Tã îgĩ-îgĩ drı̣̃-káká Póõlõ kâ Tẽsãlõníkã lé ꞌbá yî drí
1 Tẽsãlõníkã lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ rî ífífí îtõ kạ̃nı̣́sạ̃ trá Tẽsãlõníkã ꞌálâ, ꞌbạ̃drı̣̃ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ ꞌálâ. Krístõ ꞌbá óꞌdí tólâ nã ꞌbá yî jâ ĩyî trá, gõꞌdá âyê ĩyî gõꞌdá ôvârí gólĩyíkâ ạ̃kû ró õjílã gólĩyíkâ drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî trá, gõꞌdá îtõ ĩyî trá tã lẽlé Yésũ ꞌá. Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, trá Póõlõ drí rãzó vólé nĩngá sĩ, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ꞌbá yî ûjũ ĩyî trá ꞌẽꞌá gólâ rî fũlı̣́.
Gõꞌdá Póõlõ râ bê nĩngá sĩ rî, gólâ drí gõzó Tĩmátĩyã rî jõlé, nĩꞌá tã tólâ rî âtrõlé âgõzó ĩꞌdí bê lâ yí drí. Ĩꞌdî gólâ drí wárãgã drı̣̃-káká îgĩzó gólĩyî drí tã îjî gólĩyíkâ ãzâ ꞌbá yî tã-drı̣̃ lâ lôgõzó, gõꞌdá kpá mbârâkã sõlé gólĩyî ꞌá. Gõꞌdá krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌê ĩyî õjílã ãzâ ꞌbá yî kpá trá dũû tã lẽlé Yésũ ꞌá. Gõꞌdá ĩtí rî, ãzâ ꞌbá yî âyê ĩyî lôsĩ ꞌẽꞌẽ trá, gõꞌdá rî ĩyî trá cé Yésũ rî âgõ-âgõ tẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá kpá rî, ãzâ ꞌbá yî gõꞌdá ĩyíkâ tã ı̣̂sũ ró kĩ, ãꞌdô âꞌdô rû ꞌẽꞌá íyíkâ gõꞌdá nĩ krístõ ꞌbá gólĩyî ôdrã ꞌbá drẽ sı̣́sı̣́ Yésũ âgõó drẽ kô rî ꞌbá yî drí yã? Gõꞌdá Póõlõ drí tã Yésũ kâ ꞌẽzó âgõlé rî âꞌdálé gólĩyî drí tãndí ró, gõꞌdá kpá rĩrĩ gólĩyíkâ Yésũ rî tẽlé rî bê.
Gõꞌdá wárãgã rı̣̃ lâ ró rî ꞌá rî, krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ lâ ĩyî drẽ zãâ lîjã-lîjã ró âgõ-âgõ Yésũ kâ rî tã lâ ꞌá. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî kĩ ĩyíkâ rî, Yésũ ãâgõ trá ạ̃kû ró. Gõꞌdá Póõlõ drí ngá ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé sı̣́sı̣́, Yésũ drí gõzó âgõlé rî tã lâ âtálé gólĩyî drí. Sı̣́sı̣́ rî, tã õnjí âꞌdô nĩꞌá ạ̃tı̣́ ꞌálâ, gõꞌdá õjílã gólâ tã õnjí âsé ꞌbá rî drí âcázó. Gõꞌdá Póõlõ kĩ, krístõ ꞌbá yî õrî zãâ tã Yésũ kâ lẽlé ĩꞌdî lâŋõ rĩ ꞌbá gólĩyî ꞌẽlé rî ꞌásĩ ndrĩ. Gõꞌdá gólĩyî õꞌê kpá zãâ lôsĩ ĩyíkâ, gõꞌdá gólĩyî ãâyê kpá tã tãndí ꞌẽꞌẽ kô. Ĩꞌdî ꞌdĩ.
1
Mâ Póõlõ, má îgĩ wárãgã nô ãnî õjílã ãmâ átá Ôvârí gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê rî kâ rĩ ꞌbá Tẽsãlõníkã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí. Ãmâ, Sĩlĩvánõ yí bê, gõꞌdá Tĩmátĩyã yí bê ꞌê ĩyî nî-bê-yã ãmbá ãnî drí. Ôvârí õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Ãwô-ĩtí ꞌẽꞌẽ Tẽsãlõníkã lé ꞌbá tãsĩ
Ãmâ kárá rĩꞌá ãwô-ĩtí ꞌẽꞌá Ôvârí drí ãnî tãsĩ. Gõꞌdá mã ngô ãwó kpá kárá gólâ drí ãnî tãsĩ. Ãmâ drẽ kpá zãâ rĩꞌá ãnî tã ı̣̂sũꞌá ãmâ átá Ôvârí ágálé, tãlâ nĩ âꞌdâ tã lẽlẽ ãníkâ ngbálí-ngbálí Ôvârí ꞌá rî trá, gõꞌdá kpá õjílã lôvó ãníkâ tákányĩ rî ꞌbá yí bê tã ãnî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî sĩ. Gõꞌdá ãnî kpá nĩngá sĩ lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê Yésũ Krístõ rî âgõ-âgõ tẽꞌá.
Ãmâ ậdrúpı̣̃ yî ãmâ îzó yí bê, mã nı̣̃ trá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró kĩ nĩ rî, ãnî lôvó bê Ôvârí drı̣̃ı̣̂ gõꞌdá gólâ drí kpá ãnî êpẽzó âꞌdólé õjílã íyíkâ ró. ꞌDĩî mã nı̣̃, tãlâ kậyı̣̂ ãmâ drí cãzó tólâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtálé ãnî drí ꞌdĩ sĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ ró tã ãmâ drí âtálé ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdó kô cú ĩtí ífí lâ yî ãkó. Nĩ nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, tã ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. Nĩ nı̣̃ kpá trá kĩ, tã âtî-âtî rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃, tãlâ mã ꞌê tã tãndí trá dũû ãmâ drí rĩrĩ ãní bê ꞌdĩ sĩ. Gõꞌdá nĩ ûsû lâŋõ trá, tãlâ nĩ ꞌdê trá Yésũ vósĩ ãmá bê. Kpálé õjílã ĩîzã ãnî rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá âꞌdólé ãyĩkõ ró, gõꞌdá nĩ rî trá tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ꞌá. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, krístõ ꞌbá ndrĩ ꞌbạ̃drı̣̃ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ ꞌálâ rî ꞌbá yî ꞌdê ĩyî trá ꞌdó tã ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá kpá Gı̣̃rı̣́kı̣̃ ũgú ꞌálâ rî, õjílã ãzâ ꞌbá yî âtâ tã ãmâ drí tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá ꞌdĩ tãsĩ. Îcá kô ãmâ drí tã ãzâ âtálé drílĩyî ãnî tãsĩ. Áâtâ trá kĩ nĩ rî, õzõ mã ãâcâ trá ãnî ngálâ rî, nĩ ârî ãmâ úlı̣́ ârî-ârî ãyĩkõ sĩ. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ãnî drí ípálé jãzó ĩꞌdî ôvârí ãbãrãdãgõ ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ rî rú sĩ, gõzó ándrá-gạ́-sı̣́lı̣́ jãlé Ôvârí pạ̃tı̣́ı̣̃ rî drí. 10 Gõꞌdá ãnî ãâꞌdô drẽ lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã ró âgõ-âgõ Ôvârí rî mvá Yésũ kâ ûrú lésĩ rî tẽꞌá gólâ Ôvârí drí gólâ rî îngálé lîdrílí õdrã ꞌásĩ rî, gõꞌdá gólâ ꞌẽ ꞌbá âgõlé ãmâ pãlé õmbã Ôvârí kâ ãmâ drí tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî ꞌásĩ rî.