13
Hɨm me haiu mɨt miyapɨr hanhan meriuwehan
Haiu mɨt mertei hɨm me mɨt nerer wit wit o haiu mertei hɨm me mɨt ensel haiu metpim, te haiu ap hanhan meriuwe mɨt miyapɨr han mamrekyor yaaim, haiu enun weinɨn mar ke mɨtɨk hɨrak kɨrɨak tukɨn te ap kertei weiwɨk mɨrak werek werek au. Haiu mamɨr ke mɨtɨk kau wɨnak kɨrɨak wekɨnp weinɨk ap kine henye keriuwerem au. * Mt 17:20Haiu mɨt mertei menmen me God te haiu mertei menmen nɨpaa God kɨsawɨnem ap keteikɨn mɨt em, te haiu mewepyapɨrem matɨp mɨt em, o haiu mertei menmen iuwe me God hɨrak kakɨkepai haiu matɨp mɨniu (o neiyɨp) hɨrak ekɨnke te hɨrak kakises hɨm mai kakɨnke, te haiu ap hanhan mɨt miyapɨr han, haiu enun weinɨn. * Mt 6:2Haiu mamwet mɨt miyapɨr enun ap netenen menmen auri, haiu mamwetɨr menmen maiu yapɨrwe te hɨr nanu werek, o haiu mewepyapɨr hɨm yaaim me Krais mɨt enun nanriyei mamɨkre si tatwei haiu mami haiu mewisi hɨr nanrekyeiyem, haiu ap te hanhan mɨt miyapɨr han mamrekyor yaaim, menmen im yaaim haiu mɨrɨakem ap mamkepei te God kaktɨp haiu yaain taau!
Haiu hanhan meriuwe mɨt miyapɨr han, haiu mɨt yaain mamɨr ik. Haiu ap te mamine han enuk waswas au. Haiu mamtɨp mɨt miyapɨr hɨm yaaim mamrekyor yaaim. Haiu ap yɨnk enuk hemkre menepam meriuwe mɨt miyapɨr han. Haiu ap mamwenɨpi niuk maiu haiu iuwe au, haiu ap mɨt paan tokik au. * Fl 2:4Haiu ap mamrɨak mɨt miyapɨr hɨr yɨnk enuk nanriuwe menmen haiu mamrɨakem au emɨt. Haiu ap mamri pewek o menmen ham mamtɨwem yeunɨm o haiu meit menmen meit yaank haiu ap te mamɨm yeunɨm au emɨt. Haiu ap emɨhɨak (o emɨhiyɨk) waswas au emɨt! Haiu ap han ekitet menmen enum mɨt nerekyeiyem au emɨt. Haiu emɨt hɨram menmen weinɨm. * Ro 12:9Haiu ap han yaaik me wɨ menmen enum mewaank mɨt han au emɨt. Haiu han yaaik meriuwe menmen yaaim keremem. * Ro 15:1; 1Pi 4:8; 1Ko 9:12Haiu mekintɨp ap mamtɨp emriuwe menmen enum yapɨrwe mamnen. Hekrit hekrit haiu han ekitet menmen yaaim me mɨt miyapɨr han. Haiu mamu han ekitet God kakrekyei menmen yaaim kakɨkepei, haiu emnakɨn tokim emu emriuwe menmen enum yapɨrwe mamnen.
Menmen me haiu hanhan meriuwe mɨt miyapɨr han mamu mamɨt tɨpmain tipmain enum eik. Te maain wɨ ham mamnen te haiu ap mamwepyapɨr hɨm God ketpeiyem haiu mamtɨp mɨt em. Maain haiu ap te mamtɨp hɨm nɨpaa haiu ap merteiyem. Menmen in ek haiu merteiyem, hɨram mamno mamɨt. Hɨm im hɨram yaaim mentar in ek haiu mertei hɨm pɨnam me God keremem, te haiu matɨp mɨt em. Haiu ap mertei meiyam au. 10 Maain wɨ kerek God kaknen kakwepyapɨr menmen yapɨrwe, menmen in ek haiu merteiyem hɨram mamno mamɨt. Maain menmen meiyam yaaim mamɨkrehɨr me menmen im e. 11 Nɨpaa haiu mɨre nɨkerek kike, haiu han kitet menmen mar ke nɨkerek han kitetim, haiu matɨp mar ke nɨkerek netpim, haiu mertei menmen mar ke nɨkerek. Te in ek haiu mɨt iuwe. Haiu meweikɨn sip mewet menmen me nɨkerek hɨr nɨrɨakem, haiu mises menmen me mɨt iuwe hɨr nisesim. 12 * 2Ko 5:7; Je 1:23In ek haiu mertei menmen me God kike mar ke mɨt miyapɨr nanɨr hɨmɨn kɨr kekre glas enum tokim hapɨk mewim. Maain haiu mamno mamɨr God ninaan mɨrak, te haiu mamɨrtei menmen God han kitet hɨram iuwe mamɨr ke in ek God kertei haiu mɨt niutɨp niutɨp werek werek. 13 * 1Te 1:3; 1Jo 4:16Te, yi han ekitet menmen im. Menmen im iuwe wikak mamu mamɨt. Haiu han kitet menmen God ketpaiyem. Haiu hanhan hɨrak kakrekyei menmen yaaim. Haiu hanhan mamriuwe mɨt miyapɨr han. Menmen miutɨp me menmen iuwe wikak im hɨram minɨn. Hɨram im: Haiu hanhan mɨt miyapɨr han.

*13:2 Mt 17:20

*13:3 Mt 6:2

*13:5 Fl 2:4

*13:6 Ro 12:9

*13:7 Ro 15:1; 1Pi 4:8; 1Ko 9:12

*13:12 2Ko 5:7; Je 1:23

*13:13 1Te 1:3; 1Jo 4:16