2
God hɨrak kakɨkepai kaktaihis-Menmen im hɨram iuwe
Nɨkan ke God Jisas hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn menmen yapɨrwe, te haiu emises wɨsenum menmen kerek nɨpaa haiu memtewem te haiu ap emnaaiwɨr hɨm im emweikɨn sip emwetɨwem au emɨt! * Ga 3:19Nɨpaa God katɨp mɨt ensel nɨrak hɨm mɨrak. Hɨr netɨwem netpim newepyapɨr mɨt em. Menmen nepei man mar ke nɨpaa hɨr netpim. Mɨt kerek neweikɨn sip newet hɨm yaaim me God, hɨr nises menmen enum God kakrekyor enum mamaɨr ke hɨr nɨrɨak menmen enum. * Hi 10:29, 12:25Te haiu emweikɨn sip emwet hɨm iuwe me God kakɨkepai kaktaihis, te haiu ap te mamnopɨn mamkeipɨn menmen enum God kakrɨak mɨt enum em taau. Nɨpaa Mɨtɨk Iuwe Krais hɨrekes kinɨn kewepyapɨr God kaktaihis. Nepei au, mɨt kerek nemtau hɨm mɨrak hɨr nisesim, hɨr netpai nar ik: “Hɨm im ap me memitetpɨn au. Hɨram hɨm yaaim.” * Mk 16:20; 1Ko 12:4, 11God hɨrekes keteikɨn hɨm mɨr hɨram yaaim keriuwe menmen yaaim hɨrak kɨrɨakem kɨkaap mɨt keriuwerem. Hɨrak kɨrɨak menmen im metike hɨrak keriwet God hɨmɨn yaaik hɨrak kises han kɨrak kan kewet mɨt menmen mɨrak yaaim.
Jisas keweikɨnhis kɨre mɨtɨk hɨrak kekepai kaktaihis
Haiu matɨp me tɨ ham maain God kakrɨakem mamnen mɨt kerek nisesik hɨr nanwik. God ap kehimɨtan mɨt ensel hɨr naanmɨprewem. * Sam 8:4-6Au, hɨm me God kerek mɨtɨk hak kewisɨm mau tɨwei Sam hɨram matɨp mar im:
“God haiu mɨt mɨre mekam te ti han tewenɨnai naanemprai? Haiu au enun weinɨn.
Me wɨ yinam te ti herekyei haiu enun te mɨt ensel hɨr ninɨnai hɨr iuwe. Ti ewetai menmen mɨt iuwe netɨwem te haiu niuk maiu iuwe.
* 1Ko 15:27Ti ehimɨtenai haiu maminɨn naanmamre menmen mit yapɨrwe.”
Hɨm hɨram mɨtɨk ik epei kewisɨm matɨp haiu mɨt maminɨn naanmamre menmen yapɨrwe. Menmen miutɨp ap te maminɨnai taau. Te in ek haiu ap minɨn naanmɨpre menmen wen au. * Fl 2:8-9Te in ek haiu mertei menmen me Mɨtɨk Jisas. Nɨpaa me wɨ yinam Jisas kau tɨ ik God kɨrɨak Jisas au mɨtɨk weinɨk, te mɨt ensel hɨr iuwe ninɨnek. In ek God kɨrɨakek hɨrak kɨre Mɨtɨk Iuwe keit menmen mɨrak iuwe kentar Jisas kaa kekrehɨr kaiu te God kakrɨak haiu mɨt menmen yaaim kakriuwe menmen im Jisas kɨrɨakem. 10 * Ro 11:36Hɨram yaaim te hɨrak God kerek haai ke menmen yapɨrwe hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe hɨrak kenip Jisas hɨrak mɨtɨk yaaik wɨsenuk keriuwe menmen enum makɨp. Marim God kɨrɨak Jisas yaaik te hɨrak kakɨriyei haiu mɨt haiu mamre nɨkerek ne God haiu mamɨt menmen mɨrak yaaim. 11 * Mt 25:40; Mk 3:35; Jo 20:17Jisas kesak menmen enum haiu mɨt mɨrɨakem te haiu mɨre yaain. Hɨrak ketikewai haai kiutɨp, te hɨrak ap yɨnk enuk katɨp haiu “kikrek nɨrak.” 12 Hɨrak katɨp kar ik:
“God hi tewen awepyapɨr niuk mit atɨp kikrek nai yem. Me nɨmɨn ke mɨt yapɨrwe nererik nises hɨm mit hi eine henye awenɨpi niuk mit.” 13 * Ais 8:17-18Te hɨrak wen katɨp kar ik:
“Hi han ekitet hɨm me God hi ehisesim.” Hɨrak pɨke katɨp kar ik:
“Hi hepu in etike kikrek yapɨrwe God epei kewetori.”
Jisas keweikɨnhis kɨre mɨtɨk te hɨrak kekepai haiu mɨt
14 * Jo 12:31; 1Jo 3:8; Rev 12:10Haiu mɨt miyapɨr Jisas katɨp haiu kikrek nɨrak haiu mɨre yɨnk, hemkre o hemik, te hɨrak hɨrekes keweikɨnhis kɨre haiu mɨt te hɨrak kaa kewaank Seten kerek kɨrɨak haiu mɨt haiu mami. 15 Hɨrak kɨrɨakem te haiu mɨt yapɨrwe nɨpaa haiu mɨnaain te mami mamno mamɨr God, maain haiu ap te mamnapɨn mei taau. 16 * Ais 41:8-9Hɨrak ap kɨrɨak menmen kɨkaap mɨt ensel au. Hɨrak kɨrɨakem kekepai haiu mɨt nepenyerer ne Ebraham. 17 * Fl 2:7; Hi 2:14; 1Jo 2:2, 4:10Te hɨrak Jisas keweikɨnhis kar ke haiu mɨt kikrek nɨrak hɨrak kɨre mɨtɨk kerekek. Hɨrak keweikɨnhis kɨre mɨtɨk te hɨrak kɨrɨak menmen me God kɨre mɨtɨk iuwe pris kerek hanhan keriuwe mɨt hɨrak kɨrɨakem werek werek. Hɨrak kɨrɨak menmen yaaim keiyɨm kesak menmen enum me haiu mɨt yapɨrwe. 18 * Hi 4:15Hɨrak yaaik te hɨrak kakɨkaap mɨt wen nanises God werek werek wɨ menmen enum mamnen mamɨwaanki. Hɨrak kakɨkaap mɨt kakɨntar nɨpaa menmen enum man mewaankek te hɨrak ap keweikɨn sip kewet God au.

*2:2 Ga 3:19

*2:3 Hi 10:29, 12:25

*2:4 Mk 16:20; 1Ko 12:4, 11

*2:6 Sam 8:4-6

*2:8 1Ko 15:27

*2:9 Fl 2:8-9

*2:10 Ro 11:36

*2:11 Mt 25:40; Mk 3:35; Jo 20:17

*2:13 Ais 8:17-18

*2:14 Jo 12:31; 1Jo 3:8; Rev 12:10

*2:16 Ais 41:8-9

*2:17 Fl 2:7; Hi 2:14; 1Jo 2:2, 4:10

*2:18 Hi 4:15