5
Drı̣́-mbílí sõsõ ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá lı̣̃fı̣́ rî
Ãnî õjílã ngá-tı̣̂ dũû lẽ ꞌbá rõô rî ꞌbá yî, nĩ ârî drẽ tã nô. Nĩ âꞌdô kpá tã ı̣̂sũ ạ́ngı̣́ bê, tãlâ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró tã ạ́ngı̣́ âꞌdô ꞌẽꞌá âꞌdélé ãnî drı̣̃ı̣̂. 2-3 Õzõ ı̣̃tú tã kĩkĩ kâ rî õcâ trá rî, ngá-tı̣̂ ãníkâ dũû ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rû îzãꞌá ndrĩ. Ítá lânjã ãníkâ ꞌdĩ ꞌbá yî, édrégó âꞌdô nyãꞌá lâ ndrĩ. Gõꞌdá lãfâ ãníkâ âꞌdô lâkáꞌá rû îzãlé. Nĩngá sĩ, lãfâ lâká ꞌbá ꞌdĩ âꞌdô tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ãníkâ âꞌdáꞌá nĩ. Lãfâ rî ꞌdĩ âꞌdô ãnî lôzãꞌá õzõ lạ̃sı̣́ kâtí. 4-6 Nĩ nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, nĩ gã trá dó drı̣́-ꞌâ fẽlé õjílã ngá ꞌẽ ꞌbá ãnî drí ạ́mvú ꞌá rî ꞌbá yî drí. Tã ꞌẽꞌẽ ãníkâ îzã gólĩyî tã mbı̣̂mbı̣̂ Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá rî trá, tãlâ gólĩyî õdrã ró bê. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô ãnî ậtũlı̣́. Gõꞌdá Ôvârí íyî mbârâkã sĩ ndrĩ ârî gólĩyî gbálálá ãwó bê rî trá. Nĩ gõ nĩ rî trá cé dõ ꞌá ĩꞌdí bê lâ, gõꞌdá cé rĩlí ãnî tã ı̣̂sũlı̣́ ĩꞌdî ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá. Gõꞌdá ĩtí rî, ãnî trá õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ ꞌbõ ꞌbá ꞌbõꞌbõ gólâ Ôvârí drí ꞌẽlâ lı̣̃lâ rî kâtí. Ãnî trá njãâ fũlı̣́.
Nĩ ndrê trá kĩ nĩ rî, tã ạ́ngı̣́ õnjí ꞌẽꞌá âꞌdélé ngá-tı̣̂ dũû ꞌbá drı̣̃ı̣̂. Âꞌdólé bê trá ĩtí rî, ámâ îzó yî ámâ ậdrúpı̣̃ yí bê, nĩ rî drẽ tı̣́tı̣́ ró fĩî ậtũ-ậtũ sĩ Yésũ rî âgõ-âgõ tẽlé. Nĩ âꞌdô õzõ õjílã gólâ ngá ı̣̂ꞌdı̣́ ꞌbá yí drí ạ́mvú ꞌá rî kâtí. Tãlâ gólâ lẽ ngá-ĩyínyâ dũû ĩꞌdî, gólâ drí rĩzó zãâ ngá-ạ̃rú yí drí ậfũlı̣́ ạ́mvú ꞌá ꞌdĩ vó lâ ndrẽlé, té bũúũ ngá-ĩyínyâ ꞌdĩ drí lı̣̂njı̣́zó gõzó ŋõlâ ꞌbãlé ẽró ꞌá. Ĩtí rî, nĩ âdrê Ôvârí rî mbârâkã sĩ rákã fê kâtí, tãlâ Kúmú ãmákâ Yésũ trá ꞌẽꞌá âcálé âgõlé. Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ lôzô kô rû îzã ãníkâ tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó lâŋõ fẽê ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Yésũ tã ãmákâ lãfálâ cã ꞌbá rî trá rĩꞌá ãnyî âcálé âgõlé.
10 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ậngũ ꞌbá gólĩyî ạ̃kû ró úlı̣́ Ôvârí kâ âtá ꞌbá trá ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí, tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rî ãâꞌdâ rû ãnî drí. Gólĩyî rî trá tı̣́tı̣́ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ ı̣̃tú õjílã drí rĩzó rĩꞌá gólĩyî îzãlé, drílĩyî drẽ rĩzó úlı̣́ pẽlé Ôvârí rî võ ꞌá rî sĩ. 11 Mã ndrê gólĩyî õjílã tã ꞌẽꞌẽ lâ yî drí sũlı̣́ Ôvârí rú rî yî ró, tãlâ gólĩyî ậtũ fĩî trá ậtũ-ậtũ. Nĩ ârî trá ãgô zı̣̃lı̣́ Yóbõ rî ậtũ fĩî ậtũ-ậtũ ı̣̃tú gólâ rî îzãzó rî sĩ. Gõꞌdá nĩ nı̣̃ kpá trá kĩ nĩ rî, ạ̃dũkũ lâ sĩ Ôvârí drí ngá fẽzó gólâ drí. Ôvârí rî gógó nyãányâ lâ rĩꞌá õjílã ĩzã ndrẽ ꞌbá ꞌî, gõꞌdá kpá õjílã pã ꞌbá ꞌî.
12 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ạ́ngı̣́ bê rĩꞌá nõtí. Nĩ îtrî lãtrítrí kôꞌdáwá ãlôwálâ Ôvârí rî rú sĩ gõꞌdá kpá rú ãzâ sĩ. Õzõ nĩ õkĩ nĩ rî ãwô rî, nĩ kĩ nĩ rî cé ãwô. Gõꞌdá nĩ õkĩ nĩ rî ĩtí kôꞌdáwá rî, nĩ kĩ rî cé ĩtí kôꞌdáwá, tãlâ Ôvârí rî ꞌálé õzó kô âdrãâ ãnî rú.
Tã rãtáã ꞌẽꞌẽ tãsĩ
13 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ nĩ ãꞌdô trá tã ı̣̂sũ bê rî, nĩ ꞌdê nĩ îrátã ãnî tı̣̂ Ôvârí drí. Õzõ ãyĩkõ ãꞌdô trá ãnî cĩꞌá rî, nĩ ngô lôngó Ôvârí rî lûyı̣́zó rî ĩꞌdî. 14 Õzõ nĩ ãꞌdô trá ngá lãzé bê rî, nĩ zı̣̂ drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî ãnî ngálâ, gólĩyî ı̣̃ı̣̂nı̣̂ ró dõ ãnî rú tã âtâ-âtâ bê Kúmú Yésũ rî rú sĩ, gõꞌdá kpá gólĩyî õꞌê ró rãtáã Ôvârí drí ãnî tãsĩ. 15 Nĩ ꞌê ĩtí, tãlâ tı̣̂ drílĩyî îrátãlé tã âtâ-âtâ tã lẽlẽ kâ ꞌdĩ sĩ rî âꞌdô ãnî rúꞌbạ́ ꞌbãꞌá ậꞌdı̣́lı̣́. Õzõ ngãtá ngá lãzé ãníkâ ꞌdĩ ãꞌdô tã õnjí ãníkâ tãsĩ rî, nĩ njı̣̃ tı̣̂ drı̣̃ lâ ꞌásĩ, ãꞌdô ró bê Ôvârí drí tã õnjí ãníkâ âyézó. 16 Tãlâ ngá lãzé rî âfílí õzõ ꞌdĩî kâtí, nĩ rî zãâ rĩlí tã õnjí ãníkâ ãnî lãfálé ꞌásĩ rî ângílí, gõꞌdá nĩ âꞌdô ró ĩzã ró. Nĩ ângî tã, gõꞌdá nĩ ꞌê ró rãtáã ãzí-ãzí drí ı̣̃tú rúꞌbạ́ âgî-âgî kâ rî sĩ, tãlâ Ôvârí âꞌdô tã ĩdrí dãꞌá ãnî rú.
Õzõ õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá õtírĩ íyî tı̣̂ îrátãâ rî, Ôvârí ꞌê tã ạ́ngı̣́ ĩꞌdî tı̣̂ drílâ îrátãlé ꞌdĩ drı̣̃ lâ lôgõzó. 17 ꞌDõvó nĩ ı̣̂sũ drẽ tã Ẽlíyã rî tãsĩ, gólâ cé rĩꞌá õjílã mvá ꞌî ãmâ drí âꞌdórẽ tí. Gólâ îrátã íyî tı̣̂ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ kĩ nĩ rî, “Ôzê ũꞌdı̣̂ kô.” Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ôzê ꞌdı̣́ kô ndrô zãlô nâ párá njı̣̂-kázíyá ꞌá. 18 ꞌDĩî vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ rî, gólâ drí kpá tı̣̂ îrátãzó óꞌdí kĩ nĩ rî, “Ôzê ũꞌdı̣̂”, gõꞌdá ôzê drí ngãzó rĩꞌá ꞌdı̣̃lı̣́ cõrõ-cõrõ, ngá-ạ̃rú drí ngãzó ậfũlı̣́ ꞌbõlã-ꞌbõlã vũdrı̣́ sĩ ndrĩ.
19 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ õjílã ãzâ ũkû trá lạ́tı̣̂ tã ányâ rî kâ drı̣̃ı̣̂ rî, nĩ ꞌdê nĩ êdrẽ gólâ lạ́tı̣̂ tã mbı̣̂ rî kâ drı̣̃ı̣̂. 20 Ãmâ ndrĩ, mã nı̣̃ trá tãndí ró kĩ nĩ rî, õjílã gólâ tã õnjí ꞌbá êdrẽ ꞌbá lạ́tı̣̂ mbı̣̂mbı̣̂ rî drı̣̃ı̣̂ rî pâ gólâ ĩꞌdî õdrã ꞌásĩ, gõꞌdá tã õnjí ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô âyéꞌá lâ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.