4
Ãnî lôsĩ ꞌẽ ꞌbá lı̣́pı̣̂ ró rî ꞌbá yî, nĩ âꞌdô pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ mvẽêmvê bê lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãníkâ yî drí, nĩ fẽ ngá gólĩyî drí lẽlé ãꞌdô ró rĩzó rî gólĩyî drí, ãnî rĩꞌá kpá ãnî lı̣́pı̣̂ bê ûrú ꞌálâ.
Nĩ rî zãâ rãtáã ꞌẽꞌẽ sĩ Ôvârí drí, gõꞌdá ãnî lı̣̃fı̣́ õrî zãâ ngíyá, gõꞌdá nĩ rî kpá zãâ ãwô-ĩtí ꞌẽlé Ôvârí drí. Gõꞌdá nĩ îjî Ôvârí ãmâ tãsĩ, gólâ õfẽ ró lạ́tı̣̂ bê ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí íyíkâ pẽzó õjílã drí. Nĩ îjî Ôvârí, tãlâ gólâ õpâ ró ãmâ bê tã gólâkâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró, gõꞌdá gólâ drí âꞌdálé trá õjílã drí nõ pẽlé õjílã drí. ꞌDĩî tã ífí gólâ má drí âꞌdózó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõ ĩꞌdî. Gõꞌdá nĩ îjî kpá Ôvârí, tãlâ gólâ õꞌbã ró mâ bê tã âtî-âtî tãndí gólâkâ nõ pẽlé mbı̣̂ õjílã drí, tã lâ õfî ró bê õjílã drı̣̃ı̣̂ dódó. Gõꞌdá õzõ ãnî ãꞌdô trá õjílã gólĩyî tíbê âꞌdó ꞌbá krístõ ꞌbá ró kô rî lãfálé rî, nĩ lôndã lạ́tı̣̂ íyíkâ zãâ tã Yésũ kâ nõ âtázó ĩꞌdî gólĩyî drí. Ĩtí rî, õzõ nĩ ãâꞌdô trá tã rî ꞌdĩ ôjáꞌá gólĩyí bê rî, nĩ âꞌdô cú ꞌdíyî ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ bê gõꞌdá kpá tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ tãndí bê, tãlâ nĩ îcâ ró bê tã gólĩyî drí rĩꞌá îjílâ rî lôgõlé dódó.
Tã Póõlõ drí nî-bê-yã krístõ ꞌbá ãzí kâ fẽzó rî
7-8 Mâ trá ãmâ ậdrúpı̣̃ ãzí rú bê Tĩkíkõ rî jõꞌá ãnî ngálâ nõ. Gólâ âꞌdô ãmâ tã âtáꞌá nĩ ãnî drí. Tĩkíkõ rĩꞌá ãmâ rû-lẽ-ãzí tãndí tíbê ãmâ drí rĩzó lôsĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ nõ ꞌẽlé gólĩyí bê tãndí ró rî ĩꞌdî. Gólâ âꞌdô mbârâkã sõꞌá ãnî ꞌá. Gólĩyî âꞌdô nĩꞌá Õnẽsímõ gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá kpá õjílã ãníkâ ró rî bê. Õnẽsímõ rî gógó kpá õjílã tíbê ꞌdẽ ꞌbá trá Yésũ Krístõ vó pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró rî ĩꞌdî. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô ngá gólĩyî ndrĩ âꞌdó ꞌbá nõlé nõ tã lâ ngĩꞌá nĩ ãnî drí tólâ.
10 Gõꞌdá Ãrĩsĩtãrókõ gólâ tíbê âꞌdó ꞌbá má bê gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõlé nõ fẽ nî-bê-yã ãnî drí tólâ. Gõꞌdá Márãkõ Bãrãnábã rî ậdrúpı̣̃ ró rî fẽ kpá nî-bê-yã ãnî drí. Ĩtí rî, má âtâ Márãkõ rî tã trá sı̣́sı̣́ ãnî drí, õzõ gólâ õcâ trá tólâ rî, nĩ lậgû gólâ ãyĩkõ sĩ. 11 Gõꞌdá Yásõwã tíbê zı̣̃lı̣́ kpá Yúsẽtũ rî fẽ kpá nî-bê-yã ãnî drí. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî nâ ꞌdĩ ꞌbá yî õjílã gólĩyî õrĩ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ꞌásĩ rĩ ꞌbá ĩyî lôsĩ ꞌẽlé ꞌdũwạ̃ má bê nõlé Ôvârí drí rî ĩꞌdî. Gólĩyî sõ mbârâkã trá má ꞌá.
12 Ẽpãfãrásĩ, krístõ ꞌbá gólâ âꞌdó ꞌbá õjílã ãníkâ ró rî fẽ nî-bê-yã kpá ãnî drí. Gólâ nõlé zãâ rĩꞌá rû cẽꞌá rãtáã ꞌẽꞌẽ bê Ôvârí drí, Ôvârí õꞌbã ró ãnî bê âꞌdólé gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ꞌá, gõꞌdá nĩ âꞌdô ró bê õjílã lârâkô Ôvârí drí lẽlé rî yî ró. 13 Ĩtí rî, gõꞌdá gólâ rĩꞌá rãtáã ꞌẽꞌá rõô ãnî tãsĩ õjílã Lõdĩsíyã kâ bê gõꞌdá kpá õjílã Hẽrãpólĩ kâ bê. 14 Dẽmásĩ yî ãmâ rû-lẽ-ãzí ãmbá Lúkạ̃ tíbê âꞌdó ꞌbá dõkõtórõ ró rî bê fẽ ĩyî kpá nî-bê-yã ãnî drí. 15 Mã fẽ nî-bê-yã ãmákâ krístõ ꞌbá gólĩyî Lõdĩsíyã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá kpá Nĩmífã yî drí krístõ ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá rû êꞌbélé gólâ drí ꞌbã ꞌálâ rî ꞌbá yí bê. 16 Õzõ gõꞌdá úũzı̣̂ wárãgã nô trá ãnî drí rî, nĩ gõ ró lôpélâ kpá kạ̃nı̣́sạ̃ Lõdĩsíyã ꞌálâ rî drí úzı̣̂ ró bê kpá tólâ krístõ ꞌbá tólâ nã ꞌbá yî drí. Gõꞌdá nĩ zı̣̂ kpá wárãgã gólâ má drí jõlé ngĩî õjílã Lõdĩsíyã kâ drí nã.
17 Gõꞌdá nĩ âtâ Ãkípã drí kĩ, gólâ ũnı̣̃ tãndí ró gólâ drí lôsĩ Ôvârí drí fẽlé trá gólâ drí ꞌdĩ ndẽlé.
18 Gõꞌdá mâ rî gógó Póõlõ, má fẽ nî-bê-yã ãnî drí, mâ rî gógó nyãányâ lâ mâ trá ámâ rú îgĩꞌá nõ. Ámâ tã ũvı̣̃ ãnî drı̣̃ı̣̂ sĩ gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõlé kô, nĩ ꞌê rãtáã bê ámâ tãsĩ. Ôvârí ãâꞌdô ãní bê ndrĩ. Ĩꞌdî ꞌdĩ.