2
Gõꞌdá âꞌdô bê trá ĩtí rî, nĩ âyê tã õnjí tíbê ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî. Nĩ âyê õnjõ. Nĩ âyê tã ꞌẽꞌẽ ãndõtô kâtí rî, nĩ âyê âgî-âgî õjílã rú, nĩ âyê õjílã ãzí ꞌdãꞌdã. Tã ꞌdî ꞌbá yî võ lâ ꞌá ndrĩ rî, ãnî drí âꞌdólé tótó úlı̣́ Ôvârí kâ rî lôvó lâ bê ãnî ꞌá dũû, rĩꞌá ârílâ õzõ mvá õdé drí ꞌbãlé ândrê lâ rî bã lı̣̃mvû lôvó bê dũû rî kâtí. Úlı̣́ tãndí Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá ãnî ꞌbãlé âꞌdólé mbârâkã bê gõꞌdá kpá ꞌẽ ꞌbá ãnî pãlé tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ rî ĩꞌdî. Ãnî, nĩ ûsû tã lânjã Kúmú ãmákâ rî kâ trá.
Tã ãmâ drí ꞌbãzó trá õjílã Ôvârí drí njĩlí trá rî ĩꞌdî rî
Gõꞌdá nĩ ậsı̣̂ ãnyî Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ lạ̃gạ́tı̣́. Gólâ õzõ jó ậjû gólâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî kâtí. Õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî gã gólâ trá dó, gõꞌdá tákõ gólâ íyîngá ĩꞌdî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá ạ̃kû ró tã lâ drí lâzélé kôrô rî ĩꞌdî.
Gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá õzõ lãré jó kâ kâtí. Ôvârí lẽ ãnî âtrõlé êꞌbélé kpãkã ãlô jó ạ́ngı̣́ íyíkâ ꞌdı̣̃zó ĩꞌdî sĩ lâ. Gõꞌdá kpá nĩ ı̣̂ꞌbũ ró rû bê yí drí õzõ drı̣̃-ꞌbá íyî nyãányâ kâ ró rî jó íyíkâ ꞌá rî kâtí, rĩ ꞌbá gólâ rî lûyı̣́lı̣́ gõꞌdá kpá tã tãndí ꞌẽlé gólâ drí ngá fẽfẽ gólâ tíbê gólâ rî ꞌbã ꞌbá ãyĩkõ ró rî fẽlé gólâ drí tãlâ Yésũ Krístõ sĩ rî.
Ôvârí âtâ tã Yésũ rî tãsĩ rî trá búkũ íyíkâ ꞌá ạ̃kû ró kĩ,
“Nĩ ndrê drẽ, má njĩ jó ậjû tãndí tã lâ drí lâzélé kôrô rî trá ꞌbãlé õjílã ámákâ lãfálé jó ạ́ngı̣́ ámákâ ꞌá Yẽrõsãlémã ꞌá.
Jó ậjû rî gógó ꞌdĩ tã lâ drí lâzélé kôrô jó ạ́ngı̣́ ámákâ ꞌdı̣̃zó ĩꞌdî sĩ lâ rî ĩꞌdî.
Õjílã tíbê tã lẽ ꞌbá trá gólâ ꞌá rî âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ró.
Lâŋõ ûsú gólĩyî kô ãlôlâ.”
Ĩsáyã 28.16
Ĩtí rî, ãnî gólĩyî tíbê tã lẽ ꞌbá trá gólâ ꞌá rî, gólâ rî tã âꞌdô lâzéꞌá ãnî rú kôrô. Gõꞌdá gólĩyî tã lẽ ꞌbá gólâ ꞌá kô rî, âꞌdô ĩyî lâŋõ ûsúꞌá gólâ rî tãsĩ. Úlı̣́ Ôvârí kâ vó ró, Ôvârí kĩ,
“Ậjû jó kâ tíbê jó ꞌdı̣̃ ꞌbá yî drí gãlé dó rî,
âcâ gõꞌdá trá ậjû gólâ tã lâ drí lâzélé kôrô jó ạ́ngı̣́ ámákâ ꞌdı̣̃zó rî ró.”
Lôngó 118.22
Gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ âtâ kpá kĩ,
“Ậjû ãlô-ãlô ꞌdĩ âꞌdô õjílã pá sı̣̃ꞌá kpá nĩ drílĩyî ꞌdẽzó vũdrı̣́.”
Ĩsáyã 8.14
Gólĩyî ꞌdê vũdrı̣́, tãlâ gólĩyî lẽé úlı̣́ Ôvârí kâ ârílí kô rî drí. Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdô lâŋõ gólâ Ôvârí drí ꞌbãlé trá fẽlé gólĩyî drí ạ̃kû ró rî ûsúꞌá.
Gõꞌdá ãnî tãsĩ rî, ãnî õjílã tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî yî ĩꞌdî. Nĩ âꞌdô trá ãnyî Ôvârí bê kárá ũrı̣̃ ãkó drı̣̃-ꞌbá ró. Ãnî rĩꞌá õjílã Ôvârí drí ꞌbãlé drı̣̃-ꞌbá ró kũmũ gólâkâ zẽlé rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá ãnî rĩꞌá gólâkâ ífífí lâ ró rî yî ĩꞌdî. Ôvârí ꞌê tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ nĩ âtâ ró tã gólĩyî ãmbá yí drí ꞌẽlé ãnî drí ꞌdĩ bê õjílã drí ndrĩ. Ôvârí ĩꞌdî kpá tíbê ãnî ậzı̣́ ꞌbá ânĩlí vólé kũmũ Sãtánã kâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ kâ ꞌásĩ ânĩlí kũmũ íyíkâ võ îꞌĩ-îꞌĩ ꞌá sũsũ ró rî ꞌá nõ. Búkũ Ôvârí kâ âtâ tã trá kĩ,
10 “Drẽ ãkpãkãꞌdã sı̣́sı̣́ rî, nĩ âꞌdó kô õjílã Ôvârí kâ ĩꞌdî,
gõꞌdá ngbãângbânõ rî, ãnî gõꞌdá trá õjílã Ôvârí kâ ĩꞌdî.
Drẽ ãkpãkãꞌdã sı̣́sı̣́ rî, nĩ nı̣̃ı̣́ drẽ Ôvârí rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ kô,
Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ rî ꞌâ ậꞌdı̣̂ trá ãnî rú ãmbá, gõꞌdá âyê tã õnjí ãníkâ trá.”
Õséyã 1.9-10
11 Ámâ rû-lẽ-ãzíyã yî, nĩ rî rĩlí ãngó nõ ꞌá õzõ õjílã ũmú ró ânĩ ꞌbá ânĩ rĩlí tãkõ ꞌẽ ꞌbá lậvũlı̣́ kôrô lậvũ rî yî kâtí. Ĩtí rî, má lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî rú lôvó gólâ ãnî rúꞌbạ́ kâ rĩ ꞌbá ãnî ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé ꞌdĩ gãlé dó, tãlâ lôvó gólâ rúꞌbạ́ kâ ꞌdĩ rî íyíkâ ı̣̃tú vósĩ cé zãâ rĩꞌá rû fũlı̣́ ãnî ífífí rú. 12 Nĩ rî zãâ rĩꞌá tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî, õzõ nĩ ãꞌdô trá rĩꞌá õjílã gólĩyî Ôvârí rî nı̣̃ ꞌbá kô ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé rî. Gbõ lé gólĩyî õrî tã ngõlé ãnî rú kĩ, nĩ õꞌê tã õnjí trá rî, gõꞌdá gólĩyî âꞌdô ãnî ndrẽꞌá gbõ zãâ rĩꞌá tã tãndí ꞌẽꞌá ĩꞌdî. Gõꞌdá ĩtí rî, gbõ gólĩyî drí drı̣̃ âdĩzó tã õnjí âyélé gõzó tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî Ôvârí rî lûyı̣̂-lûyı̣̂ bê kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí ânĩzó tã-vó õjílã kâ kĩlí rî sĩ.
Tã õjílã gólĩyî ꞌbãlé ãnî drı̣̃lı̣́ rî ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ lâ kâ rî
13-14 Nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ rĩlí õjílã gólĩyî ꞌbãlé ãnî drı̣̃lı̣́ rî yî zẽlé, õzõ ãꞌdô kúmú gólâ kúmú ãmbá drí drı̣́-ãcê fẽzó drílâ rî ĩꞌdî rî. Nĩ ꞌê ĩtí, ãꞌdô ró bê Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ı̣̂njı̣̃zó. Ngãtá ãꞌdô gõꞌdá kúmú drı̣́-ãcê bê jạ̃rı̣́bạ̃ ạ́ngı̣́ ãníkâ drı̣̃lı̣́ rî ĩꞌdî yã rî, nĩ ı̣̂njı̣̃ gólâ kpá tã kĩ ꞌbá ró, tãlâ lôsĩ gólĩyíkâ rĩꞌá tã-vó õjílã kâ kĩlí, lâŋõ fẽlé gólĩyî tã õnjí ꞌẽ ꞌbá trá rî yî drí gõꞌdá gólĩyî tã tãndí ꞌẽ ꞌbá rî yî lûyı̣́lı̣́. 15 Gõꞌdá Ôvârí lẽ zãâ ãnî drí rĩlí tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî, tãlâ tã tãndí ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ ꞌbá yî õꞌbã ró õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ãkó lé ꞌbá ró, rĩ ꞌbá ĩyî tã ngõlé ãnî rú ꞌdĩ ꞌbá yí bê, tã ngõngõ ĩyíkâ ãnî rú ꞌdĩ ꞌbá yî âyélé vólé. 16 Nĩ rî gõꞌdá õzõ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró rî ꞌbá yí kâtí. Gõꞌdá drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ãníkâ ꞌdĩ, nĩ ı̣̂sũ kô kĩ, ãâꞌdô ãnî drí tã õnjí ꞌẽzó, gõꞌdá ãnî drí rĩlí õzõ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí kâ rî ꞌbá yí kâtí. 17 Nĩ ı̣̂njı̣̃ õjílã ndrĩ, nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî krístõ ꞌbá ró rî yî ndrĩ. Nĩ rô Ôvârí, gõꞌdá nĩ ı̣̂njı̣̃ kpá kúmú ãmbá ãníkâ rî yî.
Lạ́tı̣̂ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá yî drí ꞌẽzó rĩlí ĩyî lı̣́pı̣̂ yí bê rî
18 Ãnî gólĩyî rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ró rî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ nyé ãnî lı̣́pı̣̂ yî ı̣̂njı̣̃lı̣́ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ gõꞌdá kpá tã gólĩyî drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî yî ꞌẽlé. Õzõ ãnî lı̣́pı̣̂ yî ãꞌdô õjílã tãndí ꞌî rî, nĩ ı̣̂njı̣̃ gólĩyî, gõꞌdá gbõ lé gólĩyî ãꞌdô õjílã õnjí ꞌî, õrî ĩyî lâŋõ fẽlé ãnî drí rõô rî, nĩ ậtũ ãnî fĩî ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró lâŋõ ꞌdî njı̣̃rı̣̃ ꞌâ, tãlâ nĩ nı̣̃ rĩrĩ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãnî drí rĩzó ꞌá lâ ꞌá rî yî trá. 19 Gõꞌdá nĩ õꞌê trá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô õrẽ fẽꞌá ãnî drí rĩrĩ tãndí ãníkâ ꞌdĩ tãsĩ.
20 Gõꞌdá õzõ óõfẽ lâŋõ trá ãnî drí tã õnjí ãnî drí ꞌẽlé rî tãsĩ rî, gõꞌdá nĩ ꞌê lómbé-lómbéwá kô fĩî ãnî drí ậtũlı̣́ lâŋõ ꞌdî njı̣̃zó ꞌdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá óõfẽ lâŋõ ãnî drí cú ĩtí ãnî drí tã õnjí ꞌẽ ãkó rî, õzõ nĩ ạ̃ậtũ fĩî trá lâŋõ rî ꞌdĩ njı̣̃rı̣̃ ꞌá rî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô ꞌbãꞌá ãní bê ãyĩkõ ró ãmbá. 21 Ôvârí ꞌbã ãnî trá lâŋõ ûsúlı̣́ ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ Yésũ Krístõ njı̣̃ lâŋõ kpá trá rõô ãngó nõ ꞌá ãmâ pãrẽ ꞌá rî drí. Lâŋõ gólâ Yésũ Krístõ drí njı̣̃lı̣́ ꞌdĩ rî, rĩꞌá tã âꞌdâ ꞌî ãmâ drí ꞌẽlé ĩꞌdî. 22 Nĩ ârî drẽ tã úlı̣́ Ôvârí kâ drí âtálé Yésũ rî tãsĩ rî kĩ,
“Gólâ ꞌé tã õnjí ãzãkã ãlôwálâ kó kô.
Áârí gólâ kpá õnjõ âtárẽ ꞌá kô.”
Ĩsáyã 53.9
23 Ĩtí rî, gõꞌdá óꞌdâ gólâ bê rî, gólâ lôgõó lãꞌdá ꞌdĩ võ lâ kpá kô. Gõꞌdá õjílã fẽ lâŋõ bê gólâ drí rõô rî, gólâ lôgõó lâŋõ ꞌdî võ lâ gólĩyî drí kpá kô, gólâ fẽ bê-rî íyî nyãányâ ĩꞌdî Ôvârí drı̣́gạ́, gólâ tíbê ꞌẽ ꞌbá tã-vó íyíkâ kĩlí mbı̣̂ rî drí. 24 Gõꞌdá íîpâ gólâ rî rúꞌbạ́ bê fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî, gólâ drí tã õnjí ãmákâ trõzó ndrĩ yí rú. Gólâ ꞌê tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, ãꞌdô ró bê ãmâ ꞌbãlé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró mbârâkã tã õnjí kâ ꞌásĩ, gõꞌdá kpá mã õrî ró bê tã mbı̣̂ ꞌbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. Lâŋõ Yésũ Krístõ kâ ꞌdĩ pâ ãmâ nĩ. 25 Sı̣́sı̣́ rî, ãnî gõꞌdá õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólĩyî ậvı̣̃ ꞌbá trá õmã ꞌá rî ꞌbá yí kâtí, gõꞌdá ngbãângbânõ rî, Yésũ Krístõ ậdrı̣̃ ãnî trá lôgõlé pávó ꞌá íyî vó bẽlé ĩꞌdî lôkí ꞌbá ró. Gólâ gõꞌdá trá ĩꞌdî ꞌẽ ꞌbá ãnî vó ndrẽlé kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ íyíkâ rî ꞌbá yî ró rî.