2
Nĩ ndrê trá, má lẽ rû cẽcẽ gólâ má drí rĩzó rû cẽlé ãnî tãsĩ, gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá gólĩyî Lõdĩsíyã ꞌálâ rî ꞌbá yî tãsĩ, gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá gólĩyî má drí ndrẽlé kô rî ꞌbá yí bê nõ tã lâ ꞌbãlé ãnî drí nı̣̃lı̣́. Gõꞌdá má ꞌê rãtáã ãnî drí âꞌdólé gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí tã lẽlẽ ãníkâ ꞌá gõꞌdá nĩ lẽ kpá ãnî ãzí-ãzí yî rõô. Gõꞌdá má ꞌê rãtáã kpá ãnî drí âꞌdólé tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ mbı̣̂ bê tã nı̣̃nı̣̃ ãníkâ Ôvârí ꞌá rî tãsĩ, gõꞌdá kpá tã gólâkâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró tíbê âꞌdó ꞌbá Yésũ Krístõ tíbê ãnî drí âꞌdózó ngá ãlô ró gólâ bê ꞌdĩ ĩꞌdî rî tãsĩ. Ĩtí rî, Yésũ Krístõ ĩꞌdî tã nı̣̃nı̣̃ mbı̣̂ gõꞌdá kpá lı̣̃fı̣́ lõmbâ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ápí lâ ꞌî ndrĩ.
Tã Póõlõ drí drı̣́-mbílí sõzó krístõ ꞌbá lı̣̃fı̣́ óõzó kô gólĩyî âdó
tã îmbâ ányâ sĩ rî
Má âtâ tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ õjílã ãzâ õzó kô ãnî âdó úlı̣́ lı̣̃fı̣́ lõmbâ kâ sĩ tíbê âꞌdó ꞌbá õnjõ ró rî. Gbõ lé má âꞌdô bê jẽjẽ ró ãnî rú sĩ rî, má rî zãâ rĩꞌá ãnî tã ı̣̂sũlı̣́ kárá tã ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãnî tãsĩ rî bê. Gõꞌdá mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró, tãlâ rĩrĩ ãníkâ rĩꞌá mbı̣̂, gõꞌdá nĩ lẽ tã kpá trá Yésũ Krístõ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ.
Gõꞌdá õzõ ãnî drí tã-drı̣̃ lẽrẽ trá kĩ Yésũ Krístõ ãâꞌdô kúmú ãníkâ ꞌî ꞌdĩ rî, ꞌdõvó nĩ ꞌbã ãnî nyãányâ rĩlí ngá ãlô ró gólâ bê. Gõꞌdá ĩtí rî, nĩ ꞌbã ãnî índrĩgó õfî dı̣̃ Yésũ Krístõ ꞌá õzõ fê gólâ índrĩgó lâ drí fĩlí trá dı̣̃ ı̣̃nyạ́kú tãndí ꞌá rî kâtí. Gõꞌdá nĩ ꞌbã Yésũ Krístõ ĩꞌdî âꞌdólé ı̣̃nyạ́kú tãndí ãníkâ ró ãnî índrĩgó drí fĩzó bê ꞌá lâ dı̣̃ gạ́gạ́ gõꞌdá kpá rĩ ꞌbá ngá nyãnyã tãndí fẽlé ãnî drí gõꞌdá kpá ãnî pãlé rî. Gõꞌdá ĩtí rî, nĩ ãꞌdô ró gạ́gạ́ tã lẽlẽ gólâ ãnî drí lẽlé trá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ ãnî îmbázó ꞌá lâ nõ ꞌá, gõꞌdá nĩ rî ró zãâ ãwô-ĩtí ꞌẽꞌẽ bê Ôvârí drí.
Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú óõzó ãnî âdó úlı̣́ lı̣̃fı̣́ lõmbâ kâ sĩ tã lẽlé tã îmbâ tíbê âꞌdó ꞌbá õjílã mvá kâ ró, gõꞌdá ꞌbã ꞌbá õnjõ ró rî ꞌá. Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã îmbâ lârâkô rî gógó ꞌdĩ ânĩ íyíkâ kôrô lãjóꞌbá Sãtánã kâ rî ꞌbá yî tı̣́ sĩ, gólĩyî õjílã ãngó nõ kâ nõ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́ kúmú ró rî. Gõꞌdá tã îmbâ lârâkô rî ꞌdĩ âꞌdó kô Yésũ Krístõ ngá lésĩ. Yésũ Krístõ cé ĩꞌdî âꞌdô-âꞌdô lâ drí ꞌbãlé nyé õzõ Ôvârí kâtí gõꞌdá kpá mbârâkã Ôvârí kâ bê ndrĩ gólâ rî rúꞌbạ́ ı̣̃nyạ́kú ꞌá rî. 10 Ĩtí rî, gõꞌdá ãnî rĩꞌá ĩzã õrẽ kâ ãkó Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ, tãlâ ãnî trá rĩꞌá ngá ãlô ró Yésũ bê, gõꞌdá gólâ ĩꞌdî mbârâkã ndrĩ ãngó ꞌá nõ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́, mãlãyíkã tãndí ngãtá líndrí õnjí, ꞌbúlı̣́-ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá ólé yí bê ndrĩ.
11 Mã îcá kô âꞌdólé ngá ãlô ró Ôvârí bê ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá tíbê âꞌdó ꞌbá tótó ãmâ ĩnyĩrĩkõ ŋõŋõ ĩꞌdî drı̣́ õjílã mvá kâ rî sĩ rî. Võ lâ ꞌá rî, Ôvârí ꞌbã ãmâ trá âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ bê tã lôvókô gólâ ãmâ ꞌá, rĩ ꞌbá ãmâ ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé rî ŋõŋõ lâ sĩ vólé ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ. 12 Ĩtí rî, gõꞌdá bãbãtízĩ ãníkâ rî kpá rĩꞌá tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdálé, tã rî ꞌdĩ õrî ró bê ãnî drı̣̃ı̣̂. Tã rî ꞌdĩ rî tã âꞌdálé kĩ, õzõ ãnî drí âꞌdórẽ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî tí rî, gõꞌdá óꞌbã tã lôvókô tã õnjí ãníkâ rî kâ trá ꞌbú ꞌá ꞌdũwạ̃ Yésũ Krístõ rî ãvõ bê, gõꞌdá nĩ ngâ gõꞌdá kpá trá õdrã ꞌásĩ ꞌdũwạ̃ gólâ bê. Tã ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî ãnî drí, tãlâ nĩ lẽ tã trá Ôvârí ꞌá mbârâkã gólâkâ ãkĩ gólâ drí Yésũ Krístõ rî îngázó ĩꞌdî sĩ lâ õdrã ꞌásĩ ꞌdî ꞌá.
13 Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ âꞌdô trá nõtí, tã lôvókô ãníkâ Ôvârí rî lẽ kâ rî drã trá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ vólé, tãlâ tã õnjí ãníkâ ꞌẽlé Ôvârí rú rî drí. Ĩtí rî, Ôvârí âyê ãnî trá tã õnjí ãníkâ ꞌásĩ gõzó kpá tã lôvókô ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá íyî lẽ kâ rî lôgõlé âꞌdólé lédrẽ-lédrẽ ró Yésũ Krístõ bê. 14 Gõꞌdá Ôvârí lî ícícíyá ndrĩ ãmâ rú tã gólâ ãmâ drí tã ꞌbãꞌbã íyíkâ rõzó kô rî trá ndrĩ ꞌdó vólé. Gólâ îzã tã õnjí ãmákâ îgĩlí trá vũdrı̣́ rî trá ndrĩ îpâ-îpâ lâ sĩ, fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ Yésũ Krístõ bê.
15 Tólâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ nã drı̣̃ı̣̂ rî, Yésũ Krístõ trõ mbârâkã Sãtánã kâ trá drı̣́-ãcê gólâkâ bê, gõꞌdá kpá líndrí gólĩyî ndrĩ rĩ ꞌbá Sãtánã rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî kâ yí bê. Gõꞌdá fê lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ tólâ rî, gólâ pẽ gólĩyî cú, gõꞌdá gólâ âꞌdâ kpá ãngó drí kĩ, gólĩyî gõꞌdá trá mbârâkã ãkó.
16 Ĩtí rî, gõꞌdá âꞌdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí tã ꞌbãꞌbã ꞌbãzó ãnî drí kĩ, nĩ õnyâ ngá ãzâ ꞌbá yî kô ngá mvũmvũ ãzâ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá nĩ ârî tã gólĩyíkâ kpá kô õzõ gólĩyî õꞌbã tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, nĩ õꞌê lãꞌbí ãzâ ꞌbá yî nyé õzõ lãꞌbí õrĩ Yúdạ̃ yí kâ párá sı̣́ kâ ꞌdĩ tí rî, ngãtá kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ kâ ꞌdĩ yã rî. 17 Tã ꞌdî ꞌbá yî ndrĩ âꞌdô trá sı̣́sı̣́ âꞌdô âcâ-âcâ Yésũ Krístõ kâ ãngó drı̣̃ı̣̂ nõngá rî âꞌdálé, gõꞌdá ꞌdĩî âꞌdô kpá õzõ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ líndrí kâtí. Gõꞌdá tã gólâ âꞌdó ꞌbá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, gõꞌdá kpá mbı̣̂ ró rî íyîngá Yésũ Krístõ ĩꞌdî. 18 Nĩ âyê õjílã ãzâ ãlôlâ ãâdô ãnî kô, gõꞌdá nĩ ꞌbã ãnyĩ õꞌê ãnî kô tã gólâ ãnî drí lãꞌbí ꞌdãzó kô ngãtá ôvârí ãnî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ rî îrátãzó kô ꞌdĩ ꞌá. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé ꞌdĩ rî, gólĩyî rî ĩyî lômbélé âbĩ-âbĩ ĩyíkâ rĩꞌá âbĩlâ rî ꞌbá yî tãsĩ ĩꞌdî. Tã ndrĩ gólĩyíkâ rĩꞌá âtálâ rî ꞌbá yî rĩꞌá lôsĩ ãkó, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ĩyíkâ cé ĩyî tã ꞌbãlé ĩꞌdî âꞌdólé gạ̃rạ̃. 19 Ĩtí rî, õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdó gõꞌdá kô nyé õzõ Yésũ Krístõ rî rúꞌbạ́ tíbê Yésũ drí âꞌdózó nĩ drı̣̃ lâ ró rî yí kâtí. Yésũ Krístõ cé ĩꞌdî ãmâ drı̣̃ ꞌî tíbê ãmâ êꞌbé ꞌbá kpãkã ãlô, gõꞌdá kpá rĩ ꞌbá ãmâ vó ndrẽlé, tãlâ mã õmbâ ró bê lạ́tı̣̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí mbãzó rî ꞌásĩ.
20-21 Ĩtí rî, gõꞌdá tã lôvókô tã õnjí ãníkâ rî kâ drã trá Yésũ Krístõ bê, tãlâ ãnî trá ngá ãlô ró gólâ bê. Gõꞌdá gólâ înjî ãnî trá mbârâkã líndrí õnjí gólĩyî tíbê rĩ ꞌbá õjílã ãngó nõ kâ nõ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́ kúmú ró rî ꞌbá yí kâ ꞌásĩ. Gõꞌdá tãlâ ãꞌdô ꞌî ãnî drí gõzó kpá zãâ rĩꞌá tã ꞌẽlé õzõ ãnî drí ꞌbãrẽ kpá zãâ mbârâkã líndrí ãngó kâ rî kâ drı̣́gạ́ rî kâtí yã? Ãnî drí gõzó kpá zãâ tã ꞌbãꞌbã gólĩyíkâ vó lâ lôbẽlé ĩꞌdî kĩꞌá nĩ rî, nĩ nyâ ngá nã kô, nĩ dõ ngá nã kô rî. 22 Ngá ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rû ndẽꞌá ndrĩ. Õjílã mvá rî tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî ꞌbãlé cé nĩ. 23 Tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî lêndrê ĩyíkâ fí tãndí ró rî, âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá lêndrélé nyé õzõ nĩ lẽ Ôvârí trá rõô rî kâtí, gõꞌdá áâkĩꞌá nĩ rî, nĩ lôgõ ãnî trá vũdrı̣́ ꞌálâ rî kâtí, gõꞌdá áâkĩꞌá nĩ rî kpá, nĩ ãâꞌdô îcáꞌá cú ãnî rúꞌbạ́ vó ndrẽlé rî kâtí. Kpálé ĩtí rî, tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ ꞌbá yî mbârâkã ãkó tã lôvókô tã õnjí ꞌẽ kâ ãnî ꞌá rî fũlı̣́.