Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Kõlósĩ lé ꞌbá yî drí rî
Kõlósĩ lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ rî wárãgã nô îgĩꞌá krístõ ꞌbá gólĩyî Kõlósĩ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí kậyı̣̂ gólâ drí ꞌbãzó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî sĩ. Gólâ îgĩ wárãgã nô ꞌdó kậyı̣̂ gólĩyî gólâ drí wárãgã îgĩzó Fĩlẽmónã yî drí gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá yî Ẽfésõ kâ bê rî ꞌá. Gólĩyî rĩꞌá Tĩmátĩyã bê. Póõlõ cá drẽ gólĩyî lậmúlı̣́ tólâ kô, gõꞌdá Ẽpãfãrásĩ pẽ tã âtî Yésũ rî tãsĩ rî trá tólâ gõꞌdá kpá gólâ îtõ kạ̃nı̣́sạ̃ trá tólâ.
Póõlõ îgĩ wárãgã nô gólĩyî drí, tãlâ õjílã ãzâ ꞌbá yî bê tólâ, îtõ ĩyî trá rĩꞌá tã ányâ îmbálé krístõ ꞌbá yî drí. Gólĩyî kĩ nĩ rî, ĩyî ãâꞌdô cú tã nı̣̃nı̣̃ bê kôrô Póõlõ yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Gólĩyî kĩ nĩ rî, krístõ ꞌbá yî drí kpá líndrí ãzâ ꞌbá yî ı̣̂njı̣̃lı̣́ õzõ Yésũ rî ı̣̂njı̣̃rı̣̃ kâtí. Gólĩyî îmbâ kpá tã ꞌbãꞌbã dũû ãzâ ꞌbá yî trá kĩ, óõnyâ ngá ãzâ ꞌbá yî kô. Gõꞌdá gólĩyî õrî ró kpá lãꞌbí ãzâ ꞌbá yî ꞌdãlé, õzõ párá sı̣́ kâ ꞌdĩ tí rî yî rî. Tã îmbâ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ õnjõ ꞌî. Gõꞌdá wárãgã nõ ꞌá rî, Póõlõ îgĩ tã trá krístõ ꞌbá yî drí kĩ, õzõ gólĩyî õꞌê ĩyî tã îmbâ ányâ ꞌdĩ ꞌbá yî trá rî, ꞌdĩî rî gólĩyî âyê lạ́tı̣̂ Yésũ kâ rî trá. Póõlõ kĩ nĩ rî, õjílã ãzâ yûꞌdạ́wạ́ õzõ Yésũ tí rî. Gólâ rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí tí, gõꞌdá gólâ rĩꞌá lârâkô õjílã mvá kâ rî ró. Gólâ ꞌbã ngá lédrẽ-lédrẽ ndrĩ nõ ꞌbá yí, õjílã yí bê, gõꞌdá kpá mãlãyíkã yí bê, gõꞌdá kpá líndrí ãmbá nõ ꞌbá yí bê rî yî ꞌdó nĩ, tã íyíkâ rõlé gõꞌdá ꞌẽlé gõꞌdá kpá íyî ı̣̂njı̣̃lı̣́. Yésũ drã bê fẽ lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî, gólâ îzã mbârâkã Sãtánã kâ líndrí íyíkâ rî ꞌbá yí bê õjílã mvá drı̣̃lı̣́ rî trá ndrĩ.
Gõꞌdá Póõlõ ndẽ tã íyíkâ ꞌdĩ tã âꞌdâ-âꞌdâ sĩ õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî drí kĩ, tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ rî ãâꞌdô nyé õzõ Kúmú gólĩyíkâ Yésũ kâ rî tí.
1
1-2 Mâ Póõlõ gólâ Ôvârí drí njĩlí âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ rî ró îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî õjílã nyãányâ Ôvârí kâ Kõlósĩ ꞌálâ rî yî drí. Ãnî ĩꞌdî tã lẽ ꞌbá yî Yésũ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî. Ãmâ, ãmâ ậdrúpı̣̃ Tĩmátĩyã bê, ꞌê nî-bê-yã ãnî drí. Ôvârí ãmâ átá õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã Póõlõ drí rãtáã ꞌẽzó Ôvârí drí krístõ ꞌbá gólĩyî Kõlósĩ ꞌálâ
rî ꞌbá yî tãsĩ rî
Õzõ mã õtírĩ rĩî rãtáã ꞌẽlé Ôvârí, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî drí rî, mã rî trá rĩꞌá ãwô-ĩtí ꞌẽlé gólâ drí ãnî tãsĩ. Gõꞌdá tã gólâ ãmâ drí rĩzó ãwô-ĩtí ꞌẽlé rî ĩꞌdî nõ, mã ârî tã ãnî tãsĩ kĩ, nĩ õlẽ tã trá Yésũ Krístõ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ, gõꞌdá nĩ õlẽ krístõ ꞌbá ãzí kpá trá rõô. Nĩ rî tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé, tãlâ ãnî rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã bê ãyĩkõ gólâ Ôvârí drí rĩꞌá êdélâ ãnî drí rĩzó ꞌálâ ûrú ꞌálâ nã drı̣̃ı̣̂. Nĩ nı̣̃ ãyĩkõ ꞌdî tã lâ kậyı̣̂ gólâ tã âtî-âtî tãndí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô tã lâ pẽzó ãnî drí rî ꞌá.
Ĩtí rî, gõꞌdá ãngó ꞌá nõngá rî, õzõ óõpẽ tã âtî-âtî ꞌdĩ trá rî, tã lâ drí lậꞌbúzó võ ꞌásĩ ndrĩ, gõꞌdá õjílã ôjálé rĩlí rĩrĩ óꞌdí tãndí rî sĩ. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ âꞌdô kpá trá ãnî drí ĩtí, kậyı̣̂ gólâ ãnî drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô ârízó rî ꞌá rî, nĩ nı̣̃ trá kĩ, tã rî ꞌdĩ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, gõꞌdá tã lânjã Ôvârí kâ drílâ tã õnjí õjílã kâ âyézó tãkó nõ, tã lâ drí fĩzó ãnî drı̣̃ı̣̂. Ẽpãfãrásĩ îmbâ tã rî ꞌdĩ nĩ ãnî drí. Gólâ ĩꞌdî rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá tãndí Yésũ kâ tíbê ãmâ drí jõlé nĩꞌá tã rî ꞌdĩ îmbálé ãnî drí rî. Gõꞌdá gólâ âtâ tã nĩ ãmâ drí kĩ, nĩ õlẽ õjílã Ôvârí kâ trá rõô, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfî trá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá.
9-10 Gõꞌdá âꞌdô bê trá ĩtí rî, mã ârî tã rî ꞌdĩ bê rî, mã îtõ trá rĩꞌá rãtáã ꞌẽlé ãnî tãsĩ. Mã rî trá rĩꞌá rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí, Líndrí Tãndí gólâkâ ãâꞌdâ ró, ngá gólĩyî gólâ drí lẽlé ãnî drí nı̣̃lı̣́ rî ndrĩ ãnî drí tã ányâ ãkó ꞌá lâ gõꞌdá nĩ îcâ ró kpá bê rĩlí rĩrĩ tãndí gólâ Ôvârí rî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ãyĩkõ ró rî sĩ. Mã rî gõꞌdá kpá rĩꞌá Ôvârí rî îjílí õfẽ ró mbârâkã ãnî drí tã tãndí ꞌẽzó õjílã drí, tã tãndí gólâ tíbê ꞌẽ ꞌbá õjílã ꞌbãlé ãnî ápí Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî. Gõꞌdá ãmâ kpá rĩꞌá gólâ rî îjíꞌá gólâ õꞌê ró ãnî íyî nı̣̃lı̣́ gạ̃rạ̃. 11 Gõꞌdá ãmâ kpá rĩꞌá rúꞌbạ́ lôꞌbãꞌá gólâ drí, tãlâ gólâ õꞌbã ró ãnî bê âꞌdólé tã nı̣̃nı̣̃ bê, tãlâ õzõ gbõ lé rĩrĩ õtírĩ âcá âmbâ-âmbâ ró rî, nĩ rî ró bê mãnísĩ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ, tãlâ gólâ rî nĩ mbârâkã fẽlé ãnî drí. 12 Gõꞌdá nĩ lûyı̣̂ kpá Ôvârí ãmâ átá ró rî ãyĩkõ sĩ, tãlâ gólâ ꞌbã ãmâ trá âꞌdólé rĩlí yí bê õjílã íyíkâ nyãányâ lâ ró, kũmũ íyíkâ ꞌá võ îꞌĩ-îꞌĩ ꞌá rî. 13-14 Gõꞌdá Ôvârí înjî ãmâ trá kũmũ Sãtánã kâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ró rî kâ ꞌásĩ, gõꞌdá trõlé tãndí ró ꞌbãlé kũmũ mvá lâ drílâ lẽlé rõô rî kâ ꞌá, gõꞌdá gólâ Yésũ Krístõ ĩꞌdî tíbê ãmâ înjí ꞌbá âꞌdólé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tã õnjí drı̣́gạ́ sĩ rî. Ĩtí rî, ãmâ gõꞌdá trá gólâkâ ĩꞌdî gõꞌdá ólôꞌbãá tã ãmâ rú Ôvârí ândrá kô. Gõꞌdá Ôvârí âyê tã õnjí ãmákâ rî ꞌbá yî trá ndrĩ tãlâ Yésũ drã trá ãmâ võ ꞌá.
Tã Yésũ Krístõ drí âꞌdózó õjílã drı̣̃lı̣́ gõꞌdá kpá ngá ndrĩ ãngó ꞌá nõngá nõ, mãlãyíkã, ôvârí õjílã gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî yí kâ, ꞌbúlı̣́-ꞌbá, gõꞌdá kpá ólé yí bê rî
15 Õjílã ãzâ ãlô Ôvârí rî ndrẽ ꞌbá trá rî yû, gõꞌdá óndrê íyíkâ Yésũ Krístõ trá. Gõꞌdá gólâ rî âꞌdô-âꞌdô rĩꞌá nyé õzõ Ôvârí tí. Gólâ rĩꞌá Ôvârí rî mvá ꞌî drẽ ãkpãkãꞌdã ólôꞌbãá drẽ ngá ãzãkã ãngó ꞌá nõ ꞌbá yî kô. Gólâ kpá ĩꞌdî ngá ãmbá Ôvârí drí lôꞌbãlé nõ ꞌbá yî drı̣̃lı̣́ ndrĩ. 16 Gõꞌdá Ôvârí lôꞌbã ngá ndrĩ ãngó ꞌá nõ ꞌbá yî gólâ rî drı̣́ sĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ lôꞌbã ngá ndrĩ ãmâ drí rĩꞌá ndrẽlâ ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ ãngó nõ ꞌá nõ nĩ, gõꞌdá gólâ lôꞌbã ngá ndrĩ ãmâ drí ndrẽlé ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ kô rî ꞌbá yî kpá nĩ, tã âꞌdâ-âꞌdâ lâ ĩꞌdî mãlãyíkã yî, gõꞌdá líndrí õnjí yî, ôvârí õjílã gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî yí kâ, ꞌbúlı̣́-ꞌbá yî, gõꞌdá kúmú gólĩyíkâ kũmũ ĩyíkâ ꞌá rî ꞌbá yí bê ndrĩ. Gõꞌdá Ôvârí lôꞌbã ngá ꞌdĩ ꞌbá yî trá ndrĩ ꞌdó Yésũ Krístõ rî drı̣́ sĩ, gõꞌdá Ôvârí lôꞌbã gólĩyî trá ndrĩ ꞌdó gólâ drí, gólâ rî rõlé. 17 Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ bê rĩꞌá drẽ ãkpãkãꞌdã ólôꞌbãá ngá ndrĩ ãngó ꞌá nõ ꞌbá yî kô, gõꞌdá gólâ rî mbârâkã ꞌê ngá ꞌdĩ ꞌbá yî nĩ rĩꞌá rĩlí nõ, tãlâ gólâ lôꞌbã ngá ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ nĩ yí drí.
18 Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ íyíkâ rĩꞌá nyé õzõ drı̣̃ kâtí, gõꞌdá õjílã gólâkâ rî ꞌbá yî ĩyíkâ rĩꞌá nyé õzõ gólâ rî rúꞌbạ́ kâtí. Gõꞌdá gólâ kpá õjílã drı̣̃-káká lîdrí ꞌbá õdrã ꞌásĩ rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ rĩꞌá õjílã drı̣̃lı̣́ ndrĩ, ôvârí õjílã gólĩyî ôdrã ꞌbá trá rî ꞌbá yí kâ bê ndrĩ gõꞌdá kpá ngá ndrĩ drı̣̃lı̣́. 19 Gõꞌdá Ôvârí lẽ gólâ drí âꞌdólé nyé õzõ yî Ôvârí tí drı̣́-ãcê gólâkâ bê, gõꞌdá kpá âꞌdô-âꞌdô gólâkâ rî bê. 20 Gõꞌdá Ôvârí êdê tã trá ĩyî lãfálé ꞌá ngá ndrĩ yí drí ꞌbãlé rî ꞌbá yí bê õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî sĩ. Gõꞌdá õdrã Yésũ Krístõ kâ ꞌdĩ ꞌbã tã ạ̃ꞌdı̣́ trá âꞌdólé Ôvârí yî lãfálé õjílã íyíkâ bê rî ꞌá.
21 Gõꞌdá sı̣́sı̣́ rî, ãnî Kõlósĩ lé ꞌbá yî rî trá ngĩî Ôvârí rú sĩ, tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ãníkâ ꞌbã ãnî trá âꞌdólé ạ̃jú-ꞌbá-ãzí Ôvârí kâ ró, gõꞌdá nĩ ró tã ꞌbãꞌbã gólâkâ kô. 22 Kpálé rî, ngbãângbânõ rî, Ôvârí ꞌbã ãnî trá âꞌdólé íyî rû-lẽ-ãzíyã yî ró. Tã rî ꞌdĩ âꞌdô trá ĩtí, tãlâ Yésũ Krístõ útı̣̂ trá ãngó ꞌá nõngá ãmâ õjílã mvá ró drãlé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá lõꞌwâ lâ ró rî, Ôvârí âjî tã ạ̃ꞌdı̣́ trá ĩyî lãfálé ꞌásĩ ãní bê, gõꞌdá ngbãângbânõ rî, îcâ trá cú ãnî drí âdrézó Ôvârí ândrá ngbángbá tã õnjí ãkó ãnî rú. 23 Ĩtí rî, nĩ rî zãâ tã lẽlé ĩꞌdî tã ꞌdî ꞌá, gõꞌdá nĩ rî kpá zãâ rĩꞌá lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé ĩꞌdî ngá gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãnî drí íyî mvá yî ró rî drı̣̃ı̣̂ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî sĩ. Tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô ópẽ trá õrĩ dũû õjílã gólĩyî ãngó nõ ꞌá nõ ꞌbá yí kâ drí. Gõꞌdá ꞌdĩî kpá rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí ãlô-ãlô mâ Póõlõ drí rĩꞌá pẽ lâ nõ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí kâ ró rî ĩꞌdî.
Tã Póõlõ drí lâŋõ ûsúzó tãlâ õjílã tíbê âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃
yí kâ ró rî yî ãârî ró ĩyî tã Yésũ rî tãsĩ rî
24 Ngbãângbânõ rî, mâ rĩꞌá lâŋõ ûsúꞌá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõlé. Kpálé rî, mâ rĩꞌá ãyĩkõ ró tãlâ ámâ rúꞌbạ́ rî lâŋõ ûsúlı̣́ nõ ândrâ-tãndĩ tãsĩ ãnî drí. Ĩtí rî, ngá ãzâ ꞌbá yî bê Yésũ Krístõ drí drẽ zãâ rĩꞌá lâŋõ ûsúlı̣́ ꞌá lâ ãmâ tíbê âꞌdó ꞌbá Kạ̃nı̣́sạ̃ ró gólâ rî rúꞌbạ́ ró rî yî ꞌá sĩ. Ĩtí rî, gõꞌdá lâŋõ gólĩyî má drí rĩꞌá ûsúlâ ngbãângbânõ rî, ꞌdĩî íyíkâ trá lâŋõ rî gógó ámákâ ró má drí ꞌẽꞌá ûsúlâ rî ĩꞌdî. 25 Ôvârí zĩ mâ trá âꞌdólé rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Kạ̃nı̣́sạ̃ kâ ró, tãlâ má õpâ ró ãnî õjílã íyíkâ bê, tã âtî-âtî tãndí nõ tã lâ õfî ró bê ãnî drı̣̃ı̣̂ dódó. 26 Gõꞌdá tã âtî-âtî rî ꞌdĩ trá rĩꞌá tã gólâ tíbê Ôvârí drí lậpı̣́lı̣́ trá lậpı̣̂ õjílã drí ndrĩ îtõ võ ꞌásĩ bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, gõꞌdá trá kậyı̣̂ gólâ drí âꞌdázó lâ ngbálí-ngbálí õjílã íyíkâ drí ndrĩ rî ĩꞌdî. 27 Ôvârí ı̣̂sũ tã tã rî ꞌdĩ âꞌdálé ngbá õjílã íyíkâ rî ꞌbá yî drí gõꞌdá kpá ãnî tíbê âꞌdó ꞌbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî drí. Tã kíríwá tíbê lậpı̣́lı̣́ lậpı̣̂ ꞌdĩ rĩꞌá Yésũ Krístõ tíbê ãnî drí âꞌdózó ngá ãlô ró gólâ bê ꞌdĩ ĩꞌdî, nĩ ạ̃ậmû ró ngá tãndí gólâkâ ûrú ꞌálâ rî bê gólâ bê. ꞌDĩî ngá gólâ ãmâ drí rĩzó lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé vó lâ ãyĩkõ sĩ rî ĩꞌdî.
28 Ĩtí rî, gõꞌdá tãlâ ĩꞌdî ꞌdĩ ãmâ drí rĩzó rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô pẽlé õjílã gólĩyî ndrĩ ãmâ drí rĩꞌá ûsúlâ ãlô-ãlô rî ꞌbá yî drí rî. Gõꞌdá mã rî rĩꞌá tã ꞌdî pẽlé õjílã drí mbı̣̂ gõꞌdá kpá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tãlâ õjílã ãâdrê ró bê Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó gõꞌdá kpá lı̣̂njı̣̂-lı̣̂njı̣̂ ró tã ꞌẽꞌẽ tãndí bê nyé õzõ Yésũ Krístõ kâtí. 29 ꞌDĩî tã ífí gólâ má drí rĩzó lôsĩ ꞌẽlé mbârâkã sĩ, gõꞌdá kpá rĩꞌá rû cẽlé nõ, gõꞌdá kpálé ĩtí rî, mbârâkã âꞌdó ꞌbá Yésũ kâ nõ rî rî nĩ lôsĩ rî gógó ꞌẽlé má sĩ.