3
Tã Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé ãngó ꞌá tã-vó õjílã kâ kĩlí rî
Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, nõô tã îgĩ ámákâ rı̣̃ lâ ꞌî ãnî drí. Má îgĩ wárãgã nô ꞌbá yî kpạ̃rạ̃tı̣́ ꞌdĩ ãnî drí, óõsõ ró mbârâkã bê ãnî rú, nĩ ı̣̂sũ ró úlı̣́ Ôvârí kâ tíbê ãnî drí ârílí trá nõ tã lâ bê tãndí ró. Ĩtí rî, nĩ ı̣̂vı̣̃ úlı̣́ Ôvârí kâ tã ậngũ ꞌbá yî drí âtálé trá ạ̃kû ró rî ꞌbá yî tã lâ kô. Gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ kpá tã ꞌbãꞌbã Yésũ Krístõ ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ ró rî kâ kĩꞌá nĩ rî, mã õrî njãâ, gólâ tíbê ãmâ lãjóꞌbá gólâkâ ró rî drí tã lâ âtálé ãnî drí rî.
Nĩ ndrê drẽ, kậyı̣̂ ạ̃dũkũ nô ꞌbá yî ꞌá drẽ ãkpãkãꞌdã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ âgõó drẽ kô rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî bê, âꞌdô ĩyî tã õnjí gólĩyî drí lẽlé ꞌẽlé rî ꞌẽꞌá gõꞌdá kpá ꞌdásí ꞌẽlé ãnî rú, kĩ nĩ rî, “Hé, tí gõꞌdá Yésũ rî gógó nõ âgõó gõꞌdá ãngó nõ ꞌá kô õzõ gólâ drí ꞌbãlé trá rî tí nõ ãꞌdô drí yã? Gólâ gõꞌdá nõ ãꞌdô ꞌá yã? Ạ̃kû ró nã ꞌásĩ bũúũ ãndrõ nô rî, ngá gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí ꞌbãlé trá ãngó nõ ꞌá nõ gbõ zãâ ĩyî bê ndrô ndrô ôjá rû ĩyî kpá kô. Gõꞌdá Yésũ rî gógó âꞌdô âgõꞌá nõ ángô tú ãngó nõ rũlı̣́ rî yã?”
Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ tã trá gãzó dó tã gólâ Ôvârí drí rĩzó tã ꞌẽlé rî nı̣̃lı̣́, õzõ tã gólâ Ôvârí drí ãngó nõ ꞌbãrẽ îtõ võ ꞌásĩ bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî tí. Ôvârí âtâ cé úlı̣́ ꞌî mbârâkã íyíkâ sĩ ãngó nõ drí âꞌdózó, gõꞌdá kpá lı̣̃mvû drí rû êꞌbézó võ ãlô ꞌá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ drí âfõzó. Gõꞌdá gólâ ꞌbã ı̣̃nyạ́kú lı̣̃mvû sĩ. Gõꞌdá Ôvârí fẽ lâŋõ kpá õjílã gólĩyî rû jã ꞌbá trá yí rú rî yî drí, lı̣̃mvû sĩ. Gólâ âjô lı̣̃mvû tı̣̃tı̣̃ trá gólĩyî ûfúlı̣́ ndrĩ vólé. Ôvârí ꞌbã ı̣̃nyạ́kú ꞌbũû bê trá âꞌdólé mbârâkã íyíkâ sĩ, bũúũ cãlé kậyı̣̂ gólâ drí ꞌẽzó âgõlé tã-vó õjílã gólĩyî gólâ rî rõ ꞌbá kô rî kâ kĩlí, ãꞌdô ró bê gólĩyî drí vẽzó zãâ ngbálá vólé lạ̃sı̣́ sĩ rî ꞌá.
Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, tã nô ũvı̣̃ ãnî drı̣̃ı̣̂ sĩ kô, kậyı̣̂ ndrĩ ꞌdó Kúmú ãmákâ lı̣̃fı̣́ kậyı̣̂ ãlô ró, ngãtá kậyı̣̂ ãlô ꞌî ngãtá ndrô kútũ-ãlô ꞌî yã rî. Gólâ âꞌdô tã íyíkâ ꞌẽꞌá kậyı̣̂ îcá ꞌbá trá ꞌẽlâ rî sĩ. Õjílã ãzâ ꞌbá yî rî ĩyíkâ ı̣̂sũlâ kĩ, Ôvârí õꞌbãá Yésũ nĩ âgõlé ꞌwãâ tã-vó kĩ ꞌbá ró kô. Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âgõó drẽ kô tã-vó kĩ ꞌbá ró rî, ãꞌdô ró bê õjílã ndrĩ drí drı̣̃ âdĩzó tã õnjí ꞌásĩ, tãlâ Ôvârí ậndı̣̂ íyîngá tã lâŋõ fẽfẽ tã õnjí ꞌbá drí rî kâ trá. Gólâ lẽé kô õjílã ãlô drí drãlé tã õnjí ꞌá. Gólâ lẽ tã õjílã drí ndrĩ drı̣̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ ꞌásĩ tã lẽzó ĩꞌdî Yésũ Krístõ ꞌá.
10 Kậyı̣̂ Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé tã-vó õjílã kâ kĩlí rî, âꞌdô âcáꞌá trá. Yésũ âꞌdô ꞌẽꞌá âgõlé nõngá nyĩî ró, nyé õzõ ũgú drí âfírĩ jó ꞌá ngá ûgũlı̣́ kậyı̣̂ lâ nı̣̃ ãkó rî kâtí. Kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé tã-vó kĩ ꞌbá ró rî ꞌá rî, ꞌbũû âꞌdô rû ndẽꞌá cú ạ̃yı̣́ ãmbá bê, õzõ ĩlî-kúrú ândrê ạ̃yı̣́ kâtí. Ôvârí âꞌdô lạ̃sı̣́ âjóꞌá ânĩlí ãngó nõ zãlé ndrĩ. Ngá ndrĩ ãngó nõ ꞌá nõ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî vẽꞌá ndrĩ vólé.
11 Ãꞌdô gõꞌdá trá ĩtí rî, ãnî drí rĩlí Ôvârí rõlé tã tãndí ꞌẽꞌẽ sĩ. 12 Ãnî drí lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé âgõ-âgõ Yésũ kâ drı̣̃ı̣̂. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌá rî, Ôvârí âꞌdô ngá gólĩyî ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yî zãꞌá ndrĩ ôlélé vólé. 13 Gõꞌdá Ôvârí âꞌdô ꞌbũû óꞌdí gõꞌdá ı̣̃nyạ́kú óꞌdí bê rî ꞌbãꞌá, õjílã gólâkâ rî ꞌbá yî drí gõzó rĩlí ꞌá lâ cé zãâ rĩꞌá tã mbı̣̂ rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Ĩtí rî, ãmâ gólĩyî krístõ ꞌbá ró rî rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê Ôvârí gólâ tã ꞌdî ꞌbã ꞌbá ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãmâ drí rî drı̣̃ı̣̂.
14 Ĩtí rî, ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, nĩ ꞌbã lı̣̃fı̣́ bê kậyı̣̂ Ôvârí drí ꞌẽzó tã ꞌdî ꞌẽlé rî drı̣̃ı̣̂ ĩtí rî, nĩ ûjũ ãnî fãfã sĩ kậyı̣̂ vósĩ cé rĩlí rĩrĩ mbı̣̂ rî sĩ, gõꞌdá âꞌdólé tã ạ̃ꞌdı̣́ bê ãnî lãfálé Ôvârí bê rî ꞌá, tãlâ Ôvârí õndrê ró ãnî bê õzõ õjílã íyíkâ âꞌdó ꞌbá ĩyî tã õnjí ãkó rî ꞌbá yí kâtí. 15 Nĩ ı̣̂sũ drẽ tã nô ꞌbá yî dódó, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ậndı̣̂ tã trá âgõzó, tãlâ õjílã õjâ ró ĩyî bê drı̣̃ âdĩlí ngá pãpã ûsúlı̣́. Ãmâ ậdrúpı̣̃ Póõlõ âtâ tã rĩrĩ mbı̣̂ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî kpá trá ãnî drí kậyı̣̂ gólâ drí wárãgã îgĩzó ãnî drí rî ꞌá tã nı̣̃nı̣̃ Ôvârí ngá lésĩ rî sĩ. 16 Póõlõ âꞌdâ tã âtî-âtî ãlô-ãlô ꞌdĩ kpá trá ndrĩ wárãgã íyíkâ îgĩlí ꞌdĩ ꞌá. Gõꞌdá úlı̣́ gólâ drí îgĩlí ꞌdĩ ꞌbá yî, ãzâ ꞌbá yî rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró tã ífí lâ yî nı̣̃zó. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî tã nı̣̃ ãkó lé ꞌbá ró rî ꞌbá yî, gólĩyî gõꞌdá jâ ĩyíkâ úlı̣́ âmbá ꞌbá âmbâ ꞌdĩ ꞌbá yî ífí lâ gõꞌdá ngĩî gõꞌdá âcálé tã âtî-âtî ányâ ró. Ĩtí rî, gólĩyî ꞌê kpá ĩtí úlı̣́ Ôvârí kâ rî ôjâ-ôjâ lâ sĩ. Gõꞌdá Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá gólĩyî drí tã õnjí gólĩyî drí ꞌẽlé ꞌdĩ tãsĩ.
17 Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, nĩ nı̣̃ bê dódó kĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî bê ꞌẽꞌá ãnî âdólé ĩtí rî, gõꞌdá ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú gólĩyî tãsĩ, óõzó kô ãnî âdó jãlé tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá rî ꞌásĩ. 18 Ĩtí rî, gõꞌdá tã lẽlẽ ãníkâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ꞌá rî õmbâ íyíkâ zãâ nĩꞌá ạ̃tı̣́ ꞌálâ lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ sı̣́sı̣́ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Nĩ âdrê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ꞌá õzõ rákã fê kâtí, gõꞌdá nĩ nı̣̃ dódó kĩ, Yésũ Krístõ lẽ ãnî trá rõô tãkó ĩtí. Ĩtí rî, mã ı̣̂njı̣̃ Kúmú ãmákâ Yésũ ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́ rî ngbãângbânõ gõꞌdá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâꞌdô ĩtí.