3
Tã ãmâ drí âꞌdózó rĩrĩ óꞌdí bê Yésũ Krístõ ꞌá rî
1-3 Nĩ ârî drẽ, íîngâ ãnî trá ꞌdũwạ̃ Yésũ Krístõ bê õdrã ꞌásĩ rĩrĩ óꞌdí ꞌá gólâ bê, ĩtí rî, gõꞌdá nĩ ꞌbã lı̣̃fı̣́ cé tã tãndí gólâ Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãnî drí ûrú ꞌálâ Yésũ Krístõ yî drí âꞌdózó ĩꞌdî kúmú lâ ró Ôvârí bê rî drı̣̃ı̣̂ ĩꞌdî. Nĩ ı̣̂sũ gõꞌdá cé ngá gólĩyî ûrú ꞌálâ rî ꞌbá yî, tã lâ ĩꞌdî, gõꞌdá âꞌdó kô ãnî drí gõzó rĩꞌá ũrı̣̃ ꞌẽlé ĩꞌdî, ngá gólĩyî ãngó nõ ꞌá ꞌẽ ꞌbá ĩyî rû ndẽlé ndẽ nô ꞌbá yî tãsĩ. Tã lôvókô ạ̃kû ãnî ꞌá rĩ ꞌbá ãnî ꞌbãlé ngá gólĩyî ãngó nõ kâ nõ ꞌbá yî tã lâ ı̣̂sũlı̣́ rî drã trá vólé, gõꞌdá ãnî trá cú rĩrĩ óꞌdí bê ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõꞌdá kpá Ôvârí bê ûrú ꞌálâ. Gõꞌdá ãmâ rĩꞌá rĩrĩ tãndí ãzâ ãkó ãngó ꞌá nõngá, rĩrĩ tãndí cé rĩrĩ gólâ ãmâ drí ꞌẽꞌá ậmúlâ Yésũ Krístõ bê rî ĩꞌdî. Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Yésũ Krístõ âꞌdô âgõꞌá ãngó ꞌá nõngá, gõꞌdá ãmâ drí kũmũ gólâkâ ûrú ꞌálâ rî ậmúzó gólâ bê.
Ngbãângbânõ rî, nĩ âyê tã õnjí gólĩyî ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ sı̣́sı̣́, drẽ ãnî drí âꞌdózó kô ngá ãlô ró Yésũ bê rî. Ĩtí rî, nĩ kô ậꞌdú gõꞌdá cé ãnî õkó ngãtá ágó bê ĩꞌdî, nĩ ꞌbã ãnî drı̣̃ kô cé rĩꞌá tã õnjî-õnjî rî ꞌbá yî ı̣̂sũlı̣́ ĩꞌdî, nyé õzõ ãvẽ kâtí, gõꞌdá ꞌdó-má-drí bê, gõꞌdá kpá âgî-âgî ngá õjílã ãzí kâ rú rî bê. Ĩtí rî, ãvẽ, ꞌdó-má-drí bê rî, rî õjílã ꞌbãlé âꞌdólé ĩyî nyãányâ kâ ró, gõꞌdá âꞌdó kô âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró. Gõꞌdá tã gólĩyî ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî rî Ôvârí rî ꞌbãlé âꞌdólé ạ̃wạ̃ ró tákányĩ gõꞌdá gólâ drí lâŋõ fẽzó õjílã rĩ ꞌbá tã ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé rî yî drí, gõꞌdá gólĩyî vólé gã ꞌbá dó tã ꞌbãꞌbã íyíkâ ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî ꞌbá yí bê. Nĩ rî trá tã õnjî-õnjî gólĩyî ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé drẽ ãkpãkãꞌdã kậyı̣̂ gólĩyî ãnî drí tã Yésũ Krístõ kâ nı̣̃zó kô rî ꞌá. Ĩtí rî, nĩ âyê gõꞌdá tã rî gógó õnjî-õnjî ꞌdĩ ꞌbá yî vólé, nyé õzõ ạ̃wạ̃ kâtí, âgî-âgî, tã ꞌbãꞌbã õjílã ãzí rú, õjílã ãzí ꞌdãꞌdã, ngãtá tã õnjí âtálé õjílã ãzí rú rî. 9-10 Nĩ âdô õnjõ kô, tãlâ nĩ âyê rĩrĩ ạ̃kû ãníkâ ányâ ró rî yî trá gõꞌdá nĩ îtõ trá rĩrĩ óꞌdí rĩlí ĩꞌdî. Ãnî gõꞌdá trá ndrĩ õjílã óꞌdí ꞌî. Ĩtí rî, gõꞌdá âꞌdô-âꞌdô ãníkâ trá õzõ âꞌdô-âꞌdô Ôvârí tíbê ãnî ꞌbã ꞌbá rî kâtí. 11 Gbõ lé nĩ âꞌdó kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ꞌî ꞌdĩ, ngãtá nĩ ꞌdê trá bãsã ꞌá ngãtá nĩ ꞌdé kô yã rî, ngãtá ãnî õjílã gólĩyî ãzí-ãzí drí gãlé dó rî ĩꞌdî yã rî, ngãtá õjílã ãzí-ãzí drí ndrẽlé ngá õnjí ró rî ĩꞌdî yã rî, ngãtá ãnî ngá-tı̣̂ bê dũû, ngãtá ãnî ngá ãkó lé ꞌbá ꞌî yã rî, Yésũ Krístõ drí rî, õjílã ĩyíkâ ndrĩ ngá ãlô ró. Ĩtí rî, Yésũ Krístõ rî íyíkâ rĩlí ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ ndrĩ, gõꞌdá ꞌdĩî ngá gólâ tã lâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ rî ĩꞌdî.
12 Gõꞌdá Ôvârí lẽ ãnî trá rõô, gólâ drí ãnî njĩzó âꞌdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ꞌdĩ. Gõꞌdá tã rî gógó ꞌdĩ tãsĩ rî, nĩ ꞌê zãâ tã tãndí ĩꞌdî õjílã ãzí drí, gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ bê õjílã rú kậyı̣̂ vósĩ cé ãyĩkõ sĩ. Nĩ âꞌdô mãnísĩ gõꞌdá kpá fĩî ậtũ-ậtũ bê, gõꞌdá nĩ ꞌê lómbé-lómbéwá kô. 13 Nĩ âyê ãnî ãzí-ãzí yî tã õnjí gólĩyî drí ꞌẽlé trá ãnî drí rî ꞌásĩ, tãlâ Ôvârí âyê ãnî kpá trá tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ rî drí sĩ. 14 Ĩtí rî, nĩ ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî ndrĩ, gõꞌdá tã gólâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ ãnî drí ꞌẽlé rî, ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá õzõ nĩ õlẽ ãnî ãzí-ãzí yî trá rî, ãnî drí rĩzó ngá ãlô ró, tãlâ ãnî trá gárá rúꞌbạ́ kâ rû ı̣̂cú ꞌbá ngĩíngî rúꞌbạ́ ãlô rú rî ĩꞌdî, gõꞌdá gólâ njĩ ãnî trá, tãlâ nĩ rî ró bê ngá ãlô ró tã ạ̃ꞌdı̣́ íyíkâ ꞌá.
15 Ĩtí rî, gõꞌdá tã ạ̃ꞌdı̣́ gólâ Yésũ Krístõ drí âfẽlé rî õrî tã ı̣̂sũ ãníkâ ꞌá kậyı̣̂ vósĩ cé, tãlâ Ôvârí njĩ ãmâ trá rû êꞌbélé ngá ãlô ró õzõ lûkûmậ ngĩíngî drí rû êꞌbérẽ rúꞌbạ́ ãlô rú rî kâtí. Nĩ rî ró bê zãâ rĩꞌá ãwô-ĩtí ꞌẽlé ĩꞌdî Ôvârí drí. 16 Gõꞌdá tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî õrî zãâ kậyı̣̂ vósĩ cé ãnî drı̣̃ı̣̂. Nĩ rî ãzí-ãzí îmbálé lôngó Ôvârí kâ ngõngõ lâ sĩ búkũ gólâkâ ꞌásĩ, gõꞌdá kpá lôngó ãzâ ꞌbá yî rĩzó gólâ rî lûyı̣́lı̣́ rî ꞌbá yí bê. 17 Nĩ ꞌbã ngá ndrĩ ãnî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî, tã ãnî drí rĩꞌá âtálâ rî ꞌbá yí bê Yésũ Krístõ rî ꞌbãlé âꞌdólé ãyĩkõ ró. Nĩ ꞌê ãwô-ĩtí Ôvârí ãmâ átá drí Yésũ Krístõ rî tãsĩ.
18 Ãnî õkó yî, nĩ ârî tã ãnî ágó yí kâ, tãlâ ꞌdĩî tã Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî ĩꞌdî. 19 Gõꞌdá ãnî ágó yî, nĩ lẽ ãnî õkó yî dódó, gõꞌdá nĩ âꞌdô tãndí ró gólĩyî drí. 20 Ãnî ꞌdĩyímvá, nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî ândré yî átá yí bê kậyı̣̂ vósĩ cé. Õzõ nĩ õꞌê trá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô âꞌdóꞌá ãní bê ãyĩkõ ró. 21 Gõꞌdá átá yî, nĩ ꞌê tã õnjí tíbê ꞌẽ ꞌbá ãnî mvá yî ꞌbãlé âꞌdólé ạ̃wạ̃ ró rî kô gólĩyî drí. Õzõ nĩ õrî ꞌẽlâ ĩtí, õzõ gólĩyî õlẽ trá tã tãndí ꞌẽlé rî, drílĩyî âyézó lâ. 22 Gõꞌdá ãnî rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ró rî yî, nĩ ı̣̂njı̣̃ ãnî lı̣́pı̣̂ yî kậyı̣̂ vósĩ cé. Nĩ ı̣̂njı̣̃ gólĩyî õzõ gólĩyî ãꞌdô bê ãní bê rî, gõꞌdá kpálé ĩtí rî, õzõ gólĩyî ãꞌdô yûꞌdạ́wạ́ rî, nĩ ı̣̂ꞌbũ rû gólĩyî drí pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. 23-24 Ĩtí rî, õzõ nĩ ãꞌdô trá lôsĩ ꞌẽꞌá rî, nĩ ûjũ lôsĩ ꞌẽlé tãndí ró. Rĩꞌá îcâ-îcâ ró ãnî drí ꞌẽzó lâ ĩtí, tãlâ rû ı̣̂ꞌbũrı̣̃ ꞌá rî, nĩ rî rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ ꞌdĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí. Ĩtí rî, nĩ nı̣̃ trá kĩ, gólâ âꞌdô drı̣́-ꞌâ fẽꞌá ãnî drí ûrú ꞌálâ. 25 Ĩtí rî, gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ kpá kĩ, Kúmú Yésũ âꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã õnjí ꞌẽlé rî yî drí. Gõꞌdá gólâ âꞌdô õjílã ndrĩ ꞌẽꞌá lạ́tı̣̂ ãlô ꞌásĩ.