4
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê ãnî rĩꞌá gólĩyî má drí lôvó lâ yî ꞌbãlé rî ĩꞌdî. Má lẽ tã rõô ãnî ndrẽzó kpá óꞌdí. Nĩ ꞌbã mâ trá âꞌdólé ãyĩkõ ró. Ãnî kpá gólĩyî ámâ ꞌbã ꞌbá drı̣̃ lâ drí pẽlé rî tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá rî sĩ rî ĩꞌdî. Bê trá ĩtí rî, nĩ rî zãâ fĩî ı̣̂dû-ı̣̂dû sĩ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ꞌá rî sĩ.
Úlı̣́ ạ̃dũkũ Póõlõ kâ rî ꞌbá yî
Ẽwõdíyã ãnî Sĩnĩtíkẽ bê, má lôꞌbã rú ãnî drí rû lẽlé ãnî vó ꞌásĩ ậmvúpı̣̃ ãzí gólĩyî kpạ̃rạ̃tı̣́ tã lẽ ꞌbá trá Kúmú ãmákâ Yésũ ꞌá rî ró. Gõꞌdá nî lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ãzí ámákâ gólâ pạ̃tı̣́ı̣̃ rĩ ꞌbá trá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽlé dódó rî, má îjî nî õkó gólĩyî rı̣̃ nô ꞌbá yî pãlé, tãlâ gólĩyî õrî ró tã ạ̃ꞌdı̣́ sĩ. Gólĩyî âdrê trá má bê lôsĩ ꞌẽlé tãndí ró, ãꞌdô ró bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ drí lậꞌbúzó õjílã drí ndrĩ. Gólĩyî ꞌê kpá lôsĩ trá dódó ꞌdũwạ̃ Kẽlémẽnẽtĩ yí bê gõꞌdá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ámákâ ãzâ ꞌbá yî gólĩyî rú lâ yî îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ꞌá gólĩyí õjílã lédrẽ-lédrẽ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî rú lâ yí bê rî.
ꞌDõvó ãnî ndrĩ kậyı̣̂ vósĩ cé õrî ãyĩkõ sĩ, tãlâ nĩ rî ngá ãlô ró Kúmú ãmákâ Yésũ bê. Má âtâ ãnî drí kpá óꞌdí, nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró. ꞌDõvó nĩ ꞌê tã õjílã ndrĩ ãnî drí ûsúlı̣́ rî ꞌbá yî drí mãnísĩ ꞌdó pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndí sĩ, gõꞌdá õjílã ndrĩ õndrê ró bê ãnî õjílã tãndí gólĩyî rĩ ꞌbá tã tãndí ꞌẽlé mãnísĩ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî ꞌbá yî ró. Kúmú ãmákâ Yésũ âbí ꞌẽꞌá âgõlé ãngó nõ ꞌá ꞌwãâ. Nĩ îngâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ kô ûrû tã ãzãkã ãzâ ꞌbá yî tãsĩ. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí drí tã tı̣̂ cé tı̣̂tı̣̂ tãsĩ. Nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí drí tã gólĩyî ãnî drí lẽlé gólâ drí ꞌẽlé ãnî drí rî ꞌbá yî tãsĩ. Nĩ rî rãtáã ꞌẽlé zãâ ãwô-ĩtí ꞌẽꞌẽ sĩ gólâ drí. Ĩtí rî, gólâ âꞌdô tã ạ̃ꞌdı̣́ fẽꞌá ãnî drí tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Tã ạ̃ꞌdı̣́ gólâ Ôvârí drí ꞌẽꞌá fẽlâ rî lậvũ tã gólĩyî ãmâ drí îcáꞌá nı̣̃lâ ãmâ drı̣̃ sĩ rî ꞌbá yî kôrô. Ôvârí âꞌdô ãnî õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî âmóꞌá njírí-njírí. Gólâ âꞌdô ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ vó ndrẽꞌá dódó, tãlâ tã ạ̃ꞌdı̣́ íyíkâ tãsĩ.
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ạ̃dũkũ ró ãnî drí, ꞌdõvó nĩ ı̣̂sũ tã tã nô ꞌbá yî tãsĩ, tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ꞌbá yî, tã gólĩyî ı̣̂njı̣̃lı̣́ ı̣̂njı̣̃ rî ꞌbá yî, tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌbá yî, tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá cú ĩtí tã õnjí ãkó rî ꞌbá yî, tã gólĩyî ãyĩkõ lâ drí cĩlí rî ꞌbá yî, tã gólĩyî tã tãndí ró rî ꞌbá yî, gõꞌdá tã õjílã ãzâ ꞌbá yí kâ gólâ ãnî drí îcáꞌá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ tã lâ sĩ rî ꞌbá yî. ꞌDõvó nĩ ı̣̂sũ tã cé ngá gólĩyî tãndí ró ndrĩ ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ ĩꞌdî. ꞌDõvó ĩtí rî, nĩ ı̣̂njı̣̃ úlı̣́ ámákâ rî ꞌbá yî tã gólĩyî má drí ãnî îcízó ĩꞌdî sĩ lâ rî ꞌbá yî ꞌẽzó ndrĩ. Nĩ ꞌê tã gólĩyî ãnî drí ámâ ndrẽzó rĩꞌá ꞌẽlâ rî ĩꞌdî. Ãꞌdô trá ĩtí rî, Ôvârí gólâ tã ạ̃ꞌdı̣́ fẽ ꞌbá trá ãnî drí rî âꞌdô rĩꞌá ãní bê.
Tã gólâ Póõlõ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó Ôvârí drí ngá fẽfẽ Fı̣̃lı̣́pı̣̃ lé ꞌbá kâ âjólé yí drí rî tãsĩ rî
10 Má ꞌê ãwô-ĩtí ãmbá rõô Ôvârí drí, tãlâ ámâ ĩzã gâ trá ãnî drí, ámâ tã rî zãâ âgálé ãnî drı̣̃ı̣̂. Nĩ ꞌbã ãnî kpá trá âꞌdólé ámâ tãsĩ óꞌdí lạ́tı̣̂ ûsúlı̣́ ámâ pãzó ậdı̣̂ ãníkâ sĩ. Gõꞌdá má nı̣̃ trá kĩ, sı̣́sı̣́ rî, nĩ lẽ trá ámâ pãlé, gõꞌdá bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî, nĩ ûsú lạ́tı̣̂ tãndí ậdı̣̂ rî ꞌdĩ âjózó má drí rî kô. 11 Má rí kô úlı̣́ âtálé ậdı̣̂ tãsĩ tãlâ ĩzã gólâ rĩ ꞌbá ámâ ꞌẽlé nõ sĩ, tãlâ má nı̣̃ tã trá âꞌdózó rĩlí pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ âꞌdô rĩrĩ tã tı̣̂ lârâkô dũû rĩ ꞌbá ámâ ꞌẽlé rî ꞌá. 12 Má nı̣̃ trá lạ́tı̣̂ âꞌdózó rĩlí ĩzã ngá ũrûkậ ꞌbá yí kâ bê, gõꞌdá má nı̣̃ kpá trá lạ́tı̣̂ âꞌdózó rĩlí cú ngá-tı̣̂ dũû bê rõô. Má nı̣̃ tã kíríwá lạ́tı̣̂ gólâ rĩzó ãyĩkõ ró rî kâ kpá trá nõtí. Rĩrĩ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ tã lârâkô rĩ ꞌbá ámâ ꞌẽlé rî ꞌá, ngãtá mâ cú nyãsá bê nyãlé yã ngã má rî lõfó sĩ yã, ngãtá mâ cú rĩꞌá ngá bê rõô ámâ nyãányâ drí yã, ngã mâ rĩꞌá ngá ꞌdĩ ꞌbá yî ĩzã lâ bê yã rî. 13 Má îcâ trá ngá-tı̣̂ ndrĩ ꞌẽlé Yésũ gólâ mbârâkã âfẽ ꞌbá má drí ꞌẽzó lâ rî sĩ. 14 Íyíkâ rĩꞌá tã tãndí ꞌî rõô ãnî drí ámâ pãzó kậyı̣̂ lâŋõ drí ámâ ûsúzó rõô rî sĩ.
15 Ãnî krístõ ꞌbá Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî yî, nĩ nı̣̃ trá dódó kĩ, ãnî cé rĩꞌá õjílã gólĩyî ámâ pã ꞌbá ậdı̣̂ sĩ rî ꞌbá yî ĩꞌdî, lôsĩ ámákâ ꞌẽzó kậyı̣̂ má drí ãnî âyézó tólâ Mẽkẽdónĩyã ꞌálâ tã lẽlẽ ãníkâ ꞌbãlé sı̣́sı̣́ tã âtî-âtî pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ ꞌá rî vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ. 16 Gõꞌdá kpá kậyı̣̂ má drí âꞌdózó rĩꞌá Tẽsãlõníkã ꞌálâ rî, kậyı̣̂ vósĩ cé, nĩ rî bê ârílâ kĩ, mâ trá ĩzã ngá kâ bê rî, nĩ âjô ậdı̣̂ trá má drí ámâ pãzó ĩꞌdî sĩ lâ. 17 Gõꞌdá ngá gólĩyî ãnî drí âjólé má drí sı̣́sı̣́ nã rî, má lẽé kô gbõ ngá zı̣̃lı̣́ ãnî drı̣́gạ́ sĩ. Má lẽ bê-rî Ôvârí õfẽ ró õrẽ ãnî drí rõô tãlâ ngá fẽfẽ ãníkâ má drí rî sĩ.
18 Ngbãângbânõ rî, má ûsû ậdı̣̂ ndrĩ ãnî drí âjólé má drí Ẽpãfãrõdítõ drı̣́gạ́ rî trá. Gõꞌdá Ôvârí fẽ õrẽ trá má drí rõô ãnî sĩ. Má ûsû drı̣́-ꞌâ lôsĩ ámákâ tãsĩ rî trá dũû. Ngá fẽfẽ ãníkâ ꞌdĩ rĩꞌá õzõ ngá fẽfẽ Ôvârí drí rî kâtí, ꞌbã Ôvârí âꞌdólé ãyĩkõ ró ãmbá. 19 Ôvârí cú rĩꞌá õrẽ bê rõô fẽlé ãnî drí Yésũ Krístõ sĩ. Gólâ âꞌdô ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé rî ꞌbá yî fẽꞌá ãnî drí, âꞌdô lạ́tı̣̂ gólâkâ rĩzó õrẽ fẽlé õjílã gólâkâ drí rî sĩ, tãlâ ãnî rĩꞌá ngá ãlô ró Yésũ bê. 20 ꞌDõvó mã rî Ôvârí ãmâ átá rî lûyı̣́lı̣́ ꞌbũû ꞌálâ ãmbá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
21-22 Mâ Póõlõ ꞌê nî-bê-yã õjílã Ôvârí kâ ndrĩ gólĩyî âꞌdó ꞌbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ꞌá tólâ nã ꞌbá yî drí ndrĩ kậkậrậ. Gõꞌdá õjílã Ôvârí kâ nõlé rî ꞌbá yî ꞌê ĩyî kpá nî-bê-yã ãnî drí tólâ, ngîngî lâ gólĩyî rĩ ꞌbá nõlé lôsĩ ꞌẽlé jó ândrê kúmú ạ́ngı̣́ Sízã kâ ꞌá rî ꞌbá yî. 23 ꞌDõvó ĩtí rî, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ãâꞌdô ãní bê, tã lânjã íyíkâ fẽlé ãnî drí. Ĩꞌdî ꞌdĩ.