Tã îgĩ-îgĩ drı̣̃-káká Pétẽrõ kâ
1 Pétẽrõ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Pétẽrõ lãjóꞌbá Yésũ kâ ró rî îgĩ wárãgã nô gólâ drí ꞌbãrẽ trá ãrãkã ró, gõꞌdá kpá trá ãnyî ꞌẽrẽ gólâ rî fũlı̣́ rî ꞌá. Gólâ îgĩ wárãgã nô krístõ ꞌbá gólĩyî ꞌbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ ꞌásĩ, gõꞌdá lậꞌbú ꞌbá bê ĩyî trá võ ngĩíngî ꞌásĩ rî ꞌbá yî drí. Tã ífí gólâ drí wárãgã nô îgĩzó gólĩyî drí rî, tãlâ õsõ ró fãfã bê gólĩyî ꞌá, gõꞌdá gólĩyî ạ̃ậtũ ró ĩyî fĩî bê kậyı̣̂ lâŋõ drí ꞌdẽzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî ꞌá. Gólâ kĩ nĩ rî, krístõ ꞌbá yî ãâꞌdô rû îzã ûsúꞌá, tãlâ gólĩyî rî trá ꞌdẽlé tã Kúmú gólĩyíkâ Yésũ kâ rî vó lâ bẽlé ĩꞌdî rî drí sĩ. Gõꞌdá gólĩyî õꞌê ũrı̣̃ kô lâŋõ ûsúlı̣́ âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ krístõ ꞌbá ró rî tãsĩ. Bê-rî gólĩyî õꞌbã ĩyî lı̣̃fı̣́ ngá gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽꞌá fẽlâ gólĩyî drí ûrú ꞌálâ íyî mvá yî ró rî drı̣̃ı̣̂. Gólĩyî ũnı̣̃ kĩ, Yésũ õtírĩ âgõô ãngó nõ ꞌá rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî lûyı̣́ꞌá, õzõ gólĩyî õrî zãâ gạ́gạ́ rákã fê kâtí tã lẽlẽ gólĩyíkâ ꞌá rî. Gólĩyî õndrê ĩyî vó kpá dódó Sãtánã gólâ ꞌẽ ꞌbá gólĩyî îzãlé rî drı̣́gạ́ sĩ.
1
Mâ Pétẽrõ âꞌdó ꞌbá lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró nõ, má îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró gõꞌdá rû lâpẽ ꞌbá trá rĩlí õjílã ãwã ró ꞌbạ̃drı̣̃ Pónĩtõ kâ ꞌá, Gãlãtíyã kâ ꞌá, Kãpãdõsíyã kâ ꞌá, Ásĩyã* 1.1 ꞌDĩî ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ zı̣̃lı̣́ ngbãângbânõ Túrũkı̣̃. kâ ꞌá gõꞌdá kpá Bĩtĩníyã kâ ꞌá rî ꞌbá yî drí. Ạ̃kú ró, ãmâ átá Ôvârí ı̣̂sũ tã trá ãnî njĩzó âꞌdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ, tãlâ nĩ õrô ró Yésũ Krístõ bê, gõꞌdá gólâ ãâyê ró ãnî bê tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ tãlâ õdrã Yésũ Krístõ kâ ãnî võ ꞌá rî sĩ.
Ôvârí õrî zãâ õrẽ fẽlé tã ạ̃ꞌdı̣́ bê ãnî drí ãmbá.
Tã lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã drı̣́-ꞌâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ ãmâ drí ı̣̃zạ́tú rî drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ
Mã lûyı̣̂ Ôvârí tíbê âꞌdó ꞌbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî, tãlâ gólâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê bê ãmâ tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ ꞌbã trá ãmâ tı̣̃lı̣́ zãlô óꞌdí gólâ rî mvá ró. ꞌDĩî rî ꞌbã ãmâ trá lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé drı̣́-ꞌâ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ ãmâ drí rî drı̣̃ı̣̂, tãlâ Yésũ Krístõ ngâ trá õdrã ꞌásĩ. Gõꞌdá Ôvârí rĩꞌá drı̣́-ꞌâ ꞌdĩ vó lâ ndrẽꞌá ãnî drí ûrú ꞌá tólâ. Tã rî ꞌdĩ îcá kô ŋãlé ngãtá rû îzãlé ngãtá ndẽlé. Tã lẽlẽ ãníkâ drí rî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô ãnî lôkíꞌá mbârâkã ãmbá íyíkâ sĩ bũúũ kậyı̣̂ gólâ drí ãnî pãzó rĩlí yí bê ạ̃dũkũ ãkó rî ꞌá. ꞌDĩî rî âꞌdô ꞌbãꞌá kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî sĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ, gbõ lé nĩ ãꞌdô tã ı̣̂sũ ró lâŋõ gólâ ãnî drí rĩꞌá ûsúlâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî, lâŋõ ꞌdî âꞌdô ãnî ꞌẽꞌá cé kậyı̣̂ dã sĩ.
Gõꞌdá lâŋõ ꞌdî ꞌdê ãnî drı̣̃ı̣̂ ꞌdĩ rî, ãꞌdô ró bê tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ꞌá rî ûjũlı̣́, tãlâ nĩ ãꞌdô ró bê gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí. Tã lẽlẽ ãníkâ áâꞌdô ûjũꞌá lâ zãlô lạ̃sı̣́ lâŋõ kâ sĩ, rĩꞌá õzõ dáãbõ ꞌbãrẽ té zãlô lạ̃sı̣́ ꞌá, tãlâ õnjí lâ õvê ró bê vólé rî kâtí. Gõꞌdá tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ꞌá rî, ãmbã lâ gạ̃rạ̃ dáãbõ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Nĩ ậtũ ãnî fĩî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô ãnî lûyı̣́ꞌá kĩ nĩ rî, nĩ ꞌê trá dódó, gõꞌdá gólâ âꞌdô lậnjı̣̃ ꞌbãꞌá ãnî rú kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí ꞌẽzó âgõlé ãngó nõ ꞌá rî sĩ.
Gbõ lé nĩ õndrê Yésũ ãnî lı̣̃fı̣́ nyãányâ sĩ kô rî, nĩ lẽ gólâ trá, gõꞌdá nĩ ꞌbã tã ı̣̂sũ ãníkâ trá nyé gólâ drı̣̃ı̣̂. Ĩtí rî, ngbãângbânõ rî, ãnî gõꞌdá trá ãyĩkõ ãmbá gólâ tíbê îcálé tã lâ âtálé kô rî bê. Drı̣́-ꞌâ tã lẽlẽ ãníkâ gólâ ꞌá rî kâ rî âꞌdô ꞌbãꞌá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ĩꞌdî.
10 Tã Ôvârí drí õjílã íyíkâ pãzó rî tãsĩ rî, tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî âtâ tã lâ trá ạ̃kû ró. Tã ãmbá ꞌdĩ tãsĩ rî, tã rî ꞌdĩ ꞌê rû trá ãmâ lı̣̃fı̣́ ꞌá, tã gólâ drílĩyî rĩzó úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ zı̣̃lı̣́ mãnísĩ ndrĩ, 11 tãlâ yĩ ũnı̣̃ ró lạ́tı̣̂ ꞌdíyî pãpã Ôvârí kâ ꞌdĩ bê, gõꞌdá kpá kậyı̣̂ lâ ãâꞌdô ꞌbãꞌá ángô tú yã rî. Gõꞌdá gólĩyî nı̣̃ı̣́ ĩyî ífí lâ kô, gõꞌdá Líndrí Tãndí Krístõ kâ bê gólĩyî ꞌá lâŋõ gólâ tíbê ꞌẽ ꞌbá Yésũ rî ꞌẽlé ı̣̃zạ́tú rî âꞌdálé, gõꞌdá kpá ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ Ôvârí drí ꞌẽzó Yésũ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ gólâ rî ꞌbãꞌbã sĩ õjílã drı̣̃lı̣́ ndrĩ rî bê.
12 Gõꞌdá Ôvârí âꞌdâ tã kpá tã ậngũ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, tã gólâ gólĩyî drí ậngũlı̣́ tã ꞌdíyî pãpã kâ ꞌdĩ tãsĩ rî, îcá kô rû ꞌẽlé kậyı̣̂ gólĩyíkâ rî ꞌá. Bê-rî tã ꞌdî ꞌê rû gõꞌdá trá kậyı̣̂ ãníkâ rî ꞌá. Ngbãângbânõ rî, nĩ ârî tã âtî-âtî tãndí trá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî pẽlâ ãnî drí mbârâkã Líndrí Tãndí gólâ tíbê Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî kâ sĩ rî tı̣́ sĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ nı̣̃ tã ạ́ngı̣́ ngá pãpã kâ gólĩyî mãlãyíkã Ôvârí kâ drí kpá lẽlé rõô lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé nı̣̃lâ rî yî trá.
Tã tã ꞌẽꞌẽ tãndí gólĩyî Ôvârí drí ãnî zĩlí ꞌẽlâ rî tãsĩ rî
13 Ĩtí rî, tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ rî, ꞌdõvó nĩ rî lı̣̃fı̣́ lõmbâ sĩ, nĩ rî njãâ tã Ôvârí kâ rî ꞌẽlé. Nĩ ꞌbã ãnî lı̣̃fı̣́ cé drı̣́-ꞌâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí kậyı̣̂ gólâ drí ꞌẽzó Yésũ rî âꞌdálé ꞌdíyî pã ꞌbá ró õjílã drí rî drı̣̃ı̣̂. 14 Ãnî Ôvârí rî mvá yî ĩꞌdî, nĩ rî zãâ tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rî yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Nĩ lôgõ ãnî nyãányâ kô ngá gólĩyî õnjî-õnjî ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ drẽ ãkpã nĩ nı̣̃ı̣́ Ôvârí kô rî yî ꞌẽlé. 15 Bê-rî, nĩ rî gõꞌdá zãâ tã tãndí ꞌẽlé ĩꞌdî, nĩ jâ ãnî vólé tã gólĩyî õnjî-õnjî rî yî rú sĩ nyé õzõ Ôvârí gólâ ãnî njĩ ꞌbá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró ꞌdĩ kâtí. 16 Ôvârí kĩ, “Nĩ rî zãâ tã tãndí mbı̣̂ rî ꞌẽlé ĩꞌdî kárá, gõꞌdá ãnî jãlé vólé tã õnjî-õnjî rî yî rú sĩ, tãlâ má rî zãâ tã tãndí mbı̣̂ rî ꞌẽlé ĩꞌdî kárá.”
17 Nĩ ârî drẽ, Ôvârí ãnî átá gólâ tíbê ãnî drí rĩzó rãtáã ꞌẽlé drílâ rî, rî kpá tã-vó õjílã kâ kĩlí ndrĩ ꞌdó lạ́tı̣̂ ãlô ꞌásĩ. Õzõ ãꞌdô gõꞌdá trá ĩtí rî, ꞌdõvó ãnî drí rĩlí õzõ õjílã ũmú ró ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî kâtí, ꞌdĩî gõꞌdá nĩ rî zãâ rĩꞌá Ôvârí rî rõlé. 18 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí tĩ ãnî drı̣̃ trá âꞌdólé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró lãꞌbí tíbê ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí ꞌdãlé ãnî drí rî ꞌásĩ, lãꞌbí gólĩyî îcá ꞌbá ãnî pãlé kô rî. Gõꞌdá gólâ tĩ ãnî drı̣̃ ꞌdî âꞌdó kô ngá gólâ tãkó õzõ lãfâ kâtí rî sĩ. 19 Lâgî ãnî drı̣̃ tĩzó rî lậvũ trá kôrô. Gólâ tĩ ãnî drı̣̃ Yésũ rî õdrã sĩ. Úlı̣̂ Yésũ gólâ tíbê tã õnjí ãkó rî õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ drı̣̃ tĩtĩ kâ gólâ tãndí ró lĩsí ãkó gõꞌdá kpá ạ̃lı̣́bı̣́ ãkó yí rú rî kâtí. 20 Ạ̃kû ró, drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí ꞌbãá ãngó nõ kô rî, gólâ njĩ Yésũ trá âꞌdólé drı̣̃ tĩ ꞌbá ãmákâ ró. Gõꞌdá ngbãângbânõ kậyı̣̂ ạ̃dũkũ nô ꞌá rî, Yésũ âcâ trá ãngó nõ ꞌá ãnî pãlé. 21 Gõꞌdá Yésũ Krístõ sĩ, nĩ lẽ tã trá Ôvârí ꞌá. Gõꞌdá tãlâ Ôvârí îngâ Yésũ trá õdrã ꞌásĩ gõꞌdá kpá ꞌbãlé ãmbá ró ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́, ĩtí rî, nĩ ꞌbã ãnî lı̣̃fı̣́ cé Ôvârí drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá nĩ lẽ tã kpá cé gólâ ꞌá ĩꞌdî.
22 Ĩtí rî, ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ õzõ ãnî ậdrúpı̣̃ yí kâtí. Nĩ âꞌdô îcáꞌá ꞌẽlâ ĩtí, tãlâ nĩ lẽ tã trá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô ꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, gõꞌdá nĩ jâ rĩrĩ ãníkâ rî trá tã õnjí ꞌásĩ, gõꞌdá krístõ ꞌbá ãzí lẽlé ĩꞌdî. 23 Ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé gạ̃rạ̃, tãlâ útı̣̂ ãnî gõꞌdá trá óꞌdí Ôvârí rî mvá yî ró. Lédrẽ-lédrẽ óꞌdí gólâ ãnî drí âꞌdózó ĩꞌdí bê lâ ꞌdĩ âꞌdó ãnî átá yî ngãtá ândré yî ngá lésĩ rî ĩꞌdî kô, tãlâ lédrẽ-lédrẽ ãnî átá yî ngãtá ândré yî ngá lésĩ rî âꞌdô rû ndẽꞌá õdrã sĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, lédrẽ-lédrẽ óꞌdí ꞌdĩ âꞌdô ꞌbãꞌá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ útı̣̂ ãnî gõꞌdá trá óꞌdí ró úlı̣́ Ôvârí kâ gólâ ꞌẽ ꞌbá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî sĩ. 24 Tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí tã âtázó ĩtí, kĩ nĩ rî,
“Õjílã mvá ndrĩ tã gólĩyíkâ rî yí bê rî rĩꞌá õzõ õmã kâtí gõꞌdá fõô lâ bê.
Fõô ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá sũsũ ró.
Gõꞌdá drílĩyî ꞌĩzó õmã ꞌdî ꞌbá yí bê gõꞌdá drãlé ngbá vólé ꞌwãâ.
25 Gõꞌdá úlı̣́ Ôvârí kâ rî íyíkâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.”
Ĩsáyã 40.6-8
Úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ rî rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ pẽlé ãnî drí rî ĩꞌdî.

*1:1 1.1 ꞌDĩî ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ zı̣̃lı̣́ ngbãângbânõ Túrũkı̣̃.