2
Tã tã drí âgázó Póõlõ drı̣̃ı̣̂ nĩnĩ gólâkâ gólĩyî ndrẽlé rî tãsĩ rî
Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, nĩ nı̣̃ trá kĩ, lôsĩ ãmákâ ãnî lãfálé rî âꞌdó kô tã ãkó ĩtí. Ị̃tú ãmâ drí ꞌbãzó Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî sĩ rî, õꞌê ãmâ trá õnjí ró, gõꞌdá áâtâ tã õnjí trá ãmâ rú, drẽ ãmâ drí cã ãkó Tẽsãlõníkã á tólâ rî. Kpálé ĩtí rî, Ôvârí âfẽ mbârâkã íyíkâ trá ãmâ drí tã âtî-âtî íyíkâ pẽzó ãnî drí. Gbõ lé õjílã bê dũû rĩ ꞌbá tã õnjí âtálé ĩꞌdî ãmâ rú rî, mã rî ãmákâ zãâ tã ꞌdî ꞌẽlé mbârâkã ãmákâ rî sĩ ndrĩ. Gõꞌdá nĩ ndrê trá kĩ, mã rí kô tã ꞌdî pẽlé tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ õnjí sĩ ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá ngãtá ãnî âdólé ĩꞌdî. Ôvârí ꞌbã lı̣̃fı̣́ ãmâ drı̣̃ı̣̂ âꞌdólé tã âtî-âtî íyíkâ tãndí ró ꞌdĩ pẽlé, tãlâ cé gólâ ĩꞌdî tã ómvó tõ ꞌbá tõ ãmâ ꞌá rî. Mã lẽ tótó Ôvârí rî ꞌbãlé ĩꞌdî âꞌdólé ãyĩkõ ró, âꞌdó kô õjílã ãzí ꞌbãlé ĩꞌdî. Gõꞌdá mã rí kpá kô rĩꞌá mãnĩ ꞌẽlé ãnî drí. Mã rí kô rĩꞌá úlı̣́ âsô-âsô âtálé ĩꞌdî ãnî drí, tãlâ nĩ ãâfẽ ró ậdı̣̂ bê ãmâ drí. ꞌDĩî Ôvârí nı̣̃ trá ndrĩ. Mã lẽé kô ãnî õjílã ãzâ ꞌbá yí bê rî drí ãmâ lûyı̣́lı̣́. Íyíkâ fí rĩꞌá mbı̣̂ ãmâ drí ngá zı̣̃zó ãnî tı̣́, tãlâ ãmâ rĩꞌá lãjóꞌbá Yésũ kâ ĩꞌdî rî drí. Gõꞌdá mã ꞌé kô. Bê-rî ãmâ rĩꞌá ãnî drí õzõ ândrê tãndí gólâ rĩ ꞌbá íyî mvá ãrómẽyá ró rî vó lâ ndrẽlé dódó rî kâtí. Mã âtâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá ãnî drí, tãlâ ãnî lôvó bê rĩꞌá ãmâ ꞌá rõô. Gõꞌdá mã ꞌê ngá tíbê rĩꞌá ꞌẽlâ rî trá ãkí ãkó ãnî drí rî.
Mã ꞌê ngá trá úrı̣̃ sĩ võ võ ı̣̃tú kárá bũúũ ngạ́cı̣̂ ꞌá, tãlâ ãmâ ꞌâ tãsĩ. ꞌDĩî drẽ ı̣̃tú ãmâ drí âꞌdózó tólâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽꞌá ãnî drí rî sĩ. Mã ꞌê ĩtí, tãlâ mã õzó kô rĩî lâŋõ ngá zı̣̃zı̣̃ kâ sõlé ãnî rú. 10 Tã ãkí ãkó ãmâ drí âtálé trá nõ rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃. Ãnî nyãányâ Ôvârí yí bê nı̣̃ trá, mã ꞌê tã âꞌdó ꞌbá mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌbá yî ĩꞌdî ãnî tã lẽ ꞌbá yî lãfálé. 11 Mã ꞌê ãnî ãlô-ãlô, té õzõ mvá rî átá drí rĩrĩ mvá lâ yî nyãányâ ró rî yî ꞌẽlé rî kâtí, 12 ꞌdíyî îcî-îcî, gõꞌdá kpá tã-drı̣̃ lôgõ-lôgõ tã mbı̣̂mbı̣̂ Ôvârí rî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ãyĩkõ ró rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî rî sĩ. Gólâ rî gógó ĩꞌdî ãnî ậzı̣́ ꞌbá âꞌdólé íyíkâ ró kũmũ íyíkâ zẽlé ãmbã íyíkâ nı̣̃lı̣́ rî.
13 Mã lûyı̣̂ Ôvârí kárá, tãlâ nĩ õtírĩ tã âtî-âtî ârí ãmâ sı̣́lı̣́ sĩ rî, nĩ ı̣̂sũú kô kĩ, ꞌdĩî tã âtî-âtî õjílã sı̣́lı̣́ sĩ rî ĩꞌdî. Nĩ nı̣̃ ãníkâ cé tã âtî-âtî rî ꞌdĩ ãâꞌdô trá Ôvârí sı̣́lı̣́ sĩ. Ôvârí rĩꞌá tã ꞌẽꞌá úlı̣́ íyíkâ ꞌdĩ sĩ ãnî gólĩyî tã lẽ ꞌbá gólâ ꞌá rî yî drí. 14 Tã rî nõ ꞌê rû ãnî drí nõ, té õzõ drílâ rû ꞌẽrẽ trá kạ̃nı̣́sạ̃ Ôvârí kâ võ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ Yũdạ́yạ̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí rî tí. Õjílã ãníkâ rî ꞌbá yî îzã ãnî kpá té õzõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí rĩrĩ krístõ ꞌbá Yũdạ́yạ̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî îzãlé rî kâtí. 15-16 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ûfû Kúmú Yésũ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ yí bê nĩ, gõꞌdá nõô gólĩyî rĩꞌá ãmâ îzãꞌá ĩyî. Ôvârí trá rĩꞌá õmbã ró lậvũlı̣́ kôrô tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ ꞌdĩ tãsĩ. Mã nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, gólĩyî jâ rû trá âꞌdólé ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ró õjílã drí ndrĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ꞌdî rû lôꞌbãlé pávó tı̣̂ âꞌbãzó bê ãmâ drí, mã õzó lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ ngá pãzó rî tã lâ âtá õjílã âꞌdó ꞌbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô rî ꞌbá yî drí. Tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî êꞌbê rû trá lậvũlı̣́ kôrô tã õnjí gólĩyíkâ ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí âꞌdô pạ̃tı̣́ı̣̃ lâŋõ fẽꞌá gólĩyî drí.
Tã Póõlõ kâ ꞌẽzó nĩlí Tẽsãlõníkã lé ꞌbá ndrẽlé rî
17-18 Ãꞌdô cé ãmâ rî gógó tãsĩ rî, ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã câ lãfálé trá ãnî rú sĩ ạ̃kû ró. Gõꞌdá ãmâ kpá fí zãâ rĩꞌá ãnî tã ı̣̂sũꞌá. Ãmâ trá tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ạ́ngı̣́ bê ãnî ndrẽzó óꞌdí. Mã rî trá tã ꞌẽlé ânĩzó ãnî ngálâ. Mâ Póõlõ rî gógó nyãányâ lâ îtónã trá tã ı̣̂sũlı̣́ cãzó tólâ ândâlâ rı̣̃, gõꞌdá Sãtánã lôgâ mâ dó. 19-20 Ãmâ, mã lẽ rĩꞌá ãnî ndrẽlé ĩtí lâ ꞌdĩ ró, tãlâ ãnî rî gógó nyãányâ lâ, ı̣̃tú gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âgõzó rî tú, gólâ âꞌdô tã âtáꞌá kĩ nĩ rî, mã ꞌê tã trá tãndí ró ãnî tãsĩ. Gõꞌdá vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ rî, mã âꞌdô ꞌbãꞌá ãyĩkõ ró.