Tã îgĩ-îgĩ drı̣̃-káká Yõwánĩ kâ
1 Yõwánĩ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Õjílã gólâ wárãgã nâ nõ ꞌbá yî îgĩ ꞌbá rî zı̣̂ íyî ífífí “ ‘drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî” ’ gõꞌdá krístõ ꞌbá yî ãmbá lâ ı̣̂sũ ĩyî bê rî, ãâꞌdô Yõwánĩ lãjóꞌbá Yésũ kâ ró gólâ kpá Tã âtî-âtî tãndí Yõwánĩ kâ rî îgĩ ꞌbá gõꞌdá kpá Tã âꞌdâ îgĩ ꞌbá rî ĩꞌdî. Ngá ãzâ ꞌbá yî bê dũû búkũ ꞌdî ꞌbá yî ꞌásĩ rî, rĩꞌá ꞌdó ãlô.
Wárãgã gólâ drı̣̃-káká lâ ró rî rĩꞌá õzõ tã îgĩlí krístõ ꞌbá yî drí võ ngĩíngî ꞌásĩ ndrĩ rî kâtí. Gõꞌdá wárãgã gólâ rı̣̃ lâ ró rî íyíkâ tã îgĩ ꞌî krístõ ꞌbá ãzâ võ ãzâ gólâ drí rú lâ zı̣̃lı̣́ kô rî ꞌá rî drí. Gõꞌdá nâ lâ íyíkâ õjílã ãzâ drí rú lâ Gáyõ.
Tã ífí wárãgã ꞌdî ꞌbá yî îgĩzó rî rĩꞌá lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽlé krístõ ꞌbá yî drí tã îmbá ꞌbá dũû gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩ, ĩyî ãâꞌdô krístõ ꞌbá yî ꞌî, gõꞌdá rĩ ꞌbá ĩyî gólĩyî âdólé õnjõ gólĩyíkâ Yésũ rî tãsĩ rî ꞌá, gõꞌdá kpá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólĩyî lãjóꞌbá yî drí rĩꞌá îmbálâ krístõ ꞌbá yî drí rî ꞌá rî tãsĩ. Yõwánĩ kĩ nĩ rî, krístõ ꞌbá yî drí rĩlí zãâ tã lẽlẽ bê kĩ, Yésũ pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí rî mvá gólâ ânĩ ꞌbá bê ãngó nõ ꞌá ãmâ pãlé rî ĩꞌdî. Ĩyî, lãjóꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê, yĩ ndrê gólâ trá cú ĩyî lı̣̃fı̣́ sĩ, yĩ dõ gólâ rî rúꞌbạ́ trá, gõꞌdá yĩ ârî tã gólâ drí rĩꞌá âtálâ cú ĩyî bı̣́ sĩ rî trá. Líndrí Tãndí âꞌdâ kĩ, gólâ Ôvârí rî mvá ꞌî rî, gólâ rî îbábátízãrẽ ꞌá, gõꞌdá kpá gólâ drí drãrẽ ꞌá.
Wárãgã gólâkâ drı̣̃-káká lâ ꞌá rî, Yõwánĩ âꞌdâ lạ́tı̣̂ gólâ krístõ ꞌbá yî drí nı̣̃zó lâ dódó kĩ, ópâ ĩyî trá tã õnjí ĩyíkâ ꞌásĩ. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, ĩyî gõꞌdá trá Ôvârí rî mvá yî rî ĩꞌdî. Gólâ kĩ, gólĩyî ı̣̃ı̣̂ꞌbı̣̃ drẽ tã lẽlẽ ĩyíkâ rî tã lẽlẽ õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî ĩyî ãâꞌdô krístõ ꞌbá ꞌî rî ꞌbá yí kâ rî bê ngá gólĩyî nâ nõ ꞌbá yî sĩ. Ngá nâ nõ ꞌbá yî ĩꞌdî rĩꞌá,
1. Tã lẽlẽ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ Yésũ Ôvârí rî mvá gólâ ânĩ ꞌbá drãlé ãngó á nõngá ãmâ tãsĩ rî ĩꞌdî.
2. Rĩlí zãâ tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ zẽlé. Gõꞌdá tótó tã gólâ ãyĩkõ lâ drí Ôvârí rî lẽlé rî ꞌẽlé ĩꞌdî, tãlâ mã lẽ gólâ trá.
3. Ãzí-ãzí lẽlé.
Yõwánĩ âtâ tã gólĩyî nâ ꞌdĩ ândálé ândâlâ dũû tã îgĩ gólâkâ nâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ.
1
1-2 Tã gólâ ãmâ drí ꞌẽꞌá îgĩlâ ãnî drí nõ rî rĩꞌá tã Yésũ Krístõ kâ ĩꞌdî. Îtõlé drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí ꞌbãá drẽ ãngó nõ kô rî, gólâ bê, gõꞌdá ngbãângbânõ rî, ãmâ lãjóꞌbá gólâkâ ró rî, mã ndrê gólâ trá cú ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ, mã ârî tã gólâ drí âtálé rî trá cú ãmâ bı̣́-ꞌbálé sĩ, gõꞌdá mã dõ gólâ rî rúꞌbạ́ kpá trá. Gólâ ĩꞌdî tã Ôvârí kâ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî âꞌdá ꞌbá ãmâ drí rî. Gólâ ĩꞌdî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ꞌbá ꞌî õjílã drí. Ãwô-ꞌdĩ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, mã ndrê gólâ trá ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, mã rî nõ gõꞌdá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâkâ rî pẽꞌá ãnî drí, gólâ ĩꞌdî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽ ꞌbá lâ ꞌî, gõꞌdá gólâ ĩꞌdî kpá âꞌdó ꞌbá bê kárá ãmâ átá Ôvârí bê rî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdâ gólâ trá ãmâ drí. Mã rî tã gólâ ãmâ drí ndrẽlé trá gõꞌdá kpá ârílí trá nõ âꞌdáꞌá ãnî drí nõ, tãlâ nĩ ậmû ró rû bê kpãkã ãlô ãmá bê, gõꞌdá mã ậmû ró ãmâ ãní bê kpãkã ãlô, âꞌdólé ngá ãlô ró ãmâ átá Ôvârí bê gõꞌdá kpá mvá lâ Yésũ Krístõ bê. Ĩtí rî, ĩꞌdî ãmâ drí tã îgĩzó ãnî drí nõ, tãlâ mã âꞌdô ró bê ãyĩkõ ãmbá bê ãní bê tã rî ꞌdĩ tãsĩ.
Tã âꞌdózó ngá ãlô ró Ôvârí bê rî
Nõô tã gólâ ãmâ drí ârílí Yésũ Krístõ tı̣́ sĩ, gõꞌdá ãmâ drí rĩꞌá pẽlâ ãnî drí rî ĩꞌdî. Tã ꞌẽꞌẽ Ôvârí kâ rî íyîngá cé tã tãndí ĩꞌdî õzõ ngá îꞌĩ kâtí, gõꞌdá ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ tã õnjí kâ rî íyîngá yû gólâ rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá ãlôwálâ. Ĩtí rî, õzõ nĩ ãâtâ kĩ ĩyî ãâꞌdô ngá ãlô ró Ôvârí bê rî, gõꞌdá ãnî drẽ kpá zãâ tã õnjí ꞌẽꞌá rî, ꞌdĩî úlı̣́ ãníkâ ꞌdĩ õnjõ ꞌî. Tãlâ tã ꞌẽꞌẽ õnjí ãníkâ ꞌdĩ âꞌdô rĩꞌá âꞌdálâ õjílã drí kĩ nĩ rî, nĩ lẽé tã tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Ôvârí kâ nõ ꞌá rî kô. Bê-rî õzõ mã õrî trá ndrĩ ngá îꞌĩ Ôvârí kâ âꞌdó ꞌbá tã tãndí ró rî ꞌá, zãâ tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî rî, ꞌdĩî rî kpá rĩꞌá pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró mã ậmû ãmâ trá ãmâ ãzí-ãzí yí bê. Gõꞌdá kpá Ôvârí rî mvá, Yésũ Krístõ rî õdrã tĩ ãmâ drı̣̃ trá, gõꞌdá áâꞌdô ãmâ âyéꞌá tã õnjí ãmákâ ꞌásĩ.
Õzõ mã õkĩ mã õꞌé tã õnjí kô rî, mã rî ꞌdĩ ãmâ nyãányâ âdóꞌá, gõꞌdá mã nı̣̃ı̣́ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ kô ãlôwálâ. Bê-rî õzõ gõꞌdá mã õlôfõ tã õnjí ãmákâ rî ꞌbá yî trá Ôvârí ândrá rî, Ôvârí âꞌdô ãmâ âyéꞌá tã õnjí ãmákâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá gólâ âꞌdô ãmâ jĩꞌá ngbángbá tã õnjí ãmákâ rî ꞌbá ꞌásĩ, nyé õzõ gólâ drí ꞌbãlé trá rî kâtí, gõꞌdá gólâ rî íyíkâ ı̣̃tú vósĩ cé zãâ tã mbı̣̂ rî ꞌẽlé ĩꞌdî. 10 Õzõ mã õkĩ mã õꞌé tã õnjí kô rî, ꞌdĩî nyé õzõ ãmâ drí âtárẽ lâ kĩꞌá nĩ rî, Ôvârí ãâꞌdô õnjõ ꞌbá ꞌî rî kâtí, tãlâ Ôvârí âtâ trá kĩ, õjílã ndrĩ ãngó ꞌá nõ tã õnjí ꞌẽ ꞌbá ꞌî. Gõꞌdá õzõ mã õꞌê trá ĩtí rî, ꞌdĩî rî mã lẽé tã gólâkâ rî kô ãlôwálâ.