɨnek te hɨm mɨrak hɨram menipai han enuk au. * Jo 16:33Haiu han enuk au mentar haiu nɨkerek ne God te haiu maminɨn menmen enum me tɨ. Mamɨrkeik te haiu maminɨn menmen enum me tɨ? Haiu mises hɨm me God hɨrak kekepai haiu maminɨnem. * Ro 8:37; 1Jo 4:4Neimɨn naninɨn menmen enum me tɨ? Mɨt kerek han kitet Jisas hɨrak Nɨkan ke God kerekek hɨr keriyen naninɨn menmen enum me tɨ.
God kewepyapɨr menmen me Krais werek werek
* Jo 1:29-34; 1Jo 1:7Haiu mertei Jisas hɨrak Nɨkan ke God kentar nɨpaa God keteiknaiyek me wɨ mɨtɨk Jon ketenen Jisas kɨkɨrek keriuwe tɨpar. Hɨrak pɨke keteiknaiyek me wɨ Jisas kaa hemkre mɨrak mewen. God Hɨmɨn Yaaik hɨrak Haai ke hɨm yaaim. Hɨrak kemipɨn au. Hɨrak katɨp Jisas hɨrak Nɨkan ke God. 7-8 * Jo 15:26Menmen wikak meteiknaiyek. God Hɨmɨn Yaaik keteiknaiyek. Menmen mɨtɨk Jon kɨrɨakem wɨ kerek nɨpaa hɨrak ketenen Jisas kɨkɨrek keriuwe tɨpar hɨram meteiknaiyek. Im metike haiu han tewenɨn wɨ Jisas kaa hemkre mɨrak mewen. Menmen wikak im meteiknai menmen miutɨp me Jisas. Hɨram matɨp Jisas hɨrak Nɨkan ke God. * Jo 5:32-37, 8:18Haiu memtau hɨm mɨt netpaiyem haiu misesim. Haiu memtau hɨm me mɨt te haiu mamɨmtau hɨm God ketpaiyem me Nɨkan kɨrak mentar hɨm mɨrak minɨn hɨm me mɨt. 10 * Ga 4:6Te neimɨn nises hɨm me God hɨr nertei nekre han kɨr hɨm me God hɨram yaaim. Nɨpaa God ketpim me Jisas kar ik: “Hɨrak Nɨkan kai.” Neimɨn ap nises hɨm me God hɨr ap nemtau hɨm nɨpaa God ketpim me Nɨkan kɨrak. Mɨt in natɨp God kemipɨn. 11 God ketpai hɨm im e. Hɨrak epei kekepei haiu mamu tipmain tipmain enum eik. Hɨrak kekepei keriuwet Nɨkan kɨrak kan kaa kentar nu tentarakɨt kesak menmen enum haiu mɨrɨakem. 12 * Jo 3:36Keimɨn ketike Jisas tau han kiutɨp, hɨrak kaku tipmain tipmain enum eik. Keimɨn au, ap te kaku kaktikerek au.
Haiu emɨrtei haiu mamu tipmain tipmain enum eik
13 * Jo 20:31Hi hewisi tɨwei ik te yi mɨt kerek yises Nɨkan ke God yi eiyɨrtei yi yayu tipmain tipmain enum eik. 14 * Jo 14:13, 16:23; 1Jo 3:21-22Haiu ap yɨnk enuk te haiu mitehi God me menmen mentar menmen im. Haiu mertei haiu mitɨwekhi me menmen mises han kɨrak, hɨrak kakɨmtau hɨm maiu. 15 Haiu mertei hɨrak kakɨmtau menmen haiu mitɨwekhiyem, te haiu mertei hɨrak kakweteiyem. 16 * Mt 12:31Keimɨn kɨr kɨrak yinak kɨrɨak menmen enum ap te mamrɨak hɨrekes kaki, hɨrak ekitehi God te hɨrak kakɨkepik te hɨrak kaku werek werek. Menmen ham mɨtɨk kɨrɨakem hɨram mamrɨakek kaki. Keimɨn kakrɨakem hɨrak kaki, te yi ap eiyitehi God ke mɨtɨk ik au emɨt! 17 Menmen enum yapɨrwe mɨt nɨrɨakem meremir hɨm me God. Te menmen enum im hɨr nɨrɨakem hɨram mamnip God han enuk waswas te hɨrak kakriuwet mɨt nanɨno si waswas au. 18 * 1Jo 3:9; Jo 17:15Haiu mertei keimɨn hɨrak Nɨkan ke God hɨrak kɨrɨak menmen enum yapɨrwe au. God Nɨkan kɨrak hɨrak naanmɨpre mɨtɨk kar ik te Seten kakrekyɨwek enum au. 19 * 1Jo 4:6Haiu mertei haiu ne God te mɨt han yapɨrwe nau tɨ Seten naanmɨpror hɨr nises hɨm mɨrak. 20 * Jo 17:3Haiu mertei Nɨkan ke God epei kan kekepei te haiu mertei God kiutɨp en kerekek. Ap keiyak au. Haiu metike God kiutɨp en kerekek, haiu mau han kiutɨp en kerekek kepu hɨrak kekepai, haiu mamu tipmain tipmain enum eik. 21 * 1Ko 10:14Nai yinan, yi eiweikɨn sip eiwet tɨpir.
Mepɨr keremem

*5:1 1Jo 4:15

*5:3 Jo 14:15, 23-24; 2Jo 6; Mt 11:30

*5:4 Jo 16:33

*5:5 Ro 8:37; 1Jo 4:4

*5:6 Jo 1:29-34; 1Jo 1:7

*5:7-8 Jo 15:26

*5:9 Jo 5:32-37, 8:18

*5:10 Ga 4:6

*5:12 Jo 3:36

*5:13 Jo 20:31

*5:14 Jo 14:13, 16:23; 1Jo 3:21-22

*5:16 Mt 12:31

*5:18 1Jo 3:9; Jo 17:15

*5:19 1Jo 4:6

*5:20 Jo 17:3

*5:21 1Ko 10:14