2
Ámâ mvá yî má drí lẽlé rõô nõô, má âtâ tã ꞌdî trá ãnî drí nõô, tãlâ nĩ õzó kô tã õnjí ꞌẽê. Gõꞌdá õzõ mã õꞌê tã õnjí trá rî, õjílã bê ꞌẽꞌá âdrélé ãmâ ngá lésĩ Ôvârí rî îjílí, tãlâ Ôvârí ãâyê ró ãmâ bê tã õnjí ãmákâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ, gólâ rĩꞌá Yésũ Krístõ ĩꞌdî. Gólâ cé ĩꞌdî õjílã tãndí ró tã õnjí ãkó Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî. Gõꞌdá gólâ kpá ĩꞌdî tíbê drã ꞌbá ãmâ võ ꞌá rî, ãmâ drı̣̃ tĩ ꞌbá ró tã õnjí ãmákâ ꞌásĩ rî, îcâ gõꞌdá trá cú Ôvârí drí tã õnjí ãmákâ âyézó gõꞌdá kpá õjílã ãngó nõ kâ nõ kâ bê ndrĩ nõ, gólâ rî tãsĩ.
Ámâ mvá yî, má âtâ ãnî drí, lạ́tı̣̂ gólâ ꞌẽ ꞌbá âꞌdálâ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ ãmâ rĩꞌá õjílã Ôvârí kâ ĩꞌdî rî, rĩꞌá tã ꞌbãꞌbã gólâkâ ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ lâ ĩꞌdî. Ĩtí rî, õzõ õjílã ãnî lãfálé sĩ õkĩ, yí ãâꞌdô õjílã Ôvârí kâ ĩꞌdî, gõꞌdá õjílã rî ꞌdĩ ı̣̃ı̣̂njı̣̃ tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ kô rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ õnjõ ꞌbá ꞌî, gólâ lẽé tã tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ nõ ꞌá kô. Bê-rî õzõ mã õꞌê tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ trá rî, ꞌdĩî pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró mã lẽ gólâ trá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. Nõô tã gólâ tã âꞌdá ꞌbá kĩ, ãmâ rĩꞌá ngá ãlô ró Ôvârí bê rî ĩꞌdî. ꞌDõvó mã rî zãâ tã ꞌẽlé, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí rĩrĩ ꞌẽlâ rî tí.
Ãnî má drí lẽlé rõô nõ ꞌbá yî, tã ꞌbãꞌbã Yésũ kâ má drí rĩꞌá tã lâ âtálé ãnî drí nõ rî, âꞌdó kô tã ꞌbãꞌbã ngĩî ꞌî, tãlâ nĩ îtõ kó trá tã lâ ârílí ạ̃kû ró drẽ ãkpã ãnî drí îtõrẽ tã lẽlé Yésũ ꞌá rî ꞌá bũúũ âcálé ngbãângbânõ. Tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ kĩ, nĩ õlẽ ãnî ãzí-ãzí yî, ópẽ tã rî ꞌdĩ trá ãnî drí tã âtî-âtî Ôvârí kâ rî ró. Ĩtí rî, tã ꞌbãꞌbã nô rĩꞌá cú tã ífí lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ bê ãnî drí, tãlâ Yésũ Krístõ âꞌdâ lạ́tı̣̂ ngá lẽlẽ kâ ꞌdĩ cú nĩ ãmâ drí. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, rĩrĩ ãmákâ rî, rî kpá trá lạ́tı̣̂ tãndí ãzí-ãzí lẽ kâ rî âꞌdálé ĩꞌdî õjílã drí. Tãlâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ gólâ tã õnjí kâ rî îtõ trá rû ndẽlé tã ꞌẽꞌẽ ãmákâ ꞌásĩ gõꞌdá kpá âꞌdô-âꞌdô ãmákâ ꞌásĩ, mã õtírĩ rĩî tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ rî ꞌẽlé rî. Âꞌdô bê trá ĩtí rî, tã rî ꞌdĩ rî gõ âꞌdálâ ãmâ drí kĩ, ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ bí ndẽꞌá, gõꞌdá ngá îꞌĩ bí îtõꞌá võ îꞌĩlí.
Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ õkĩ, yí õrî rĩlí ngá îꞌĩ Ôvârí kâ tã tãndí kâ ꞌá, gõꞌdá õjílã rî ꞌdĩ lẽé íyî ãzí-ãzí yî kô rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ drẽ rĩꞌá zãâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ tã õnjí kâ ꞌá. 10 Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî trá rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ trá õjílã ngá îꞌĩ kâ ꞌî. Gõꞌdá tã ãzãkã yû Ôvârí rî ꞌálé ꞌbãlé âdrãlé gólâ rú tã lâ tãsĩ. 11 Gõꞌdá õzõ õjílã ãzâ õlẽ íyî ãzí-ãzí yî kô rî, ꞌdĩî gólâ drẽ zãâ rĩꞌá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá. Gõꞌdá gólâ drẽ zãâ tã õnjí ꞌẽꞌá, gõꞌdá gólâ nı̣̃ı̣́ drẽ kpá lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ rî kô. Gólâ îcá kpá kô ûsúlâ, tãlâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ tã õnjĩ kâ rî ꞌê gólâ trá âꞌdólé lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá ró.
12 Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî ámâ mvá yî,
Ôvârí âyê ãnî trá tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ,
tãlâ Yésũ Krístõ drã trá ãnî võ ꞌá.
13 Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî ãgô âmbâ-âmbâ ró rî,
nĩ nı̣̃ Yésũ Krístõ gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá bê drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí ꞌbãá drẽ ãngó nõ kô.
Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî drẽ ãgô ãnjî ró rî,
nĩ ꞌê ạ̃jú trá ãnî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Sãtánã yí bê,
gõꞌdá nĩ pẽ gólâ trá.
Má îgĩ tã nô ãnî drí ámâ mvá yî,
ãnî ĩꞌdî gólĩyî Ôvârí átá ró rî nı̣̃ ꞌbá trá rî.
14 Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî ãgô âmbâ-âmbâ ró rî ꞌbá yî,
nĩ nı̣̃ Yésũ Krístõ gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá bê drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí ꞌbãá drẽ ãngó nõ kô.
Má îgĩ tã nô ãnî drí, ãnî gólĩyî drẽ ãgô ãnjî ró rî ꞌbá yî,
ãnî rĩꞌá gạ́gạ́ úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌá,
úlı̣́ Ôvârí kâ rî trá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá,
nĩ ꞌê ạ̃jú trá ãnî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Sãtánã bê,
gõꞌdá nĩ pẽ gólâ trá.
15 Ĩtí rî, má âtâ ãnî drí, nĩ ꞌbã ãnî lı̣̃fı̣́ kô cé rĩrĩ ãngó nõ kâ drı̣̃ı̣̂ gõꞌdá ngá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê, tãlâ õzõ õjílã ãzâ õꞌbã íyî lı̣̃fı̣́ trá cé rĩrĩ ãngó nõ kâ drı̣̃ı̣̂ ĩꞌdî gõꞌdá ngá ꞌá lâ nõ ꞌbá yí bê rî, gólâ îcá gõꞌdá kô kpá íyî lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé Ôvârí gólâ ãmâ átá ró rî drı̣̃ı̣̂. 16 Tã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî nõô ꞌbá yî, tã lôvó rúꞌbạ́ kâ, ngá-tı̣̂ ãmbá rî ꞌbá yî lôvó lâ ꞌbãꞌbã, gõꞌdá lómbé-lómbéwá. ꞌDĩî ꞌbá yî tã ãngó nõ kâ ĩꞌdî, ꞌdĩî ꞌbá yî âꞌdó kô tã ãmâ átá Ôvârí kâ ĩꞌdî. Nĩ âyê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ. 17 Tãlâ ãngó nõ ngá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ âꞌdô ꞌẽꞌá ndẽlé ndẽ, gõꞌdá õjílã gólĩyî lı̣̃fı̣́ ꞌbã ꞌbá ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ gõꞌdá ngá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê rî, âꞌdô ĩyî ndẽꞌá kpá ꞌdũwạ̃ ãngó nõ bê ngá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê ndrĩ. Gõꞌdá õjílã gólĩyî lı̣̃fı̣́ ꞌbã ꞌbá úlı̣́ Ôvârí kâ drı̣̃ı̣̂ ĩꞌdî gõꞌdá ꞌẽ ꞌbá lâ rî, âꞌdô ĩyî rĩꞌá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Tã ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Yésũ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ
18 Ámâ mvá yî, nĩ ndrê drẽ, ãngó nõ âꞌdô rû ndẽꞌá ndẽ, gõꞌdá kậyı̣̂ drílâ ꞌẽzó rû ndẽlé rî trá ãnyî. Nĩ ı̣̂sũ drẽ úlı̣́ ãmâ drí âtálé ãnî drí sı̣́sı̣́ kĩꞌá nĩ rî, ãngó nõ ngá ꞌá lâ rî ꞌbá yí bê õtírĩ ꞌẽê rû ndẽlé rî ạ̃dũkũ lâ ꞌá tólâ rî, ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Yésũ kâ ãzâ âꞌdô âcáꞌá õjílã âdólé. Ĩtí rî, ꞌdõvó nĩ ndrê drẽ, ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî, ãzâ ꞌbá yî âcâ ĩyî trá dũû, tãlâ ĩꞌdî ꞌdĩ ãmâ drí nı̣̃zó lâ kĩꞌá nĩ rî, kậyı̣̂ ãngó nõ kâ ꞌẽzó rû ndẽlé rî trá ãnyî. 19 Gõꞌdá Yésũ rî ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ꞌdĩ ꞌbá yî, sı̣́sı̣́ rî, mã rî rĩlí gólĩyí bê kpãkã ãlô. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó fõlé ãmâ lãfálé sĩ, tãlâ gólĩyî âꞌdó kô õjílã Yésũ kâ ĩꞌdî. Õzõ pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ gólĩyî ãꞌdô õjílã Yésũ kâ ĩꞌdî rî, tí gólĩyî fõó ãmâ lãfálé sĩ ãmâ âyélé kô. Ôvârí ꞌê gólĩyî fõlé ãmâ lãfálé sĩ ꞌdî, tãlâ gólĩyî âꞌdó kô õjílã Yésũ kâ pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ lâ ĩꞌdî.
20 Gõꞌdá ãníkâ rî, Yésũ Krístõ fẽ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ trá ãnî drí. Ĩtí rî, nĩ âꞌdó gõꞌdá kô õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ꞌbá kô rî yî ĩꞌdî, gõꞌdá ãnî trá õjílã gólĩyî tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ rî nı̣̃ ꞌbá trá rî yî ĩꞌdî. 21 Nĩ ı̣̂sũ tã kô kĩ, má îgĩ tã ꞌdî ãnî drí ĩtí, tãlâ nĩ nı̣̃ı̣́ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ kô rî. Âꞌdó ĩtí kô. Má rî nõ îgĩlâ, tãlâ nĩ nı̣̃ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ rî trá dódó ĩtí, gõꞌdá nĩ lẽé tã õnjõ kâ kô ãlôwálâ. 22 Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãâtâ kĩ, Yésũ ãâꞌdó gólâ Ôvârí drí âjólé rî ĩꞌdî kô rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ õnjõ ꞌbá ꞌî. Gõꞌdá õjílã rî gógó ꞌdĩ trá ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Yésũ Krístõ kâ rî ĩꞌdî, tãlâ õjílã rî ꞌdĩ gã tã Ôvârí ãmâ átá ró rî kâ rî trá dó kpạ̃rạ̃tı̣́ gólâ rî mvá Yésũ Krístõ bê. 23 Ĩtí rî, õzõ õjílã õgã tã Yésũ Krístõ gólâ Ôvârí rî mvá ró rî kâ trá dó rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ âꞌdó ngá ãlô ró Ôvârí, Yésũ rî átá ró rî bê kô. Bê-rî õzõ õjílã ãzâ õlẽ tã Yésũ Krístõ kâ trá rî, ꞌdĩî õjílã rî ꞌdĩ âꞌdô ꞌbãꞌá ngá ãlô ró Ôvârí bê íyî átá ró.
24 ꞌDõvó nĩ njû zãâ gạ́gạ́ tã Ôvârí kâ rú. ꞌDĩî tã Ôvârí kâ ãnî drí ârílí trá ạ̃kû ró ãnî drí îtõrẽ tã lẽlé Yésũ ꞌá rî ĩꞌdî. Õzõ nĩ õꞌê ĩtí rî, nĩ âꞌdô rĩꞌá ngá ãlô ró Yésũ Ôvârí rî mvá ró rî bê gõꞌdá kpá gólâ rî átá Ôvârí bê. 25 Õzõ mã ãꞌdô trá ngá ãlô ró Ôvârí bê rî, mã âꞌdô tã gólâ Yésũ drí ꞌbãlé ãmâ drí kĩꞌá nĩ rî, mã ãâꞌdô rĩꞌá ûrú ꞌálâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúꞌá.
26 ꞌDĩî tã gólâ má drí îgĩlí ãnî drí tã õjílã õnjí gólĩyî lẽ ꞌbá ânĩlí ãnî âdólé rî ꞌbá yí kâ tãsĩ rî ĩꞌdî. 27 Gõꞌdá ãníkâ rî, Yésũ Krístõ âfẽ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ trá ãnî drí. Gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ rî rĩlí ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá. Ĩtí rî, îcá kô õjílã ãzâ drí ãnî lı̣̃fı̣́ îmbálé óꞌdí tã mbı̣̂ pạ̃tı̣́ı̣̃ ró Ôvârí kâ nõ ꞌá. Tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ Yésũ drí fẽlé ãnî drí ꞌdĩ rĩꞌá ãnî lı̣̃fı̣́ îmbáꞌá. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ îcá kô ãnî âdólé. Õzõ ãꞌdô gõꞌdá trá ĩtí rî, nĩ rî gõꞌdá ngá ãlô ró Yésũ bê.
28 Má âtâ ãnî drí, ámâ mvá yî, nĩ fẽ ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ rĩzó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, tãlâ õzõ gólâ õtírĩ âgõô ãngó nõ ꞌá rî, nĩ âdrê ró bê gạ́gạ́ ũrı̣̃ ãkó, ãnyĩ õzó kô kpá ãnî ꞌẽê. 29 Ĩtí rî, mã nı̣̃ trá kĩ, Yésũ Krístõ cé ĩꞌdî õjílã tãndí ꞌî Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. Tãlâ mã nı̣̃ trá kĩ, Yésũ rî íyíkâ zãâ tã tãndí rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Ĩtí rî, mã nı̣̃ kpá tãndí ró kĩ, õzõ õjílã ãzâ õrî zãâ tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî rî, õjílã rî ꞌdĩ âꞌdô ꞌbãꞌá Ôvârí rî mvá ró.