2
Haiu mewenɨn han kaiu han ekitet mɨt hɨr nises hɨm me God
Yi han ki kepu tokik kentar yi yises hɨm me Krais. Yi han yaaik yepu yentar Krais hɨrak han tewenɨni. Yi yetike God Hɨmɨn Yaaik yi yau han kiutɨp, yi han ekitet mɨt yi han etwenɨni. Menmen im epei mau han ki te yi einipa te hi han yaaik iuwe. Yi eikiyan eiyu han ekitet menmen miutɨp, yi han tewenɨn mɨt netike God. Yi eiyu han kiutɨp kerekek. * Ga 5:26; Ro 12:10Yi ap han ekitetan me yi hɨras keriyen au. Yi han ekitet mɨt han menmen hɨr han kitetim. * 1Ko 10:24, 33Yi ap eirɨak menmen te mɨt nantɨp nanwenɨpi yi iuwe au emɨt! Yi eiwenɨn han ki yi han ekitet mɨt hɨr ninɨni hɨr yaain.
Krais kɨnaaiwɨr menmen mɨrak yaaim kekepai te God kewenɨpiyek hɨrak Iuwe
Yi han ekitet menmen yar ke Krais nɨpaa hɨrak han kitetim. Hɨram im: * Jo 1:1-2, 17:5Hɨrak kertei hɨrak kɨpre God te hɨrak ap hanhan kaku kakɨr ke hɨrak. Au, * 2Ko 8:9; Jo 1:14; Ro 8:3hɨrak keweikɨn sip kewetɨwem hɨrak hɨrekes keweikɨnhis kɨre mɨtɨk weinɨk Maria winaak, hɨrak kepɨr ke haiu mɨt. * Jo 10:17; Hi 5:8, 12:2Hɨrak keweikɨnhis kar ke mɨtɨk weinɨk, hɨrak kewenɨn han kɨrak kises hɨm me God. God katɨp hɨrak eki ekɨkaap haiu mɨt, te hɨrak kises hɨm mɨrak hɨrak yɨnk kekek hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt. * Ap 2:33; Ef 1:20-21; Hi 1:3-4Hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt kɨre mɨtɨk enuk, te God katɨp hɨrak enuk au. Hɨrak kewenɨpiyek katɨp hɨrak yaaik wɨsenuk. 10 * Ro 14:11Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn menmen yapɨrwe. Hɨrak yaaik wɨsenuk te neimɨn neit wit ke God o nepu tɨ in o mɨt epei naa nɨwaai tɨ o tɨpir, hɨr nanɨmtau God kekine niuk me Jisas, hɨr yapɨrwe nanɨneinɨk nanwen ninɨp nantɨp nanɨr ik: 11 * Ro 10:9“Hɨrak Yaaik au Iuwe,” hɨr nanwenɨpi God Haai hɨrak iuwe kakɨntar menmen im me Krais.
Haiu mamre si mamteikɨn mɨt yayiwe ke wɨtaan, haiu emteiknor yayiwe ke God
12 * Sam 2:11; 1Pi 1:17Nai yinan nɨpaa hi hepu hetikewi yi yemtau hɨm mai yi yisesim. In ek hi hepu hetikewi au hi heit yanɨmɨn. Yi eiyisɨsa eiyɨr ke nɨpaa ein yi yisɨsa te in ek yi eiyises hɨm mai wɨsenum. Yi eiyises menmen nɨpaa God kerekyiyem te maain hɨrak kaktihis. Yi einaain eipɨrpɨr te yi ap einipek yɨnk enuk ekɨriuwi. 13 * Jo 15:5; 1Ko 12:6, 15:10; 2Ko 3:5; 1Te 2:13Yi eirɨakem eiyɨntar God hekrit hekrit kɨrɨak han ki te yi hanhan eiyises menmen hɨrak hanhan yi eiyisesim.
14 Menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem yi ap yenehan yenepan yeriuwerem au emɨt! Yi eirɨakem keremem. 15 * Dan 12:3; Mt 5:14, 10:16; Ap 2:40Yi eirɨakem mamɨr im te yi ap eirɨak menmen enum au yi eiyu yaain. Yi yaire nɨkerek ne God yi yaain yar ke si me wɨtaan mɨr, yi yau nɨmɨn ke mɨt hɨr nɨrɨak enum enum, 16 * Fl 1:10; 1Te 2:19; Ais 49:4; Ga 2:2yi eiyɨtpor hɨm yaaim me God mamkaap mɨt hɨr nanu werek. Yi eirɨak menmen im te maain Jisas pɨke kaknen hi han yaaik entar hi hertei menmen hi herekyiyem hɨram weinɨm au.
17 * Ro 15:16; 2Ti 4:6Yi yises hɨm me God hɨram mar ke yi yewepwar yewis menmen mau kɨnan yewet God em. Maain hɨr mɨt naniyep hi hahi hemkre mamwen hɨram mɨre mɨt neit tɨpar naam nerpaasem neiyɨm nenke menmen. Hemkre mai mamwen hɨram mamkepi yi eiyises God werek werek, te hi han yaaik wɨsenuk. 18 * Fl 3:1, 4:4Menmen im mamnen te yi han yaaik eitikewa eiyɨr ke hi han yaaik.
Pol ketpor ke Timoti
19 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas kakwisa hi eriuwet Timoti kaknen kakɨr yi mɨt te maain Timoti pɨke kaknen kakɨtpo hi ertei yi yepu werek yises God, te hi han yaaik eriuwi. 20 Hi ap mɨtɨk kei yaaik kɨpɨr ke Timoti. Hɨrak kɨpra te hɨrak hanhan kakɨkaap yi mɨt eiyu werek werek. Hɨrak kiutɨp kerekek. 21 * 2Ti 4:10Mɨt han hɨr enun han kitet hɨras. Hɨr nɨnapen naanmɨpre menmen me Jisas Krais mɨt nisesim. 22 Te yi yertei Timoti au. Hɨrak mɨtɨk yaaik han kitet hɨrekes au han kitet yi mɨt. Hɨrak kekepa hawɨr wewepyapɨr hɨm me God kepɨr ke nɨkan kɨkaap haai kɨrak. 23 Maain hi ertei mekam mamnen hɨr nerekyewem te hi hare esiuwe Timoti kaknen yi mɨt. 24 Hi han kitet Mɨtɨk Iuwe God kakɨkepa hi eno witeik waswas te hi hetike Timoti hawɨr waunen wauri.
Pol katɨp hɨm me Epafrodaitas
25 * Fl 4:18Hi han kitet hi eriuwet Epafrodaitas kaknen yi mɨt hɨrak kai yinak ki yinak, hɨrak ketikewa hawɨr wɨrɨak menmen miutɨp me God war ke mɨt ne ami nɨrɨakem. Nɨpaa yi yeriuwetek kan kekepa me menmen. 26 Hɨrak hanhan kakɨr yi mɨt kentar yi yemtau hɨrak kɨnap te hɨrak kɨnapen yi hanhanek hɨrak kɨnap. 27 Nɨpaa menep hɨrak kaa te God han tewenɨnek kekepik hɨrak kaa au kepu. Hɨrak han tewenɨnek kerekek au. Hɨrak han tewenɨna ap kenipek kaa te menmen im ap merewaank han kai, hi wen hau hekre wɨnak enuk. 28 Te hi heriuwetek waswas kakno kakri yi mɨt te yi eiyɨrek yi han yaaik eiriuwerek. Yi han yaaik eiyu te hi han yaaik eriuwi. 29 * 1Ko 16:16, 18; 1Ti 5:17Hɨrak kakiun wit yi yayɨrek yi han yaaik eiriuwe Mɨtɨk Iuwe hɨrak kewisɨk ap kaa au. Mɨtɨk kar mɨtɨk ik ek yi han ekitet hɨrak iuwe eiyɨntar 30 hɨrak ap hanhan hɨrak hɨrekes kaku au. Hɨrak han kitet menmen me Krais, hɨrak menep kaki, hɨrak kekrehɨr ki hɨrak kekepa wɨsenum te hɨrak kɨnap.

*2:3 Ga 5:26; Ro 12:10

*2:4 1Ko 10:24, 33

*2:6 Jo 1:1-2, 17:5

*2:7 2Ko 8:9; Jo 1:14; Ro 8:3

*2:8 Jo 10:17; Hi 5:8, 12:2

*2:9 Ap 2:33; Ef 1:20-21; Hi 1:3-4

*2:10 Ro 14:11

*2:11 Ro 10:9

*2:12 Sam 2:11; 1Pi 1:17

*2:13 Jo 15:5; 1Ko 12:6, 15:10; 2Ko 3:5; 1Te 2:13

*2:15 Dan 12:3; Mt 5:14, 10:16; Ap 2:40

*2:16 Fl 1:10; 1Te 2:19; Ais 49:4; Ga 2:2

*2:17 Ro 15:16; 2Ti 4:6

*2:18 Fl 3:1, 4:4

*2:21 2Ti 4:10

*2:25 Fl 4:18

*2:29 1Ko 16:16, 18; 1Ti 5:17